หมวดคำศัพท์ TOEFL (ตอนที่ 1)

           
          

Advantage (n) – ข้อได้เปรียบ, ความได้เปรียบ

Advantageous (แอด-แวน-เท้-เจียส) (a) – มีประโยชน์, ได้ประโยชน์, ได้กำไร

Advent (n) – การมาถึงหรือการปรากฏ (ของบางสิ่ง เช่น ไฟฟ้า, ถนน, โทรศัพท์ ฯลฯ)

Agile (แอ๊จ-ไจล หรือ แอ๊จ-จิล) (a) – คล่อง แคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, ฉลาด

Agility (อะ-จิ๊ล-ลิ-ที่) (n) – ความว่องไว-ปราดเปรียว-กระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด

Albeit (ออล-บี๊-อิท) (conj.) – แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า

Appealing (อะ-พี้ล-ลิ่ง) (a) – มีเสน่ห์หรือน่าสนใจ, ล่อใจหรือยั่วยวนใจ (appeal –v- = ร้องขอ, อ้อนวอน, เรียกร้อง, อุทธรณ์, ร้องทุกข์)

Celebrated (เซล-ลี-เบร๊ท-ทิด) (a) – มีชื่อเสียง, โด่งดัง, รู้จักกันดีและเป็นที่นิยม, ได้รับยกย่อง

Circumvent (เซอร์-คัม-เว้นท) (v) – ล้อมรอบ, โอบรอบ, เดินรอบ, ใช้เล่ห์หนีรอดหรือหลบหลีก, แวดล้อมไปด้วยสิ่งเลวร้าย, หลบเลี่ยง

Circumvention (n) – การเดินรอบ-ล้อมรอบ, การหลบเลี่ยง, การใช้เล่ห์หนีรอดหรือหลบหลีก

Collide (คอล-ไลด) (v) – ชนหรือปะทะกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย

Collision (คอล-ลิส-ชั่น) (n) – การปะทะหรือชนกันโครม, ความขัดแย้ง

Contemporary (คัน-เท้ม-โพ-รา-รี่) (a – n) – ทันสมัยมาก, ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, เกี่ยวกับสมัยหรือรุ่นเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน, บุคคลที่ร่วมสมัยร่วมยุค

Distribute (ดิส-ทริ้บ-บิ้วท) (v) – แจก, จำแนก, จำหน่าย, แบ่งสันปันส่วน, แพร่, กระจาย

Distribution (ดิส-ทริ-บิ๊ว-ชั่น) (n) – การแจก, การจำแนก, การจำหน่าย, การแพร่, การแบ่งสันปันส่วน, การกระจาย

Encourage (เอน-เค้อ-ริจ) (v) – ส่งเสริม, สนับสนุน, ช่วย เหลือ, ให้กำลังใจ, กระตุ้น

Encouragement (n) – การส่งเสริม-สนับ สนุน, การให้กำลังใจ

Energetic (เอน-เนอะ-เจ๊ท-ทิค) (a) – กระฉับ กระเฉง, มีชีวิตชีวา, มีพลัง, มีกำลังวังชา, ชอบทำ งาน, ขะมักเขม้น

Frail (เฟรล) (a) – อ่อนแอ, แบบบาง, แตกง่าย, เปราะ, ชำรุดง่าย, จิตใจอ่อนแอ

Frailty (เฟร้ล-ที่) (= frailness) (n) – ความอ่อนแอ-แบบบาง-ชำรุดง่าย, ความเปราะ, การมีจิตใจอ่อนแอ

Heyday (เฮ้-เด) (n) – สมัยรุ่งเรืองที่สุด, ระยะที่ประสบความสำเร็จที่สุด, วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, ความร่าเริงหรือเบิกบานใจอย่างมาก

Myth (มิธ) (n) – เรื่องที่แต่งขึ้น, นิยายโบราณ, ตำนาน, เรื่องอภินิหารที่เป็นนิยายหรือตำนานที่เล่าต่อๆกันมา

