หมวดประกันภัย (Insurance) (ตอนที่ 1)

             

            

Insurance company– บริษัทประกันภัย

Reinsurance company– บริษัทประกันภัยต่อ

Insurer– ผู้ขายประกัน, บริษัทประกันภัย

The insured – ผู้เอาประกัน, ผู้ซื้อประกัน

(insurance) policy– กรมธรรม์ประกันภัย

(insurance) premium– เบี้ยประกันภัย

Life-insurance –การประกันชีวิต

Non-life insurance–การประกันวินาศภัย

Non-life insurance industry (หรือ business)–ธุรกิจประกันวินาศภัย

Fire insurance– การประกันอัคคีภัย

Marine insurance– การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

Motor insurance – การประกันภัยยานยนต์

Miscellaneous insurance– การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

Property insurance – การประกันภัยที่ให้ความคุ้ม

ครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน

Engineering insurance- การประกันภัยที่ให้ความคุ้ม

ครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

Legal liability insurance- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย

Marine cargo insurance – การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

Marine hull insurance – การประกันภัยตัวเรือ

Compulsory motor insurance – การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

Voluntary motor insurance – การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Personal lines insurance– การประกันภัยลูกค้ารายย่อย

Industrial all risks insurance– การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด

Claims– ค่าสินไหมทดแทน

Claims service– บริการสินไหมทดแทน

Customer– ลูกค้า

Shareholder– ผู้ถือหุ้น

Business competitor– คู่แข่งทางธุรกิจ

Business partner– คู่ค้า

Business ally– พันธมิตรทางธุรกิจ

Premium written (written premium)– เบี้ยประกันภัยรับ

Insurance product– ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

Notify claims– แจ้ง (ขอรับ) ค่าสินไหมทดแทน

Issue new products– ออกผลิตภัณฑ์ (ประกันภัย)ใหม่ๆ

Institution lines customer – ลูกค้า(ระดับ)องค์กร

Personal lines customer– ลูกค้ารายย่อย

Distribution channel– ช่องทางการจำหน่าย

Target customer group– กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Business transaction– การประกอบธุรกิจ

Principle of good corporate governance– หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)

Corporate social responsibility (CSR)– ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Underwriting – การรับประกันภัย

Agent – ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

Broker– นายหน้านิติบุคคล

Online insurance sale– การขายประกันภัยออนไลน์

Premium rate– อัตราเบี้ยประกัน

Coverage – ทุนประกันภัย หรือความคุ้มครอง

Property premium rate– อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน

Loss ratio– อัตราส่วนความเสียหาย

Earned premium– เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

Subsidiary enterprise– กิจการในเครือ

Subsidiary company– บริษัทลูก

Insurance policy renewal rate–อัตราการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

Overall non-life insurance industry– ธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม

Total new car sales– ยอดขายรถยนต์ใหม่

Motor premium written– เบี้ยประกันภัยรถยนต์รับ

Net underwriting profit– กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย

Earnings before tax– กำไรก่อนหักภาษี

Net income (profit)– กำไรสุทธิ

Earnings per share – กำไรต่อหุ้น

Dividend– เงินปันผล

Financial strength rating – อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน

Robust financial standing (หรือ status)– ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

Sound operating results– ผลประกอบการที่ดี

Risk factor–ปัจจัยความเสี่ยง

Insurance industry risk– ความเสี่ยงจากธุรกิจประ

กันภัย (insurance risk = ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

Credit risk– ความเสี่ยงด้านเครดิต

Underwriting committee– คณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย

Claims management committee– คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน

Risk management committee– คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Investment committee– คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

A license for a non-life insurance representative– ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

An introduction of the type of insurance–การแนะนำประเภทการประกันภัย

A request for claims– การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 A premium collection– การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย

Distribution of insurance policies– การจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย

To provide training on insurance knowledge to bank officers– ให้การฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัยแก่พนักงานธนาคาร

