หมวดคำศัพท์ TOEFL (ตอนที่ 4)

Ambiguous (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส) (a) – (คำพูด) คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ, มีความหมาย ๒ แง่ ๒ ง่าม (คำพูด)

Ambiguity (แอม-บิ-กิ๊ว-อิ-ที่) (n) – คำพูดที่คลุมเครือ, ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, คำพูด ๒ แง่ ๒ ง่าม

Arbitrary (อ๊าร์-บิ-ทระ-รี่) (a) – ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์, ไร้เหตุผล, โดยพลการ

Assert (อะ-เซิ้ร์ท) (v) – ยืนยัน, ถือสิทธิ, แสดงสิทธิ, อ้าง, บอกกล่าว, ประกาศ

Assertion (อะ-เซิ้ร์ท-ชั่น) (n) – การกล่าวยืนยัน, การอ้าง, การถือสิทธิ

Assertive (อะ-เซ้อ-ทิฟว) (a) – ซึ่งยืนยัน, เป็นการยืนยัน, แน่วแน่

Astound (แอส-เท่านด์) (v) – ทำให้พิศวง-งง งวย-ประหลาดใจ-อัศจรรย์ใจ, ทำให้สะดุ้งตกใจ หรือแปลกใจหรือทึ่ง

Astounding (a) – น่าพิศวง-ประหลาดใจ-แปลกใจ-งงงวย

Astute (แอส-ทิ้วท) (a) – ฉลาด, ฉลาดมาก, มีเชาว์

Astuteness (n) – ความฉลาด

Concur (คัน-เค่อร์) (v) – มีความเห็นเหมือนกัน, มีข้อสรุปเหมือนกัน, เห็นด้วย, เห็นพ้องกัน, ประ จวบกัน, เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างบังเอิญ

Concurrence (คัน-เค้อ-เริ่นซ) (n) – การเห็นด้วย-เห็นพ้อง-ประจวบกัน-เกิดขึ้นพร้อมกัน

Deceive (ดิ-ซีฟว) (v) – หลอกลวง, ต้มตุ๋น, โกง (deceitful – (a) - =  (คน) ที่หลอกลวง-ต้มตุ๋น)

Deception (= deceit – ดี-ซีท) (n) – การหลอกลวง-ต้มตุ๋น, การตบตา-ปลอมแปลง, เล่ห์เพทุบาย

Deceptive (a) – ที่หลอกลวง, ที่ลวงตา

Designate (เดซ-ซิก-เนท) (v) – กำหนด, ระบุ, เรียกว่า, ตั้ง, ตั้งชื่อ, ทำเครื่องหมาย, ชี้ชัด (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์มีความหมายว่า ซึ่งถูกแต่งตั้งหรือเลือก ให้เป็น แต่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง)

Designation (n) – การกำหนด-ระบุ-แต่งตั้ง, ตำแหน่ง

Determine (ดิ-เท้อร์-มิน) (v) – กำหนด, ตั้งใจ, ตกลงใจ, ตัดสินใจ, ตัดสิน, ค้นหา

Determination (n) – การกำหนด, การตกลง ใจ, ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น-แน่วแน่

Determined (a) – มุ่งมั่น, ตั้งใจ, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, ซึ่งตัดสินแล้ว

Elicit (อิ-ลิส-ซิท) (v) – นำออกมา, ล้วงออกมา, ล้วงเอาความจริง, ดึงออกมา

Elicitation (n) – การนำออกมา-ล้วงออกมา-ดึงออกมา, การล้วงเอาความจริง

Embody (เอม-บ๊อด-ดิ) (v) – เป็นที่รวม, เป็นตัวอย่างที่ดีของความคิด, ปรากฏในรูปร่าง, ทำให้เป็นตัวตน, รวบรวม, ประมวล

Embodiment (n) – การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง, การแปลงรูป, การรวบรวม, ศูนย์รวม