Refine (รี-ไฟน) (v) – ทำให้บริสุทธิ์, กลั่น, ซัก, ฟอก, ขัดเกลา, ทำให้สุภาพเรียบร้อย

Refinement (รี-ไฟ้น-เมิ่นท) (n) – การทำให้บริสุทธิ์, การกลั่นกรอง, ความประณีต, ความสุภาพเรียบร้อย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้วหรือขัดเกลาแล้ว

Refinery (รี-ไฟ้-เนอ-รี่) (n) – โรงกลั่น, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

Worthwhile (a) – คุ้มค่า, ควรค่า, คุ้มกับเวลาที่เสียไป คำนามคือ worthwhileness

Discard (v – ดิส-ค้าร์ด) (n – ดิส-คาร์ด) –  ทิ้ง, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไพ่, บุคคลหรือสิ่งที่ถูกทอดทิ้ง, ไพ่ที่ทิ้งลง

Enterprise (n) – โครงการ, กิจการด้านธุรกิจ, แผนการ, บริษัท, วิสาหกิจ, อุตสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว

Enterprising (a) – ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, กล้าได้กล้าเสีย, แคล่วคล่อง

Emerge (อิ-เมิ้ร์จ) (v) – โผล่ออกมา, ออกมา, ปรากฏออกมา, เริ่มมีชื่อเสียง, มีชีวิตผ่านประสบ การณ์ยากลำบาก (และมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างตามมา)

Emergent (อิ-เม้อร์-เจิ้นท) (a) – ซึ่งโผล่ออก มา-ปรากฏออกมา, ฉุกเฉิน, ปัจจุบันทันด่วน, (ประ เทศ) เกิดขึ้นใหม่และมีเอกราช

Emergency (อิ-เม้อร์-เจิน-ซี่) (n) – ภาวะฉุก เฉิน, กรณีฉุกเฉิน, ภาวะปัจจุบันทันด่วน

Emergence (อิ-เม้อร์-เจิ้นซ) (n) – การโผล่ออกมา-ปรากฏออกมา, การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อของพืช

 

การใช้คำศัพท์ในประโยค

1.     a) Being able to speak French is an advantage in Europe. (ความสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในยุโรป)

        b) He is always striving to gain an advantage over others. (เขาพยายามอยู่เสมอที่จะได้ความได้เปรียบเหนือคนอื่น)

        c) You should accept that advantageous offer to buy your old car. (คุณควรจะรับข้อเสนอที่ได้เปรียบ – หรือได้กำไร – อันนั้น ที่จะซื้อรถคันเก่าของคุณ)

        d) A thief may take advantage of your open window. (ขโมยอาจจะหาประโยชน์จากหน้าต่างที่เปิดไว้ของคุณ)

        e) Is there any advantage in arriving early? (มีประโยชน์ – หรือความได้เปรียบ – อะไรบ้างในการมาถึงแต่เนิ่นๆ)

        f) He was advantageously born into a rich family. (เขาเกิดมาอย่างได้เปรียบในครอบครัวที่ร่ำรวย)

2.    a) With the advent of computers, many tasks have been made easier. (ด้วยการปรากฏขึ้นของคอมพิวเตอร์ งานหลายอย่างถูกทำให้ง่ายขึ้น)

       b) The newspapers announced the advent of the concert season. (หนังสือพิมพ์ประกาศการมาถึงของฤดูกาลคอนเสิร์ต)

       c) This sort of work would have been inconceivable before the advent of microprocessors. (งานประเภทนี้จะไม่สามารถนึกคิดไปได้เลยก่อนการปรากฏขึ้นของไมโครโปรเซสเซ่อร์ส)

3.    a) Deer are very agile animals. (กวางเป็นสัตว์ที่ว่องไวปราดเปรียวมาก)

       b) He was quick and agile. (เขารวดเร็วและกระฉับกระเฉง)

       c) He leaped out of the car with surprising agility. (เขากระโดดออกจากรถยนต์ด้วยความคล่องแคล่วอย่างน่าประหลาด)

       d) She moved agilely across the stage. (เธอเคลื่อนย้ายอย่างคล่องแคล่วไปบนเวที)