To accurately present policies to customers–

นำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

Non-life insurance market– ตลาดประกันวินาศภัย

Cut down the insurance premium– ตัดราคาเบี้ยประกันภัย

Adjustment of lower coverage to offer a cheaper premium – การปรับลดความคุ้มครองลงเพื่อให้เสนอเบี้ยประกันภัยที่ราคาถูกลง

Insurance products with growth potential– ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการเติบโต

Issue (or launch) new insurance products– ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ

Underwriting and claims tasks– งานด้านรับประกันภัยและสินไหมทดแทน

Notify claims via mobile devices and tablet–

แจ้งเคลมผ่านโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต

Report car accident details through a LINE application – แจ้งรายละเอียดอุบัติเหตุรถยนต์ผ่านทางLINE

An online insurance sale– การขายประกันภัยผ่านระบบออนไลน์

Construction and miscellaneous insurance market– ตลาดประกันภัยก่อสร้างและเบ็ดเตล็ด

Purchasing power of new cars– กำลังซื้อรถยนต์ใหม่

Shrinking motor insurance market– ตลาดประกันภัยรถยนต์หดตัว

Diminishing amount of the motor premium–เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ลดลง

A negative growth of motor insurance – ประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตติดลบ

A progressive and stable business transaction

-     การดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้าและมั่นคง

Provide all-inclusive services across the country– ให้บริการที่ทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศ

In response to the business growth incurred by the opening of AEC –เพื่อรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

Efficient risk management – การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

Reinsurance allocation system – ระบบการจัดสรรประกันภัยต่อ

Economy-stimulating policies–นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

Confidence in spending and investments– ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและการลงทุน

The household sector’s debts– หนี้ภาคครัวเรือน

Diversified insurance product ranges– ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย

Customer centricity – การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงใจ

Create strong relations with shareholders–

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นอย่างแน่นแฟ้น

A sound working environment - บรรยากาศในการทำงานที่ดี

Responsibilities to society and the environment– ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Relief of public disasters– การบรรเทาสาธารณภัย

A slowdown of the private and public sector’s consumption and investment–การชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน

และภาครัฐ

A drop of consumers’ purchasing power– การลดลงของกำลังซื้อของผู้บริโภค

The overall economic condition– สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

Sound operating result– ผลประกอบการที่ดี

Dividend payment– การจ่ายเงินปันผล

Projects benefiting the public– โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

To give importance to social activities– ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางสังคม

Operating expenses– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Net underwriting profit (loss)– กำไร (ขาดทุน)

สุทธิจากการรับประกันภัย

Net investment income– รายได้สุทธิจากการลงทุน

Interest– ดอกเบี้ย

Dividend– เงินปันผล

Gain (loss) on sale of securities and assets–

กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์

Rental and other income– ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ

Share of income from associated companies accounted for under the equity method– ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย

Gain (loss) from reversal impairment of investment–กำไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน

Investment expenses–รายจ่ายจากการลงทุน

Net investment income– รายได้สุทธิจากการลงทุน

Basic earnings per share– กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

Income on underwriting – รายได้จากการรับประกันภัย

Institutional lines insurance – การประกันภัยระดับองค์กร

Institutional lines customer– ลูกค้าระดับองค์กร

Claims service center– ศูนย์บริการ (จ่าย) สินไหมทดแทน

To purchase insurance products– ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย

Stakeholder–ผู้มีส่วนได้เสีย

Debt securities – ตราสารหนี้

Equity securities– ตราสารทุน

Office of Insurance Commission (OIC) – สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

To sufficiently establish the claims reserve –

ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ

To develop the policies to be appropriate to

target groups – พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

To have the coverage and premium rate which are not complicated – มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน

To sell via a wide variety of distribution channels – ขายผ่านช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย

A decline in agricultural produce prices in the global market – ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ำ

A negative growth rate of Thai exports –การส่งออกของไทยมีอัตราการเติบโตติดลบ

To select and maintain sound, moral, knowledgeable and capable staff – สรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน