หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่ 4)

Jobs (งาน) หรือ Professions (อาชีพ)

                           

                          

Doctor– หมอ, แพทย์

Nurse (เนิซ) – นางพยาบาล

Dentist – ทันตแพทย์, หมอฟัน

Salesman(เซ้ลส- เมิ่น) -– คนขายของเพศชาย

Saleswoman– คนขายของเพศหญิง

Salesperson– คนขายของ (เพศชายหรือหญิง)

Gardener– ชาวสวน

Farmer(ฟ้าร์-เม่อะ) – ชาวนา, ชาวไร่, เจ้าของฟาร์ม

Barber (บ๊าร์-เบอร์) – ช่างตัดผม

Hairdresser(แฮ-เดรส-เซ่อะ) – ช่างตัดผมสตรี

Baker (เบ๊-เคอะ) – คนทำขนมปัง

Butcher(บุ๊ท-เช่อะ) – คนขายเนื้อ, คนแล่เนื้อขาย

Cobbler(ค๊อบ-เบล้อะ) – ช่างซ่อมรองเท้า

Plumber (พลั้ม-เม่อะ) – ช่างประปา, ช่างต่อท่อประปา

Actor – นักแสดงชาย

Actress – นักแสดงหญิง

Air hostess– พนักงาน (หญิง) บริการบนเครื่องบิน

Driver(ไดร๊-เว่อะ) – คนขับรถ

Bus driver– คนขับรถประจำทาง

Taxi driver– คนขับรถแท็กซี่

Employer– นายจ้าง

Employee– ลูกจ้าง

Engineer (เอ็น-จิ-เนียร์) – วิศวกร

Architect(อ๊าร์-คิ-เท็ค) – สถาปนิก

Engine driver– พนักงานขับหัวรถจักร (รถไฟ)

Editor(เอ๊ด-ดิ-เท่อะ) –บรรณาธิการ (หนังสือพิมพ์วารสาร)

Exporter– ผู้ส่งสินค้าออก (นอกประเทศ)

Importer– ผู้นำสินค้าเข้า (ในประเทศ)

Interpreter(อิน-เทอ-เพร็ท-เท่อะ) – ล่าม (ผู้แปลภาษาพูด)

Translator(ทราน-สเล้-เท่อะ) – นักแปลภาษาเขียน

Inventor– นักประดิษฐ์

Laborer (เล้-เบอ-เร่อะ) (= labourer) – กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน

Landlord – เจ้าของบ้านเช่า, เจ้าของที่ดิน (ชาย)

Landlady– เจ้าของบ้านเช่า, เจ้าของที่ดิน (หญิง)

Lawyer(ล้อ-เย่อะ) – ทนายความ, นักกฎหมาย

Librarian(ไล-แบร๊-เลี่ยน) – บรรณารักษ์ (ห้องสมุด)

Artist(อ๊าร์ต-ทิสท์) – นักศิลปะ, จิตกร, ช่างฝีมือ

Carpenter–ช่างไม้

Cashier(แค้ช-เชียร์) – เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานรับ-จ่ายเงิน

Cowboy(ค้าว-บอย) – โคบาล, คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า

Cook(คุ๊ค) – พ่อครัว-แม่ครัว, ผู้ปรุงอาหาร

Porter(พ้อร์-เท่อะร์) – พนักงานถือกระเป๋า (ตามสถานีรถไฟหรือโรงแรม)

Potter (พ้อท-เทอะ) – ช่างปั้นหม้อ, ช่างเครื่องเคลือบ

Teacher(ที้-เช่อะ) – ครู, อาจารย์, ผู้สอน

Tailor(เท้-เล่อะ) – ช่างตัดเสื้อ

Dressmaker(เดรส-เม-เค่อะ) – ช่างตัดเสื้อผู้หญิง

Waiter(เว้-เท่อะ) – ผู้รับใช้, ผู้ปรนนิบัติ

Waitress(เว้-ทริส) – พนักงานหญิงรับใช้

Policeman(โพ-ลิซ-แมน) – ตำรวจ

Sailor(เซ้-เล่อะ) – ทหารเรือ, กะลาสีเรือ

Soldier(โซ้ล-เจอะ) – ทหารบก

Airman(แอ๊ร์-เมิ่น) – ทหารอากาศ

Pilot(ไพ้-ลอท) – นักบิน, คนนำร่อง, ผู้นำทาง

Astronaut(แอส-โทร-นอท) – นักบินอวกาศ

Clown(เคลาน์) – ตัวตลก

Florist(ฟล้อร์-ริสท) – คนขายดอกไม้

Magician(มา-จิ๊ช-เชี่ยน) – นักเล่นกล, ผู้วิเศษ

Fireman (ไฟ้-เออะ-เมิ่น) – พนักงานดับเพลิง

Bus conductor–กระเป๋ารถเมล์

Orchestra conductor(ออร์-เคส-ตร้า-คอน-ดั๊ค-เท่อะร์) – ผู้ควบคุมวงดนตรี

Servant(เซ้อ-เวิ่นท์) – คนรับใช้, ข้าราชการ

Maid(เม้ด) – สาวใช้

Babysitter– พี่เลี้ยงดูแลเด็ก

Lottery seller– คนขายล็อตเตอรี่

Lumberjack (ลั้ม-เบอะ-แจ๊ค) – คนตัดไม้หรือฟืนขาย, คนเลื่อยไม้ขาย, ช่างเลื่อยไม้

Mason(เม้-เซิ่น) – ช่างก่อตึก, ช่างก่ออิฐ

Mathematician(แมธ-ทะ-มะ-ทิช-ชั่น) – นักคณิตศาสตร์

Scientist(ไซ้-เอิน-ทิสท์) – นักวิทยาศาสตร์

Mechanic(เม็ค-คา-นิค) – ช่างยนต์, ช่างเครื่องกล

Mayor(เม้-เย่อะ) – นายกเทศมนตรี

Singer(ซิ้ง-เกอะ) – นักร้อง

Musician(มิว-ซิส-เชี่ยน) – นักดนตรี

Merchant(เม้อร์-ชั่นท์) – พ่อค้า, ผู้ค้า, คนขายของ

Milkman(มิ้ลค์-แมน) – ชายผู้ขายหรือส่งนม

Milkmaid(มิ้ลค-เมด) – หญิงรีดนมวัว, หญิงที่ทำงานในโรงรีดนม

Miller(มิ้ล-เล่อะ) – เจ้าของโรงสี-โรงโม่

Missionary(มิช-ชะ-เนอะ-รี่) – ผู้ทำการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในต่างประเทศ

Navigator(แนฟ-วิ-เก-เท่อะ) – นักเดินเรือหรือขับเครื่องบิน, ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือหรือขับเครื่องบิน

Surveyor(เซอร์-เว้-เย่อะ) – นักสำรวจ

Researcher(รี-เซิ้ช-เช่อะ) – นักวิจัย

Analyst(แอ๊น-นะ-ลิสท์) – นักวิเคราะห์, ผู้วิ เคราะห์

Nursery (เนิร์ส-เซอะ-รี่) man– คนเพาะชำต้นไม้ขาย

Novelist(นอฟ-เวล-ลิสท์) – นักแต่งนิยาย

News-boy– เด็กขายหนังสือพิมพ์

Office boy– เด็กหรือคนรับใช้ในสำนักงาน

Official(ออฟ-ฟิช-เชิ่น) – ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน

Officer(ออฟ-ฟิส-เซอะ) – เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร

Operator(ออพ-พะ-เร้-เท่อะร์) – พนักงานรับโทรศัพท์, ผู้คุมเครื่อง, ผู้ปฏิบัติการ, ช่างคนงาน

