หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 10)

eye - opener : สิ่งที่ช่วยเปิดหูเปิดตาและให้ความรู้ใหม่ๆที่ไม่รู้มาก่อน

  • The book is quite an eye-opener. (หนังสือเล่มนั้นให้ความรู้ใหม่ๆ แบบน่าทึ่งทีเดียว)

on the whole : โดยทั่วไป, พิจารณาจากทุกแง่ทุกมุมแล้ว

  • Some parts of your essay could be improved, but on the whole it is a good effort. (บางส่วนของเรียงความของคุณยังควรปรับปรุงแก้ไข แต่โดยทั่วไปแล้ว ถือว่าเป็นความพยายาม (ผลงาน) ที่ดี)

  • On the whole he is a very difficult character. (โดยทั่วไปแล้ว เขาเป็นคนที่ดูออกได้ยากมาก คือ คบยากเนื่องจากทำอะไรไม่มีเหตุผลหรือทำนายไม่ได้)

hope against hope : หวังทั้งๆที่มีทีท่าว่าจะไม่สำเร็จตามที่หวัง

  • He went on hoping against hope that his wallet would be found. (เขายังคงหวังอย่างลมๆแล้งๆว่าจะหากระเป๋าสตางค์พบ)

  • We hope against hope that they will survive the storm. (พวกเราหวังลมๆแล้งๆว่าพวกเขาจะรอดจากพายุ – แต่ดูท่าแล้วคงไม่รอด)

in the hope of : ด้วยความหวังที่ว่า .......

  • Tourists were waiting outside the palace in the hope of getting a look at the King. (นักท่องเที่ยวรออยู่นอกวังด้วยความหวังที่จะเห็นในหลวง)

in the hope that : ด้วยความหวังที่ว่า + ประโยค

  • We put two tigers in a cell in the hope that they will grow to like each other. (เราจับเสือ 2 ตัว ขังไว้ในกรง ด้วยความหวังที่ว่ามันจะเติบโตขึ้นมาและรักกัน)