หมวดคำศัพท์ IELTS (ตอนที่ 6)

               

               

Electric Cars around the Globe (รถไฟฟ้าทั่วโลก)

Accelerate (แอค-เซ้ล-เลอ-เร้ท) (v) – เร่ง, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น, ก่อให้เกิด

Acceleration (แอค-เซล-เลอ-เร้-ชั่น) (n) – การเร่ง, การเพิ่มความเร็ว

Appeal (อะ-พีล) (v – n) – ดึงดูดใจ, เป็นที่นิยม, อุทธรณ์, ร้องขอ, อ้อนวอน, เรียกร้อง, การขอร้อง-ขอความกรุณา, การอุทธรณ์, เสน่ห์, ความดึงดูดใจ

Appealing (อะ-พี้ล-ลิ่ง) (a) – ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, ซึ่งเชิญชวน

Charge (n - v) – กระแสไฟที่อัด, การอัดประจุไฟฟ้า, ค่าใช้จ่าย, ราคา, การฟ้องร้อง-ดำเนินคดี-กล่าวหา-โจมตีแบบไม่รู้ตัว, ความรับผิดชอบ, การดูแล-ควบคุม, บรรจุ, อัดไฟ, ทำให้เต็ม, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, เรียกเก็บ เงิน, โจม ตี, มอบหมายความรับผิดชอบให้, ทำให้เต็ม, เต็มไปด้วย

Classify (แคลส-ซิ-ไฟ) (v) – แยกประเภท, จัดประเภท, แบ่งออกเป็นหมวดหมู่

Classification (แคลส-ซิ-ฟิ-เค้-ชั่น) (n) – การแบ่งประเภท-หมวดหมู่, ประเภท, ชนิด

Commute (คอม-มิ้วท) (v - n) – ไปๆมาๆเสมอ, (การ) เดินทางไปมาระหว่างบ้าน-ที่ทำงาน, เปลี่ยนเป็นโทษที่เบากว่า

Commutation (คอม-มิว-เท้-ชั่น) (n) - การเดินทางไปมาระหว่างบ้าน-ที่ทำงาน

Commuter (n) – คนที่เดินทางเป็นประจำระหว่างบ้านและที่ทำงาน

Consume (คัน-ซู่ม) (v) – ใช้, บริโภค, กิน, ผลาญ, ใช้อย่างฟุ่มเฟือย

Consumption (คัน-ซั้มพ-ชั่น) (n) – การใช้-บริโภค-เผาผลาญ, การใช้สินค้าหรือการบริการ, วัณโรค

Consumptive (a) – เกี่ยวกับการบริโภค, มีลักษณะทำลาย-เผาผลาญ, เป็นหรือมีลักษณะของวัณโรค

Embrace (v – n) – สวมกอด, โอบกอด, อ้าแขนรับ, ยอมรับด้วยความกระตือรือร้นหรือเต็มใจ, รวมไปถึง, ประกอบด้วย, รวบรวม, ล้อมรอบ

Embracement (n) – การโอบกอด-สวม กอด-อ้าแขนรับ

Flair (แฟลร์) (n) – สติปัญญา, ความสามารถ, ความฉลาด, พรสวรรค์, สไตล์เก๋ไก๋

Fume (ฟิวม) (n) – ควัน, ไอ, ไอน้ำ, สิ่งที่ระเหยออก

Hamper (v) – ขัดขวาง, สะกัดกั้น, เป็นอุปสรรคต่อ, รบกวน

Incentive (n - a) – สิ่งจูงใจ, แรงจูงใจ, สิ่งกระตุ้น-ดลใจ, เครื่องกระตุ้น-ส่งเสริม, ที่กระตุ้นหรือดลใจ

Marked (ม้าร์คท) (a) – เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, น่าสังเกต, มีรอย, มีเครื่องหมาย

Monetary (a) – เกี่ยวกับเงินๆทองๆ

Plodding (a) – ช้า

Mark (n – v) – รอย, รอยเปื้อน, จุดด่าง,เครื่องหมาย, คะแนน, ให้คะแนน, แสดง, เป็นเครื่องหมาย, บ่งชี้, เอาใจใส่, สนใจ, ทำให้เป็นรอยหรือด่าง

Rural (รุ้-เริ่ล) (a) – เกี่ยวกับชนบท-บ้านนอก-การเกษตร-ไร่นา, ต่างจังหวัด

Span (v – n) – ก้าวข้าม, ข้าม, วัดเป็นคืบ, ประเมินค่า, ยืดเวลาออกไป, การขยายปีก, ความกว้าง ๑ คืบ, ระยะเวลา, ระยะกว้าง, ช่วงห่าง, ช่วงห่างของตอม่อสะพาน, ก้าว, สมัย, ชั่วอายุ