4.    a) His trip was successful, albeit tiring. (การเดินทางของเขาประสบความสำเร็จ แต่ทว่า – หรือแม้ว่า - น่าเหน็ดเหนื่อย)

       b) Albeit difficult at times, speaking another language is rewarding. (แม้ว่าจะยากลำบากในบางครั้ง การพูด (ได้) อีกภาษาหนึ่งเป็นสิ่งคุ้มค่า)

       c) The company continues to publish, albeit irregularly, two journals. (บริษัทยังคงตีพิมพ์ต่อไป, แม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอ, วารสาร ๒ ฉบับ)

5.    a) Working abroad is appealing to many people. (การทำงานในต่างประเทศน่าสนใจ – หรือยั่วยวนใจ – แก่คนจำนวนมาก)

       b) The idea of an overseas trip is appealing. (ความคิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศน่าสนใจ – หรือล่อใจ ให้อยากไป)

       c) We appeal to you to stop teasing the boy. (เราร้องขอคุณให้หยุดยั่วเย้าเด็กคนนั้น)

       d) They appeal for mercy. (พวกเขาร้องขอความเมตตา)

       e) Through his speeches, the candidate appealed to the voters. (ผ่านทางสุนทรพจน์  ผู้สมัครแข่งขันอ้อนวอนผู้ลงคะแนน – ให้ช่วยลงคะแนนให้)

6.    a) The celebrated pianist will be giving a concert this weekend. (นักเปียโนชื่อเสียงโด่งดังคนนั้นจะมาแสดงคอนเสิร์ตปลายสัปดาห์นี้)

       b) San Francisco is celebrated for its multicultural makeup. (ซานฟรานซิสโกมีชื่อเสียงมากในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลาย)

7.    a) Anna often discarded one boyfriend after another. (แอนนาทิ้งแฟนของเธอคนแล้วคนเล่าเป็นประจำ)

       b) Asked why he had discarded his family traditions, Mr. Thomson remained mute. (เมื่อถูกถามว่าทำไมเขาจึงละทิ้งประเพณีของครอบครัว  นายทอมสันยังคงไม่ปริปาก – หรือนิ่งเงียบไม่ตอบ)

       c) Instead of discarding their old clothes, they gave them to the poor. (แทนที่จะทิ้งขว้างเสื้อผ้าเก่าๆ  พวกเขานำมันไปให้คนจน)

       d) Confident that he held a winning hand, Jim refused to discard anything. (เพราะมั่นใจว่าเขาถือไพ่เหนือกว่า – หรือถือมือชนะ – จิมปฏิเสธที่จะทิ้งไพ่ใบใดๆ)

       e) Her discard of the coat proved a mistake. (การทิ้งขว้างเสื้อโค้ทของเธอ พิสูจน์ว่าเป็นสิ่งผิดพลาด – เพราะเมื่อเวลาหนาวไม่มีเสื้อโค้ทใส่)

8.    a) We all know what they are trying to do and we must try to circumvent them. (เราทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังพยายามทำอะไร และเราจะต้องพยายามใช้เล่ห์หนีรอดหรือหลบหลีกพวกเขา)

       b) Although charging interest is contrary to their law, the landlords circumvent this by accepting a compulsory ‘gift’. (แม้ว่าการคิดดอกเบี้ยจะขัดแย้งกับกฎหมายของตน  เจ้าของที่ดินหลบเลี่ยงสิ่งนี้ด้วยการยอมรับ “ของขวัญ” ที่โดนบังคับ – คือรับดอกเบี้ยนั่นเอง แต่ไม่เรียกเป็นดอกเบี้ย โดยอาจเป็นค่าอะไรอย่างอื่น)

       c) The hacker attempted to circumvent the computer’s security system. (แฮคเก้อร์พยายามหลบหลีกระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ – เพื่อเข้าไปแฮคข้อมูล)

       d) Circumvention of the freshman math requirement is possible. (การหลบเลี่ยง – ไม่ต้องลงเรียนวิชา – ข้อบังคับวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปี ๑ มีความเป็นไปได้ – คืออาจไม่ต้องลงเรียนวิชานี้ก็ได้)