Instigate (v) – ปลุกปั่น, ยุยง (ให้ก่อความไม่สงบ), ยั่วยุให้เกิด

Instigation (n) – การปลุกปั่น-ยุยง

Instigator (n) – ผู้ปลุกปั่น-ยุยง

Mundane (มัน-เดน) (a) – ทางโลก, ธรรมดาโลก, ปกติ, เป็นกิจวัตร

Mundaneness (= mundanity) (n) – ความเป็นธรรมดา-ปกติ

Petition (v – n) – ร้องขอ

Relinquish (รี-ลิ้ง-ควิช) (v) – ละทิ้ง, สละ, ยกเลิก

Relinquishment (n) – การละทิ้ง-สละ-ยกเลิก

Resilient (รี-ซิ้ล-เลี่ยนท) (a) – ฟื้นคืนสภาพเดิม, กลับสู่สภาพเดิม, (ยาง, วัตถุ) ดีดกลับหรือเด้งกลับ, หดได้, ยืดหยุ่น

Resiliency (n) – ความสามารถ (ของร่างกาย) ในการฟื้นคืนสภาพเดิม, ความหดได้, ความยืดหยุ่น

Tempt (v) – ยั่วยวนใจ, ล่อใจ

Temptation (n) – การยั่วยวนใจ-ล่อใจ

Tempting (a) – ซึ่งยั่วยวนใจ-ล่อใจ

 

ตัวอย่างการใช้คำในประโยค

1.     a) The men received an ambiguous message from their boss. (พวกผู้ชายได้รับข่าวสารที่คลุมเครือ – หรือกำกวมหรือยากที่จะเข้าใจ – จากเจ้านายของพวกเขา)

       b) His ambiguous statement was taken the wrong way. (คำพูดที่กำกวมหรือมีหลายความหมายของเขาถูกตีความในแบบผิดๆ)

       c) Her letter was full of ambiguities. (จดหมายของเธอเต็มไปด้วยความคลุมเครือ)

       d) The ambiguity of the instructions puzzled us. (ความคลุมเครือของคำสั่งทำให้เรางงงวย)

       e) Some humor relies on ambiguity. (อารมณ์ขันบางเรื่องขึ้นอยู่กับคำพูด ๒ แง่ ๒ ง่าม)

2.    a) Her choice of clothing seemed arbitrary. (การเลือกเสื้อผ้าของเธอดูเหมือนว่าตามอำเภอใจ)

       b) It is difficult to discern the motive of this seemingly arbitrary attack. (มันยากที่จะสังเกตเห็นสาเหตุการจู่โจมทำร้ายที่ดูเหมือนตามอำเภอใจ – หรือไร้เหตุผล - ครั้งนี้)

       c) The candidate offered a policy of brutal and arbitrary expulsion of immigrants. (ผู้สมัครแข่งขันเสนอนโยบายการขับไล่ผู้อพยพอย่างโหดร้ายและไร้เหตุผล – หรือเอาแต่อารมณ์)

       d) The dictators enacted laws that empowered them to close down any newspaper arbitrarily. (พวกจอมเผด็จการออกกฎหมายซึ่งให้อำนาจพวกเขาปิดหนังสือพิมพ์ได้ตามอำเภอใจ)

       e) The teacher arbitrarily decided to give the class a test. (ครูตัดสินใจโดยพลการ – หรือตามอำเภอใจ – ที่จะให้มีการทดสอบในชั้นเรียน)

3.    a) You must assert your rights. (คุณต้องยืนยัน (อ้าง) สิทธิของคุณ)

       b) The government asserted its control over the banking system. (รัฐบาลถือสิทธิ – หรือประกาศ – การควบคุมระบบธนาคาร)

       c) He made an assertion that could not be proved. (เขาทำการยืนยัน (เรื่องใดเรื่องหนึ่ง) ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ – ว่าจริงหรือไม่จริง)

       d) The company president is an assertive individual. (ประธานบริษัทเป็นบุคคลที่แน่วแน่ – คือตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้)

       e) She should cultivate a more assertive attitude. (เธอควรบ่มเพาะ(สร้าง)ทัศนคติที่แน่วแน่ – คือไม่โลเล)

       f) Try to assert yourself more and be less timid. (จงพยายามแสดงตนให้มากขึ้นและขลาดอายให้น้อยลง)