Sprawl (สพรอล) (v – n) – นอนเหยียด, นั่งเหยียด, เหยียดเท้า-แขน, เหยียดแขนขา, เลื้อยคลาน, แผ่ขยายออกไป, คลานอย่างเก้งก้าง, พื้นที่ที่ความเจริญขยายออกไป, การแผ่ขยายออกไปอย่างไม่เป็นระเบียบ, การเหยียดแขนขา

Standard (n - a) – มาตรฐาน, แบบอย่างที่ดีเยี่ยม, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อ กำหนด, เป็นมาตรฐาน-เกณฑ์-แบบอย่างที่ดีเยี่ยม, ตามปกติ,โดยทั่วไป, ตรงกำหนด, ได้ระดับ

Standardize (= standardise) (v) – ทำให้ได้มาตรฐาน, ได้มาตรฐาน

Suburban (ซะ-เบ๊อร์-เบิ้น) (a) – ชานเมือง, รอบนอกเมือง, ลูกทุ่ง, เกี่ยวกับบริเวณชานเมืองหรือรอบนอกเมือง, (รสนิยม, ทัศนคติ) คับแคบ-โบราณ-ลอกเอาของคนอื่นมา

Suburb (ซับ-เบิร์บ) (n) – ชานเมือง, รอบนอกเมือง, ส่วนที่อยู่รอบนอก, บริเวณรอบนอกเมือง

Urban (เอ๊อ-เบิ้น) (a) – ซึ่งอาศัยอยู่ในเมือง, เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยเมือง, เป็นลักษณะของเมือง

Urbanize (เอ๊อ-บะ-ไน้ซ) (v) – ทำให้เป็นนครหรือเมืองใหญ่, ทำให้มีลักษณะของนครหรือเมืองใหญ่

Urbanization (n) – การทำให้เป็นนคร หรือ เมืองใหญ่, การเคลื่อนย้าย-อพยพของคนสู่เมือง

Urbanite (เอ๊อ-บะ-ไน้ท) (n) – ชาวเมือง, คนเมือง

Urbane (เออ-เบ้น) (a) – สุภาพ, มีมารยาท, เป็นผู้ดี, เก๋, มีลักษณะของชาวเมือง

 

การใช้คำศัพท์ในประโยค

1.  a) The driver accelerated the engine by stepping on the pedal. (คนขับเร่งเครื่องยนต์โดยเหยียบลงบนคันเร่ง)

     b) The dictator’s harsh measures accelerated his failure. (มาตรการที่เข้มงวด-รุนแรงของจอมเผด็จการเร่งความล้มเหลวของเขาให้เร็วขึ้น)

     c) An acceleration in the pulse rate of a runner is ordinary. (การเร่งเร็วขึ้นของอัตราชีพจรของนักวิ่งเป็นสิ่งธรรมดา)

     d) You must accelerate to overtake another car. (คุณต้องเร่ง – เครื่องยนต์ – เพื่อตามรถอีกคันได้ทัน)

     e) The fertilizer accelerated the tree’s growth. (ปุ๋ยเร่งการเติบโตของต้นไม้)

      f) Cheetahs have remarkable acceleration. (เสือชีต้าร์มีการเร่งความเร็วเวลาวิ่ง – ที่ดีเป็นพิเศษ)

     g) He pressed the accelerator and felt the car surge forward. (เขากด – เหยียบ – คันเร่งและรู้สึกว่ารถพุ่งไปข้างหน้า)

2.  a) A car that uses less gasoline would appeal to most people. (รถซึ่งกินน้ำมันน้อยกว่าจะเป็นที่สนใจของคนส่วนใหญ่)

     b) Camping doesn’t appeal to me. (การตั้งแคมป์พักแรมมิได้ดึงดูดใจผมเลย)

     c) The appeal of an electric car is that it doesn’t cause pollution. (เสน่ห์ของรถไฟฟ้าคือมันไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ)

     d) The idea of an overseas trip is appealing. (ความคิดของการเดินทางไปต่างประเทศน่าดึงดูดใจ – หรือมีเสน่ห์)

     e) The puppy has a most appealing expression. (เจ้าลูกหมาตัวนั้นมีท่าทางดึงดูดใจ)

     f) Electric cars are appealing to many people. (รถไฟฟ้ามีเสน่ห์ – หรือเป็นที่สนใจ – แก่คนจำนวนมาก)

     g) He appeals for mercy. (เขาร้องขอความเมตตา)

     h) We appeal to you to stop teasing the boy. (เราขอร้องคุณให้หยุดเย้าแหย่เด็กคนนั้น)

     i) The convict decided to appeal against the judge’s decision. (ผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษตัดสินใจอุทธรณ์คำตัดสินของผู้พิพากษา)

     j) The judge dismissed the appeal. (ผู้พิพากษายกคำร้องการอุทธรณ์)

3. a) Currently, an electric car can travel several hundred kilometers on a single charge. (ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสามารถเดินทางได้หลายร้อยกิโลฯด้วยการอัดประจุไฟ ๑ ครั้ง)

    b) The restaurant charged me 300 baht for the meal. (ภัตตาคารคิดเงินผม ๓๐๐ บาทสำหรับอาหารมื้อนั้น)

    c) There is no charge for admission. (ไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับการเข้าไป – ชมหรือฟังหรืออื่นๆ)

    d) You can have another cup of coffee free of charge. คุณจะดื่มกาแฟอีกแก้วก็ได้นะ ฟรีด้วย)

    e) You are in charge of the office when the boss is away. (คุณรับผิดชอบออฟฟิศนะตอนหัวหน้าไม่อยู่ – หรือออกไปข้างนอก)

    f) She will take charge of my dogs when I go away. (เธอจะดูแล - หรือรับผิดชอบ - หมาของผมเมื่อผมออกไปข้างนอก – หรือเดินทางไปไหน)

    g) He was charged with the task of changing the system. (เขาได้รับมอบหมายงานการเปลี่ยนแปลงระบบ)

    h) The police will charge him with theft. (ตำรวจจะดำเนินคดีขาในข้อหาลักทรัพย์)

    i) We are going to bring a charge of assault against him. (เราจะตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับเขา)

    j) Shoplifting is a chargeable offence. (การลักขโมยของในร้านเป็นความผิดที่สามารถฟ้องร้อง-ดำเนินคดีได้)

    k) This dead battery needs to be charged. (แบตเตอรี่ไฟหมดตัวนี้ต้องได้รับการอัดชาร์จ - ไฟ)

    l) The atmosphere was charged with emotion. (บรรยากาศเต็มไปด้วยอารมณ์-ความสะเทือนใจ-เศร้าใจ)

4. a) If you classify your car as a commercial vehicle, you will need to get a special license. (ถ้าคุณแบ่งประเภทรถของคุณเป็นยานพาหนะเชิงพาณิชย์  คุณจำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษ)

    b) You can classify a collection of shells according to shape, color or size. (คุณสามารถจัดหมวดหมู่หอยที่รวบรวมมาได้ตาม (ลักษณะ) รูปร่าง สี หรือขนาด)

    c) The library will classify these books according to the Dewey system. (ห้องสมุดจะแบ่งหมวดหมู่หนังสือเหล่านี้ตามระบบดิวอี้ย์)

    d) Classified advertisements are listed alphabetically in each category. (การโฆษณาที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ถูกจัดรายชื่อตามตัวอักษรในแต่ละประเภท)

    e) That belongs to a different class of plants. (นั่นเป็นประเภทที่แตกต่างออกไปของพืช)

    f) He completed the classification of the different kinds of snakes. (เขาได้เสร็จสิ้นการแบ่งแยกประเภทของงูชนิดต่างๆ)

5. a) Many people commute (v) from the suburbs to their jobs in the city. (ผู้คนจำนวนมากเดินทางไป-มา จากบริเวณชานเมืองไปยัง (สถานที่ทำ) งานของตนในเมือง)

    b) I have an hour-long commute (n) to work every day. (ผมมีการเดินทาง ๑ ชั่วโมงไปยัง (ที่ทำ) งานทุกวัน)

    c) Many people commute by train every day. (ผู้คนจำนวนมากเดินทางไปมาระหว่างบ้าน-ที่ทำงาน โดยรถไฟทุกวัน)

    d) Commuters are worried about the increase of traffic on the highways. (ผู้เดินทาง – ระหว่างบ้านและที่ทำงาน – มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของยวดยานบนทางหลวง)

    e) Commuting by car can be tiresome. (การเดินทางโดยรถยนต์อาจจะเหนื่อยล้า)

6. a) Electric cars are attractive because they don’t consume gasoline. (รถไฟฟ้ามีเสน่ห์เพราะว่ามันไม่ใช้น้ำมัน)

    b) Most Asian people consume lots of rice. (ชาวเอเชียส่วนมากกินข้าวเยอะ)

    c) That rotten meat was unfit for human consumption. (เนื้อที่เน่าไม่เหมาะกับการบริโภคของมนุษย์)

    d) As the price of oil increases, consumption may go down. (ในขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น  การใช้น้ำมันอาจจะลดลง)

    e) Some cars consume more petrol than others. (รถบางคันกินน้ำมันมากกว่ารถคันอื่นๆ)

    f) Much time was consumed in finding the lost watch. (เวลามากมายถูกใช้ไปกับการค้นหานาฬิกาที่หายไป)

    g) Water consumption has been particularly high this summer. (การใช้น้ำได้สูงเป็นพิเศษหน้าร้อนนี้)

    h) Consumers of gasoline are paying higher and higher prices. (ผู้ใช้น้ำมันกำลังจ่ายค่าน้ำมันสูงขึ้นและสูงขึ้น)

7. a) Most taxi drivers have embraced electric vehicles. (ผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนมาก ต้อนรับ – หรืออ้าแขนรับ - ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า)

    b) He embraced his new faith wholeheartedly. (เขายอมรับความศรํทธา-ความเชื่ออันใหม่อย่างหมดหัวจิตหัวใจ)

    c) He greeted her with a warm embrace. (เขาทักทายเธอด้วยการสวมกอดอย่างอบอุ่น)

    d) This course embraces the basic principles of business management. (หลักสูตร นี้รวมไปถึงหลักพื้นฐานของการบริหารจัดการธุรกิจ)

8. a) Rain will hamper the runners and slow them down. (ฝนจะเป็นอุปสรรคต่อนักวิ่ง  และทำให้พวกเขาวิ่งช้าลง)

    b) His attempts at change were hampered. (ความพยายามของเขาที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง ถูกขัดขวาง)    

    c) Her heavy skirts hampered her movements. (กระโปรงที่หนักของเธอเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของเธอ)

    d) They were hampered by a constant stream of visitors. (พวกเขาถูกขัดขวาง (ขัดจังหวะ) โดยกลุ่มของผู้มาเยือน แบบที่เกิดเป็นประจำ)

9. a) A desire for wealth was his incentive. (ความปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นสิ่งจูงใจของเขา)

    b) The bonus was an incentive to boost productivity. (โบนัสเป็นเครื่องจูงใจในการเพิ่มความสามารถในการผลิต)

    c) The company introduced a profit-sharing incentive scheme. (บริษัทได้นำเอาแผนการที่กระตุ้น-ดลใจโดยการแบ่งปันผลกำไรมาใช้)

10. a) There is a marked improvement in her health. (มีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างชัดเจนในเรื่องสุขภาพของเธอ)

       b) In the past, before cars became common, the difference between urban and rural areas was more marked. (ในอดีต - ก่อนที่รถยนต์กลายเป็นของธรรมดา – ความแตกต่างระหว่างพื้นที่เมืองกับชนบทมีความชัดเจนมากกว่านี้)

       c) The twins look markedly similar. (ฝาแฝดคู่นั้นดูคล้ายกันอย่างเห็นได้ชัด – หรืออย่างน่าสังเกต)

      d) The popularity of electric cars has grown markedly over the past few years. (ความเป็นที่นิยมของรถไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง ๒ -–๓ ปีที่ผ่านมา)

11. a) There is a dirty mark on your face. (มีรอยสกปรกอยู่บนใบหน้าของคุณ)

      b) Hot dishes will mark the table. (อาหารที่ร้อนจะทำให้โต๊ะเป็นรอยด่าง)

      c) The scar on his forehead is a distinguishing mark. (แผลเป็นที่หน้าผากของเขาเป็นรอยที่เห็นได้ชัด)

      d) Illiterate people make a mark, usually a cross, as a signature. (คนไม่รู้หนังสือทำรอย-เครื่องหมาย – มักเป็นกากบาท – ในฐานะเป็นลายมือชื่อ)

      e) The tombstone marks her grave. (หินบนหลุมศพบอกตำแหน่งหลุมฝังศพของเธอ)

      f) Those marks on the wall show the height of each child. (เครื่องหมายโน้นที่อยู่บนกำแพงแสดงความสูงของเด็กแต่ละคน)

      g) There are marks of suffering on the widow’s face. (มีร่องรอยแห่งความทุกข์ยากลำบากบนใบหน้าของหญิงม่าย)

      h) Her death marks the end of an era. (ความตายของเธอบ่งบอกการสิ้นสุดของยุค – เช่น การกดขี่ หรือการเลี้ยงสนุกสนาน)

      i) A festival will mark the anniversary of the poet’s birth. (งานนักขัตฤกษ์บ่งบอกถึงการครบรอบวันเกิดของกวีผู้นั้น)

      j) Her final mark was 80%. (คะแนนสอบไล่ของเธอคือ ๘๐ เปอร์เซนต์)

     k) The teacher will mark the tests. (ครูจะตรวจให้คะแนนการสอบ)

     l) Mark down my address. (จดที่อยู่ของผมไว้นะ)

    m) It will rain today, you mark my words. (ฝนจะตกวันนี้  คุณใส่ใจ (กาเครื่องหมายตรง) คำพูดของผมนะ)

12. a) The monetary systems in Europe and Asia are quite different. (ระบบการเงินในยุโรปและเอเชียแตกต่างกันมากเลย)

      b) As gasoline becomes more expensive, monetary reasons will cause more people to be interested in buying electric cars. (เพราะว่าน้ำมันเริ่มมีราคาแพงขึ้น  เหตุผลทางการเงินจะทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นหันมาสนใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า)

      c) Electric cars may be out of reach for some people monetarily. (รถไฟฟ้าอาจจะเอื้อมไม่ถึง (ซื้อไม่ไหว) ทางการเงินสำหรับบางคน)

