หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 13)

get (have) cold feet : เท้าเย็น หมายถึง มีอาการกลัวหรือวิตกในนาทีสุดท้าย

 • John got (had) cold feet before he went into business with his brother. (จอห์นเกิดอาการปอด-วิตก ก่อนเข้าร่วมทำธุรกิจกับน้องชาย)

get away with murder : หนีไปกับฆาตกรรม หมายถึง ทำเลวทำชั่วโดยไม่ถูกจับหรือลงโทษ

 • Mrs. Diane always lets her children get away with murder.  (นางไดแอนมักไม่ลงโทษลูกๆ แม้ว่าพวกเขาจะทำผิด)

 • Jack is scolded if he is late with his homework, but Jim gets away with murder. (แจ๊คถูกครูด่าถ้าส่งการบ้านช้า แต่จิมไม่ถูกครูด่าหรือลงโทษเมื่อส่งการบ้านช้าหรือไม่ทำการบ้านเลย)

state-of-the-art (คุณศัพท์) : ซึ่งใช้วิธีการ, วัสดุ หรือความรู้ที่ทันสมัยที่สุดและได้รับการพัฒนาล่าสุด

 • The movie was made with state-of-the-art camera equipment. (ภาพยนตร์นี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอุปกรณ์กล้องแบบทันสมัยที่สุด)

 • Increasingly, advertising relies on inventive graphic design and state-of-the-art technology. (การโฆษณาพึ่งพาเพิ่มมากขึ้นในด้านการออกแบบกราฟฟิคชนิดประดิษฐ์คิดค้นและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดหรือล่าสุด)

leading-edge หรือ cutting-edge : ซึ่งมีความก้าวหน้า(ทันสมัย)เหนือองค์กรหรือบริษัทอื่น ในการพัฒนาและใช้วิธีการ, ระบบหรืออุปกรณ์แบบใหม่

 • Our company has an exciting new project, using cutting-edge (leading-edge) technology. (บริษัทของเรามีโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจและใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำสมัยเหนือบริษัทอื่น)

At the leading (หรือ cutting) edge of : ในสถานะที่ทันสมัยกว่าองค์กรหรือบริษัทอื่นในด้านการพัฒนาและใช้วิธีการ, ระบบ หรืออุปกรณ์แบบใหม่

 • The company is trying to regain its position at the leading edge of electronics research. (บริษัทกำลังพยายามนำสถานะที่ก้าวหน้าเหนือบริษัทอื่นกลับคืนมาในด้านการวิจัยอิเล็คทรอนิคส์)

 • These developments really are at the cutting edge of the technological revolution. (พัฒนาการต่างๆเหล่านี้เป็นการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยกว่าแบบหรือชนิดอื่นๆ)

come of age : บรรลุนิติภาวะ (อายุ 18 ปี)

 • They planned to marry as soon as she came of age. (หนุ่มสาวคู่นั้นวางแผนแต่งงานทันทีที่ฝ่ายหญิงบรรลุนิติภาวะ)

 • Jane will inherit (อิน-แฮ้-ริท) a fortune when she comes of age. (เจนจะได้รับมรดกก้อนโตเมื่อเธอบรรลุนิติภาวะ)

 • Peter will come of age in December. (ปีเตอร์จะบรรลุนิติภาวะในเดือนธันวาคม)

be ahead of its time : ซึ่งก้าวล้ำเกินยุคจนคนไม่เข้าใจหรือไม่ชอบในตอนแรก แต่ต่อมารู้ว่าเป็นของดี

 • His educational theories were ahead of their time and were widely misunderstood. (ทฤษฎีการศึกษาของเขาก้าวล้ำเกินยุคและถูกเข้าใจผิดอย่างกว้างขวาง)

 • The new graphic system was ahead of its time. Few were sold but it strongly influenced later designs. (ระบบกราฟฟิคแบบใหม่ก้าวล้ำเกินยุคจนคนตามไม่ทัน ผลิตภัณฑ์เลยขายได้น้อย แต่ระบบนี้มีอิทธิพลอย่างมากกับการออกแบบต่อๆมา)

pros and cons (โปรส์-แอนด์-คอนส์) : ข้อดีและข้อเสีย

 • There has been a lot of discussion about the pros and cons of making certain types of drugs legal. (มีการปรึกษาหารือกันอย่างมากมายเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการทำให้ยาเสพติดบางชนิดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย)

 • US policy makers are discussing the pros and cons of retaliatory action. (ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐกำลังปรึกษาหารือกันในเรื่องข้อดีและข้อเสียของการดำเนินการตอบโต้-เช่นทางทหารหรือทางเศรษฐกิจ)

weigh (เว) up the pros and cons : คิดพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย

 • The union hasn’t decided whether to take action yet. They’re just weighing up all the pros and cons. (สหภาพยังไม่ตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดๆ พวกเขาเพียงแต่กำลังพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย-ของการดำเนินการ)

by chance : โดยบังเอิญ ; โดยไม่คาดฝัน ; โดยมิได้มีแผน

 • We met in the street yesterday, only by chance. (เราเจอกันในถนนเมื่อวานนี้-โดยบังเอิญเท่านั้น)

 • The apple fell by chance on Bob’s head. (ลูกแอปเปิ้ลหล่นใส่หัวบ๊อบโดยบังเอิญ)