หมวดคำศัพท์ TOEIC (ตอนที่ 7)

               

               

Car Rentals (การเช่ารถยนต์)

Coincide (โค-อิน-ไซ้ด์) (v) – เกิดขึ้นพร้อมกัน (โดยบังเอิญ), สอดคล้องต้องกัน, ตรงกัน, ลงรอยกัน, เข้ากันสนิท, ทับกันสนิท, มาบรรจบกัน

Coincidence (โค-อิ๊น-ซิ-เดิ้นซ) (n) –ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบังเอิญ, การสอดคล้องต้องกัน

Coincidental(โค-อิน-ซิ-เด๊น-เทิ่ล) (a) – บังเอิญ, พร้อมกัน, ประจวบกัน, พ้องกัน

Dwindle (ดวิ้น-เดิ้ล)  (v) –เล็กลง, หด, ลดน้อยลง, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, สูญเสีย, ทำให้เล็กลง-หดลง

Contact (v – n) – สัมผัส, ติดต่อ, การสัมผัส, การติดต่อ

Disappoint (ดิส-อะ-พ้อยท) (v) –ทำให้ผิดหวัง-เสียใจ, ทำให้สูญเสียความหวัง, ทำให้เสียแผน

Disappointment (n) –ความผิดหวัง-ท้อแท้-เสียใจ, คนหรือสิ่งที่ทำให้ผิดหวัง

Disappointing (a) –น่าผิดหวังหรือเสียใจ

Guarantee (แก-เริน-ที่) (v – n) – รับรอง, ประกัน, ค้ำประกัน, ให้คำมั่น, สัญญา, การประ กัน, หลักประกัน, เครื่องประกัน, คำรับรอง, ผู้รับรอง

Intend (v) –ตั้งใจ, ปรารถนา, มีเจตนา, มุ่งหมาย, มีความมุ่งหมาย

Intent (n – a) – เจตนา, ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, จุดประสงค์, มุ่งมั่น, แน่วแน่, ตั้งใจ, เอาใจใส่, เข้มข้น, มีสมาธิ

Intention (อิน-เท้น-ชั่น) (n) –เจตนา, ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, เป้าหมาย

Intentional (อิน-เท้น-ชัน-เนิ่ล) (a) –ที่ทำอย่างตั้งใจ, ที่มีเจตนา, ที่มีเป้าหมาย

License (= licence) (ไล้-เซิ่นซ) (v – n) –ใบอนุญาต, การอนุญาต,การอนุมัติ, สิทธิการดำเนินการ, ออกใบอนุญาต, ให้อำนาจ

Nervous (เน้อร์-เวิส) (a) –กังวลใจ, กลัว, ขลาดอาย, หงุดหงิด, เป็นประสาท, เกี่ยวกับประสาท

Nervousness (n) –ความกังวลใจ-หงุดหงิด-เป็นประสาท, ความกลัว, ความขลาดอาย

Request (v – n) –ขอร้อง, เรียกร้อง, อ้อนวอน, ขอ, ถามหา, การขอร้อง-เรียกร้อง-อ้อนวอน, ความต้องการ, คำขอร้อง-เรียกร้อง-อ้อน

วอน, สิ่งที่ขอร้อง, ความต้องการ

Tempt (เท้มพท์)(v) – ล่อ, ล่อใจ, ยั่วใจ, ยั่วยวน, กล่อมให้ทำตามที่บอก, ล่อให้ทำชั่ว

Temptation (เทมพท์-เท้-ชั่น) (n) –การล่อใจ-ยั่วใจ-ยั่วยวน, สิ่งที่ล่อใจ, การกล่อมให้ทำ

Tempting (a) –ซึ่งล่อใจ-ยั่วยวนใจ

Thrill (v – n) – ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ-ตัวสั่น-เสียวซ่าน, ตื่นเต้น, เร้าใจ, ตัวสั่น, เสียวซ่าน, สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ

Thrilling (a) –น่าตื่นเต้น-เร้าใจ-ตัวสั่น-เสียวซ่าน

Tier (ไท้-เออะ) (n) –ชั้น, ระดับ,อันดับ,  แถว, แนว, แถวที่นั่ง

Confuse (คัน-ฟิ้วซ) (v) – ทำให้สับสน-งง-ยุ่ง-ขวยเขิน, ทำให้ไม่ชัด

Confusion(คัน-ฟิ้ว-ชั่น) (n)–ความยุ่งเหยิง-สับสน-งงงวย-ไม่ชัด, ความขวยเขิน

 

การใช้คำศัพท์ในประโยค

1.     a) Bill was hoping that the days for the special discount on car rentals would coincide with his vacation, but they did not.(บิลกำลังหวังว่าวันสำหรับการลดราคาพิเศษเรื่องการเช่ารถจะตรงกันกับการเดินทางวันหยุดของเขา  แต่ว่ามันก็ไม่ตรง)

        b) They wanted their vacations to coincide so they could go somewhere together.(พวกเขาต้องการให้วันหยุด – ของแต่ละคน –ตรงกัน  เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้สามารถไปไหนด้วยกันได้)

        c) This highway has two different numbers for the stretch where two roads coincide.(ถนนหลวงสายนี้มีหมายเลขที่ต่างกัน ๒ หมายเลข สำหรับส่วนแยกที่ซึ่งถนน ๒ สายมาบรรจบกัน)

        d) My cousin’s wedding coincided with a holiday weekend, so it was a perfect time to rent a car and go for a drive.(การแต่งงานของญาติของผมตรงกันกับวันหยุดสุดสัปดาห์  ดังนั้น  มันเลยเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะเช่ารถและขับไป – ที่งานแต่งฯ)

        e) By coincidence the dress my cousin wore was exactly like mine.(ช่างตรงกันโดยบังเอิญที่ชุดที่ญาติของผมสวมใส่เหมือนกันกับชุดของผมเป๊ะเลย)

         f) The coincidence of people’s dreams and events usually occurs.(การตรงกันโดยบังเอิญของความฝันของคนเราและเหตุการณ์ต่างๆมักเกิดขึ้นอยู่เสมอ)

        g) As it happens, your wedding anniversary and my birthday coincide.(ตามที่มันเกิดขึ้น  การครบรอบแต่งงานของคุณและวันเกิดของผมตรงกัน– คือเกิดขึ้นวันเดียวกัน)

       h) My meeting your mother in Spain was sheer coincidence.(การที่ผมพบแม่ของคุณในสเปนช่างเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญโดยแท้)

        i) My arrival was coincidental with his departure.(การมาถึงของชั้นตรงกันโดยบังเอิญกับการจากไปของเขา – คือเกิดพร้อมกันหรือวันเดียวกัน)

2.    a) Rivers dwindle away to a mere trickle in a drought.(แม่น้ำลดลงเหลือเพียงน้ำที่ไหลอ่อนๆหรือหยดเดียวเป็นการเปรียบเทียบ– ในช่วงที่มีความแห้งแล้ง)

       b) Owing to the recession, the company’s resources are dwindling.(เนื่องมาจากเศรษฐกิจถดถอย  ทรัพยากรต่างๆของบริษัทกำลังลดน้อยลง)

       c) Our hopes of finding survivors are dwindling. (ความหวังของเราที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกที)

3.    a) I confuse Jim with his twin brother Jack.(ผมสับสนจิมกับน้องชายฝาแฝดแจ๊คของเขา– คือทักผิดตัวอยู่เรื่อย)

       b) She was rather confused on the subject.(เธอค่อนข้างจะงุนงง-สับสนกับเรื่องนั้น – หรือวิชานั้น)

       c) I always confuse “alternate” with “alternative”.(ผมมักจะสับสนคำ “alternate”   กับคำ “alternative” )

       d) The meeting broke up in confusion.(การประชุมยุติลงด้วยความวุ่นวายสับสน)

       e) She was unable to hide her confusion.(เธอไม่สามารถปิดบังซ่อนเร้นความสับสน-งุนงงของเธอได้)

       f) There has been some confusion in the seating arrangements.(มีความสับสนวุ่นวายอยู่บ้างในเรื่องการเตรียมการณ์ด้านที่นั่ง)

       g) Some people find the game of cricket confusing.(บางคนพบว่ากีฟาคริ้กเก็ตน่างุนงง)

       h) All those facts and figures confused me.(ข้อเท็จจริงและตัวเลขเหล่านั้นทำให้ผมสับสน)

       i) Her unexpected departure confused our plans.(การจากไปอย่างไม่คาดฝันของเธอทำให้แผนการของเราสับสน)

       j) To avoid any confusion about renting the car, Jane asked her travel agent to make the arrangements on her behalf.(เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับการเช่ารถ  เจนขอร้องให้ตัวแทนท่องเที่ยวของเธอเตรียมการณ์ต่างๆแทนเธอ)

4.    a) Joseph contacted at least a dozen car rental agencies to get the best deal. (โจเซฟติดต่อกับบริษัทรถเช่าอย่างน้อย ๑๒ แห่ง  เพื่อให้ได้ราคาดี – ถูก - ที่สุด)

       b) Last night I was contacted by my travel agent who said he had found a better price on a car rental.(คืนที่แล้ว  ผมได้รับการติดต่อจากตัวแทนท่องเที่ยวซึ่งกล่าวว่าเขาได้พบราคาที่ถูกกว่าในเรื่องการเช่ารถ)

       c) When we shake hands, your hand come into contact with mine.(เมื่อเราจับมือกัน  มือของคุณมาสัมผัสกับมือของผม)

       d) Plasters stick to the skin on contact.(พลาสเตอร์แปะติดกับผิวหนังเมื่อสัมผัสกัน)

       e) He was able to make contact with her once he found out her new address. (เขาสามารถติดต่อกับเธอเมื่อเขาพบที่อยู่แห่งใหม่ของเธอ)

       f) You can contact me at this telephone number.(คุณสามารถติดต่อกับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้)

       g) Are you still in contact with any of your old classmates?(คุณยังคงติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นเก่าๆของคุณอยู่บ้างหรือเปล่า)

      h) We lost contact with our neighbors when they moved.(เราไม่สามารถติดต่อกับเพื่อนบ้านของเราได้เมื่อพวกเขาย้ายออกไป)

       i) I have a few useful contacts in New York.(ผมมีคนที่เป็นประโยชน์– คือผมรู้จักและสามารถช่วยเหลือผมได้ – ในนิวยอร์ค)

      j) I had a point of contact in Tokyo when I arrived there for a conference last year. (ผมมีคนที่สามารถติดต่อได้ในโตเกียว – คนที่ช่วยนำทางและให้คำแนะนำต่างๆ - เมื่อผมไปถึงที่นั่นเพื่อประชุมปีที่แล้ว)

      k) You must submit a CV and three contactable references.(คุณจะต้องส่งประวัติการศึกษาและทำงานและหนังสืออ้างอิง (รับรอง) ที่สามารถติดต่อได้– เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับรอง – จำนวน ๓ ฉบับ)

5.   a) I’m sorry to disappoint you, but you didn’t get the job.(ผมเสียใจที่ทำให้คุณต้องผิดหวัง  แต่ว่าคุณไม่ได้งานนะ – คือทำให้ผิดหวังตรงที่จะบอกว่าคุณไม่ได้งาน)

      b) The cancellation of the concert was a big disappointment.(การยกเลิกคอนเสิร์ตเป็นความผิดหวังอย่างมากเลย)

      c) He was disappointed by his poor exam results.(เขาผิดหวังกับผลสอบที่ห่วยแตกของเขา)

      d) The book was disappointing, not nearly as exciting as I expected.(หนังสือเล่มนั้นน่าผิดหวัง- ไม่ตื่นเต้นใกล้เคียงกับที่ผมคาดหวังไว้)

      e) Linda was disappointed to discover that no rental cars were available the  weekend she wished to travel.(ลินดาผิดหวังที่ค้นพบว่า  ไม่มีรถเช่าที่สามารถหาได้ในวันสุดสัปดาห์ที่เธอต้องการจะเดินทาง)

      f) I hate to disappoint you, but I can’t allow you to rent a car unless you have a major credit card.(ผมเกลียดที่จะทำให้คุณผิดหวัง  แต่ว่าผมไม่สามารถยอมให้คุณเช่ารถได้  ถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิต (ของบริษัท) รายใหญ่)