Painter(เพ้น-เท่อะร์) – ช่างทาสี

Fortune teller–หมอดู

Palmist(พ้าล์ม-มิสท์) – หมอดูลายมือ

Partner– คู่เต้นรำ, หุ้นส่วน

Pawn-broker(พอน-โบร๊คเค่อะ) – คนรับจำนำของ

Photographer(โฟ-ท้อก-กระ-เฟ่อะ) – ช่างภาพ,ช่างถ่ายรูป, ผู้ถ่ายภาพ

Cameraman(แค้ม-เมอ-ร่ะ-แมน) – คนถ่ายภาพยนตร์, นักถ่ายรูป, ตากล้อง

Postman – บุรุษไปรษณีย์

Printer– ผู้พิมพ์, ช่างพิมพ์, เครื่องพิมพ์

Publisher– ผู้พิมพ์โฆษณา, สำนักพิมพ์

Producer(โพร-ดิ๊ว-เซ่อะ) – ผู้สร้าง, ผู้ผลิต (เพลง,   สินค้า, ภาพยนตร์)

Reporter– ผู้รายงานข่าว

Representative– ตัวแทน (บริษัท, จำหน่าย),ผู้แทนราษฎร

Janitor(แจ๊น-นิ-เท่อะ) – ภารโรง, คนเฝ้าประตู,คนดูแลอาคาร (janitress – แจ๊น-นิ-เทรส = ภาร

โรงหญิง)

Scavenger(สแคฟ-เวน-เจอะ) – คนเก็บขยะ, สัตว์ที่กินของเน่า

Sculptor(สคั้ล-เท่อะ) – ช่างแกะสลัก, ช่างปั้นปูน,ช่างหล่อรูป (sculptress – สคั้ล-ทริส = ช่างแกะ

สลักเพศหญิง)

Government official (= public servant)– ข้าราชการ

Secretary(เซค-คริท-เทอะ-รี่) – เลขานุการ

Physicist(ฟิซ-ซิ-ซิสท์) – นักฟิสิกส์

Physician(ฟิ-ซิช-เชี่ยน) – แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์

Peddler (เพ้ด-เล่อร์) (= pedler = pedlar = vendor)– พ่อค้าเร่

Pharmacist(ฟ้าร์-มะ-ซิสท์) – เภสัชกร, คนปรุงยา

Proof-reader– เจ้าหน้าที่ตรวจปรู๊ฟ-อ่านตรวจ

ทานหนังสือพิมพ์-วารสาร (เพื่อแก้ไขข้อความที่ผิด) ก่อนพิมพ์ออกจำหน่าย, พนักงานพิสูจน์อักษร

Shoemaker(ชู-เม้ค-เค่อะ) – ช่างทำรองเท้า

Shopkeeper(ช้อพ-คี-เพอะ) – เจ้าของร้าน

Stable boy – เด็กเลี้ยงม้า, เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก

Stableman– คนเลี้ยงม้า, คนเลี้ยงสัตว์ในคอก

Broker(โบร๊-เค่อะ) – นายหน้าซื้อขาย, ตัวแทนซื้อขาย

Station master(สเท้เชิ่น-มาสเทอะ) – นายสถานี

Street vendor– คนเร่ขายของตามถนน

Stuntman(สทั้น-แมน) – คนแสดงแทนดาราหนังในบทบาทโลดโผน

Contractor(คอน-แทร็ค-เท่อะร์) – ผู้รับเหมา

Sub-contractor– ผู้รับเหมาช่วงงาน (จากผู้รับเหมารายใหญ่)

Surgeon(เซ้อร์-เจิ้น) – ศัลยแพทย์, หมอผ่าตัด

Supervisor(ซู้-เพอะ-ไว-เซอะ) – ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้ควบคุมการสอน

Adviser (= advisor) (แอด-ไว้-เซ่อะ) – ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา

Tanner(แท้น-เน่อะ) – คนฟอกหนังสัตว์

Tapper(แท้พ-เพ่อะ) – คนกรีดยาง

Trader(เทร้ด-เดอะ) – พ่อค้า, ผู้ทำการค้า

Typist(ไท้-พิสท) – คนพิมพ์ดีด

Trainer (เทร้-เน่อะ) (= coach)– ผู้ฝึกสอน, ครูฝึก, ผู้ฝึก (นักกีฬา, ม้า, สัตว์)

(trainee – เทร-นี้ = ผู้ได้รับการฝึกหัด-ฝึกงาน)

Tutor(ทิ้ว-เท่อะ) – ครูรับจ้างสอนพิเศษ, พี่เลี้ยง

Usher(อั๊ช-เช่อะ) –คนเดินตั๋ว, ผู้พาคนเข้าที่นั่งในโรงหนัง-โรงละคร

Pianist(เพี้ย-นิสท์) – นักเปียโน

Violinist– นักไวโอลิน

Watchman– ยาม, ภารโรง

Workman– กรรมกร, คนงาน, ช่าง

Laborer (= labourer)(เล้-เบอะ-เร่อะ) – กรรมกร, คนงาน

Manager(แม้น-เนจ-เจอะ) – ผู้จัดการ, ผู้บริหาร

Boxer(บ๊อก-เซอะ) – นักมวย

Warder (ว้อร์-เดอะ) หรือ warden (ว้อด-เด้น) – ยาม, ผู้คุมนักโทษ, ผู้คุม, พัศดี

Writer (= author – อ๊อ-เธ่อะ) – นักเขียน, นักประพันธ์

Zoo-keeper– คนดูแลสวนสุตว์

Goldsmith(โกลด์-สมิธ) – ช่างทอง

Silversmith– ช่างเงิน

Playwright(เพล-ไร้ท) – นักเขียนบทละคร

Planter(แพล้น-เท่อะ หรือ พล้าน-เท่อะ) – ผู้ปลูกพืช, ชาวสวนหรือชาวไร่ที่ปลูกฝ้าย, ยาง ฯลฯ

Journalist(เจ๊อร์-นะ-ลิสท์) – นักหนังสือพิมพ์

Gunsmith(กัน-สมิธ) – ช่างทำและซ่อมปืน

Guard(การ์ด) – ยาม, พนักงานรักษารถบนขบวนรถไฟ

Industrialist(อิน-ดัส-เทรียล-ลิสท์) – นักอุตสาหกรรม

Agriculturist(แอ๊ก-กริ-คัล-เช่อ-ริสท) – เกษตรกร

Financier(ฟิน-เนิน-เซี่ยร์) – นักการคลัง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

Flyer (ไฟล้-เออะ) (= pilot = flier)– นักบิน

Parachutist (= parachuter) – นักกระโดดร่ม

Foreman(ฟ้อร์-เมิน) – หัวหน้าคนงาน

Forester(ฟอ-เรส-เท่อะ) – พนักงานป่าไม้

Fruiterer(ฟรุท-เทอะ-เร่อะ) – คนขายผลไม้

Fisherman(ฟิช-เชอะ-เมิน) – ชาวประมง, คนจับปลา

Greengrocer (กรี๊น-โกร-เซ่อะ) – พ่อค้าขายผักและผลไม้สด

Druggist(ดรั๊ก-กิสท์) – เภสัชกร, ผู้ปรุงยา

Geisha (เก๊-ช่ะ) – หญิงเกอิชา, หญิงญี่ปุ่นที่มีอาชีพร้องเพลง เต้นรำและบริการผู้ชาย

Drummer(ดรั๊ม-เม่อะ) – คนตีกลอง

Dyer(ได๊-เออะ) – ช่างย้อมผ้า-ย้อมสี

Electrician(อี-เล็ค-ทริช-เชี่ยน) – ช่างไฟฟ้า

Dealer (ดี๊ล-เล่อะ) (= distributor)– พ่อค้า,คนขาย

Decorator– ช่างตกแต่งบ้านเรือน

Designer(ดี-ไซ้-เน่อะ) – ช่างออกแบบ (บ้านเรือนเสื้อผ้า, ทรงผม, สินค้า)

