หมวดคำศัพท์ IELTS (ตอนที 1)

                    

                    

     

     

Transportation (การขนส่ง) (1)

Locomotive (n) – หัวรถจักร

Disaster (n) – ภัยพิบัติ, ความหายนะ

Headlamp (= headlight) (n) – ไฟใหญ่หน้ารถ

Display (v – n) – แสดง, การแสดง

Vulnerable (a) – อ่อนแอ, ป้องกันตัวเองไม่ได้, ง่ายต่อการถูกทำร้ายทางร่างกาย-จิตใจ, เปราะ, ถูกโจมตีหรือตำหนิได้ง่าย, บาดเจ็บได้

Stringent (a) – เข้มงวดกวดขัน, เคร่งระเบียบ (= strict)

Innovation (n) – นวัตกรรม, ความคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่ (innovator =

นักประดิษฐ์)

Intense (a) – เข้มข้น, รุนแรง (คำกริยา คือ Intensify = ทำให้เข้มข้น, ทำให้รุนแรง)

Innovative (a) –  ซึ่งเป็นของใหม่หรือวิธีการใหม่, ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Intensity (n) – ความเข้มข้น, ความรุนแรง

Rugged (รัก-กิด) (a) – ทนทาน, แข็งแรง, มีผิวขรุขระ, สาก, ตะปุ่มตะป่ำ, ไม่เรียบ, เต็มไปด้วยก้อนหิน, (ท่าทาง-บุคลิก) แข็งแรง (เหมือนสลักออกมาจากหิน), (ใบหน้า) หยาบกร้าน

Portable (a) – ซึ่งสามารถหอบหิ้วไปได้ – พกติดตัวไปได้ คำนามคือ portability =ความสา   มารถในการหอบหิ้ว-พกติดตัวไปได้

Mode (n) – วิธีการทำ, วิธีการ, แฟชั่นหรือสไตล์ปัจจุบัน, ชนิด, วิธีใช้หรือตั้งอุปกรณ์เพื่อให้ทำงานบางอย่าง

Trick (n) – กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, การเล่นกล, เคล็ดลับ

Tricky (a) – มีเล่ห์เหลี่ยม, กลับกลอก-หลอก ลวง, จัดการได้ยาก, ไม่แน่นอน

Knot (n) – ปม, เงื่อน, เงื่อนงำ, ความเกี่ยวดอง - ผูกพัน, ตาไม้

Illuminate (v) – ให้แสงสว่าง, ให้ความรู้, ทำให้ง่าย, ทำให้กระจ่าง

Illumination (n) – การส่องสว่าง, การให้ความรู้, ไฟประดับ

Illuminator (n) – สิ่ง, เครื่องมือหรือวัตถุที่ให้แสงสว่าง-ความสว่าง, ผู้ให้ความกระจ่าง

Generate (v) – ทำให้เกิด, สร้างหรือผลิต

Generation (n) – การกำเนิด, การก่อให้เกิด, รุ่น, ยุค, ชั้นอายุ

Drawback (n) – ข้อด้อย, ข้อเสียเปรียบ, ปัญหา

Cast (v) – ขว้าง, เหวี่ยง, โยน, ทอดหรือทำให้เกิด (แสง, เงา), (งู) ลอกคราบ, ทอด-วาง (สมอเรือ), หล่อ(รูปปั้น), เลือกนักแสดงในหนังหรือละคร, แสดง (ความสงสัย, ความเห็น)

Efficient (a) – มีประสิทธิภาพ (efficiency = ประสิทธิภาพ)

Equip (v) – ติดตั้ง (เครื่องจักร, แอร์), จัดหามาให้, จัดให้มี, จัดหาสิ่งจำเป็นให้

Freight (เฟรท) (n - v) – ของ-สินค้าที่บรรทุกทางรถไฟ-รถบรรทุก-เรือ-เครื่องบิน, ค่าขนส่ง, ขบวนรถสินค้า, ขนส่งสินค้า ส่วน freighter (เฟร้-เท่อะ) =  เรือหรือเครื่องบินบรรทุกสินค้า