9.    a) Moon craters were caused when large asteroids collided with the moon. (หลุมบนดวงจันทร์ถูกทำให้เกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่พุ่งชนดวงจันทร์)

       b) Cars often collide on that blind corner. (รถยนต์ชนกันบ่อยๆที่มุมถนนบอด – มุมอับที่ทำให้มองไม่เห็นรถสวนมา – ตรงนั้น)

       c) There was a violent collision at the junction today. (มีการชนกันอย่างรุนแรงที่ชุมทาง – หรือจุดเชื่อมต่อ – วันนี้)

       d) The collision caused major damage to both cars. (การชนกันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับรถทั้งสองคัน)

       e) Communism and capitalism have colliding ideologies. (ลัทธิคอมมิวนิสต์และทุนนิยมมีอุดมการณ์ที่ขัดแย้ง – หรือตรงข้ามกัน)

10.  a) Cervantes was a contemporary of Shakespeare. (กวีเซอร์แวนเตสเป็นบุคคลร่วมสมัย – คือเกิดยุคเดียวกัน – กับเช็คสเปียร์)

       b) This version, written in 1864, is a contemporary account of the Civil War. (เวอร์ชั่นนี้ – ของเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่ง – ซึ่งเขียนในปี ๑๘๖๔ เป็นเรื่องราวร่วมยุคสมัย – คือเกิดช่วงเวลาเดียวกัน - กับสงครามกลางเมืองของอเมริกา)

       c) Contemporary architecture makes very good use of space. (สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใช้พื้นที่ได้ดีมาก)

       d) My daughter doesn’t like contemporary furniture, she prefers antiques. (ลูกสาวของผมไม่ชอบเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่  เธอชอบของโบราณมากกว่า)

11.   a) Please distribute these food parcels to the needy. (โปรดแจกจ่ายห่ออาหารเหล่านี้ให้กับผู้ที่ขัดสน –  หรือยากจนมาก)

        b) Many publishers distribute their newspaper directly to homes in their area. (ผู้ตีพิมพ์จำนวนมากส่งหนังสือพิมพ์โดยตรงไปยังบ้านในพื้นที่ของพวกเขา)

        c) The distribution of seeds is very quick with this new machine. (การแจกจ่าย – หรือแบ่งปัน - เมล็ดพืชเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องจักรใหม่ชิ้นนี้)

        d) The distribution of the mail was disrupted by floods. (การส่งพัสดุไปรษณีย์ถูกขัดขวางโดยน้ำท่วม)

        e) He makes extra money as a door-to-door pamphlet distributor. (เขาหาเงินพิเศษด้วยการเป็นผู้แจกจ่ายใบปลิวแบบส่งถึงบ้านต่อบ้าน)

         f) Schools should be evenly distributed in residential areas. (โรงเรียนควรถูกกระจาย (จำนวน) เท่าๆกันในพื้นที่อยู่อาศัย)

12.    a) The government cuts taxes in order to encourage spending. (รัฐบาลลดภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่าย)

         b) Teachers should encourage students to ask questions. (ครูควรส่งเสริม – หรือกระตุ้น – นักเรียนให้ถามคำถาม)

         c) His friends encouraged him in his attempt to stop smoking. (เพื่อนๆให้กำลังใจเขาในความพยายามที่จะหยุดสูบบุหรี่)

         d) The professor gave each student the encouragement that was needed to learn the material. (อาจารย์ให้การส่งเสริม – หรือการกระตุ้น –  อันเป็นที่ต้องการในการเรียนรู้หนังสือ-ตำรา แก่นักเรียนแต่ละคน)

         e) Encouragement can uplift a discouraged man. (การให้กำลังใจสามารถยกระดับ – หรือทำให้ขวัญดีขึ้น – (แก่) คนที่ท้อถอยหมดกำลังใจ)

         f) This is a very encouraging development. (นี่เป็นการพัฒนาซึ่งส่งเสริมสนับสนุน – ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

         g) This strategy will encourage the export market. (ยุทธศาสตร์นี้จะกระตุ้นตลาดการส่งออก)