6.   a) The rental agency guarantees that all their cars are in good working order. (บริษัทรถเช่ารับประกันว่า  รถของตนทุกคันอยู่ในสภาพใช้งานที่ดี)

      b) By reserving a car ahead of time, you will be guaranteed the make and model of car that you want.(โดยการจองรถล่วงหน้า  คุณจะได้รับการรับรองยี่ห้อและรุ่นของรถที่คุณต้องการ – คือจะได้ตามที่ต้องการแน่นอน)

      c) I guarantee to repay the loan within 30 days.(ผมรับรองจะจ่ายเงินกู้คืนภายใน ๓๐ วัน)

      d) This electrical appliance carries a two-year guarantee.(อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนี้มีการรับประกัน ๒ ปี)

      e) The watch is still under guarantee.(นาฬิกาเรือนนี้ยังคงอยู่ในระยะเวลาการประกัน)

       f) I can offer my house as a guarantee.(ผมสามารถเสนอบ้านของผมเป็นสิ่งค้ำประกัน)

      g) The address of the guarantor is on the guarantee certificate.(ที่อยู่ของผู้ค้ำประกันอยู่ที่เอกสาร (ใบ) การค้ำประกัน)

7.   a) I never intended to drive to Los Angeles until my brother suggested we do it together.(ผมไม่เคยปรารถนา (ตั้งใจ) จะขับรถไปแอลเอ  จนกระทั่งน้องชายแนะนำว่าเราควรจะขับรถไป (ที่นั่น) ด้วยกัน)

      b) Do you intend to return the car to this location or to another location? (คุณปรารถนา (ตั้งใจ)จะคืนรถ (เช่า) ณ สถานที่นี้ หรือสถานที่อื่นๆ)

      c) I intend to go to town today.(ผมตั้งใจจะเข้าเมืองวันนี้)

      d) The chairman intends you to be his successor.(ท่านประธานปรารถนาจะให้คุณเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา)

      e) I have no intention of selling my house just now.(ผมไม่มีความตั้งใจ(แผน) ที่จะขายบ้านของผมในขณะนี้)

       f) That gift was intended for my secretary.(ของขวัญชิ้นนั้นถูกมุ่งหมายไว้สำหรับเลขาฯของผม – คือจะให้เลขาฯ)

       g) That mistake was not intentional.(ความผิดอันนั้นมิได้มีเจตนา)

       h) I didn’t intentionally step on your foot.(ผมมิได้มีเจตนาเหยียบเท้าคุณนะ)

        i) She is intent on becoming an accountant.(เธอมุ่งมั่นที่จะเป็นนักบัญชี)

        j) The children listened to the story with intent expressions.(พวกเด็กๆฟังนิทานด้วยการแสดงออกอย่างเอาใจใส่)

        k) He was working so intently that he didn’t hear me.(เขากำลังทำงานอย่างมีสมาธิมากจนกระทั่งเขาไม่ได้ยินผม– พูดหรือเรียก)

        l) He broke into the house with intent to steal.(เขาลอบเข้ามาในบ้านด้วยจุดประสงค์จะขโมย)