Reflector (n) – สิ่งที่สะท้อนแสงหรือทำให้แสงเข้มข้นขึ้น

Reflect (v) – สะท้อนกลับ, สะท้อนภาพให้เห็น, ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง, แสดงให้เห็น, คิด-พิจารณาอย่างจริงจังหรือลึกซึ้ง

Reflection (n) – การสะท้อนกลับ, ภาพสะท้อน, การครุ่นคิด-ไตร่ตรอง, ความคิดอย่างลึกซึ้ง

Equipment (n) – อุปกรณ์, เครื่องมือ, การติดตั้งเครื่องมือ

Intensive (a) – ละเอียด, กว้างขวาง, เจาะลึก, เข้มข้น, ใช้……มาก, คร่ำเคร่ง, รุนแรง, (การเพาะปลูก) หนาแน่น, (ทิ้งระเบิด, ระดมยิง) แบบปูพรม

Illuminating (a) – ให้ความสว่าง, ให้ความรู้

 

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในการแต่งประโยค (Sentence Building)

1.     The train is pulled by an electric locomotive. (ขบวนรถไฟถูกลากจูงด้วยหัวรถจักรไฟฟ้า)

2.     - The air crash was a terrible disaster. (เครื่องบินตกเป็นความหายนะที่ร้ายแรง-น่ากลัว)

        - Earthquakes are natural disasters. (แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ)

3.     We could see the headlamp (= headlight) of the train in the dark. (เราสามารถเห็นไฟหน้าของขบวนรถไฟท่ามกลางความมืด)

4.     - Please display these garments in the shop window. (โปรดแสดงเสื้อผ้าพวกนี้ในตู้โชว์ของร้าน)

        - There is usually a spectacular display of flowers in spring. (มักมีการแสดงดอกไม้อันตระการตาในฤดูใบไม้ผลิ)

        - Some old coins were on display in the museum. (เหรียญกษาปณ์เก่าๆถูกตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์)

        - The fireman displayed great courage in saving the child. (พนักงานดับเพลิงแสดงความกล้าหาญอย่างมากในการช่วยชีวิตเด็กไว้)

        - Most creatures display aggression when protecting their young. (สัตว์โลกส่วนใหญ่แสดงความก้าวร้าวเมื่อปกป้องลูกน้อยของมัน)

5.     - Cyclists are very vulnerable on the road. (นักปั่นจักรยานง่ายต่อการถูกรถชน – ได้รับบาดเจ็บ – เป็นอย่างมากบนท้องถนน)

        - A youthful indiscretion left him vulnerable to blackmail. (การขาดความรอบคอบในวัยเด็กทำให้เขาง่ายหรือเปราะบางต่อการถูกกรรโชกทรัพย์)

        - Lack of employment outside the home tends to make women more vulnerable to depression. (การไม่มีงานทำนอกบ้านมีแนวโน้มทำให้ผู้หญิงเปราะบางมากขึ้นต่อการเป็นโรคซึมเศร้า)

6.     - There were no stringent rules applied to the hunting of deer in the   forest. (ไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดบังคับใช้กับการล่ากวางในป่า)

        - He gave her sister 5,000 baht per month under the stringent condition that she would never enter his house again. (เขาให้เงินน้องสาวเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ภายใต้เงื่อนไขเข้มงวดที่ว่าเธอจะต้องไม่เข้ามาในบ้านเขาอีก)

7.     - The innovation of the fax machine has improved communications. (การประดิษฐ์เครื่องส่งแฟ็กซ์ทำให้การสื่อสารดีขึ้น)

        - The innovation of electric headlamps made travel much easier. (การประดิษฐ์คิดค้นไฟหน้ารถทำให้การเดินทางง่ายขึ้นมาก)

        - That is an innovative method of production. (นั่นเป็นวิธีการผลิตที่เป็นของใหม่)

        - The development of copying machines was the work of a number of innovative people. (การพัฒนาเครื่องถ่ายเอกสารเป็นผลงานของผู้คนที่มีความคิดใหม่ๆจำนวนมาก)

