หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่ 8)

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ (Vocabularies frequently used)

v = verb (คำกริยา), n = noun (คำนาม), a = adjective (คำคุณศัพท์), p = preposition (คำบุพบท)

               

               

Horseman (ฮอร์ส-แมน) (n) – คนขี่ม้า

Horseshoe (ฮอร์ส-ชู) (n) – เกือกม้า

Horse-power (ฮอร์ส-เพาเออะ)(n) – แรงม้า (ของเครื่องยนต์), กำลังของม้าในการลากจูง

Hospital )ฮอส-พิ-เทิล) (n) – โรงพยาบาล,โรงซ่อม, คลินิกสัตว์

Hospitality (ฮอส-พิ-แท้ล-ลิ-ที่) (n) – ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีใจเมตตากรุณา, ความมีมิตรไมตรีจิต

Hostess (โฮส-เท็ส) (n) – พนักงานหญิงต้อนรับบนเครื่องบิน, ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับและเลี้ยงดูแขก

Hostage (โฮส-เทจ) (n) – ตัวประกัน, เชลย

Hot (a) – ร้อน, เผ็ด

Hot-headed (ฮอท-เฮ้ด-ดิด) (a) – โมโหง่าย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น

Gentle (เจ๊น-เทิ่ล) (a) – อ่อนโยน, นุ่มนวล, มีเมตตา

Gentleman (n) – สุภาพบุรุษ

Geography (จี-อ๊อก-กระ-ฟี) (n) – ภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศ

Geographer (จี-อ๊อก-กระ-เฟ่อะ) (n) – นักภูมิศาสตร์

Geology (จี-อ๊อล-ละ-จี้) (n) – ธรณีวิทยา

Geologist (จี-อ๊อล-ละ-จิสท์) (n) – นักธรณีวิทยา

Geometry (จี-อ๊อม-มะ-ทรี่) (n) – เรขาคณิต

Exercise (เอ๊ค-เซอร์-ไซส์) (v – n) – ออกกำลังกาย, การออกกำลังกาย, ปฏิบัติ, การฝึกหัด, การฝึกฝน

Exclusive (เอ๊ค-คลู-ซิฟว) (a) – พิเศษ, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว เช่น exclusive interview การให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นพิเศษ (รายเดียว)

Exclaim (เอ็กซ-เคลม) (v) – ร้องอุทานเสียงดัง

Exclamation (เอ็กซ-คละ-เม้-ชั่น) (n) – การร้องอุทาน, การร้องตะโกน, การร้อง

Exclamation mark (n) – เครื่องหมายอัศเจรีย์ คือ เครื่องหมายอุทาน หรือ  “ ! ”

Evil (อี๊-วิล) (a - n) – ชั่ว, ร้าย, เลว, ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล, ความชั่ว, ความเลว, ความอัปมงคล, สิ่งที่เป็นภัย {evildoer (อี๊-วิล-ดู-เออะ) – ผู้ทำชั่ว, คนเลว, คนร้าย}

Evolve (อิ-ว้อลฟว) (v) – ค่อยเป็นค่อยไป, ค่อยๆ ปรากฏขึ้น

Evolution (เอฟ-วะ-ลู๊-ชั่น) (n) – วิวัฒนาการ, พัฒนาการ, การค่อยๆปรากฏขึ้น

Examination (เอ็ก-แซม-มะ-เน้-ชั่น) (= exam –เอ็ก-แซ่ม) – การสอบ, การทดสอบ, การตรวจสอบ

Examine (เอ็ก-แซม-มิน) (v) – สอบ, ทดสอบ, ตรวจสอบ, สอบสวน

Example (เอ็ก-แซ้ม-เพิ่ล) (n) – ตัวอย่าง, แบบอย่าง

Except (เอ็ก-เซพท) (v – p) – ยกเว้น, นอกจาก, ไม่รวม, ไม่นับ

Excite (เอค-ไซ้ท์) (v) – ทำให้ตื่นเต้น, กระตุ้น, เร้า

Exciting (เอค-ไซ้-ทิ่ง) (a) – น่าตื่นเต้น

Exchange (เอคซ-เช้นจ) (v – n) – แลกเปลี่ยน, แลกเงินตรา, การแลกเปลี่ยน

Excuse (เอคส-คิ้วซ) (v – n) – ให้อภัย, แก้ตัว, การให้อภัย, ข้อแก้ตัว

Dim (a) – มัว, สลัว, คลึ้ม

Direct (ได-เร็คท) (a – v) – ตรง, แนะนำ, ชี้นำ, อำนวยการ

Director (n) – ผู้อำนวยการ, ผู้กำกับ

Direction (n) – ทิศทาง, แนวโน้ม

Directory (ได-เร็ค-ทอ-รี่) (n) – สมุด-หนังสือรวบรวมรายชื่อ

Disagree (ดิส-อะ-กรี) (v) – ไม่เห็นด้วย, ทะเลาะ, โต้แย้ง

Disagreement (n) – การไม่เห็นด้วย, การโต้แย้ง, การทะเลาะ, การไม่ลงรอยกัน

Disappear (ดิส-อะ-เพียร์) (v) – สูญหาย, สาบสูญ

Dip (ดิพ) (v) – จุ่มน้ำ, แช่น้ำ

Diploma (ดิ-โพล้-ม่ะ) (n) – ประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, หนังสือสำคัญ