13. a) The old car’s plodding speed caused its owner to purchase a new one. (ความเร็วที่เชื่องช้า-อืดอาดของเจ้ารถคันเก่าทำให้เจ้าของของมันซื้อรถคันใหม่)

14. a) Rural life is life in the country. (ชีวิตชนบทก็คือชีวิตตามบ้านนอก)

      b) When he retired, he moved from the city to a quiet rural suburb. (เมื่อเขาเกษียณ  เขาย้ายจากเมืองใหญ่ไปยังตำบลนอกเมืองในชนบทที่เงียบสงบ)

      c) Rural crime has increased recently. (อาชญากรรมในชนบทได้เพิ่มขึ้นเร็วๆนี้)

      d) She spoke in a very rural accent. (เธอพูดเป็นสำเนียงบ้านนอกมากเลย)

      e) India is still an overwhelmingly rural country. (อินเดียยังคงเป็นประเทศชนบทอย่างมาก – คือส่วนใหญ่มีสภาพบ้านนอกมากกว่าเมือง)

      f) Most governments try to eliminate poverty in the rural areas. (รัฐบาลส่วนใหญ่พยายามกำจัดความยากจนในพื้นที่ชนบท)

15. a) Nowadays, longer and wider bridge span rivers. (ปัจจุบันนี้  สะพานที่ยาวกว่าและกว้างกว่าทอดข้ามแม่น้ำสายต่างๆ)

      b) The average span of human life is about 70 years. (ช่วงเฉลี่ยของชีวิตมนุษย์คือประมาณ ๗๐ ปี)

      c) The wingspan of an adult vulture can be over 2.5 meters. (ช่วงปีกของนกแร้งที่โตแล้วอาจจะยาวกว่า ๒.๕ เมตร)

      d) In remote jungles, rope bridges are used to span gorges. (ในป่าดงดิบที่อยู่ห่างไกล  สะพานเชือกถูกใช้ทอดข้ามหุบเขาสูงชัน)

      e) The bridge over that narrow river is only a single span. (สะพานเหนือแม่น้ำแคบๆสายนั้นเป็น (สะพาน) ช่วงเดียวเท่านั้น – คือไม่ได้มีหลายช่วงที่ต่อกันเป็นทอดๆเหมือนกับสะพานบางแห่ง กล่าวคือมีตอม่อค้ำอยู่เฉพาะปลายสะพาน ๒ ข้างเท่านั้น)

      f) What is the span of the widest arch of the bridge? (ช่วงที่เป็นส่วนโค้งกว้างที่สุดของสะพานนั้นยาวเท่าไร  -  คือเป็นสะพานโค้งที่มีทั้งที่เป็นส่วนโค้งและแบนราบ  ถามความยาวเฉพาะที่เป็นส่วนโค้ง)

16. a) The tired boys sprawled on the grass. (เด็กๆที่เหน็ดเหนื่อยนอนเหยียด – หรือนั่งเหยียด – อยู่บนสนามหญ้า)

      b) Sit up and don’t sprawl across your desk. (นั่งให้ตัวตรง และอย่าเหยียดแขนขาข้ามโต๊ะของเธอ)

      c) He was lying in a careless sprawl on the sofa. (เขากำลังนอนในท่าเหยียดแขนขาแบบไร้กังวลอยู่บนโซฟา)

      d) Shanty towns sprawl outside the big cities. (เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านเล็กๆโกโรโกโส (ของคนจน) แผ่ขยายออกไปภายนอกเมืองใหญ่ๆ)

      e) Urban sprawl should be checked by sensible planning. (การขยายตัวออกไปของเมืองควรได้รับการตรวจสอบโดยการวางแผนที่ฉลาด)

     f) His big sprawling handwriting filled several pages. (ลายมือที่ (ตัวอักษร) มีขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจาย-เรี่ยราดของเขามีอยู่เต็มในหลายหน้า – ของสมุดหรือบันทึก)

17. a) The standard of hygiene in a hospital should be very high. (มาตรฐานของสุข   อนามัยในโรงพยาบาลควรจะสูงมาก)

      b) He is a good artist, even by international standards. (เขาเป็นศิลปินที่ดี  แม้โดยมาตรฐานสากลก็ตาม)

      c) Our low standard of living does not allow us the luxury of a car. (มาตรฐานการครองชีพที่ต่ำของเราไม่ยอมให้เราได้รับความหรูหราฟุ่มเฟือยของรถยนต์ – คือไม่สามารถมีรถส่วนตัวไว้ใช้)

      d) The kilometer is the international standard of distance. (กิโลเมตรเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระยะทาง)

      e) This film can be used in all standard cameras. (ฟิล์มนี้สามารถใช้ได้ในกล้องโดยทั่วไปทุกตัว – ที่เป็นชนิดหรือมีรูปร่างแบบเดียวกัน)

      f) Uniforms should be standardized across all schools. (เครื่องแบบควรได้รับการทำให้เป็นมาตรฐานกับทุกโรงเรียน)

      g) The islanders speak a dialect instead of standard English. (ชาวเกาะพูดภาษาท้องถิ่นแทนภาษาอังกฤษปกติ)

      h) His book is the standard on local reptiles. (หนังสือของเขาเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยมในเรื่องสัตว์เลื้อยคลานในท้องถิ่น)

