หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 5)

be familiar (แฟ-มิ-เลีย) with : คุ้นเคยกับ , รู้ หรือ เข้าใจดี

 • I am familiar with your work. (ผมคุ้นเคยกับงานของคุณดี)
 • The new minister is familiar with affairs of state. (ท่าน ร.ม.ต. คนใหม่คุ้นเคยกับงานของรัฐ)
 • They are not familiar with this type of work. (พวกเขาไม่คุ้นเคยกับงานประเภทนี้)

 

be famous for : มีชื่อเสียงในเรื่อง , โด่งดังด้าน

 • This restaurant is famous for its roasted duck. (ภัตตาคารนี้มีชื่อเสียงเรื่องเป็ดย่าง)
 • The village is famous for the kindness of its people. (หมู่บ้านมีชื่อเสียงเรื่องความใจดีของชาวบ้าน)

 

be fond of : ชอบ

 • He is fond of cold weather. (เขาชอบอากาศหนาว)
 • She is fond of living in cold weather. (เธอชอบอาศัยในเขตอากาศหนาว)
 • They are fond of Chinese food. (พวกเขาชอบอาหารจีน)
 • He is fond of pop music. (เขาชอบดนตรีป๊อบ)

 

arrive in : มาถึง (ใช้กับ ประเทศ, เมือง, จังหวัด, อำเภอ)

 • They arrived in Bangkok yesterday. (พวกเขามาถึงกรุงเทพฯเมื่อวานนี้)
 • She will arrive in Japan tomorrow. (เธอจะไปถึงญี่ปุ่นพรุ่งนี้)

 

arrive at : มาถึง (ใช้กับสถานที่เล็กๆ เช่น ตำบล, หมู่บ้าน, โรงเรียน, ธนาคาร, มหาวิทยาลัย ฯลฯ และใช้กับ ความคิด, สถานการณ์ และข้อสรุปด้วย)

 • They arrived at the school (bank, temple, university) at 8 a.m. (พวกเขามาถึงโรงเรียน (ธนาคาร, วัด,  มหาวิทยาลัย) ตอน 8 โมงเช้า)
 • It took us several hours to arrive at a decision. (เราใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะตัดสินใจได้)
 • She finally arrived at a conclusion. (ในที่สุดเธอก็หาข้อสรุปได้)
 • The company arrived at a situation where it was making a small profit. (บริษัทมาถึงสถานการณ์หรือช่วงที่สามารถทำกำไรได้เล็กน้อย)