Diplomat (ดิพ-โพล้-แมท) (n) – นักการทูต

Diplomacy (ดิ-โพล้-มะ-ซี่) (n) – การทูต, ศิลปะการทูต

Dimple (ดิ๊ม-เพิ่ล) (n) – ลักยิ้ม

Dimension (ได-เม้น-ชั่น) (n) – มิติ, ขนาดกว้างยาวและหนา, ขนาด, ความสำคัญ

Dirt (เดิร์ท) (n) – สิ่งสกปรก, ความเลว, ความชั่ว, การทำชั่ว

Dirty (เด๊อร์-ที่) (a) – สกปรก, เปื้อน, โสมม, เลวทราม, ชั่วช้า

Dine (ไดน) (v) – รับประทานอาหาร

Dinner (ดิ๊น-เน่อะ) (n) – อาหารมื๊อเย็น

Disappoint (ดิส-อะ-พ้อยท์) (v) – ทำให้ผิดหวัง, ทำให้เสียแผน

Count (เค้านท์) (v – n) – นับ, การนับ, กะทง (ความผิด)

Counter (เค้านท์-เท่อะร์) (v – n) – เคาน์เตอร์, ผู้นับ, เครื่องนับ, ต่อต้าน

County (เค้าน-ทิ่) (n) – เขตปกครอง

Country (คั้น-ทรี่) (n) – ประเทศ, รัฐ, ชนบท, ถิ่นบ้านนอก

Court (คอร์ท) (v - n) – ศาล, สนาม, ลาน, ราชสำนัก, เกี้ยวพาราสี

Courtyard (ค้อร์ท-ยาร์ด) – ลานบ้าน, สนามรอบบ้าน (มีกำแพงล้อมรอบสี่ด้าน)

Cover (คัฟ-เว่อะ) (v – n) – ปกคลุม, ปก (หนังสือ), ฝาปิด (หม้อข้าว)

Crab (แคร้บ) (n) – ปู

Cot (ค็อท) (n) – เตียงผ้าใบ, กระท่อม, คอก

Cottage (ค้อท-ทิจ) (n) – กระท่อม, บ้านในชนบท

Costume (คอส-ทูม) (n) – เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์

Cosmetic (คอส-เม-ติค) (n) – เครื่องสำอาง

Cosmos (คอส-โมส) (n) – จักรวาล, อวกาศ

Cosmic (a) – เกี่ยวกับจักรวาล

Cop (คอพ) (n) – ตำรวจ

Copper (n) – ทองแดง

Copy (คอพ-พิ่) (v – n) – ลอกเลียนแบบ, การลอกเลียนแบบ, สำเนา

Copyright (คอพ-พิ่-ไร้ท) (n) – ลิขสิทธิ์

Corn (n) – ข้าวโพด

Cork (ค้อร์ค) (n) – จุกไม้ก๊อก (cock = ไก่ตัวผู้)

Corner (ค้อร์-เน่อะร์) (n) – มุม, หัวถนน

Boss (บอส) (n) – เจ้านาย, หัวหน้า

Borrow (บอร์-โร่ว์) (v) – ขอยืม

Botany (บ๊อท-ทะ-นี่) (n) – พฤกษศาสตร์

Botanic (บ๊อท-ทะ-นิค) (a) = botanical (บ๊อท-ทะ-นิ-เคิ่ล) – เกี่ยวกับพืช

Botanical garden (n) – สวนพฤกษศาสตร์

Bother (บ๊อท-เธ่อะร์) (v) – รบกวน

Brother (บร๊า-เธ่อร์) (n) – พี่ชายหรือน้องชาย

Bottom (บ๊อท-เทิ่ม) (n) – ก้น, ส่วนที่อยู่ลึกสุด, พื้นน้ำ (ทะเล, มหาสมุทร, แม่น้ำลำคลอง), ส่วนล่างสุด