13.     a) Football is a very energetic game. (ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีชีวิตชีวา)

          b) Sam hasn’t been as energetic as he usually is. (แซมไม่กระฉับกระเฉง – หรือมีกำลังวังชา – เหมือนที่เป็นอยู่ตามปกติ)

          c) He paddled energetically against the current. (เขาพายเรืออย่างกระฉับ   กระเฉงทวนกระแสน้ำ)

          d) Children are usually full of energy. (พวกเด็กๆมักเต็มไปด้วยพลัง)

          e) The flu has left me drained of energy. (ไข้หวัดใหญ่ทำให้ผมหมดเรี่ยวแรงไปเลย)

          f) There’s a lot of energy in these batteries. (มีพลังงานมากมายในแบตเตอรี่เหล่านี้)

14.     a) The frail wings of the newborn bird could not lift it off the ground. (ปีกที่อ่อนแอ – หรือแบบบาง – ของนกเพิ่งเกิดตัวนั้นไม่สามารถยกมันขึ้นจากพื้นดิน – คือบินไม่ได้)

          b) Granny is very frail since her illness. (แกรนนี่อ่อนแอ – หรือสุขภาพไม่ดี – อย่างมากตั้งแต่ที่เจ็บป่วย)

          c) Because of his frailty, we had to lift him onto the bed. (เนื่องจากสุขภาพไม่ดีหรืออ่อนแอ  เราจำเป็นต้องหามเขาขึ้นเตียง)

          d) One of the frailties of human beings is laziness. (หนึ่งในบรรดาความอ่อนแอของมนุษย์คือความเกียจคร้าน)

15.     a) Many settlers became rich during the heyday of the California gold rush of the 1800s. (ผู้ตั้งรกรากจำนวนมากร่ำรวยในระหว่างยุครุ่งเรืองที่สุดของการตื่นทองในแคลิฟอร์เนียในช่วงทศวรรษ ๑๘๐๐)

         b) We are living in the heyday of digital communications. (เรากำลังมีชีวิตอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด – หรือประสบความสำเร็จมากที่สุด – ในการสื่อสารแบบดิจิทอล)

16.     a) Throughout history myths were created in an attempt to explain many common natural occurrences. (ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ นิยายปรำปราถูกสร้างขึ้นมาด้วยความพยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั่วๆไปจำนวนมาก)

          b) That culture has its own myth about the origins of life. (วัฒนธรรมอันนั้นมีนิยายโบราณของมันเองเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิต)

          c) A dragon is a mythical creature. (มังกรเป็นสัตว์ในนิยาย – หรือในจินตนาการ)

         d) Theories of racial or gender superiority are now regarded as myths(ทฤษฎีความเหนือกว่าเก่งกว่าทางเชื้อชาติหรือทางเพศ ในปัจจุบันถูกถือว่าเป็นเรื่องไม่จริง – หรือเรื่องที่แต่งขึ้น)

         e) Mythology is the study of legends and fables. (มิธอลโลยี่คือการศึกษาพวกตำนานและนิทานที่ให้คติ-สอนใจ)