        - Several innovators worked on the development of drones. (นักประดิษฐ์จำนวนมากทำงานด้านการพัฒนาเครื่องบินไร้คนขับ)

        - The innovator of the new system received a productivity bonus. (นักประดิษฐ์ของระบบใหม่ได้รับเงินโบนัสด้านความสามารถด้านการผลิต)

8.     - The light from candles is not very intense. (แสงจากเทียนไม่เข้มข้น – สว่าง – มาก นัก)

        - The intense heat prevented us from entering the burning building. (ความร้อนที่รุนแรงขัดขวางเราไม่ให้เข้าไปในอาคารที่กำลังลุกไหม้)

        - The school bully was intensely disliked. (เจ้าเด็กขี้รังแกของโรงเรียนถูกเกลียดชังอย่างรุนแรง)

        - Some materials burn more intensely than others. (วัสดุบางอย่างเผาไหม้รุนแรงกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ)

        - Using a stronger battery will intensify light. (การใช้แบตเตอรี่ที่แรงกว่าจะทำให้แสงสว่างมากขึ้น)

        - We must intensify our efforts to raise more funds. (เราต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพื่อหาทุนให้ได้มากขึ้น)

        - A car needs a headlight with high intensity. (รถยนต์ต้องการไฟหน้าที่มีความเข้มข้นสูง)

        - The debates are renewed with great intensity. (การอภิปรายได้ถูกเริ่มขึ้นใหม่ด้วยความเข้มข้นอย่างยิ่ง)

9.     -  The police carried out an intensive investigation into the fraud. (ตำรวจทำการสอบสวนแบบเจาะลึกในคดีทุจริต)

        - An intensive search revealed useful clues. (การค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเปิดเผยให้เห็นร่องรอย – ของอาชญากรรม, อุบัติเหตุ – ที่มีประโยชน์)

        - Intensive farming increases food production. (การทำฟาร์มแบบหนาแน่นช่วยเพิ่มการผลิตอาหาร)

        - The intensive bombardment reduced the town to rubble. (การระดมยิง – หรือการทิ้งระเบิด – แบบปูพรมลดขนาดของเมืองลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง)

        - The hotel industry is very labour-intensive. (อุตสาหกรรมโรงแรมใช้แรงงานมาก)

10.    - Because roads were rougher than rails, cars required more rugged parts. (เพราะว่าถนนขรุขระกว่าทางรถไฟ – ในสมัยก่อน – รถยนต์จึงต้องการชิ้นส่วนที่แข็งแรงกว่ารถไฟ)

        - This pickup truck is a rugged and reliable vehicle. (รถปิ๊กอัพคันนี้เป็นยานพาหนะที่แข็งแรงทนทานและไว้ใจได้)

        - The coastline is wild and rugged. (แนวชายฝั่งเป็นป่าและขรุขระ-เต็มไปด้วยหิน-ยากต่อการเดินทาง)

        - He is rugged and handsome. (เขามีท่าทางแข็งแรงและรูปหล่อ)

        - The fisherman had a rugged, weather-beaten face. (ชาวประมงคนนั้นมีใบหน้าที่หยาบกร้านแบบถูกกระหน่ำด้วยลมฟ้าอากาศ – คลื่นลม)

        - The rugged mountain scenery of Peru is awe-inspiring. (ภูมิประเทศแบบภูเขาขรุขระ – เต็มไปด้วยก้อนหิน – ของเปรูดลใจให้เกิดความน่าเกรงขาม-สะพรึงกลัว)

11.    - A laptop computer is portable. (คอมพิวเตอร์แลพท้อปสามารถนำติดตัวไปได้)

        - We bought the little TV set for its portability. (เราซื้อเครื่องรับทีวีเล็กๆสำหรับความสะดวกในการนำติดตัวหรือเคลื่อนย้าย)

        - Most notebooks are now cheap and extremely portable. (โน๊ตบุ๊คส่วนมากปัจจุบันราคาถูกและหอบหิ้วไปได้ง่ายมากๆ)