8.     a) You will need a license in order to run this business.(คุณจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะทำธุรกิจนี้)

        b) First, I’ll need to see your driver’s license and a major credit card.(ประการแรก  ผมต้องการจะดูใบอนุญาตขับรถของคุณ และบัตรเครดิต (ของบริษัท) รายใหญ่)

        c) His license to practice as a doctor was removed after he was found guilty of gross negligence.(ใบอนุญาตของเขาที่จะปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ถูกยกเลิกหลังจากที่เขาถูกพบว่ามีความผิดในเรื่องความสะเพร่า-เลินเล่ออย่างใหญ่หลวง)

       d) This permit licensed you to carry a firearm.(ใบอนุญาตนี้อนุญาตให้คุณพกพาอาวุธปืนได้)

       e) Their parents have given them license to set their own rules about homework.(พ่อแม่ของพวกเขาให้การอนุญาตในการตั้งกฎระเบียบของตนเองเกี่ยวกับการบ้าน)

        f) A licensee of premises that sell alcohol must observe the liquor laws.(ผู้ได้รับใบอนุญาตของสถานที่ซึ่งจำหน่ายแอลกอฮอล์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสุรา)

9.    a) He suffers from a nervous disease.(เขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับประสาท)

       b) The nervous little boy had been badly bullied at school.(เจ้าเด็กน้อยขี้กลัว-ตกใจคนนั้นถูกข่มเหงรังแกอย่างมากที่โรงเรียน)

       c) The confident child showed no sign of nervousness.(เด็กที่กล้าคนนั้นมิได้แสดงอาการของความกลัว-วิตกกังวลเลย)

       d) I looked around nervously the entire time I was in the dark parking garage. (ผมมองไปรอบๆอย่างหวาดกลัว-วิตกกังวลตลอดเวลาที่ผมอยู่ในโรงจอดรถที่มืดแห่งนั้น)

        e) As we approached the city Maria started driving nervously, so I volunteered to drive that part of the trip.(ขณะที่เราเข้าไปใกล้เมือง  มาเรียเริ่มขับรถอย่างวิตกกังวล  ดังนั้น  ผมเลยอาสาขับรถในช่วงนั้นของการเดินทาง)

10.   a) When Jack reserved his rental car, he requested a luxury model.(เมื่อแจ๊คจองรถเช่า  เขาร้องขอรุ่นที่หรูหรา-ราคาแพง)

        b) Most rental agencies request that you return the car with a full tank of gasoline.(บริษัทรถเช่าส่วนใหญ่ร้องขอว่า  ให้คุณส่งคืนรถพร้อมด้วยน้ำมันเต็มถัง)

        c) We request the pleasure of your company at the marriage of our daughter. (เราร้องขอความสำราญในการมาร่วมของคุณในการสมรสของลูกสาวของเรา)

        d) The band played our favorite song by request.(วงดนตรีเล่นเพลงโปรดของเราตามที่ขอ)

        e) The keys for the toilet are available on request.(กุญแจห้องน้ำสามารถหาได้เมื่อร้องขอ– จะใช้ห้องน้ำ)

        f) He came at the request of the host.(เขามาตามคำร้องขอของเจ้าภาพ)

11.   a) Pushers temptyoung people to try drugs by offering samples.(ผู้ขายยาเสพย์ติดล่อใจคนหนุ่มสาวให้ลองเสพย์ยาโดยการเสนอตัวอย่าง – ยาให้เสพย์ฟรี)

        b) The temptress asked him to buy her a drink.(นักยั่วยวนใจเพศหญิงคนนั้นขอร้องให้เขาซื้อดื่มให้เธอ)

        c) I am tempted by the idea of driving across the country instead of flying.(ผมถูกยั่วยวน-ล่อใจด้วยความคิดที่จะขับรถข้ามประเทศแทนที่จะบินไป)

        d) Jane is tempted to rent a smaller car to save a few dollars.(เจนถูกยั่วยวน-ล่อใจให้เช่ารถคันเล็กเพื่อประหยัดเงินไม่กี่เหรียญ)

        e) Money lying around is a temptation to theft.(เงินที่วางอยู่เกลื่อนเป็นสิ่งล่อใจต่อการขโมย)

        f) She is on a diet but the temptation of chocolates is too strong.(เธอกำลังกินอาหารลดน้ำหนัก  แต่การยั่วยวนใจของช็อคโกเล็ตมันรุนแรงมากเกิน – จนเธอต้องกินมัน)

        g) She tried to tempt the child to eat his spinach by promising him an ice cream afterwards.(เธอพยายามล่อให้เด็กกินผักขม  โดยสัญญากับเขาว่าจะให้กินไอศครีมหลังจากนั้น)

        h) It was such a temptingoffer that I could not refuse.(มันเป็นข้อเสนอที่ยั่วยวน-ล่อใจมากจนกระทั่งผมไม่สามารถปฏิเสธได้)