Diplomat(ดิพ-โพล-แมท) – นักการทูต

Confectioner– คนขายขนมหวาน-ลูกกวาด

Dairymaid(แด๊-รี่-เมด) – หญิงรีดนม, คนงานหญิงในฟาร์มนม

Dairyman– คนทำงานในฟาร์มนม, ผู้จัดการหรือเจ้าของฟาร์มนม

Composer(คัม-โพ้-เซ่อะ) – นักแต่งเพลง-ดนตรี

Caddy(แค้ด-ดี้) – เด็กหรือคนที่ถือถุงกอล์ฟในสนามกอล์ฟ

Chauffeur(โช้-เฟ่อะ) – คนขับรถแท็กซี่

Clerk(เคลิ้ร์ค) – เสมียน, พนักงานในออฟฟิศ

Coachman(โคช-แมน) – คนขับรถม้า

Cabinet maker(แค้บ-บิ-เนท-เม้ค-เค่อะ) – ช่างต่อตู้และเครื่องเรือน

Businessman(บิส-สิ-เนส-แมน) – นักธุรกิจ

Busman (บัส-มัน) –คนขับรถโดยสาร, พนักงานเก็บเงินในรถโดยสาร

Bookkeeper– คนทำบัญชี

Bookmaker– คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า

Bookseller– คนขายหนังสือ

Banker(แบ๊ง-เค่อะ) – นายธนาคาร

Aviator(เอ๊ หรือ แอฟ-วิ-เอ-เท่อะ) – นักบิน

Auditor(อ๊อ-ดิ-เท่อะ) – ผู้ตรวจบัญชี

Blacksmith– ช่างตีเหล็ก

Bellboy– พนักงานรับใช้ในโรงแรม, คนขนกระเป๋าและรับใช้งานอื่นๆในโรงแรมหรือคลับ

Bartender– พนักงานบริการในร้านเหล้า

Bill collector– คนเก็บเงิน

Announcer(แอน-เน้า-เซ่อะ) – ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, โฆษก, พนักงานโฆษณา

Auctioneer(ออค-ชัน-เนี่ยร์) – ผู้ขายทอดตลาดหรือเลหลัง, คนขายของด้วยวิธีประมูล

               

Things we do (สิ่งที่เราทำ)

                         

                         

Dance(ด๊านซ) – เต้นรำ, ฟ้อนรำ

Draw(ดรอ) – วาด, ลาก (รถ, เกวียน ฯลฯ)

Drive(ไดร๊ฟ) – ขับรถ, ขับไล่, ผลักดัน

Drink– ดื่มน้ำ, ดื่ม

Sing – ร้องเพลง

Run(รัน) – วิ่ง

Walk(ว้อค) – เดิน

March(ม้าร์ช) – เดินแถว (แบบทหาร)

Jump(จั๊ม) – กระโดด

Laugh(ลาฟว) – หัวเราะ

Push(พุช) – ผลัก

Pull (พูล) – ดึง, ลาก

Ride (ไร้ด) – ขี่, นั่งรถ

Read (รี้ด) – อ่าน

Wash (ว้อช) – ซัก, ล้าง, สระ (ผม)

Swim– ว่ายน้ำ

Write(ไร้ท) – เขียน

Stand(สแตน) – ยืน

Tie(ไท) – ผูก, มัด

Throw(โธรว์) – ขว้าง, เหวี่ยง

Smell (สเมล) – ได้กลิ่น, ดม

Smile(สไมล) – ยิ้ม

Sleep (สลี้พ) – หลับ

Skate(สเค้ท) – เล่นสเก็ต

Dream (ดรีม)–ฝัน

Dig(ดิ๊ก) – ขุด (ดิน)

Dive(ได๊ฟ) – ดำน้ำ

Catch(แค้ช) – จับ

Close (โคลส) – ปิด

Climb(ไคลม) – ปีน, ไต่

Cry(ไคร) – ร้องไห้, ร้องเสียงดัง

Cook(คุ๊ค) – ปรุงอาหาร

Fight (ไฟ้ท) – ต่อสู้

Feed(ฟี้ด) – ป้อนอาหาร, ให้อาหาร

Fall(ฟอล) – หล่น, ล้ม

Float(โฟล้ท) – ลอย (ในน้ำ-อากาศ)

Fly(ไฟล) – บิน

Kiss (คิส) – จูบ

Kick– เตะ

Knock(น้อค) – เคาะ, ตี, ทุบ, กระแทก

Point (พ้อยท) – ชี้

Paint(เพ้นท) – ทาสี, ระบายสี

Peel (พีล) – ปอกเปลือก

Pour(พอร์) – เท, ริน (น้ำ), เทลงมาแบบห่าฝน

Jog(จ๊อก) – วิ่งเหยาะๆ

Hide(ไฮด) – ซ่อน

Hop(ฮอพ) – กระโดด

Sweep(สวีพ) – กวาด

Swing(สวิง) – แกว่ง, ไกว (เปล)

Slide(สไล้ด) – ลื่น, ไถล, เลื่อนไถล, ทำให้ไถล

Sit(ซิท) – นั่ง

Squeeze(สควีซ) – บีบ, คั้น (ผลไม้)

Skip(สคิพ) – กระโดดเชือก, กระโดดข้าม, ข้ามไป

Roll(โรล) – ม้วน, กลิ้ง, หมุน, คลึง, ทำให้หมุน

Ring(ริง) –โทรศัพท์

Rub(รั้บ) – ถู, ถูออก, ขับ, ขับออก

Shoot(ชู้ท) – ยิง

Open(โอ๊-เพิ่น) – เปิด

Break(เบร๊ค) – ทำแตก-หัก-พัง

Blow(โบลว) – เป่า (ลูกโป่ง)

Beat(บี๊ท) – ตี, ชนะ

Bite(ไบ๊ท) – กัด

Bat(แบ๊ท) – ตีด้วยไม้

Put (พุท) – วาง, สวม, ใส่

Bring(บริง) – นำมา

Take(เท๊ค) – เอาไป

Get(เก๊ต) – ได้รับ

Arrive(อะ-ไร้ฟ) – มาถึง

Receive(รี-ซีฟว) – ได้รับ

Chase (เชส) – ไล่ตาม, ไล่กวด, ตามล่า, ขับไล่

Clap(แคล้พ) – ตบมือ

Scrub (สครั้บ) – ล้าง, ถู-ขัดอย่างแรง, ถู-ขัดสิ่งสกปรกออก

Sew(โซ) – เย็บ, เย็บผ้า, ซ่อมปะ

Tear(แทร์) – ฉีก

Wrap(แร้พ) – ห่อ, มัด, พัน

Yawn(ยอน) – หาว (ง่วงนอน)

Wave(เวฟ) – โบกมือ

Whistle(วิส-เซิ่ล) – เป่านกหวีด, ผิวปาก

Eat(อี๊ท) – กิน

Exercise(เอ๊ก-เซอ-ไซส)  - ออกกำลังกาย

Enjoy(เอ็น-จอย) – สนุกสนาน

Borrow(บ๊อ-โร่) – ขอยืม

Lend (เลนด์) – ให้ยืม

Look(ลุ๊ค) – มอง, จ้องมอง

Lose(ลูซ) – ทำหาย, แพ้

See(ซี) – เห็น, พบ

Hear(เฮียร์) – ได้ยิน

Hope(โฮพ) – หวัง

Begin(บิ-กิน) – เริ่มต้น

Bend(เบนด) – ดัด, ทำให้งอ

Bet(เบ๊ท) – พนัน

Bind(ไบด์) – ผูก, มัด

Bite(ไบ๊ท) – กัด

Bleed(บลี๊ด) – เลือดออก

Blend(เบล็นด) – ผสม

Bless(เบล้ส) – ให้พร, อวยพร

Broadcast(บร๊อด-คาสท์) – กระจายเสียง (วิทยุ)

Breed(บรีด) – ผสมพันธุ์, (สัตว์) ออกลูก

Build(บิวด) – สร้าง

Burn (เบิร์น) – เผา, ไหม้

Cast (คาสท์) – เหวี่ยง (แห), ทอด (ลูกเต๋า)