        - Most electric appliances are produced based on ease of maintenance and portability. (เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากถูกผลิตบนพื้นฐานของความง่ายในการซ่อมบำรุงและการนำติดตัวไปได้)

12.    -  A supersonic jet is a fast mode of travel. (เครื่องบินเหนือเสียงเป็นวิธีการเดินทางที่รวดเร็ว)

        - Our mode of life is very different from the way our grandparents lived. (วิธีการใช้ชีวิตของพวกเราแตกต่างไปอย่างมากจากรูปแบบที่ปู่ย่าตายายของเราใช้ชีวิต)

        - She dresses in the latest mode. (เธอแต่งตัว – สวมเสื้อผ้า – ในแฟชั่นล่าสุด)

        - Check whether the video is still in recording mode. (เช็คซิว่าวีดิโอยังอยู่ในโหมดการบันทึกภาพหรือเปล่า)

13.   -  In the past, people used candles to illuminate their houses. (ในอดีต ผู้คนใช้เทียนไขเพื่อให้ความสว่างในบ้าน)

        - Street lights illuminate the town after dark. (ไฟถนนให้ความสว่างกับเมืองหลังเวลาค่ำ)

        - The village is poorly illuminated at night. (หมู่บ้านนั้นมีแสงสว่างไม่ค่อยดีในเวลากลางคืน)

        - I will try to illuminate this difficult passage by putting it in simpler words. (ผมจะพยายามอธิบายบทความที่ยากนี้ให้เป็นเรื่องง่ายโดยการใช้คำพูดที่ฟังง่ายขึ้น)

        - The illumination of an electric lamp is stronger than that of a candle. (การให้ความสว่างของหลอดไฟฟ้ามากกว่าความสว่างของเทียนไข)

        - The illumination for the cellar is provided by a paraffin lamp. (การให้ความสว่างสำหรับห้องใต้ดินทำโดยตะเกียงพาราฟิน)

        - The Christmas illuminations were switched on by the mayor. (ไฟประดับช่วงคริสตมาสถูกเปิด – ทำพิธี – โดยนายกเทศมนตรี)

        - The lecture was very illuminating. (การบรรยายให้ความรู้-ความกระจ่างอย่างมาก)

        - An illuminator can provide an area with light.

14.   - There are a variety of ways to generate electricity. (มีหลายวิธีการในการผลิตไฟฟ้า)

        - An increase in tourism will generate new jobs. (การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดงานใหม่ๆขึ้นมา)

        -  A wise investment generates income. (การลงทุนที่ฉลาดก่อให้เกิดรายได้)

        - Electricity is generated by dynamo or generator. (ไฟฟ้าถูกผลิตโดยไดนาโมหรือเครื่องปั่นไฟ)

        - The generation of electricity can cause air pollution. (การผลิตไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ)

        - People of my uncle’s generation are approaching retiring age. (ผู้คนในรุ่นของลุงผมกำลังเข้าใกล้วัยเกษียณอายุงาน)

        - The family picture shows three generations, my mother, grandmother and great-grandmother. (ภาพครอบครัวแสดงให้เห็นคน ๓ รุ่น คือ แม่ ยาย และทวดของผม)

        - We have seen tremendous changes within one generation. (เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายภายในชั่วอายุคนหนึ่ง)

        - The new generation of computer can achieve amazing results. (คอมพิวเตอร์ยุค – รุ่น – ใหม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง)

15.   - His only drawback is that he is so lazy. (ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือเขาขี้เกียจ)

        - This machine has a major drawback from the technological point of view. (เครื่องจักรนี้มีข้อด้อย – จุดอ่อน – สำคัญ จากมุมมองด้านเทคโนโลยี)

16.   - The boy casts the pebble into the middle of the dam. (เด็กคนนั้นขว้างก้อนกรวดเข้าไปกลางเขื่อน)

        - The drunk man was cast into jail for the night. (ชายขี้เมาถูกเหวี่ยงเข้าไปอยู่ในคุกตลอดทั้งคืน)