4.    a) The scientists made an astounding discovery. (พวกนักวิทยาศาสตร์ทำการค้นพบที่น่าพิศวง)

       b) The fans were astounded by their team’s success. (แฟนๆรู้สึกทึ่ง – หรืออัศจรรย์ใจ – กับความสำเร็จของทีมของพวกเขา)

       c) His remark astounded me. (คำพูดของเขาทำให้ผมประหลาดใจ – หรืองงงวย)

       d) Visitors to Sweden were astounded by its cleanliness. (ผู้ไปเยือนสวีเดนรู้สึกทึ่ง – หรืออัศจรรย์ใจ – กับความสะอาดของประเทศนี้)

       e) You would be astounded at the amount of cheating that goes on. (คุณจะต้องตกใจกับขนาดของความคดโกง-ต้มตุ๋นที่กำลังดำเนินไป – คือโกงมากแทบไม่น่าเชื่อ)

5.    a) He was an astute worker, finishing in half the time it took the others to finish. (เขาเป็นคนงานที่ฉลาด ทำงานได้เสร็จในเวลาครึ่งหนึ่งของที่คนอื่นๆทำ)

       b) He is an astute politician. (เขาเป็นนักการเมืองที่ชาญฉลาด)

       c) With astute management the problem can be overcome. (ด้วยการบริหารจัดการที่ฉลาด  ปัญหาเลยสามารถ (ถูก) เอาชนะได้)

       d) They astutely determined that there would be no chance to finish on time. (พวกเขาตกลงใจอย่างฉลาดว่าไม่มีโอกาสที่จะทำสำเร็จได้ทันเวลา – คือยอมรับออกมาเลยว่าไม่มีทางสำเร็จทันเวลา)

       e) He had by now astutely concluded that we could not win. (เขาได้สรุปอย่างชาญฉลาดในขณะนี้ว่าพวกเราไม่อาจจะชนะได้)

6.    a) The director concurred with the conclusions of the committee’s report. (ผู้อำนวยการเห็นด้วยกับข้อสรุปในรายงานของคณะกรรมการ)

       b) Do you concur with the details of the business plan? (คุณเห็นด้วยกับรายละเอียดของแผนธุรกิจหรือเปล่า)

       c) The judge concurred with earlier findings. (ผู้พิพากษาเห็นพ้องกับสิ่งที่ค้นพบก่อนหน้านี้)

       d) Ethiopian residents all concur that food shortages are acute. (ชาวเอธิโอเปียเห็นพ้องต้องกันว่าการขาดแคลนอาหารมีความรุนแรง)

7.    a) He deceived her about the cost of the coat. (เขาหลอกลวงเธอเกี่ยวกับราคาของเสื้อโค้ท)

       b) His cunning could deceive gullible people. (ความฉลาดแกมโกงของเขาสามารถหลอกต้มคนหูเบา-เชื่อคนง่ายได้)

       c) He got his job through deceit using false references. (เขาได้งานทำโดยการหลอกลวง-ต้มตุ๋น  ใช้หนังสืออ้างอิงปลอม)

       d) Never trust a deceitful person. (จงอย่าไว้ใจคนที่หลอกลวง)

       e) You were taken in by her clever deception. (คุณถูกต้มโดยเล่ห์เพทุบายที่ฉลาดของเธอ)

        f) His appearance is deceptive, he really is honest. (ลักษณะท่าทาง(ภายนอก)ของเขาลวงตา  เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงฯ – แต่ดูลักษณะภายนอกแล้วเหมือนคนโกง)

        g) The magician deceptively made the rabbit disappear. (นักมายากลทำให้กระต่ายหายไปแบบหลอกตา – คือต้มคนดู)