Buy(บาย) – ซื้อ

Hold (โฮลด์) – ถือ, จับ, คว้า, เกาะ, กำ, ยึด

Catch(แคช) – จับ (หนู, ผู้ร้าย)

Choose(ชูซ) – เลือก

Clothe(โคล้ธ) – สวมเสื้อผ้า

Come(คัม) – มา

Creep(ครีพ) – คลาน

Cut(คัท) – ตัด

Deal(ดีล) – ซื้อขาย, ติดต่อ-ข้องเกี่ยว

Dig(ดิ๊ก) – ขุด (ดิน)

Do(ดู) – ทำ

Dwell (ดเวล) – อาศัยอยู่

Feel(ฟีล) – รู้สึก, คลำ

Find(ไฟนด์) – หา, พบ, เจอ

Flee(ฟลี) – หนี

Forecast(ฟอร์-คาสท์) – ทำนาย

Foresee(ฟอร์-ซี) – (เห็น) รู้ล่วงหน้า

Forget(ฟอร์-เก๊ต) –ลืม

Forgive(ฟอร์-กีฟ) – ให้อภัย

Give(กีฟว์) – ให้

Go(โก) – ไป

Grave(เกร้ฟว) – แกะสลัก

Grow(โกรว) – ปลูก, เติบโต

Hang(แฮง) – แขวน

Hear(เฮียร์) – ได้ยิน

Hit(ฮิท) – ตี, ชน, กระแทก

Drop (ดร๊อพ) – ทำหล่น, ลดลง

Hurt(เฮิ้ท) – ทำร้าย

Keep(คี้พ) – เก็บ, รักษา

Kneel(นีล) – คุกเข่า

Knit(นิท) – ถัก

Know(โนว์) – รู้, ทราบ

Lay(เลย์) – วางลง, ออกไข่

Lead(ลี้ด) – นำ

Lean(ลีน)– พิง

Leap(ลี้พ) – กระโดด

Learn(เลิร์น) – เรียนรู้

Leave(ลีฟว) – จากไป, ทิ้งไว้

Let– ให้, ยอมให้

Lie(ลาย) – นอนลง

Light(ไล้ท) – จุดไฟ

Meet(มี้ท) – พบ

Make(เม้ค) – ทำ, สร้าง

Mistake(มิส-เทค) – สำคัญผิด

Misunderstand(มิส-อัน-เด้อ-สแตน) – เข้าใจผิด

Mow(โม) – ตัดหญ้า

Oversee (โอ๊-เวอะ-ซี) – กำกับ, ดูแล, ควบคุม

Partake(พาร์-เท้ค) – เข้าร่วม

Pay(เพย์) – จ่ายเงิน

Repay(รี-เพ) – จ่ายคืน, ชำระหนี้

Ring(ริง) – โทรศัพท์

Rise(ไร้ส) – ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, (ดวงจันทร์) ขึ้น

Say(เซย์) – พูด

See (ซี) – เห็น, พบ, เจอ

Seek(ซีค) – เสาะหา, แสวงหา

Sell (เซล) – ขาย

Send (เซนด์) – ส่ง

Set– ตั้ง, วาง, (อาทิตย์) ตก

Saw (ซอ) – เลื่อย (ไม้)

Shake (เช้ค) – เขย่า, สั่น

Shoe (ชู) – ใส่รองเท้า

Show(โชว) – แสดง

Shut(ชัท) – ปิด

Sink(ซิ้งค) – จม

Slay(สเลย์) – ฆ่า

Sleep(สลี้พ) – นอน, นอนหลับ, นอนพัก, พักผ่อน

Sow (โซ) – หว่าน (ข้าว, เมล็ดพืช)

Speak(สพี้ค) – พูด

Speed(สปีด) – เร่งความเร็ว

Spell(สเปล) – สะกดคำ, ร่ายมนต์

Spend(สเพนด์) – ใช้ (เงิน, เวลา), จ่าย

Spill(สพิล) – ทำหก

Spin(สปิน) – ปั่น (ด้าย)

Spit (สพิท) – ถ่มน้ำลาย

Split(สพลิ้ท) – ผ่า, แยก

Spoil(สพอยล์) – ทำเสีย

Spread(สเพร้ด) – แผ่, ขยาย

Spring(สพริง) – กระโดด, ดีดตัว, เด้ง, ดีด

Stand(สแทนด์) – ยืน

Steal(สทีล) – ขโมย

Stick(สติ๊ค) – ติด, แปะ

Strew(สทรู) – โรย, พรม, โปรย

Strike(สไทร้ค์) – ตี, ทุบ, ต่อย, โขก, ชน

Swear(สแวร์) – สาบาน

Sweat(สเว้ท) – เหงื่อไหล

Swell(สเวล) – บวม, พอง

Tear(แทร์) – ฉีก

Think(ธิ้งค์) – คิด

Understand(อัน-เดอะ-สแทนด์) – เข้าใจ

Upset(อัพ-เซ็ท) – ทำให้รำคาญ, คว่ำ

Wake(เว้ค) – ปลุก, ตื่น

Wear(แวร์) – สวมใส่

Weave(วีฟว์) – ทอผ้า

Wed(เว็ด) – แต่งงาน

Weep(วี้พ) – ร้องไห้

Win– ชนะ

Wind(ไวนด์) – ไข (ลาน), หมุน

Withdraw(วิธ-ดรอว์) – ถอนเงิน, เอาคืน, ถอนตัว,ถอน (ทหาร)

Row(โรว) – พายเรือ, แจวเรือ

Overeat(โอ-เว่อ-อีท) – กินมากเกินไป

Overwork– ทำงานมากเกินไป

Oversleep – นอนมากเกินไป

Rebuild (รี-บิลด์) – สร้างใหม่

                         

                         

Describing words (คำที่ใช้บอกลักษณะ)

     

     

Left(เลฟท์) – (ข้าง) ซ้าย

Right(ไร้ท) – (ข้าง) ขวา

Bright (ไบร้ท) – สว่าง

Dark(ด๊าร์ค) – มืด

Big – ใหญ่

Small(สมอล) – เล็ก

High(ไฮ) – สูง

Low(โลว) – ต่ำ

Thin(ธิน) – ผอม, บาง

Thick (ธิค) – หนา, ทึบ

Old (โอลด์) – เก่า

New(นิว) – ใหม่

Deep - ลึก

Shallow(แช้ล-โล่ว) – ตื้น

Heavy(เฮฟ-วี่) – หนัก

Light(ไล้ท) – เบา

Young (ยัง) – หนุ่ม, สาว

Old– แก่, ชรา

Hot (ฮ้อท) – ร้อน

Cold(โคลด์) – หนาว

Clean (คลีน) – สะอาด

Dirty(เด๊อ-ทิ่) – สกปรก

Soft (ซ้อฟท) – อ่อนนุ่ม, เสียงค่อย

Loud(ลาวด์) – เสียงดัง

Tall(ทอล) – สูง

Short(ช้อร์ท) – เตี้ย

Long(ลอง)– ยาว

Short(ช้อร์ท) – สั้น

Fat(แฟ้ท) – อ้วน

Thin (ธิน) – ผอม

Near (เนียร์) – ใกล้

Far(ฟาร์) – ไกล

Beautiful (บิ๊ว-ทื-ฟูล) – สวยงาม

Ugly (อั๊ก-กลิ้) – น่าเกลียด

Sick (ซิค) – เจ็บป่วย

Well(เวล) – สบายดี

Wet(เว้ท) – เปียก

Dry(ดราย) – แห้ง

Wide (ไวด) – กว้าง

Narrow(แน้-โร่ว) – แคบ

Slow(สโลว) – ช้า

Fast(ฟาสท) หรือ quick (ควิก) – เร็ว

Open– เปิดอยู่

Shut (ชั้ท) – ปิด

Alive (อะ-ไลฟ) – มีชีวิต

Dead(เด้ด) – ตาย (แล้ว)