18. a) Our house is in a suburb outside the city center. (บ้านของเราอยู่ในบริเวณชานเมือง  ข้างนอกใจกลางเมืองออกไป)

      b) Many people think that suburban life is very dull. (หลายคนคิดว่าชีวิตชานเมืองน่าเบื่อหน่ายมาก)

      c) She may live in a palace, but she is very suburban in outlook. (เธออาจจะอาศัยอยู่ในวัง  แต่เธอคับแคบ-โบราณมากในเรื่องทัศนะ-ความคิดความอ่าน)

20. a) He left his urban life to move to the country. (เขาละทิ้งชีวิตในเมืองเพื่อย้ายไปอยู่ในชนบท)

      b) The residents complained that the factory development would urbanize their village and spoil it. (ผู้อยู่อาศัยร้องเรียนว่าการสร้างโรงงานจะทำให้หมู่บ้านของตนเป็นเมืองและทำให้มัน (หมู่บ้าน) เสื่อมเสีย)

      c) The drought caused mass urbanization as people left the farm in search of work. (ความแห้งแล้งก่อให้เกิดการอพยพสู่เมืองขนานใหญ่  เนื่องจากผู้คนทิ้งไร่นาเพื่อไปหางานทำ)

      d) She’s a real urbanite who loves city life. (เธอเป็นคนเมืองจริงๆ  ผู้ซึ่งรักชีวิตเมือง)

      e) His urbane conversation was charming and witty. (การสนทนาที่สุภาพหรือแบบคนเมือง – ของเขามีเสน่ห์และเฉลียวฉลาด-มีไหวพริบ)

 

Electric Cars Around the Globe (1)

               Cars have reshaped our world since they first rolled off mass-production lines in the early twentieth century.  One- and two-thousand-year old Roman roads have been replaced by highways.  Subsequently as the price of oil rises, the reserves of irreplaceable oil are consumed, and exhaust fumes hamper life in urban areas, alternatives to gas-powered vehicles are becoming more attractive.

(คำแปล)               รถยนต์ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่าง (reshaped) ของโลกเราตั้งแต่มันกลิ้งหล่นออกมาจาก (rolled off) สายพานการผลิตในปริมาณมากในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐  ถนนของพวกโรมันที่มีอายุ ๑ พัน และ ๒พันปีได้ถูกแทนที่ (replaced)โดยทางหลวง  ในเวลาต่อมา ในขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น  แหล่งสำรอง (reserves)  น้ำมันที่ไม่สามารถทดแทนได้ (irreplaceable)  (คือใช้หมดแล้วหมดเลย) ได้ถูกใช้ไป (consumed)  และควัน (fumes)  จากไอเสีย (exhaust) (รถยนต์, โรงงาน หรืออื่นๆ) เป็นอุปสรรคต่อ (hamper) ชีวิตในเขตเมือง  (ดังนั้น) ทางเลือก  (alternatives) สำหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน (gas-powered)  ได้กลายเป็นมีเสน่ห์ (ต่อผู้ใช้รถ) เพิ่มมากขึ้น

               In the early twentieth century in North America, electric cars shared the roads with gas-fueled cars, but after a short time, gas-fueled cars became the standard.  Although electric cars were quieter, cleaner, and easier to start, they were not able to travel the required distances, and their plodding speed failed to capture the imagination.

(คำแปล)             ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐ ในทวีปอเมริกาเหนือ  รถยนต์ไฟฟ้าใช้ถนนร่วมกับรถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง (gas-fueled)  แต่ภายหลังช่วงเวลาสั้นๆ รถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงกลายเป็นมาตรฐาน (standard) (คือคนนิยมใช้มากกว่ารถไฟฟ้า)  ทั้งนี้ แม้ว่ารถไฟฟ้าจะ (เครื่อง) เงียบกว่า สะอาดกว่า และง่ายต่อการสต๊าร์ท (เครื่องยนต์) มากกว่าก็ตามที  มันไม่สามารถเดินทางได้ตามระยะทางที่ต้องการ (เพราะชาร์จไฟ ๑ ครั้ง วิ่งได้ไม่กี่กิโลฯ) และความเร็วที่เชื่องช้า-อืดอาด (plodding)  ไม่สามารถจับ (ครอบงำ) (capture) จินตนาการ (ของผู้ใช้รถ) ได้ (คือวิ่งไม่เร็วได้ใจเหมือนรถใช้น้ำมัน)

               Lately, in Europe and in Asia, where commuting distances are shorter and gas is more expensive than in the United States, electric cars have grown in popularity.  Electric recharging stations are appearing in cities.  The government of China has offered monetary incentives to car manufacturers for each electric car they manufacture as well as to the people who purchase the electric cars.  Taxi drivers in Tokyo have embraced electric vehicles.  Major car manufacturers, including Mitsubishi, Nissan, Toyota, and Mercedes Benz, all offer electric cars everywhere except in North America.