        - The ship casts anchor in the bay. (เรือทอดสมอในอ่าว)

        - Snakes cast their skins. (งูลอกคราบ – ถอดเกล็ด)

        - Mary was cast as the queen in the school play. (แมรี่ถูกเลือกให้แสดงเป็นราชินีในละครโรงเรียน) (กริยา ๓ ช่อง คือ cast  cast  cast)

        - The casting of that talented young actor as Hamlet was a good choice.(การเลือกนักแสดงหนุ่มมีความสามารถคนนั้นให้รับบทเป็นแฮมเล็ทเป็นการเลือกที่ดี)

        - The tall buildings cast a shadow. (อาคารสูงพวกนั้นทอด – ทำให้เกิด – เงา)

        - He cast doubts on the scheme. (เขาแสดงความสงสัยในโครงการนั้น)

17.   -  She is an efficient secretary who does her work exceptionally well.   (เธอเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ ผู้ซึ่งทำงานของเธอได้ดีมากเป็นพิเศษ)

        - This new filing system is much more efficient than the previous one. (ระบบจัดไฟล์เอกสารระบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเก่ามาก)

        - The efficiency of the service in that restaurant is excellent. (ประสิทธิภาพของการบริการในภัตตาคารนั้นดีเยี่ยม)

        - Efficiency is an important quality for any new product. (ประสิทธิภาพเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ใดๆ)

18.   -  We must equip ourselves with a first-aid kit. (เราต้องจัดหาชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับตัวเราเอง)

        -  We are not equipped to deal with emergencies. (เราไม่ได้ถูกจัดเตรียมให้รับมือกับเหตุฉุกเฉิน)

        - The chalet has a well-equipped kitchen with stove, fridge, etc. (กระท่อมไม้หลังนั้นมีครัวที่จัดเตรียมอย่างดีพร้อมด้วยเตา ตู้เย็น และอื่นๆ)

        - Computers are standard office equipment. (คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐาน)

        - Equipping the new gymnasium is an expensive business. (การจัดให้มีโรงยิมใหม่เป็นภารกิจที่มีราคาแพง)

19.   -  Some large planes carry freight as well as passengers. (เครื่องบินขนาดใหญ่บางลำบรรทุกทั้งสินค้าและผู้โดยสาร)

        - Please freight the goods to us as soon as possible. (โปรดส่งสินค้ามาให้เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้)

        - I had to pay freight (= freightage) on the consignment. (ผมจำเป็นต้องจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าสำหรับสิ่งของที่ส่งไป)

        - There is a new shipment coming on the next freighter. (มีการขนส่งสินค้าครั้งใหม่ที่กำลังเดินทางมากับเรือ – หรือเครื่องบิน – เที่ยวต่อไป)

20.   -  Mirrors reflect your face when you look in them. (กระจกสะท้อนภาพใบหน้าของคุณเมื่อคุณมองดูมัน)

        - Can you see the reflection (= reflexion) of the trees on the lake? (คุณมองเห็นภาพสะท้อนของต้นไม้บนทะเลสาบหรือเปล่า)

        - Sound was reflected off the walls causing an echo. (เสียงถูกสะท้อนมาจากกำแพงและทำให้เกิดเสียงสะท้อน)

        - The reflection of the sun’s rays created a glare. (การสะท้อนของแสงอาทิตย์ทำให้เกิดแสงจ้า)

        - Our increased business is reflected in higher profits. (ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของเราถูกแสดงออกมาเป็นกำไรที่สูงขึ้น)

        - What you wear is a reflection of your personality. (สิ่งที่คุณสวมเป็นการแสดงถึงบุคลิกภาพของคุณ)

        - I need time to reflect on it before I decide. (ผมต้องการเวลาในการคิดถึงเรื่องนี้ก่อนตัดสินใจ)

        - On reflection, we’ve decided to go. (เมื่อตรองดูแล้ว พวกเราตัดสินใจที่จะไป)

        - Her book consists of her reflections. (หนังสือที่เธอเขียนรวบรวมความคิดต่างๆของเธอ)

        - He is in a reflective mood. (เขากำลังอยู่ในอารมณ์ที่ครุ่นคิด)

 

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในเรื่อง Transportation

               Traveling at night was tricky before people had developed headlamps that worked efficiently.  Early innovations for use on locomotives included lamps that illuminated by burning pine knots or whale oil.  Some of these lamps used metal as a reflective material to intensify the light.  Later, electric headlamps were developed.  The problem with these lamps involved finding a portable way to generate the electricity that they used.

