หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 2)

make up one's mind : ตัดสินใจ (decide)

 • You should make up your mind very soon. (คุณควรตัดสินใจโดยเร็ว)

 • She makes up her mind not to go to the concert. (เธอตัดสินใจไม่ไปฟังดนตรี)
   

good at หรือ clever at : เก่ง, ทำได้ดี

 • He is good at speaking English. (เขาพูดภาษาอังกฤษเก่ง)

 • She is clever at singing. (เธอร้องเพลงเก่ง)

 • They are good at swimming. (พวกเขาว่ายน้ำเก่ง)
   

poor in หรือ weak in : อ่อน, ทำได้ไม่ดี

 • He is poor in German. (เขาพูดภาษาเยอรมันไม่เก่ง)

 • She is weak in cooking. (เธอปรุงอาหารไม่เก่ง)

 • We are poor in playing football. (พวกเราเล่นบอลไม่เก่ง)