Good (กู๊ด) – ดี

Bad(แบ๊ด) – เลว

Right (ไร้ท) – ถูกต้อง

Wrong(รอง) – ผิด

Lucky(ลัค-คี่) – โชคดี

Unlucky (อัน-ลัค-คี่) – โชคร้าย

Fortunate(ฟ้อร์-ชู-เนท) – โชคดี, เคราะห์ดี

Unfortunate– โชคร้าย, เคราะห์ร้าย

Rich(ริช) – รวย

Poor(พัว) – จน

Strong (สทรอง) – แข็งแรง

Weak(วีค) – อ่อนแอ

Sweet(สวี้ท) – หวาน

Bitter– ขม หรือ sour (ซ้าว-เออะ) – เปรี้ยว

Kind (ไคนดึ) – ใจดี

Unkind(อัน-ไคนด์) – ใจร้าย

Sharp(ช้าร์พป – แหลม, คม

Blunt (บลั๊นท์) – ทื่อ, ทู่ไม่คม

Bland (แบลนด์) หรือ dull (ดัล) – จืด, ไม่มีรสชาติ

Salty(ซ้อล-ทิ่) – เค็ม

Mild (ไมลด์) – จืด, ไม่ฉุน (เช่น บุหรี่)

Strong (สทรอง) – รสเข้มข้น

Lovely(ลัฟว-ลี่) – สวยงาม, น่ารัก

Ugly(อั๊ก-ลี่) – น่าเกลียด, อัปลักษณ์

Rude (รู้ด) หรือimpolite (อิม-โพ-ไล้ท) – หยาบ

คาย, ไม่สุภาพ

Polite(โพ-ไล้ท) – สุภาพ

Happy– มีความสุข

Unhappy–ไม่มีความสุข

Cheerful(เชี้ยร์-ฟูล) – ร่าเริง, ดีอกดีใจ

Cheerless(เชี้ยร์-เลส) – ไม่ร่าเริง, เศร้าซึม, หดหู่ใจ

Careful(แค้ร์-ฟูล) – ระมัดระวัง, รอบคอบ

Careless(แค้ร์-เลส) – ไม่ระมัดระวัง, สะเพร่า

Hopeful(โฮพ-ฟูล) – เต็มไปด้วยความหวัง

Hopeless(โฮพ-เลส) – สิ้นหวัง

Thoughtful (ธ้อท-ฟูล) – ระมัดระวัง, ไตร่ตรอง,เอาอกเอาใจผู้อื่น

Thoughtless (ธ้อท-เลส) – ไม่ระ มัดระวัง,สะเพร่า, ไม่คิดถึงคนอื่น, ไม่มีความคิด

Wise(ไว้ซ) หรือclever (เคร้พ-เว่อะ) – ฉลาด

Stupid(สทิ้ว-พิด) – โง่บัดซบ หรือ foolish – โง่

Smooth(สมู้ท) – ราบเรียบ

Rough(รัฟว) – ขรุขระ, ไม่เรียบ, หยาบ (เนื้อผ้า)

Obedient(โอ-บี๊-เดี้ยน) – เชื่อฟัง, อยู่ในโอวาท

Disobedient (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน) หรือstubborn(สทั้บ-เบิ้ร์น) – ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, หัวรั้น, ว่ายาก, ควบคุมยาก

Glad (แกลด)– ดีใจ, ยินดี, เบิกบานใจ

Sorry(ซ้อ-รี่) – เสียใจ

Fierce (เฟี้ยซ) – ดุร้าย, โหดร้าย

Tame(เทม) – เชื่อง

Permanent (เพ้อร์-มา-เนิ่นท) – ถาวร, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก

Temporary(เท้ม-โพะ-รา-รี่) – ชั่วคราว, ไม่ถาวร,เฉพาะกาล

Round(ราวด์) – กลม

Flat(แฟล้ท) – แบน

Brave (เบรฟ) – กล้าหาญ

Coward (ค้าว-เวิร์ด) – ขี้ขลาด

Diligent(ดิ๊ล-ลิ-เจิ้นท) – ขยันหมั่นเพียร, บากบั่น

Lazy(เล้-ซี่) – เกียจคร้าน

Safe (เซฟ) – ปลอดภัย

Unsafe (อัน-เซฟ) – ไม่ปลอดภัย, อันตราย

Eatable (อี๊-ทะ-เบิ้ล) – กินได้ (ไม่เป็นอันตราย)

Uneatable (อัน-อี๊-ทะ-เบิ้ล) – กินไม่ได้ (บูด, เน่า)

Interesting – น่าสนใจ

Uninteresting – ไม่น่าสนใจ

Satisfactory(ซา-ทิส-แฟค-โท-รี่) – น่าพอใจ

Unsatisfactory –ไม่น่าพอใจ

Able(เอ๊-เบิ้ล) – สามารถ, เก่ง, หลักแหลม

Unable– ไม่สามารถ, ไม่เก่ง

Reasonable (รี้-ซัน-เน-เบิ้ล) – สมเหตุผล, ราคาไม่แพง, เหมาะสม

Unreasonable– ไม่สมเหตุผล, ไม่เหมาะสม,แพงเกินไป

Abundant (อะ-บั๊น-เดิ้นท) – อุดมสมบูรณ์, มีล้นเหลือ

Scarce(สแคซ) – มีน้อย, หายาก

Accurate(แอ๊ค-คิว-เรท) – ถูกต้อง, แม่นยำ

Inaccurate– ไม่ถูกต้อง, ไม่แม่นยำ

Active(แอ๊ค-ทีฟ) – กระฉับกระเฉง

Inactive หรือ passive(แพส-ซีฟ) – เฉื่อยชา

Always(ออล-เวส์) – สม่ำเสมอ, เป็นประจำ

Never(เนฟ-เว่อะ) – ไม่เคย, ไม่เลย

Remote(รี-โม้ท)–ห่างไกล, ไกลโพ้น, โดดเดี่ยว

Urban(เอ๊อ-เบิ้น) – ในเขตเมือง, เป็นลักษณะเมือง

Attentive (แอ๊ท-เทน-ทีฟ) – เอาใจใส่, ตั้งใจ

Inattentive – ไม่เอาใจใส่

Available (อะ-เว้ล-เล-เบิ้ล) – หาได้ง่าย, หามาได้

Unavailable(อัน-อะ-เว้ล-เล-เบิ้ล) – ไม่สามารถหาได้, ไม่มี, หายาก

Avoidable (อะ-ว้อย-เด-เบิ้ล) – สามารถหลีกเลี่ยงได้

Unavoidable– ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Aware(อะ-แวร์) – ตระหนัก, รู้ดี (ว่า)

Unaware– ไม่ตระหนัก, ไม่รู้

Useful(ยูส-ฟูล) – มีประโยชน์

Useless(ยูส-เลส) – ไร้ประโยชน์

Brittle(บริ๊ท-เทิ่ล) – เปราะ, แตกหักได้ง่าย

Durable(ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) –ทนทาน, คงทน

Certain (เซ้อ-เทิ่น) – แน่นอน, แน่ใจ, เชื่อมั่น

Uncertain– ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ

Comfortable(คั้ม-เฟิร์ท-ทะ-เบิ้ล) – สบาย, สุขกาย-สุขใจ

Uncomfortable– ไม่สบาย, ไม่สุขกาย-สุขใจ

Usual(ยู้-ช่วล) – เป็นปกติ, เป็นประจำ, เป็นธรรมดา

Unusual– ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา

Common(ค้อม-เมิ่น) – ธรรมดา, สามัญ, ร่วมกัน

Uncommon– ผิดจากธรรมดา, ไม่ปกติ, พิเศษ

Comparable (ค้อม-แพ-ระ-เบิ้ล) – ซึ่งเปรียบเทียบกันได้, เทียบเคียงได้กับ

Incomparable- ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้,หาที่เปรียบไม่ได้