12.   a) The sight of the horses gave Jim a thrill.(ภาพของม้าเหล่านั้นทำให้จิมเกิดความตื่นเต้น)

        b) The boy was thrilled when he heard the music.(เด็กคนนั้นตื่นเต้น-เร้าใจ เมื่อเขาได้ยินดนตรี)

        c) The thought of renting a sports car gave Peter a thrill.(ความคิดในการเช่ารถสปอร์ตทำให้ปีเตอร์เกิดความตื่นเต้น)

        d) Just taking a vacation is thrill enough, even if we are driving instead of flying.(เพียงแค่การเดินทางท่องเที่ยววันหยุดก็เป็นความตื่นเต้นเร้าใจพอแล้ว  แม้ว่าจะขับรถแทนการนั่งเครื่องบินก็ตาม)

        e) It was a real thrill to meet the pop star.(มันเป็นความตื่นเต้นเร้าใจอย่างแท้จริงที่ได้พบกับนักดนตรีเพลงป๊อบ)

        f) We were thrilled by your news.(เรารู้สึกตื่นเต้นจากข่าวของคุณ)

        g) It was thrilling to see a whale so close to shore.(มันน่าตื่นเต้นเร้าใจที่ได้เห็นปลาวาฬ (ว่าย) เข้ามาใกล้ฝั่งมาก)

        h) His hands thrilled as he accepted the trophy.(มือของเขาสั่นในขณะที่เขารับรางวัลสำหรับผู้ชนะ)

        i) Thrillers are usually about crime and are full of mystery and suspense.(ละคร-ภาพยนตร์-นิยาย มักจะเกี่ยวกับอาชญากรรม  และเต็มไปด้วยความลึกลับและความระแวงสงสัย)

13.   a) We sat in the third tier of the theater.(เรานั่งในชั้นที่ ๓ ของโรงหนัง – หรือโรงละคร)

        b) The car rental company had a few tiers of cars, each one costing more than the previous tier.(บริษัทรถเช่ามีรถอยู่สองสามระดับ(คลาส) โดยแต่ละระดับมีราคาสูงกว่าระดับล่างลงไป)

       c) If you are on a budget, I suggest you think about renting a car from our lowest tier.(ถ้าคุณจะประหยัดงบฯ  ผมขอแนะนำให้คุณนึกถึงการเช่ารถจากระดับ (คลาส) ที่ต่ำที่สุดของเรา)

       d) The theater had semicircular tiers of seats.(โรงหนัง –โรงละคร-  มีที่นั่งลดหลั่นเป็นชั้นๆแบบครึ่งทรงกลม)

       e) The couple ordered a wedding cake with three tiers.(คู่สามีภรรยานั้นสั่งเค้กแต่งงานแบบมี ๓ ชั้น– คือซ้อนกันเป็น ๓ ชั้น)

       f) Tier 1looks after education and highways.(ระดับที่ ๑ – ของหน่วยงานหรือองค์กร – ดูแลรับผิดชอบด้านการศึกษาและทางหลวง)

 

พารากราฟเกี่ยวกับการเช่ารถ

               When Yoko was planning her vacation, she went online to reserve a rentalcar at her vacation destination.  Although she was tempted to book a car once she arrived at her destination, Yoko was nervous about not having a reservation.  Her vacation coincided with a holiday, so she knew many other people would also be renting cars.  Yoko wanted to avoid the disappointment of finding that a car was not available at this time.  By making a reservation ahead of time, she was guaranteed to have a car available when she arrived at her destination.

              There are a lot of car rental firms, so Yoko contacted several of them to compare rates and requirements.  While each company had different rates, they all had the same requirements: a valid driver’s license and a major credit card.