คำแปล

               การเดินทางเวลากลางคืนเป็นเรื่องยากลำบาก (tricky) ก่อนที่คนเราจะได้พัฒนาไฟหน้ารถซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiently) นวัตกรรม (innovations) ยุคแรกๆสำหรับใช้กับหัวรถจักร รวมไปถึงตะเกียงซึ่งให้แสงสว่าง (illuminated) โดยการเผาไหม้ตาไม้สนหรือไม่ก็น้ำมันทำจากไขปลาวาฬ ตะเกียงเหล่านี้บางดวงใช้โลหะในฐานะเป็นวัสดุสะท้อนแสง (reflective) เพื่อทำให้แสงมีความสว่างมากขึ้น (intensify) ในเวลาต่อมา หลอดไฟฟ้าได้รับการพัฒนาขึ้นมา ปัญหาที่เกิดกับหลอดไฟเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการหาวิธีการที่สามารถนำพาหรือเคลื่อนย้ายไปได้(พร้อมกับหัวรถจักร) เพื่อผลิต (generate) ไฟฟ้าซึ่งหลอดไฟใช้

คำศัพท์เพิ่มเติม

Tragedy (แทรจ-เจ-ดี้) (n) – โศกนาฏกรรม, เรื่องเศร้า-ร้ายแรง

Budget (n) – งบประมาณ

Reckless (a) – สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, ไม่เอาใจใส่

Economical (a) – ประหยัด (เงิน, เวลา)

Rave (เรฟว) (v) – พูดเพ้อเจ้อ, พูดเหมือนคนบ้า, ชมเชยอย่างมาก

Manipulate (มะ-นิพ-พิว-เลท) (v) – จัดการ, ใช้อย่างชำนาญ, ชักใยหุ่น, บงการอยู่เบื้องหลัง

Lubricate (v) – หล่อลื่นด้วยการหยอดน้ำมัน

Horrid (ฮ้อร์-ริด) (a) – น่ากลัว, น่าสยดสยอง

Glance (แกล๊นซ) (v – n) – ชำเลืองมอง, เหลือบมอง, มองแบบผ่านๆ, การเหลือบมอง

Nimble (a) – ว่องไว, แคล่วคล่อง, ฉลาด

Ingenious (อิน-เจ๊น-เยิส) (a) – เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, เจ้าความคิด

Pedestrian (พี-เดส-เทรียน) (n) – คนเดินเท้า

 

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในประโยค

1.     - Try not to be reckless when you drive a car, especially at night. (พยายามอย่าประมาทเมื่อคุณขับรถ โดยเฉพาะเวลากลางคืน)

        - We must not ignore reckless driver; we must take them off the road. (เราต้องไม่มองข้ามนักขับรถที่ประมาท เราต้องกำจัดพวกเขาออกไปจากถนน)

2.     - John devised an ingenious plan to cheat on his income tax. (จอห์นคิดค้นแผนฉลาดขึ้นมาเพื่อโกงภาษีเงินได้ของเขา)

        - The brilliant investigator found an ingenious answer to the problem. (นักสืบที่ชาญฉลาดคนนั้นพบคำตอบที่ฉลาดต่อปัญหา – พบทางแก้ปัญหา)

3.     - When someone you love dies, it is a tragedy. (เมื่อใครสักคนที่คุณรักตาย มันเป็นเรื่องเศร้า)

        - Peter’s enormous jealousy led to the tragedy in his family. (ความอิจฉาริษยาอย่างมากมายของปีเตอร์นำไปสู่เรื่องเศร้าในครอบครัวของเขา)