Confident(ค้อน-ฟิ-เดิ้นท์) – มั่นใจ, ไว้วางใจ, กล้า

unconfident  - ไม่มั่นใจ

Conscious(ค้อน-เชียส) – มีสติ, รู้สึกตัว

Unconscious– หมดสติ, ไม่รู้สึกตัว

Just(จัสท) – ยุติธรรม, เป็นธรรม

Unjust– ไม่เป็นธรรม

Stable (สเท้-เบิ้ล) – มั่นคง, สม่ำเสมอ, เสถียร

Unstable–ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ

Steady(สเท้ด-ดี้) – มั่นคง, ต่อเนื่อง, สม่ำเสมอ

Unsteady – ไม่มั่นคง-สม่ำเสมอ

Correct(คอร์-เร็ค) – ถูกต้อง

Incorrect– ผิด

Definite(เดฟ-ฟิ-นิท) – แน่นอน, ระบุชัดลงไป

Indefinite– ไม่แน่นอน, ไม่ระบุชัด

Different(ดิฟ-เฟอะ-เร่นท) – แตกต่าง

Similar(ซิ้ม-มิ-เล่อะ) – เหมือนกัน, คล้ายกัน

Difficult(ดิฟ-ฟิ-คั่ลท) – ยาก, ลำบาก, ยุ่งยาก

Easy(อี๊-ซี่) – ง่าย, ไม่ลำบาก, สะดวกสบาย

Direct(ได-เร็ค) – ตรง

Indirect- อ้อม

Equal (อี๊-คว่อล) – เท่ากัน, เสมอกัน, สมดุล

Unequal– ไม่เท่ากัน, ไม่สมดุล

Necessary(เนส-เซส-เซอ-รี่) – จำเป็น

Unnecessary– ไม่จำเป็น

Famous(เฟ้ม-เมิส) – มีชื่อเสียง, โด่งดัง

Infamous(อิ๊น-ฟะ-เมิส) – เสียชื่อเสียง, น่าเกลียดชัง

Familiar(ฟะ-มิ๊ล-เย่อร์) – คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม

Unfamiliar – ไม่คุ้นเคย-สนิทสนม

Favorable (favourable) (เฟ้-เวอะ-ระ-เบิ้ล) –

อำนวยประโยชน์, ได้รับการสนับสนุน, เห็นด้วย

Unfavorable– ไม่เอื้ออำนวยหรือเป็นประโยชน์

Fearful(เฟี้ย-ฟูล) – น่ากลัว, รู้สึกกลัว

Fearless(เฟี้ย-ลิส) – ไม่กลัว, ไม่หวาดหวั่น, กล้า

Fertile(เฟ้อร์-ไทล) – มีดินดี, อุดมสมบูรณ์, ให้ลูกให้ผลได้

Barren(บาร์-เริ่น) – แห้งแล้ง, ปราศจากพืชผล

Friendly(เฟร้นด-ลี่) – เป็นมิตร

Unfriendly – ไม่เป็นมิตร

Funny(ฟั้น-นี่) – สนุก, ขบขัน, น่าหัวเราะ

Frightening(ไฟร้-เทน-นิ่ง) – น่าตกใจ, น่ากลัว

General (เจ๊น-เนอะ-เริ่ล) – ทั่วไป, ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Specific(สเปซ-ซิ-ฟิค) – เฉพาะเจาะจง

Generous (เจ๊น-เนอะ-เริส) – ใจกว้าง, มีน้ำใจ

Stingy(สทิ๊น-จี้) – ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ

Ready(เร้ด-ดี้) – เตรียมพร้อม, พร้อมแล้ว

Unready – ยังไม่เตรียมตัว-ไม่พร้อม

Grateful(เกร๊ท-ฟูล) – เป็นหนี้บุญคุณ, กตัญญู

Ungrateful – อกตัญญู

Harmful(ฮ้าร์ม-ฟูล) – มีอันตราย

Harmless(ฮ้าร์ม-ลิส) – ไม่มีอันตราย

Healthy(เฮ้ล-ธิ่) – มีสุขภาพดี

Ill (อิล) หรือ sick(ซิค) – เจ็บป่วย, ไม่สบาย

Helpful(โฮ้พ-ฟูล) – มีความหวัง

Helpless(โฮ้พ-ลิส) – สิ้นหวัง

Humble(ฮั้ม-เบิ้ล) – ถ่อมตัว

Arrogant(แอ๊ร์-โร-เกิ้นท) – หยิ่ง, ยโส, จองหอง

Legal (ลี้-เกิ้ล) – ถูกกฎหมาย

Illegal– ผิดกฎหมาย

Logical(ล้อจ-จิ-เคิ่ล) – มีเหตุผล

Illogical– ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล

Mobile (โม้-ไบล์ หรือ บิล) – ซึ่งเคลื่อนที่ได้, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Immobile– ซึ่งไม่เคลื่อนไหว-อยู่กับที่

Moral (ม้อ-เริ่ล) – มีศีลธรรม-คุณธรรม

Immoral– ไร้ศีลธรรม

Patient (เพ้-เชิ่นท) – อดทน, อดกลั้น, ทรหด

Impatient– ไม่อดทน, กระสับกระส่าย

Perfect(เพ้อ-เฟ็ค) – สมบูรณ์แบบ

Imperfect– ไม่สมบูรณ์แบบ, บกพร่อง

Important(อิม-พ้อร์-เทิ่น) – สำคัญ, มีความหมาย,มีอำนาจมาก

Unimportant– ไม่สำคัญ, ไม่มีความหมาย

Impressive(อิม-เพรส-ซีฟ) – น่าประทับใจ

Unimpressive– ไม่น่าประทับใจ

Adequate(แอ๊ด-ดิ-เควท) – เพียงพอ, เหมาะสม

Inadequate– ไม่เพียงพอ, ไม่เหมาะสม

Appropriate(แอ๊พ-พรอ-พิ-เอท) – เหมาะสม

Inappropriate– ไม่เหมาะสม

Believable(บี-ลีฟ-เว-เบิ้ล) – น่าเชื่อ

Unbelievable– ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ

Dependent(ดี-เพ้น-เด้น) – พึ่งพาอาศัย, ไม่เป็นอิสระ

Independent– เป็นอิสระ, ไม่ต้องพึ่งใคร

Efficient(เอฟ-ฟิ-เชิ่นท) – มีประสิทธิภาพ

Inefficient–ไร้ประสิทธิภาพ

Effective(เอฟ-เฟ็ค-ทีฟ) – มีประสิทธิผล

Ineffective–ไร้ประสิทธิผล

Expensive(อิคส-เพ้น-ซีฟว) – แพง

Inexpensive– ไม่แพง, ราคาถูก

Evitable (เอฟ-วิ-ทะ-เบิ้ล) – ซึ่งหลีกเลี่ยงได้

Inevitable– ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

Superior(ซู-เพี้ย-เรีย) – เหนือกว่า, ดีกว่า

Inferior(อิน-เฟี้ย-เรีย) – ด้อยกว่า, แย่กว่า, เลวกว่า

Frequent(ฟรี้-เควิ่นท) – บ่อย, ถี่, เป็นประจำ

Infrequent– ไม่บ่อยหรือเป็นประจำ

Sufficient(ซัฟ-ฟิ-เชิ่นท) – พอเพียง

Insufficient– ไม่พอเพียง

Large(ลาจ) – ใหญ่

Small(สมอล) – เล็ก

Loyal(ล้อย-เอิ้ล) – จงรักภักดี, ซื่อสัตย์

Disloyal – ไม่จงรักภักดีหรือซื่อสัตย์

Major(เม้-เจ้อ) – ส่วนใหญ่, ส่วนมาก

Minor(ไม้-เน่อ) – ส่วนน้อย

Merciful(เม้อร์-ซิ-เฟิ่ล) – กรุณา, เมตตา, เห็นอกเห็นใจ

Merciless(เม้อร์-ซิ-ลิส) – โหดร้าย, ไร้ความปราณี

Maximum(แม้ก-ซิ-เมิ่ม) – สูงสุด

Minimum(มิ้น-นิ-เมิ่ม) – น้อยสุด, ต่ำสุด

Natural(แนช-เชอ-เริ่ล หรือ แนช-เริ่ล) – เป็นธรรมชาติ, ธรรมดา

Artificial(อาร์-ทิ-ฟิช-เชิ่ล) – เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้น

