หมวดคำศัพท์ SAT (ตอนที่ 3)

           

           

Diminish (ดิ-มิ้น-นิช) (v) – ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, ดูหมิ่น

Diminution (ดิม-มิ-นิ้ว-ชั่น) (n) – การลดลง, การลดน้อยลง

Discern (ดิ-เซิ่ร์น) (v) – มองเห็น, มองออก, สังเกตออก, มองเห็นแต่ไม่ชัดเจน, ตระหนักและรู้ดี, เข้าใจ, รู้ดี, วิเคราะห์ออก, วินิจฉัยออก

Discerning (ดิ-เซิ้ร์น-นิ่ง) (a) – เข้าใจ, รู้ดี, หยั่งรู้, ฉลาด (เข้าใจอะไรง่าย)

Discernment (ดิ-เซิ้ร์น-เมิ่นท) (n) – ความสา  มารถในการเข้าใจ – มองการณ์ไกล, ความหยั่งรู้, ความฉลาดหลักแหลม

Discernible (ดิ-เซิ้ร์น-นิ-เบิ้ล) (a) – ซึ่งสามารถมองออก, ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้

Diminutive (ดิ-มิ้น-นู-ทีฟว) (a - n) – เล็ก, จิ๋ว, แคระ, กระจุ๋มกระจิ๋ม, คนแคระ, คนที่มีรูปร่างเล็ก, สิ่งที่เล็ก

Disdain (ดิส-เดน) (v – n) – ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม,รังเกียจ, การดูถูก-ดูหมิ่น, ความรู้สึกรังกียจ

Disdainful (a) – เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ), ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม

Dismantle (ดิส-แม้น-เทิ่ล) (v) – รื้อ (บ้าน, เครื่องจักร), ถอดออก, ปลด, เปลื้อง

Dismantlement (n) – การรื้อ, การถอดออก

Disparage (ดิส-แพ้ร์-ริจ) (v) – ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้ด้อยค่าหรือลดความสำคัญลง, ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

Disparagement (ดิส-แพ้ร์-ริจ-เมิ่นท) (n) – การดูถูก-ดูหมิ่น, การทำให้เสื่อมเสีย (ชื่อเสียงหรืออื่นๆ),สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

Disparity (ดิส-แพ้ร์-ริ-ที่) (n) – ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน, ความไม่เท่าเทียมกัน

 

Disperse (ดิส-เพอร์ส) (v) – ทำให้กระจายไป, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป, กระจาย, หายไป

Dispersion (ดิส-เพ้อร์-ชั่น) (n) – การแพร่กระจาย, การกระจายหายไป, สภาพที่แยกกระจาย, การกระจายสีของแสงเมื่อผ่านปริซึม

Disposition (ดิส-โพ-ซิท-ชั่น) (n) – แนวโน้ม, อารมณ์, นิสัย, การจัดการ, การจัด, อำนาจในการควบคุม

Melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) (a – n) – หดหู่, ซึมเศร้า, สลดใจ, ซึ่งทำให้สลดใจ, ครุ่นคิดหนัก, ภาวะจิตใจหดหู่, ใจคอเหี่ยวแห้ง, อาการครุ่นคิดมาก

Dilatory (ดิ๊ล-ละ-ทอร์-รี่) (a) – ผัดวันประกัน พรุ่ง, เฉื่อย, ช้า, ซึ่งทำให้ช้า, ซึ่งถ่วง

Cheery (a) – ร่าเริง, เป็นสุข, สนุกสนาน

Optimistic (a) – ซึ่งมองโลกในแง่ดี

Pessimistic (a) – ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย

Dissipated (ดิส-ซิ-เพ้-ทิด) (a) – ที่สำมะเลเท เมา, ซึ่งใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย, หมดเรี่ยวแรง-กำลังวังชา

Dissipate (ดิส-ซิ-เพท) (v) – ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, สำมะเลเทเมา, ทำให้กระจาย, หายไปโดยสิ้นเชิง

Distraught (ดิส-ทร้อท) (a) – จิตว้าวุ่น, คลุ้ม คลั่ง, บ้า, หัวหมุน, จิตใจสับสน

Distress (ดิส-เทรส) (n - v) – ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความลำบาก, ความทุกข์ยาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย, ทำให้เศร้าโศก, ทำให้ทุกข์ยาก

Distressful (a) – เต็มไปด้วยความเศร้าโศก-ทุกข์ยาก-ลำบาก

Distress signal – สัญญาณแจ้งเหตุร้าย

Commiserate (คะ-มิซ-เซอ-เรท) (v) – แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สังเวช,  เวทนา

Antithesis (n) – สิ่งตรงกันข้าม

Optimistic (a) – ซึ่งมองโลกในแง่ดี

Pessimistic (a) – ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย

 