8.     a) The president designated the vice president to represent him at the meeting. (ท่านประธานาธิบดีตั้ง – หรือกำหนดให้ – รองฯ เป็นตัวแทนเขาในการประชุม)

        b) The designated driver drove everyone home after the party. (คนขับที่ถูกกำหนด – หรือระบุ – ขับรถไปส่งถึงบ้านแก่ทุกคนหลังจากงานเลี้ยง)

        c) We must designate the area to be used for a reservoir. (เราต้องกำหนด – หรือชี้ชัด – พื้นที่ที่จะใช้ทำอ่างเก็บน้ำ)

        d) My brother was designated department head. (พี่ชายของผมได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา)

        e) Her official designation is Administrator. (ตำแหน่งเป็นทางการของเธอคือผู้บริหาร)

        f) The chairman designate (= designate chairman) will be installed next week. (ท่านประธานผู้ได้รับเลือกมา จะเข้ารับตำแหน่งสัปดาห์หน้า)

9.    a) The judge determined that the man was lying. (ผู้พิพากษาตกลงใจ (ตัดสิน)ว่า ชายคนนั้นโกหก)

       b) The courts will determine the outcome of the dispute. (ศาลจะกำหนด – หรือตัดสิน – ผลลัพธ์ของข้อพิพาท)

       c) She determined that they should emigrate to Australia. (เธอตกลงใจว่าพวกเขาควรอพยพไปออสเตรเลีย)

       d) We must determine his motives for refusing. (เราต้องค้นหาแรงจูงใจของเขาในการปฏิเสธ)

       e) I’m determined to give up smoking. (ผมตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่)

       f) He tackled the work with determination. (เขารับมือกับงานด้วยความมุ่งมั่น)

10.  a) A lawyer will elicit all the facts necessary to prove her case. (ทนายความจะดึงข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมาที่จำเป็นต่อการพิสูจน์คดีของเธอ )

       b) Elicitation of the truth is difficult at times. (การล้วงเอาความจริงออกมาเป็นเรื่องยากในบางครั้ง)

11.  a) Peter embodies all of the qualities of a good leader. (ปีเตอร์เป็นที่รวมของคุณสมบัติทั้งหลายของผู้นำที่ดี)

       b) The new law will be embodied in the present code. (กฎหมายใหม่จะถูกประมวล (รวบรวม) เข้าไว้ในประมวลกฎหมายปัจจุบัน)

       c) The constitution is an embodiment of American ideas. (รัฐธรรมนูญเป็นศูนย์รวมของความคิดแบบอเมริกัน)

12.  a) No one knew who had instigated the demonstration. (ไม่มีใครรู้ว่าผู้ใดปลุกปั่นยุยงการเดินขบวน)

       b) Dissatisfaction with government policies instigated the revolution. (ความไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลยั่วยุให้เกิดการปฏิวัต)

13.   a) The student’s mundane summer job frustrated her. (งานในหน้าร้อนแบบธรรมดา (กิ๊กก๊อก) ของนักเรียนทำให้เธอ (นักเรียน) คับข้องใจ – คือไม่พอใจ)

        b) His mother asked him to do all the mundane household chores. (แม่ของเขาขอร้องให้เขาทำงานบ้านจิปาถะธรรมดาๆทุกชนิด)

14.   a) Jim relinquished his football practice to help his mother. (จิมละทิ้ง – หรือสละ – การฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อมาช่วยแม่ของเขา)

        b) The troubled executive relinquished her control of the company. (นักบริหารที่มีปํญหาคนนั้นสละการควบคุมของเธอที่มีต่อบริษัท)

        c) The relinquishment of his claim to the building will allow the building to be sold. (การยกเลิกการอ้างสิทธิ์ของเขาต่ออาคารหลังนั้นจะทำให้มันถูกนำไปขายได้)

15.    a) She has a resilient personality and will soon be better. (เธอมีบุคลิกภาพที่ยืดหยุ่น และจะดีขึ้นในไม่ช้า – คือจะผ่านพ้นความยากลำบากที่เจอไปได้)

         b) The doctor was surprised by his patient’s resilience. (หมอประหลาดใจกับการฟื้นคืนสู่สภาพเดิมของคนป่วย)

16.    a) The idea of getting rich quickly tempted him to invest his life savings. (ความคิดที่จะรวยเร็วล่อใจเขาให้ลงทุนกับเงินออมทั้งชีวิตของเขา)

        b) Desserts are more tempting when one is on diet. (ของหวานยั่วยวนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อคนเรากำลังกินอาหารประเภทลดน้ำหนัก)