Tidy (ไท้-ดิ้) – ประณีต, เป็นระเบียบ

Untidy– ยุ่งเหยิง, ไม่เป็นระเบียบ

Positive(พอซ-สิ-ทิฟ) – เป็นบวก, ตอบรับ

Negative(เน้ก-กา-ทีฟ) – เป็นลบ, ปฏิเสธ

Normal(น้อร์-เมิ่ล) – ปกติ, ธรรมดา

Abnormal– ไม่ปกติหรือธรรมดา

Famous(เฟ้ม-เมิส) – มีชื่อเสียง, โด่งดัง

Notorious(โน-ท้อ-เรียส) – มีชื่อเสียงในทางไม่ดี

Optimistic(ออพ-ทิ-มิส-ทิค) – มองโลกในแง่ดี

Pessimistic (เพส-สิ-มิส-ติค) – มองโลกในแง่ร้าย

Ordinary(อ๊อร์-ดิน-แน-รี่) –ปกติ, ธรรมดา, สามัญ

Unordinary– ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดาสามัญ

Public(พั๊บ-ลิค) – เป็นของประชาชนหรือสาธารณะ

Private(ไพร้-เวท) – เป็นของส่วนตัว

Particular(พาร์-ทิ้ค-คิว-ล่ะ) – โดยเฉพาะ, เจาะจง, พิเศษ

Unparticular – ไม่เฉพาะเจาะจง

Wholly (โฮ้ล-ลี่ หรือ โฮ้-ลี่) – ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล

Partly (พ้าร์ท-ลี่) – บางส่วน

Physical(ฟิซ-สิ-เคิล) – เกี่ยวกับร่างกาย, ทางวัตถุ

Mental(เม้น-เทิ่ล) – เกี่ยวกับจิตใจ

Stormy(สท้อร์-มี่) – มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย

Calm(คาล์ม) – สงบนิ่ง, ไม่มีพายุหรือมรสุม

Pleasant(เพลส-เซิ่นท) – พอใจ, สบายใจ, ถูกใจ, น่ารื่นรมณ์

Unpleasant – ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่าพอใจ หรือ สบายใจ

Popular(พ็อพ-พิว-ล่ะ) – เป็นที่นิยม, เป็นที่ยอมรับกัน, แพร่หลาย

Unpopular– ไม่เป็นที่นิยมกัน, ไม่แพร่หลาย

Possible(พอส-สิ-เบิ้ล) – เป็นไปได้, ทำได้

Impossible– เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะเกิดขึ้น

Practical (แพรค-ทิ-เคิ่ล) – ปฏิบัติได้, ทำได้,ทำได้จริง

Impractical– ปฏิบัติไม่ได้, ทำไม่ได้

Valuable (แว้ล-ลิว-อะ-เบิ้ล) –มีค่า, มีราคา, มีประโยชน์หรือความสำคัญมาก

Worthless(เวิธ-ลิส) หรือvalueless (แว้ล-ลู-ลิส) – ไร้ค่า, ไม่มีค่าหรือประโยชน์

Professional (โปร-เฟ้ส-ชะ-เนิ่ล) – มืออาชีพ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ

Amateur (แอ๊ม-มะ-เท่อะ) – สมัครเล่น, ไม่จริงจัง

Prosperous(พรอส-เพอะ-รัส) – เจริญรุ่งเรือง

Backward(แบ๊ค-เวิร์ด) – ล้าหลัง, สู่อดีต, ย้อนกลับ

Pure(เพียว) – บริสุทธิ์, หมดจด

Impure(อิม-เพี้ยว-เออะ) – ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน

Quiet(ไคว้-เอ็ท) – เงียบ

Noisy(น้อย-ซี่) – เสียงดัง, หนวกหู

Real (เรียล) – แท้, จริง

Unreal(อัน-เรี่ยล) – ไม่จริง, ไม่แท้, ลวงตา, เทียม

Reliable (รี-ไล้-อะ-เบิ้ล) – น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, ไว้วางใจ

Unreliable– ไม่น่าเชื่อถือหรือไว้วางใจ

Willing(วิ้ล-ลิ่ง) – เต็มใจ, ตั้งใจ, สมัครใจ

Unwilling หรือreluctant(รี-ลัค-เทิ่นท) – ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ

Responsible(ริส-พ้อน-ซิ-เบิ้ล) – รับผิดชอบ

Irresponsible(เออ-ริส-พ้อน-ซิ-เบิ้ล) – ไม่รับผิดชอบ

Ripe(ไร้พ) – สุก, สุกงอม, เจริญเต็มที่, ถึงเวลา

Raw(รอว์) – (น้ำ, ผลไม้) ดิบ, ไม่สุก

Rude (รู้ด) หยาบคาย

Polite(โพ-ไล้ท) – สุภาพ, มีมารยาท

Rural(รุ๊-เริ่ล) – เกี่ยวกับชนบท

Urban(เอ๊อ-เบิ้น) – เกี่ยวกับเมือง, มีลักษณะของเมือง

Sensitive(เซ้น-สิ-ทิฟ) – ไวต่อความรู้สึก

Insensitive – ไม่รู้สึก, ตายด้าน, ไม่รู้สึกไวต่อ

Flexible(เฟล้ก-สิ-เบิ้ล) – ยืดหยุ่น

Inflexible – ไม่ยืดหยุ่น, ไม่ปรับตัว, งอไม่ได้

Serious (ซี้-เรียซ) – เอาจริงเอาจัง

Kidding(คิด-ดิ้ง) – ล้อเล่น

Significant (ซิก-นิฟ-ฟิ-เคิ่นท) – สำคัญ, มีความหมาย

Insignificant– ไม่สำคัญ, ไม่มีความหมาย

Showy(โช้-วี่) – โอ้อวด, ชอบแสดง

Humble(ฮั้ม-เบิ้ล) หรือmodest(ม้อด-ดิสท) – ถ่อมตัว, เรียบๆ

Sincere(ซิน-เซียร์) – จริงใจ, ซื่อ

Insincere–ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อ

Similar (ซิ้ม-มิ-เล่อะ) – เหมือนกัน, คล้ายกัน

Dissimilar – ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน

Skillful(สคิ้ล-ฟูล) – เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, ช่ำชอง

Clumsy(คลั้ม-ซี่) – งุ่มง่าม, ไม่ชำนาญ

Sluggish(สลั้ก-กิช) – เกียจคร้าน

Diligent(ดิ๊ล-ลิ-เจิ้นท) – ขยัน, บากบั่น

Wasteful(เวสท-ฟูล) – สุรุ่ยสุร่าย

Economical(อี-โค-น้อม-มิ-เคิ่ล) – ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่

Strange(สเทร้นจ) – แปลก, ประหลาด, ไม่คุ้นเคย, ต่างถิ่น

Ordinary(อ๊อร์-ดิ-แน-รี่) หรือcommon– สามัญ, ธรรมดา, ปกติ

Strict(สตริ้คท) – เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน

Lax(แล้กซ) – หย่อนยาน

Sure(ชัวร์) – มั่นใจ, แน่นอน

Unsure– ไม่มั่นใจ, ไม่แน่นอน

Swell (สเวล) – บวม, พอง

Shrinking(ชริ้ง-คิ่ง) – หดตัว

Tight (ไท้ท) – คับ, ตึง, แน่น

Loose(ลูซ) – หลวม

Modern(ม้อด-เดิ้ร์น) – ทันสมัย

Obsolete(อ๊อบ-โซ-ลีท) – ล้าสมัย, พ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว

Ultimate(อั้ล-ทิ-มิท) – สุดท้าย, ที่สุด

Initial (อิ-นิช-เชิ่ล) หรือbeginning(บี-กิ๊น-นิ่ง) – ตอนแรก, แรกเริ่ม

Conscious(ค้อน-เชิส) – มีสติ, รู้สึกตัว

Unconscious– หมดสติ, ไม่รู้สึกตัว

Finished(ฟิ้น-นิช-ดึ) – เสร็จสิ้นแล้ว, จบแล้ว

Unfinished– ยังไม่แล้วเสร็จ, ยังไม่จบ

Furnished(เฟ้อร์-นิช-ดึ) –มีเครื่องแต่งเรือนพร้อม

Unfurnished– ไม่มีเครื่องแต่งเรือน (เฟอนิเจอร์)

Well-known(เวล-โนน) – เป็นที่รู้จักกันดี, มีชื่อเสียง

Unknown– ไม่มีใครรู้จัก, ไม่มีชื่อเสียง

Up-to-date(อัพ-ทู-เดท) – ทันสมัย, เป็นปัจจุบัน

Out-of-date(เอ๊าท-ออฟ-เดท) – ล้าสมัย, ไม่เป็นปัจจุบัน

Urgent(เอ๊อ-เจิ้นท) – รีบเร่ง, เร่งด่วน, ฉุกเฉิน

Delayed (ดี-เลย์-ดึ) หรือslow(สโลว์) – ล่าช้า, ช้า

Vacant(เว้-เคิ่นท) – ว่าง, ว่างเปล่า, ไม่มีผู้ครอบครอง

Occupied(อ๊อค-คิว-ไพ-ดึ) – (เก้าอี้) มีคนนั่ง, (ห้อง) มีผู้ครอบครอง

Valid(แว้ล-ลิด) – มีเหตุผล, ใช้ได้, ฟังขึ้น, ชอบด้วยกฎหมาย

Invalid– ไม่มีเหตุผล, ใช้ไม่ได้, ฟังไม่ขึ่น, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Vigorous (วิก-เกอะ-เริส) – แข็งแรง, กระฉับ     กระเฉง

Sluggish(สลั้ก-กิช) – เกียจคร้าน, เฉื่อยชา

Violent(ไว้-โอ-เลิ่นท) – รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง

Peaceful (พีซ-ฟูล) – มีสันติ, สงบ หรือmild(ไมลด์) – นุ่มนวล, อ่อนโยน, ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรง

Visible(วิส-ซิ-เบิ้ล) – มองเห็นได้, แน่ชัด, ชัดเจน

Invisible– มองไม่เห็น, ไม่ชัดเจน

Clear (เคลียร์) – ชัดแจ้ง

Unclear– ไม่ชัดแจ้ง

Warm(วอร์ม) – อุ่น, อบอุ่น, มีมิตรไมตรี

Cold(โคลด์) – เย็น, เย็นชา

Well-organized(เวล-ออร์-แกน-ไนซ) – จัดระเบียบอย่างดี

Disorganized– ไม่เป็นระเบียบ, สับสน

Well-to-do(เวล-ทู-ดู) – มั่งคั่ง, ร่ำรวย

Poor(พัว) – จน

Compatible(คัม-แพ้ท-ทิ-เบิ้ล) – ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้, ใช้ด้วยกันได้

Incompatible– เข้ากันไม่ได้, ไปด้วยกันไม่ได้, ใช้ด้วยกันไม่ได้ (เพราะคนละรุ่น)

     

Machines and tools (เครื่องจักรและเครื่องมือ)

          

                    

Tractor–รถแทร็คเตอร์ (เกลี่ยดิน)

Crane(เครน) – รถปั้นจั่น (ยกวัสดุก่อสร้างหรือรถไฟตกราง ฯลฯ)

Bulldozer(บู๊ล-โด-เซ่อะ) – รถแทรคเตอร์เกลี่ยดินเหมือนกับ tractor

Cement mixer– รถผสมซีเมนต์

Truck(ทรั้ค) หรือ  lorry(ล้อ-รี่) – รถบรรทุก

Container truck–รถบรรทุกตู้คอนเทนเน่อ

Ten-wheeled truck  หรือten wheeler– รถสิบล้อ

Truck tractor– ส่วนหัวลากของรถบรรทุก

Truck trailer(เทร้ล-เล่อะ) – ส่วนรถบรรทุกพ่วง

Sewing(โซ้-อิ้ง) machine– จักรเย็บผ้า

Machine (แมช-ชีน) หรือmachinery(แมช-ชีน-เนอ-รี่) – เครื่องจักร, เครื่องจักรเครื่องกล

Spade (สเพ้ด) – เสียม, จอบ, เครื่องตักทราย

Shovel (ชัฟ-เวิ่ล) – เสียม, พลั่วขุด

Axe(แอ๊กซ) – ขวาน

Screw(สครู) – ตะปูควง

Screwdriver(สครู-ไดร้ฟ-เว่อะ) – ไขควง

Spanner(สแพ้น-เน่อะ) –คีมปากตาย, กุญแจปากตาย

Scissors (ซิส-เซอะส) – กรรไกร

Pliers(ไพล้-เออะซ) – คีม, ปากคีบ, คีมปากนกแก้ว

Penknife (เพ้น-ไนฟ) – มีดพก, มีดเล็กๆสำหรับพกใส่ในกระเป๋า

Hammer(แฮ้ม-เม่อะ) – ค้อน

Drill(ดริล) หรือ hand drill – สว่านมือ (ใช้มือหมุน)

Electric drill – สว่านไฟฟ้า

Compasses (คั้ม-แพส-ซิส) – วงเวียน (ใช้สร้างวงกลม)

Nail(เนล) – ตะปู

Computer– เครื่องคอมพิวเตอร์

Typewriter(ไท้พ-ไร-เท่อะ) – เครื่องพิมพ์ดีด

Washing machine– เครื่องซักผ้า

Dishwasher – เครื่องล้างจาน

Saw (ซอ) – เลื่อย

Vacuum (แวค-คิว-อั้ม) cleaner–เครื่องดูดฝุ่น

Camera (แค้ม-เมอะ-ร่า) – กล้องถ่ายรูป

Lawn-mower(ลอน-โม้-เว่อะร์) – เครื่องตัดหญ้า

Harrow(แฮ้-โร่ว) – คราด

Rake(เร้ค) – คราด

Chainsaw(เชน-ซอ) – เลื่อยลูกโซ่, เลื่อยยนต์

Television set– เครื่องรับโทรทัศน์

Radio set– เครื่องรับวิทยุ

Printer– เครื่องพิมพ์

Plummet (พลั้ม-เม็ท) – ลูกดิ่ง

Calculator– เครื่องคิดเลข

Abacus(แอ๊บ-บะ-คัส หรือ อะ-แบค-คัส) – ลูกคิด(เครื่องคิดเลขแบบใช้มือ)

Photocopier(โฟ้-โท-คอพ-พิ-เออะ) – เครื่องถ่ายเอกสาร

Cutter – มีดคัทเต้อร์

Plane(เพลน) – กบไสไม้

Lever(เลฟ-เว่อ หรือ ลี้-เว่อะ) – คานงัด, ชะแลง

Pulley(พุ้ล-ลี่) – ลูกรอก, เครื่องกว้าน

Chisel(ชิส-เซิ่ล) – สิ่ว, สลัก

Paint roller – ลูกกลิ้งทาสี

Scale(สเคล) – ตาชั่ง, เครื่องชั่ง

File(ไฟล์) – ตะไบ

Crow-bar(โคร-บาร์) – ชะแลง

Gimlet(จิ๊ม-เล็ท) – สว่านมือ

Clipper (คลิพ-เพ่อะ) –ปัตตาเลี่ยน

Clip(คลิพ) – ตัวหนีบเอกสารมีสองขา

Stapler(สเท้-เพล่อะ) – ที่เย็บกระดาษ

Staple(สเท้-เพิ่ล) – ลวดเย็บกระดาษ ใช้กับ stapler

Net – แห, อวน