(คำแปล)               เมื่อเร็วๆนี้ ในยุโรปและเอเชีย  ที่ซึ่งระยะทางในการเดินทางไป-มาระหว่างบ้านและที่ทำงาน (commuting) สั้นกว่า  และน้ำมันมีราคาแพงกว่าในอเมริกา  รถไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น  และสถานีสำหรับอัดไฟเพิ่มกำลังโผล่ขึ้นมาในเมือง  รัฐบาลจีนได้เสนอสิ่งจูงใจ (incentives)  ทางการเงิน (monetary)  แก่ผู้ผลิต (manufactures) (รถยนต์)  สำหรับรถไฟฟ้าแต่ละคันที่พวกเขาผลิต  เช่นเดียวกับที่ (เสนอ) ให้แก่ผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้า  อนึ่ง คนขับรถแท้กซี่ในโตเกียวอ้าแขนรับ (embraced) ยานพาหนะไฟฟ้า  ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่  รวมทั้งมิตซูบิชิ นิสสัน โตโยต้า และเมอร์ซีเดส เบ๊นซ  ล้วนเสนอ (ขาย) รถไฟฟ้าไปทุกหนทุกแห่ง  ยกเว้นในทวีปอเมริกาเหนือ

               In North America, slow, short-ranged electric vehicles with a high initial cost have appealed to a limited audience.  Some American auto manufacturers are marketing electric cars as they do in Europe, as commuter cars.  The design of many of these cars is innovative.  Some are made of light composites and seat only two people.  One is a three-wheeler that is classified as a motorcycle.  Another electric car, the Tango, is five inches narrower than a large motorcycle and seats two, one behind the other.  Three of these vehicles fit in a single parking space.  The vehicle is marketed as a great way to drive between lanes of stopped traffic.

(คำแปล)             ในทวีปอเมริกาเหนือ  ยวดยานไฟฟ้าที่ (วิ่ง) ช้าและวิ่งช่วงสั้นๆ  พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (initial)  สูง  สามารถดึงดูด (appealed)  ผู้ชม (รถ) ในวงจำกัด  ผู้ผลิตรถยนต์ชาวอเมริกันบางคนกำลังนำรถไฟฟ้าสู่ตลาด (marketing)  เหมือนกับที่พวกเขาทำในยุโรป – ในฐานะรถสำหรับผู้ที่เดินทางไปมาระหว่างบ้านและที่ทำงาน (commuter)  การออกแบบรถเหล่านี้หลายๆคันเป็นของใหม่ที่สร้างสรรค์ (innovative)  บางคันทำด้วยส่วนประกอบ(ชิ้นส่วน) (composites)  ที่มีน้ำหนักเบาและจุคนนั่ง (seat)ได้เพียง ๒ คน  คันหนึ่งเป็นรถ ๓ ล้อที่ถูกจัดประเภท (classified) เป็นรถมอเตอร์ไซด์  ส่วนรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่ง ชื่อแทงโก้  แคบกว่ารถมอเตอร์ไซด์คันใหญ่ ๕ นิ้ว และจุคนนั่งได้ ๒ คน  คือคนหนึ่งนั่งข้างหลังอีกคนหนึ่ง  รถทั้ง ๓ ประเภทที่กล่าวมานี้เหมาะกับ  (fit in) ที่จอดรถยนต์ ๑ คัน (คือประหยัดพื้นที่จอดมาก)  ยวดยานดังกล่าวถูกซื้อขายในตลาด (marketed) ในฐานะว่าเป็นวิธีที่ยอดมากที่จะใช้ขับขี่ระหว่างเลนของการจราจรที่มีรถจอดติด (ไฟแดง) อยู่กับที่ (คือเมื่อมีรถปกติ ๒ คันจอดติดไฟแดงอยู่เคียงข้างกัน  รถไฟฟ้าขนาดจิ๋วพวกนี้สามารถวิ่งแทรกไปได้ระหว่างช่องว่างของรถ ๒ คันดังกล่าว เพราะรถมีลำตัวกว้าง ๑ – ๒ ฟุตเท่านั้น)

               All electric cars will help to reduce exhaust and green house gases; some will do it with greater flair than others.