การใช้คำศัพท์ในประโยค

1.     a) I discerned his plan. (ผมเข้าใจแผนการของเขาดี)

        b) We can discern stars in the sky. (เราสามารถสังเกตเห็นดวงดาวในท้องฟ้า)

        c) Sometimes it is hard to discern the true from the false. (บางครั้ง มันยากที่จะมองเห็น – หรือเข้าใจ – ความจริงจากความเท็จ – คือแยกไม่ออก)

        d) He is unable to discern what is actually happening. (เขาไม่สามารถมองออก – หรือเข้าใจ - สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง)

        e) It is impossible to discern the extent of his links with the mafia. (เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ – หรือวิเคราะห์แยกแยะได้ – ถึงขนาดของความเชื่อมโยงของเขากับพวกมาเฟีย)

        f) I could dimly discern his figure. (ผมสามารถมองเห็นรูปร่างของเขาได้อย่างมัวๆ)

       g) When it came to selecting the correct investments, Paul was quite discerning. (เมื่อพูดถึงการเลือกการลงทุนที่ถูกต้อง พอลรู้ดี-เข้าใจดี  - หรือฉลาด - ทีเดียว)

       h) The discerning movie review pointed out the serious weakness in the film. (บทวิจารณ์หนังที่วิเคราะห์เป็น – หรือที่ฉลาด - ชี้ให้เห็นจุดอ่อนอย่างร้ายแรงในภาพยนตร์)

       i) In a discerning analysis of his opponent’s platform, the candidate revealed his intellectual superiority. (ในการวิเคราะห์ที่หยั่งรู้ – หรือฉลาด - ของนโยบายของพรรคการเมืองของคู่ต่อสู้  ผู้สมัครเข้าแข่งขันได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางสติปัญญาของเขา - เมื่อเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้)

      j) They are just random dots.  There is no discernible shape of any kind. (มันเป็นเพียงจุดๆแบบบังเอิญ  ไม่มีรูปทรงที่สามารถสังเกตเห็นได้ประเภทใดๆ)

      k) The director’s role discernibly changes. (บทบาทของผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงอย่างสามารถสังเกตเห็นได้)

       l) The manager is quite experienced in the company’s business and everyone appreciates her intuitive discernment. (ผู้จัดการมีประสบการณ์มากทีเดียวในธุรกิจของบริษัท  และทุกคนก็ชื่นชมในความฉลาดแบบหยั่งรู้ของเธอ)

2.     a) Rain diminishes the danger of forest fires. (ฝนทำให้อันตรายของไฟป่าลดลง)

        b) The diminution in nightly air raids was welcomed by the Londoners. (การลดลงของการโจมตีทางอากาศในเวลากลางคืนได้รับการต้อนรับจากชาวลอนดอน – ในสมัยสง ครามโลกครั้งที่ ๒)

        c) After we had rapped on the ceiling, there was a perceptible diminution in noise from upstairs. (หลังจากที่เราได้เคาะเพดาน  มีการลดลงอย่างสังเกตเห็นได้ของเสียงรบ กวนจาก – ห้อง – ชั้นบน)

        d) Out of deference to the inventor of the catalytic converter, the government admitted there had been a diminution in the pollution. (ด้วยการเชื่อฟังนักประดิษฐ์เครื่องคอนเวิตเตอร์ที่ช่วยเร่งให้เกิดปฎิกริยา  รัฐบาลยอมรับว่ามีการลดลงของมลภาวะ)

        e) These birds have fragile, diminutive legs. (นกเหล่านี้มีขาที่บอบบาง (หักได้ง่าย) และเล็กกระจิ๋ว)

3.     a) She disdained everyone outside her group. (เธอดูหมิ่นดูแคลนทุกคนนอกกลุ่มของเธอ)

        b) We should not treat other people with disdain. (เราไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการดูหมิ่นเหยียดหยาม)

        c) Their football team held our team with disdain. (ทีมฟุตบอลของพวกเขามองทีมของเราด้วยความดูหมิ่นดูแคลน)

        d) With cold disdain the atheist proceed to desecrate the holy image. (ด้วยความรังเกียจเหยียดหยามอย่างเย็นชา  ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าคนนั้นทำการลบหลู่ดูหมิ่นรูปปั้นศักดิ์ สิทธิ์)

        e) Having nothing but disdain for his rival, it was easy to deprecate the man’s ability. (ไม่มีอะไรเลยนอกจากการดูหมิ่นเหยียดหยามคู่แข่ง  มันจึงง่ายที่จะไม่เห็นด้วยกับความสามารถของชายคนนั้น)

        f) Economists tend to be disdainful of their colleagues in other social disciplines. (นักเศรษฐศาสตร์มักจะดูหมิ่นเพื่อนร่วมงานของเขาที่อยู่ในวิชาชีพทางสังคมอื่นๆ)