17.     a) Factories must refine oil before it can be used as fuel. (โรงงานจะต้องกลั่นน้ำมันก่อนที่มันจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง)

          b) At this factory we refine sugar by removing impurities. (ที่โรงงานแห่งนี้  เราทำให้น้ำตาลบริสุทธิ์โดยการกำจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ต่างๆออกไป)

          c) The refinement of oil occurs at the refinery. (การกลั่นน้ำมันเกิดขึ้นที่โรงกลั่น)

          d) She practiced hard to refine her tennis strokes. (เธอฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อปรับปรุงการหวดลูกเทนนิสของเธอให้ดีขึ้น)

          e) She speaks with a refined, educated accent. (เธอพูดด้วยสำเนียงที่ขัดเกลาแล้ว (ไม่เหน่อ) และแบบคนมีการศึกษา)

          f) A person of refinement would never swear in public. (บุคคลที่มีการขัดเกลา (หมายถึงมีการปรับปรุงตัวหรือมีการศึกษา) จะไม่สบถสาบานในที่สาธารณะ)

18.     a) It was worthwhile waiting ten hours in line for the tickets. (มันคุ้มค่าที่จะรอคอย ๑๐ ชั่วโมงในแถวเพื่อ – ซื้อ – ตั๋ว)

          b) It is not worthwhile (= worth) going to all that trouble. (มันไม่คุ้มค่าเลยที่ต้องผจญปัญหาความยุ่งยากพวกนั้น)

          c) Nursing is a worthwhile profession. (พยาบาลเป็นอาชีพที่คุ้มค่า-ควรค่า – ต่อการเสียแรงเสียเวลาเล่าเรียน)

          d) It’s worthwhile to prepare for the TOEFL. (มันคุ้มค่าในการเตรียมตัวสอบโทเฟิล – เพราะช่วยให้สอบผ่านได้คะแนนดี)

19.     a) Conservative governments tend to favor private enterprise rather than nationalization. (รัฐบาลอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะชอบวิสาหกิจเอกชนมากกว่าการยึดเอากิจการต่างๆเข้าเป็นของรัฐ)

          b) This festival is a new enterprise which we hope will become an annual event. (งานนักขัตฤกษ์นี้เป็นโครงการ – หรือภารกิจ – ใหม่ซึ่งเราหวังว่าจะกลายเป็นงานประจำปี)

          c) The Wright brothers were enterprising young men. (พี่น้องตระกูลไร้ทเป็นคนหนุ่มที่กล้าได้กล้าเสีย – หรือเต็มไปด้วยความริเริ่ม)

          d) He must be an enterprising young man to make such a success of his small business during a recession. (เขาจะต้องเป็นคนหนุ่มที่กล้าได้กล้าเสีย – หรือเต็มไปด้วยความริเริ่ม – ถึงได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเล็กๆของเขาในระหว่างที่เศรษฐกิจตกต่ำ)

20.     a) The sun emerged from a bank of clouds. (ดวงอาทิตย์โผล่ออกมาจากกลุ่มเมฆ)

          b) The facts about the crime emerged after a long investigation. (ข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับอาชญากรรมปรากฏออกมาภายหลังการสืบสวน-สอบสวนอย่างยาวนาน)

          c) He was young, but soon emerged as the leader of the group. (เขาเป็นคนหนุ่ม  แต่ในไม่ช้าได้กลายมา (ปรากฏออกมาว่า) เป็นผู้นำของกลุ่ม)

          d) She emerged from her ordeal a strong person. (เธอผ่านออกมาจากประสบการณ์ที่ยากลำบากอย่างแสนสาหัส กลายเป็นบุคคลที่เข้มแข็ง)

          e) The situation changed with the emergence of new facts. (สถานการณ์เปลี่ยนไปพร้อมกับการปรากฏขึ้นของข้อเท็จจริงใหม่ๆ)

          f) Emergent countries popped up all over Africa in the 20th century. (ประเทศซึ่งเกิดใหม่และมีเอกราชโผล่ขึ้นมาทั่วทวีปแอฟริกาในศตวรรษที่ ๒๐)

         g) I have the numbers of the police, ambulance and fire brigade on hand in case of an emergency. (ผมมีเบอร์โทรศัพท์ของตำรวจ รถพยาบาล และหน่วยดับเพลิง เตรียมพร้อมไว้ในมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)