               Yoko found the many different rates for renting carsconfusing.  Some companies offered substantialdiscountsprovided that the car was reserved for a certain number of days.  One company offered her a great daily rate, but it was based on a three-day rental.  Since she only intended to rent the car for two days, the discount did not apply to her.

               Another factor influencing the rate was the type of car.  Rentals are based on a tier price system.  The more luxurious or sporty, or the larger the car, the higher the daily rate.  Since Yoko planned to request only a small, basic car, she found a reasonable rate – although she would have liked the thrill of driving a convertible.

คำแปล

               เมื่อโยโกะกำลังวางแผนการเดินทางในวันหยุดของเธอ  เธอได้จองรถยนต์เช่า(rentalcar)ออนไลน์ ณ จุดหมายปลายทาง(destination) ของวันหยุดพักผ่อน  และแม้ว่าเธอจะถูกยั่วยวน(tempted)ให้จองรถเมื่อเธอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว  แต่โยโกะก็รู้สึกวิตกกังวล(nervous) ว่าจะไม่ได้ (รับ) การจอง(reservation) (คือไม่มีรถว่างให้เช่า) ทั้งนี้  การเดินทางไปพักผ่อนของเธอตรงกัน(coincided) กับวันหยุด ดังนั้น เธอรู้ว่าคนอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากก็จะเช่ารถเช่นเดียวกัน  โยโกะต้องการหลีกเลี่ยงความผิดหวัง(disappointment) ที่จะพบว่า รถหาไม่ได้ในช่วงเวลานั้น  อนึ่ง โดยการจองล่วงหน้า เธอได้รับประกัน(guaranteed)ว่าจะมีรถยนต์ที่สามารถหาได้เมื่อเธอไปถึงจุดหมายปลายทางของเธอ

มีบริษัท(firms)รถเช่าอยู่มากมาย  ดังนั้น  โยโกะจึงติดต่อ(contacted) กับบริษัทจำนวนมากเพื่อเปรียบเทียบอัตรา (ค่าเช่า) และข้อกำหนดต่างๆ(requirements)  ในขณะที่แต่ละบริษัทมีอัตราค่าเช่าแตกต่างกันไป  พวกเขามีข้อกำหนดที่เหมือนกัน –ใบอนุญาต(license) ของผู้ขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ(valid) และบัตรเครดิต (ของบริษัท) รายใหญ่

โยโกะพบว่าอัตาค่าเช่าที่แตกต่างกันอย่างมากมายสำหรับการเช่ารถนั้นน่าสับสน(confusing)  บางบริษัทเสนอการลดราคา(discounts)อย่างมากมาย(substantial)โดยมีเงื่อนไขว่า(provided that)  รถจะต้องได้รับการจองเป็นเวลาหลายวัน  ทั้งนี้ บริษัทแห่งหนึ่งเสนออัตราค่าเช่ารายวันที่วิเศษ (ถูก) มาก แต่ว่ามันจะต้องเป็นการเช่าแบบ ๓ วัน  แต่เพราะว่าโยโกะตั้งใจ(intended)จะเช่ารถเพียง ๒ วันเท่านั้น  การลดราคานี้จึงไม่เกี่ยวกับเธอ

               อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบ(influencing)ต่ออัตราค่าเช่าคือชนิดของรถ  ทั้งนี้ การเช่ามีพื้นฐานอยู่บนระบบราคาแบบระดับชั้น(tier) (ของรถ)  ยิ่งรถหรูหรา-ราคาแพง(luxurious)หรือเป็นแบบสปอร์ต  หรือยิ่งคันใหญ่  อัตราค่าเช่ารายวันก็ยิ่งสูง  และเพราะว่าโยโกะวางแผนที่จะร้องขอ(request)  รถธรรมดาขนาดเล็ก  เธอก็เลยได้พบกับอัตราค่าเช่าที่ไม่แพงเกินไป (สมราคา)(reasonable) ถึงแม้ว่าเธอจะชอบความตื่นเต้นเร้าใจ(thrill)ของการขับรถเปิดประทุน(convertible)  ก็ตาม