4.     a) Before the movers could take the machine out, they had to dismantle it. (ก่อนที่ผู้ขนย้ายจะสามารถเอาเครื่องจักรออกไป  พวกเขาจะต้องรื้อ (ถอดชิ้นส่วน) มันก่อน)

        b) Exterminators practically had to dismantle the chimney before cajoling the raccoon into leaving. (นักกำจัด – นก, หนู, ปลวก – ในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องรื้อปล่องไฟก่อนจะล่อให้ตัวแร็คคูนออกจากปล่อง)

        c) The owner decided to dismantle the team before capitulating to the union. (เจ้าของ – กิจการ, บริษัท – ตัดสินใจที่จะรื้อ (ยุบ) ทีมงาน ก่อนยอมจำนน (ยินยอม) ต่อสหภาพแรงงาน)

5.     a) Evans quickly learned that it was folly to disparage his employer’s proposals. (อีแวนสเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นความโง่เขลาที่จะดูหมิ่นดูแคลน – หรือลดความสำคัญ – ของข้อเสนอของนายจ้าง)

        b) Warren was devious enough to disparage Bobby’s work while seeming to praise it. (วอร์เร็นวกวน (อ้อมค้อม) ได้เก่งพอที่จะทำให้ผลงานของบ๊อบบี้ด้อยค่าลงไป ในขณะที่ดูเหมือนว่ายกย่องสรรเสริญมัน)

        c) In bizarre fashion, Norma went out of her way to disparage everything her sister did. (ในแบบที่ผิดปกติ  นอร์ม่าพยายามอย่างยิ่งที่จะลดความสำคัญของทุกสิ่งที่น้องสาวของเธอทำ)

6.     a) Birth certificates corroborated the wide disparity in the couple’s ages. (ใบเกิดยืนยันความแตกต่างกันอย่างมากของอายุของคู่สมรส)

        b) The disparity between the skills of the two chess players made for an uneven contest. (ความแตกต่างระหว่างทักษะของนักหมากรุกทั้งสองคนทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม)

        c) Because our players are devoid of any height, there is a considerable disparity between both teams. (เพราะว่าผู้เล่นของเราปราศจากความสูง  จึงมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างทั้งสองทีม – คือทีมเรากับทีมคู่แข่ง)

7.     a) The police dispersed the mob. (ตำรวจสลายฝูงชน)

        b) The crowd dispersed after the meeting. (ฝูงชนแยกย้ายกันไปภายหลังการประชุม)

        c) When the tear gas is hurled, the crowd will disperse. (เมื่อแกสน้ำตาถูกขว้างออกไป  ฝูงชนจะสลายตัว)

        d) After the U.N. session, the delegates will disperse to all corners of the globe. (หลังจากการประชุมของสหประชาชาติ  ผู้แทนประเทศต่างๆจะแยกย้ายกันไปสู่ทั่วทุกมุมโลก)

        e) I waited for the reporters to disperse, then approached the senator with complete composure. (ผมรอให้ผู้สื่อข่าวแยกย้ายกันไป  ต่อจากนั้น ผมจะเข้าหาท่านวุฒิสมาชิกด้วยความสงบใจ – ไม่มีความกังวล – โดยสมบูรณ์)

8.     a) The melancholy foreman had disdain for any worker with a cheery disposition. (หัวหน้างานที่หดหู่ซึมเศร้ามีความรังเกียจ – หรือไม่พอใจ – คนงานผู้ใดก็ตามที่มีอารมณ์ร่าเริงสนุกสนาน)

        b) My dilatory disposition got me into trouble with many professors. (นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง ทำให้ผมมีปัญหากับอาจารย์หลายคน)

        c) John’s optimistic disposition was the antithesis of Jim’s pessimistic nature. (นิสัยมองโลกในแง่ดีของจอห์นเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับลักษณะมองโลกในแง่ร้ายของจิม)

9.     a) The senator was disparaged in the press after the news of his dissipated lifestyle leaked out. (วุฒิสมาชิกผู้นั้นถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในหนังสือพิมพ์ภายหลังข่าวไลฟสไตล์แบบสำมะเลเทเมาของเขารั่วอ อกไป)

        b) Peter dissipated his family’s fortune on polo ponies and speedboats. (ปีเตอร์ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายทรัพย์สมบัติของครอบครัวไปกับม้าแกลบสำหรับแข่งโปโลและเรือเร็ว)

        c) At university he led a very dissipated life. (ที่มหาวิทยาลัย เขาใช้ชีวิตแบบสำมะเลเทเมา)

        d) He was looking rather shabby and dissipated. (เขาดูมีท่าทางค่อนข้างซอมซ่อและสำมะเลเทเมา)

        e) The pursuit of pleasure threatened to dissipate his energies. (การแสวงหาความเพลิดเพลินคุกคามที่จะทำให้เขาหมดแรง)

         f) Their enthusiasm dissipated. (ความกระตือรือร้นของพวกเขาหายไปโดยสิ้นเชิง)

        g) Gradually the fog dissipated as the sun came up. (ทีละน้อยๆ  หมอกหายไปจนหมดในขณะที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมา)