4.     - Whirling across the stage, the nimble ballet dancer captured our hearts. (หมุนตัวไปบนเวที นักเต้นบัลเล่ที่คล่องแคล่วกุมหัวใจพวกเราไว้ได้)

        - The nimble policeman leaped over the fence to pursue the car thief. (ตำรวจที่คล่องแคล่ว – ปราดเปรียว – กระโดดข้ามรั้วเพื่อติดตามเจ้าหัวขโมยรถ)

5.     -  We have to decrease the budget this year because our club is broke. (เราจำเป็นต้องลดงบประมาณลงปีนี้ เพราะว่าชมรมของเราถังแตก)

        - The prominent executive presented her budget to the Board of Directors. (นักบริหารที่มีชื่อเสียงคนนั้นนำเสนองบประมาณของเธอต่อคณะกรรมการบริษัท)

6.     - I find it more economical to buy a monthly train ticket than to pay for each ride each day. (ผมพบว่าประหยัดเพิ่มขึ้นในการซื้อตั๋วเดือนรถไฟ มากกว่าที่จะจ่ายเป็นเที่ยวๆ – นั่งแต่ละครั้ง – ในแต่ละวัน)

        - Jane was praised for her economical management of the budget. (เจนได้รับการยกย่องสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณอย่างประหยัด)

7.     - Mary was confident that her teacher would rave about her essay.   (แมรี่มั่นใจว่าอาจารย์ของเธอจะยกย่องชมเชยเรียงความของเธออย่างมาก)

        - Shortly after taking the drug, the addict began to rave and foam at the mouth. (หลังจากกินยาได้ชั่วครู่ เจ้าคนติดยาพูดจาเหมือนคนบ้าและน้ำลายฟูมปาก)

8.     - Journalists reported that the dropping of the bombs was a horrid act.   (นักหนังสือพิมพ์รายงานว่าการทิ้งระเบิดเป็นการกระทำที่น่าสยดสยองมาก)

        - Susan avoided staring at the horrid man’s face. (ซูซานหลีกเลี่ยงที่จะจ้องหน้าชายที่น่ากลัวคนนั้น)

9.     -  I took one glance and I knew it was Frank Sinatra. (ผมมองปร๊าดเดียวก็รู้ว่าเขาคือแฟร้ง สิเนตร้า)

        - He briefly glanced over the report. (เขาเหลือบมอง – อ่านแบบผ่านๆ – รายงานนั้นชั่วประเดี๋ยวเดียว)

10.    - Jim’ job at the gas station was to lubricate all the cars after they had been worked on. (งานของจิมที่ปั๊มน้ำมันคือหล่อลื่นรถทุกคันหลังจากมันได้รับการเซอร์วิส) 

        - When a watch is lubricated, it keeps more accurate time. (เมื่อนาฬิกาได้รับการหล่อลื่น มันก็จะรักษาเวลาได้ตรงมากขึ้น)

11.   - The coach knew how to manipulate the players to do what he wanted.  (ผู้ฝึกสอนรู้วิธีจัดการกับ – บงการ – ผู้เล่น ให้ทำตามสิ่งที่เขาต้องการ)

        - The wounded pilot manipulated the radio dial until he made contact.   (นักบินที่บาดเจ็บกระทำอย่างชำนาญกับหน้าปัดวิทยุ กระทั่งเขาสามารถติดต่อได้ – เพื่อขอความช่วยเหลือ)

12.   - The car leaped up on the sidewalk, struck a pedestrian, and then crashed into the bakery’s window. (รถยนต์กระโจนขึ้นไปบนทางเท้า ชนผู้เดินถนนคนหนึ่ง และต่อมาก็ชนเข้ากับตู้โชว์ของร้านเบเกอรี่)

        - The police say it is necessary that pedestrians stay on the sidewalk.  (ตำรวจกล่าวว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เดินถนนจะต้องเดินบนทางเท้า – ไม่ให้ลงมาเดินบนถนน)