(คำแปล)         รถไฟฟ้าทั้งหมดจะช่วยลดไอเสียรถยนต์ (exhaust) และกาซเรือนกระจก (green house gases) ได้  โดยบางคันจะทำได้ด้วยสไตล์ที่เก๋ไก๋ (flair) มากกว่าคันอื่นๆ)

 

Electric Cars Around the Globe (2)

               Cars have had enormous effects on the way our world looks.  The landscape is now covered with highways and big bridges.  New suburban neighborhoods have developed between the cities and the rural areas.  Cars are also causing serious problems.  Oil is expensive, and we have already consumed a lot of oil that cannot be replaced.  Gas-powered cars also pollute the air with their fumes.  In the early days, both electric and gas-powered cars were common, but people felt that electric cars did not have the flair that gas-powered cars had.  For example, electric cars traveled at a more plodding speed.  Gas-powered cars became more popular, and now they are the standard.  However, there is a renewed interest in electric cars, and they have been embraced by people in many countries around the world.  Manufactures are developing electric cars to sell to commuters in both Europe and North America, because these cars are a good way to get to work.

(คำแปล)       รถยนต์มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง(มหึมา) (enormous) ต่อวิธีที่โลกของเราปรากฏ (ในสายตามนุษย์)  ทั้งนี้ ภูมิทัศ (landscape)ในปัจจุบันถูกปกคลุมไปด้วยทางหลวงและสะพานขนาดใหญ่  ละแวกบ้านใหม่ๆแถบชานเมือง (suburban) ได้พัฒนาขึ้นมาระหว่างเมืองและพื้นที่ชนบท  รถยนต์กำลังก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรง  น้ำมันมีราคาแพง  และพวกเราก็ได้บริโภค) (consumed) น้ำมันกันอย่างมากมาย  ซึ่งไม่สามารถถูกทดแทน (replaced)ได้(หมายถึงน้ำมัน)  รถยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันยังทำให้อากาศเกิดมลภาวะด้วยควัน (fumes) จากมัน  อนึ่งในสมัยก่อนโน้น  ทั้งรถที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเป็นเรื่องปกติ  แต่ผู้คนรู้สึกว่ารถไฟฟ้าไม่มีสไตล์ที่เก๋ไก๋ซึ่งรถใช้ที่น้ำมันมี  ตัวอย่างเช่น รถไฟฟ้าเดินทางด้วยความเร็วที่เชื่องช้า-อืดอาด (plodding) มากกว่า  รถที่ใช้น้ำมันก็เลยได้รับความนิยมมากกว่า และในปัจจุบัน มัน (รถที่ใช้น้ำมัน) ก็เป็นมาตรฐาน (standard) ไป  อย่างไรก็ตาม  ได้มีความสนใจในรถไฟฟ้าหวนกลับมาใหม่อีกครั้ง (renewed) และมันก็ได้รับการต้อนรับ (embraced) โดยผู้คนในหลายประเทศทั่วโลก  อนึ่ง ผู้ผลิตกำลังพัฒนารถไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่เดินทางไปมาระหว่างบ้านและที่ทำงานทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ  เพราะว่ารถพวกนี้เป็นวิธีการที่ดีที่จะเดินทางไปทำงาน

 

Electric Cars Around the Globe (3)

               Cars manufacturers are developing a class of electric car especially for commuters.  These cars are quite small and may have room for only one or two people.  They are not intended for carrying large loads or many passengers.  Their main purpose is to get the driver to and from work.  Due to their small size, they consume little energy.  They are appealing because they cost much less money than larger cars to run.  In fact, there is a marked difference in fuel costs between these new small cars and the larger cars that we are used to seeing.

(คำแปล)         ผู้ผลิตรถยนต์กำลังพัฒนารถไฟฟ้าชนิด (class) หนึ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้เดินทางไปมาระหว่างบ้านและที่ทำงาน (commuters)  รถเหล่านี้มีขนาดเล็กมากและอาจจะมีที่ว่าง (room)  สำหรับคนเพียง ๑ หรือ ๒ คนเท่านั้น  มันมิได้ถูกมุ่งหมายไว้เพื่อ (intended for) บรรทุกสัมภาระ (loads) ขนาดใหญ่หรือผู้โดยสารจำนวนมาก  วัตถุประสงค์หลักของมันคือการพาผู้ขับขี่ไปและกลับจากที่ทำงาน  และเนื่องจากขนาดที่เล็กของมันนี่เอง  รถไฟฟ้าใช้ (consume) พลังงานนิดหน่อย  มันจึงมีเสน่ห์(ดึงดูดใจ) (appealing)  เพราะว่ามันมีราคาต่ำกว่ารถที่ใหญ่กว่าอย่างมากในการใช้วิ่ง  อันที่จริงแล้ว  มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน (marked) ในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงระหว่างรถ(ชนิด)ใหม่ขนาดเล็กพวกนี้และรถที่ขนาดใหญ่กว่าที่พวกเราเคยชินกับ(คุ้นเคยกับ) (are used to) การเห็นมัน