Bottomless (a) – ลึกมาก, หยั่งไม่ได้

Boundary (บาวน์-ดา-รี่) (n) – เส้นเขตแดน, ขอบเขต, เส้นแบ่งเขต

Bouquet (บู-เค่) (n) – พวงดอกไม้, ช่อดอกไม้

Box (v – n) – ชกมวย, กล่อง, หีบ

Boxing (บ๊อก-ซิ่ง) (n) – การชกมวย

Boxer (n) – นักมวย

Boxing ring (n) – เวทีมวย

Attack (แอท-แทค) (v – n) – โจมตี, จู่โจม, ทำร้าย, ข่มขืน, การจู่โจม-โจมตี-ทำร้าย

Attacker (n) – ผู้จู่โจม-โจมตี-ทำร้าย

Attempt (แอท-เท้มพ) (v – n) – พยายาม, ทดลอง, ความพยายาม

Attic (แอท-ทิค) (n) – ห้องใต้หลังคา

Attend (แอท-เทนด) (v) – เอาใจใส่, ดูแล, เข้าร่วม (เรียน, ฟัง, ดู)

Attention (n) – ความเอาใจใส่, ความตั้งใจ

Attendance (n) = การเข้าเรียน-เข้าร่วมประชุม

Attendant (n) – ผู้ดูแล, ผู้คอยรับใช้

Attitude (แอ๊ท-ทิ-ทูด) (n) – ทัศนคติ

Attract (แอท-แทร็ค) (v) – ดึงดูด, จูงใจ, ล่อใจ

Attraction (n) – การดึงดูด-ล่อใจ, เสน่ห์

Attractive (แอท-แทร็ค-ทีฟว) (a) – มีเสน่ห์, ซึ่งดึงดูดใจ-ล่อใจ

Attorney (แอท-เทอร์-นี่) (n) – ทนายความ, อัยการ

Auction (อ๊อค-เชิ่น) (n) – การขายทอดตลาด

Audience (ออ-เดี๊ยนซ) (n) – ผู้ดู, ผู้ฟัง

Audit (ออ-ดิท) (v – n) – ตรวจสอบ, ตรวจบัญชี, การตรวจบัญชี

Audition (ออ-ดิ-เชิ่น) (n) – การเทสต์หน้ากล้อง, การทดลองฟัง, การทดลองแสดง

Aunt (อ๊านท) (n) – ป้า, อาผู้หญิง, น้าผู้หญิง

Author (อ๊อ-เธ่อร์) (n) – นักเขียน, ผู้ประพันธ์, ผลงานประพันธ์

Autumn (อ๊อ-เทิ่ม) (n) – ฤดูใบไม้ร่วง

Avenue (แอฟ-เวน-นิว) (n) – ถนนที่มีต้นไม้สองข้างทาง

Average (แอฟ-เวอ-ริจ) (a – n) – เฉลี่ย, ค่าเฉลี่ย

Avocado (แอฟ-โว-คา-โดว) (n) – ผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายลูกแพร์

Aviator {เอ๊ (แอฟ)-วี-เอ-เท่อร์} (n) – นักบิน

Automobile (ออ-โท-โม-บีล) (n) – รถยนต์

Automatic (ออ-โท-แมท-ทิค) (a) – อัตโนมัติ, ซึ่งทำงานได้เอง

Autograph (ออ-โท-กราฟ) (n) – ลายมือ, ลายเซ็น

Autobiography (ออ-โท-ไบ-อ๊อก-กระ-ฟี่) (n) – อัตชีวประวัติ

Affair (แอฟ-แฟร์) (n) – ธุระ, กิจการ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักใคร่, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม (การมีชู้)

Afraid (อัฟ-เฟร้ด) (a) – กลัว

Advise (แอด-ไว้ซ) (v) – แนะนำ, ให้ความเห็น, ให้คำปรึกษา

Adviser (แอด-ไว้-เซ่อะ) (= advisor) – ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา

Advisee (แอด-ไว้-ซี) (n) – ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,

นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

Advice (แอด-ไว้ส) (n) – คำแนะนำ, ความเห็น, ข้อคิดเห็น

Agree (อะ-กรี) (v) – เห็นด้วย, ตกลง, เห็นพ้อง

Agreement (n) – การตกลง-เห็นพ้อง, ข้อตกลง, สัญญา

Aid (เอด) (v – n) – ช่วยเหลือ, ความช่วยเหลือ, ผู้ช่วย

Aim (เอม) (v – n) – มุ่งหมาย, ตั้งเป้าหมาย, เล็ง (ปืน), ความมุ่งหมาย, จุดประสงค์, การเล็งเป้า

Aimless (เอม-เลส) (a) – ไร้จุดหมาย

Air (แอร์) (v – n) – อากาศ, ลักษณะท่าทาง, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, ผึ่งอากาศ

Airplane (แอร์-เพลน) (n) – เครื่องบิน

Age (เอจ) (n) – อายุ, ความแก่ชรา

Agency (เอ๊-เจิน-ซี) (n) – บริษัทตัวแทน

Agent (เอ๊-เจิ้นท) (n) – ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย

Import (อิม-พอร์ท) (v – n) – นำเข้ามา, นำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ

Importation (อิม-พอร์-เท้-ชั่น) (n) – การนำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้านำเข้า

Important (อิม-พ้อร์-เทิ่นท) (a) – สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, มีอิทธิพล-อำนาจมาก

Importance (อิม-พ้อร์-เทิ่นซ) (n) – ความสำคัญ

Impress (อิม-เพรส) (v) – ทำให้ประทับใจ, กด, ทำร่องรอย, ประทับตรา

Impression (อิม-เพรส-ชั่น) (n) – ความประทับใจ, รอยประทับ, รอยพิมพ์

Impede (อิม-พี้ด) (v) – ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, เป็นอุปสรรคต่อ

Impediment (อิม-เพ้ด-ดิ-เมิ่นท) (n) – อุปสรรค, การต้านทาน, การขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว

Imperial (อิม-พี้-เรี่ยล) (a) – เกี่ยวกับอาณาจักรหรือจักรพรรดิ, ยิ่งใหญ่มาก, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ

Hop (ฮอพ) (v) – กระโดด

Hope (โฮพ) (v – n) – หวัง, ความหวัง, ความคาดหมาย-ปรารถนา

Horizon (ฮอร์-ไร้-เซิ่น) (n) – ขอบฟ้า, เส้นขอบฟ้า

Horizontal (ฮอร์-ริ-ซ้อน-เทิ่ล) (a) – ตามแนวนอน, ขนานกับแนวพื้นดิน

Hoop (ฮูพ) (n) – ห่วง, บ่วง

Hooligan (ฮู้-ลิ-แก้น) (n) – อันธพาล, นักเลงหัวไม้

Hook (ฮุค) (n) – เบ็ด, ตะขอ, ใช้เบ็ดตก, ใช้ตะขอเกี่ยว

Hookworm (ฮุค-เวิร์ม) (n) – พยาธิปากขอ

Hoof (ฮูฟ) (n) – กีบเท้าสัตว์

Hoodlum (ฮู๊ด-เลิ่ม) (n) – อันธพาล, วายร้าย, โจร

Holy (โฮ้-ลี่) (a) – ศักดิ์สิทธิ์, ควรเคารพบูชา, ใจบุญอย่างยิ่ง, เคร่งศาสนา

Holiness (โฮ้-ลิ-นิส) (n) – ความศักดิ์สิทธิ์

Home (โฮม) (n) – บ้าน, บ้านพัก, ที่อยู่อาศัย, ถิ่นกำเนิด

Homeland (n) – บ้านเกิดเมืองนอน

Homeless (โฮ้ม-ลิส) (a - n) – ไม่มีบ้าน, ไม่มีบ้านอยู่, คนที่ไม่มีบ้านอาศัย

Homemade (โฮ้ม-เมด) (a) – ซึ่งทำที่บ้าน, ซึ่งผลิตขึ้นภายในประเทศ, ที่ทำอย่างง่ายๆและหยาบๆ เช่น homemade cake = เค้กที่ทำเองที่บ้าน ไม่ได้ซื้อจากร้าน

Homesick (โฮ้ม-ซิค) (a) – คิดถึงบ้าน

Homework (n) – การบ้าน

Homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด) (n) – การฆ่าคน, ฆาตกรรม, ฆาตกร

Honest (อ๊อน-นิสท) (a) – ซื่อสัตย์, สุจริต, ซื่อตรง, จริงใจ, เปิดเผย, ยุติธรรม

Honesty (อ๊อน-นิส-ที่) (n) – ความซื่อสัตย์สุจริต, ความซื่อตรง, ความจริงใจ-เปิดเผย

Honey (ฮั้น-นี่) (n) – น้ำผึ้ง, น้ำหวานของดอกไม้,

สิ่งที่หวานอร่อยหรือทำให้ยินดี, ที่รัก (ภาษาพูด)

Honeycomb (ฮั้น-นี่-โคม) (n) – รวงผึ้ง, รังผึ้ง

Honeymoon (ฮั้น-นี-มูน) (v - n) – ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (คู่รักเดินทางไปเที่ยวเพื่อฉลองแต่งงาน) (honeymooner = ผู้เดินทางไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์)

Honey-tongued (ฮั้น-นี่-ทังก) (a) – ปากหวาน, พูดจาไพเราะ

Hive (ไฮฟว) (n - v) – รังผึ้ง, กลุ่มผึ้งที่ทำรังอยู่, สถานที่มีผู้คนจอแจ, กลุ่มคนที่เดินชุลมุน, เก็บสะสม, เก็บสะสม (น้ำผึ้ง) ไว้ในรัง

Hobby (ฮ้อบ-บี้) (n) – งานอดิเรก (ทำในเวลาว่าง)