หมวดสำนวนภาษาอังกฤษ (Idiom)

หมวดสำนวนภาษาอังกฤษ (Idiom)

Make one’s mouth water: ทำให้น้ำลายไหล

Ÿ Oh, dear, your curry makes my mouth water.

   (โอ้ ที่รัก แกงของคุณทำให้ผมน้ำลายไหล)

Ÿ The dresses in the shop made her mouth water.

   (เสื้อผ้าในร้านทำให้เธอน้ำลายไหล)

 

Eat like a bird: กินเหมือนนก คือ กินนิดเดียวก็อิ่ม

Ÿ She is so thin because she eats like a bird.

   (เธอผอมมากเพราะเธอกินเพียงนิดเดียว)

 

Eat like a horse: กินจุ คือ กินเหมือนม้า

Ÿ He pays a lot of money at the restaurant each time because his children eat like a horse.

   (เขาจ่ายเงินมากมายที่ภัตตาคารในแต่ละครั้ง เนื่องจากลูกๆ กินจุมาก)

 

Roll out the red carpet: ปูพรหมแดง หมายถึง ต้อนรับอย่างสมเกียรติ หรือ เอิกเกริก

 Ÿ When the Queen visited the city, they rolled out the red carpet for her.

   (เมื่อพระราชินีมาเยือนเมือง พวกเขาต้อนรับพระองค์อย่างสมเกียรติ)

 

Rank and file: สมาชิกธรรมดาหรือระดับล่างของกลุ่ม

Ÿ We’ve heard what the officers say. Now, we would like to hear from the rank and file.

   (เราได้ยินพวกนายทหารพูดแล้ว ตอนนี้เราอยากฟังพวกนายสิบหรือพลทหารพูดบ้าง)

 

No picnic: ไม่ใช่เรื่องสนุก

Ÿ Writing is no picnic. It needs concentration and knowledge of the topic.

   (การเขียนไม่ใช่เรื่องสนุกมันต้องใช้สมาธิและมีความรู้ในหัวข้อที่จะเขียน)