10.   a) The man’s injury caused him much distress. (บาดแผลของชายคนนั้นก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมานแก่เขาอย่างมาก)

        b) The whole family was distressed over the accident. (ทั้งครอบครัวมีความเศร้าโศกเสียใจกับอุบัติเหตุ)

        c) You should not distress yourself by thinking of such a useless thing. (คุณไม่ควรทำให้ตัวเองเศร้าโศกด้วยการคิดถึงสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนั้น)

11.   a) News of the plane’s explosion brought many distraught relatives to the airport. (ข่าวเครื่องบินระเบิดนำพาให้ญาติๆที่คลุ้มคลั่ง-ว้าวุ่นมายังสนามบิน)

        b) The bishop tried to commiserate with the parents, but they were too distraught to be consoled. (บิช๊อบพยายามแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ (ของผู้เคราะห์ร้าย)  แต่พวกเขาก็จิตว้าวุ่น-สับสนเกินไปกว่าที่จะปลอบโยนได้)

        c) He saw at once how distraught I was. (เขาเห็นโดยทันทีทันใดว่าผมจิตว้าวุ่นเพียงใด)

        d) He was distraught with fury. (เขาคลุ้มคลั่งไปด้วยความโกรธ)

 

คำศัพท์ในประโยค (เพิ่มเติม)

1.     Because she was considered the most discerning member of the firm, she was assigned the most difficult cases. (เพราะว่าเธอได้รับการพิจารณาว่าเป็นสมาชิกที่ฉลาด (รู้ดี-เข้าใจดี) ที่สุดในบริษัท  เธอจึงได้รับมอบหมายให้ทำคดี – กรณี - ที่ยากที่สุด)

2.     The diminution in first quarter earnings led to a sharp drop in the value of the company’s stock. (การลดลงของรายได้ในไตรมาสแรกนำไปสู่การลดลงอย่างมากของมูลค่าหุ้นของบริษัท)

3.     When the marks of the difficult exam were posted, there were several distraught seniors crying in front of the bulletin board. (เมื่อคะแนนของข้อสอบที่ยากถูกโพสท์ (ประกาศ)  มีนักศึกษาปี ๔ ที่จิตว้าวุ่น-สับสนหลายคนร้องไห้หน้าบอร์ดที่ติดประกาศ – เพราะสอบตก)

4.     We noted a marked disparity between what Uncle Joe said and what he actually did. (เราสังเกตเห็นความแตกต่างกันอย่างน่าสังเกตระหว่างสิ่งที่ลุงโจพูดและสิ่งที่แกทำ)

5.     Grace will invariably leave a ten-cent tip to any waiter who treats her with disdain. (เกรซจะทิ้งเงินค่าทิปไว้อย่างไม่แตกต่างกันจำนวน ๑๐ เซ็นต์แก่พนักงานเสิร์ฟคนใดก็ตามที่ปฏิบัติต่อเธอด้วยความดูหมิ่น – หรือความรังเกียจ – คือให้ทิปน้อยเพื่อเป็นการประชด)

6.     After a one-month furlough, the private returned to camp with a shockingly dissipated appearance. (หลังจากการลาพักงาน ๑ เดือน  พลทหารนายนั้นกลับมายังค่ายทหารด้วยลักษณะท่าทางที่หมดเรี่ยวแรง-กำลังวังชาอย่างน่าตกใจ)

7.     It goes against my disposition to hold grudge. (มันขัดแย้งกับนิสัยของผมที่จะเก็บความเคียดแค้นเอาไว้)

8.     I wouldn’t allow the negative forces to disparage our school’s great reputation. (ผมจะไม่ยอมให้พลังในทางลบมาทำให้ชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของโรงเรียนของเรา   เสื่อมเสีย)

9.     Additional police were summoned when the demonstrators refused to disperse. (ตำรวจเพิ่มเติมถูกเรียกตัวมาเมื่อผู้เดินขบวนปฏิเสธที่จะสลายตัว)

10.   I will never dismantle anyone’s attempt to bring low-cost housing to our city. (ผมจะไม่มีวันรื้อ (ทำลาย) ความพยายามของใครก็ตามที่จะนำเอาที่พักอาศัยราคาถูกมายังเมืองของเรา)