หมวดประกันภัย (Insurance) (ตอนที่ 2)

                    

                    

Investment income – รายได้จากการลงทุน

Investment portfolio – เงินลงทุนตามราคาทุน

Portfolio allocation – การจัดสรรเงินลงทุน

Fixed income investment – การลงทุน (ในสินทรัพย์) ที่ให้ผลตอบแทนคงที่

Investment concept – แนวความคิดในการลงทุน

Deposits at commercial banks – เงินฝากประจำ (ที่ธนาคารพาณิชย์)

Government bonds – พันธบัตรรัฐบาล

Debentures – หุ้นกู้

Mortgaged loans – เงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริม ทรัพย์จำนองเป็นประกัน

Investments in listed securities – เงินลง ทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Equity securities – ตราสารทุน

Long-term investment policy – นโยบายการลงทุนในระยะยาว

Investment in both listed and unlisted common stocks and fund units – การลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุน (หุ้นสามัญ) และหน่วยลงทุน (ของบริษัทจำกัด) ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Main factors on the stock’s sound fundamentals – ปัจจัยหลักด้านพื้นฐานที่ดีของหลักทรัพย์

The long-term growth of the company’s values – การเติบโตในระยะยาวของมูลค่าของบริษัท

The fluctuation of stock prices and stock exchanges – ความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน (จากราคาหุ้นและการแลกเปลี่ยนหุ้น)

To have growth potential in terms of business expansion and returns – มีศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้านการขยายธุรกิจและผลกำไร

Long-term incomes and investment goals – รายได้ (ผลกำไร) ระยะยาวและเป้าหมายการลงทุน

Investment capital in associated companies – เงินลงทุนในบริษัทร่วม

Acknowledgement of income  in associated companies – การรับรู้ผลกำไรในบริษัทร่วม

Investment in non-listed securities - การลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (หุ้นทุนนอกตลาด)

To enhance the company’s opportunity to make business transactions with foreign companies – เพิ่มโอกาศของบริษัทใน

การทำธุรกิจในต่างประเทศ

Investments in funds investing in non-marketable equity securities – การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน

Investments in funds investing in debt securities – การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

Overseas investments – การลงทุนในต่างประเทศ

Investments in listed real estate funds – การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Trust funds for investments in real estate – กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม  ทรัพย์

Listed infrastructure funds – กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Interest and dividends – ดอกเบี้ยและเงินปันผล

Net investment incomes – รายได้จากการลงทุนสุทธิ

Profit from stocks and assets sale – กำไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์

Profit share from investments in associated companies – ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

Investment expenses – ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

Returns on impairment of investments -    กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน

A surplus on revaluation of share values in the SET – ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Composition of investment portfolio –ส่วนประกอบของเงินลงทุน

Fixed interest bearing securities – หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่

Deposits at banks – เงินฝากธนาคาร

Allowance for impairment/allowance for doubtful account – ค่าเผื่อการด้อยค่า/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

Collaterised (หรือ mortgaged ) loans – เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน

Shares listed on the SET (หรือ listed shares) – หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์

Unlisted shares – หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์

Dividends and stock dividends – เงินปันผลและหุ้นปันผล

Market price – ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์

Par value – มูลค่าหุ้น

Unearned premium reserve – เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

Shareholders’ equity – ส่วนของผู้ถือหุ้น

Book value – มูลค่าหุ้นตามบัญชี

Market price at year-end – ราคาปิด (ณ สิ้นปี)

Operating performance – ผลการดำเนินงาน

Financial statements – งบแสดงฐานะทางการเงิน

Financial status (or standing) – ฐานะทางการเงิน

Available-for-sale securities – หลักทรัพย์เผื่อขาย

Held-to-maturity securities – หลักทรัพย์ที่จะถือ (ครอง) จนครบกำหนด

Due from reinsurers – สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

Deferred tax assets – สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

Cash and cash equivalents – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Liabilities – หนี้สิน

Owners’ equity – ส่วนของเจ้าของ

Loss reserves – เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน

Outstanding claims – ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

Deferred tax liabilities – หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

Retained earnings – กำไรสะสม

Issued and paid-up capital – ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระแล้ว

Reserved retained earnings – กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย                                                      

Premium written income – รายได้จากเบี้ยประกันภัยรับ

All classes of insurance – ประกันภัยทุกประเภท

The net underwriting returns – ผลกำไรจากการรับประกันภัยสุทธิ

Unearned premium reserve – สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

Earned premium – เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

Net income after income tax –กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้

Contribution to Office of Insurance Commission – เงินสมทบ (ให้กับ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Non-Life Guarantee Fund – กองทุนประกันวินาศภัย

Road Victims Protection Fund – กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

Income before income tax deduction – กำไรก่อนหักภาษีเงินได้

Final dividend payment – การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

Interim dividend payment – การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Operating performance by classes of insurance – ผลการดำเนินงานการประกันภัยแต่ละประเภท

Written fire insurance premium – เบี้ยประกันอัคคีภัยรับ

Reduction in premium growth – การลดลงของการเติบโตของเบี้ยประกันภัย

Commercial Line Business Unit channel – ชองทางธุรกิจลูกค้าองค์กร

To take a retention – รับเสี่ยงภัยไว้เอง

Operating performance by classes of insurance – ผลการดำเนินงานการประกันภัยแต่ละประเภท

Premiums from Broker Business Unit and Financial Institution Business Unit

channels - เบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจนายหน้าและช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน

An extension of business through Branch Network and Ventures – การขยายธุรกิจผ่านช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน

An underwriting profit – กำไรจากการรับประกันภัย