หมวดคำศัพท์ IELTS (ตอนที่ 2)

         

          

Hiking the Inca Trail (การเดินทางไกลตามรอยอินคา)

Marvel (ม้าร์-เวิ่ล) (n – v) – บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม, สิ่งหรือบุคคลที่น่าพิศวง, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ประหลาดใจ, พิศวง

Marvelous (marvellous) (ม้าร์-เวิ่ล-เลิส) (a) – น่าประหลาดใจ, น่าพิศวง, ดีเลิศ, ดีเด่น, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ

Construct (v) – สร้าง

Construction (n) – การสร้าง, การก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, วิธีการก่อสร้าง

Constructive (a) – ซึ่งสร้างสรร

Draw (ดรอว์) (v) – ดึงดูดความสนใจ, ลาก, จูง, วาด, วาดภาพ, ถอน(ฟัน, เงิน), เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่กำหนด, ได้รับ, อนุมาน, นำมา (จาก)

Adventure (n - v) – การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, ผจญภัย, เสี่ยงภัย

Adventurous (a) - กล้าหาญ, ซึ่งผจญภัย, ชอบการผจญภัย

Spectacular (สเพค-แท้ค-คิว-เล่อะ)(a - n) – น่าดูอย่างมาก, ตระการตา, น่าตื่นเต้น-ประทับใจ, ซึ่งเป็นภาพที่น่าตื่นเต้น, การแสดง-การถ่ายทำโทรทัศน์หรือภาพที่น่าประทับใจมาก, การแสดงหรือนิทรรศ

การสาธารณะอันตระการตา

Access (n – v) ) – วิธีเข้า, ทางเข้า, การเข้าไปถึง, เข้าถึง

Accessible (a) – ซึ่งสามารถเข้าถึงได้

Native (a – n) - ชาวพื้นเมือง, ซึ่งเป็นของพื้นเมืองหรือชาวพื้นเมือง, ที่มีมาแต่เกิดหรือฝังอยู่ในตัว

Restrict (v) – จำกัด, ห้าม

Restriction (n) – การจำกัด, การห้าม, ข้อห้าม

Preserve (v -n) – รักษาไว้, ป้องกัน, ผลไม้ดอง, พื้นที่ซึ่งสัตว์ที่ถูกล่าหรือปลาได้รับการคุ้มครอง

Preservation (n) – การรักษาไว้, การป้องกัน

Preservative (a – n) – ซึ่งเป็นการรักษา-ป้องกัน, ยากันบูด, วัตถุกันเน่า, กันบูด, กันเน่า, สงวน

Network (n – v) – เครือข่าย, สร้างเครือข่าย

Image (n) – ภาพ

Imagine (v) – นึกคิด, ไตร่ตรอง, จินตนาการ

Imagination (n) – การไตร่ตรอง-นึกคิด-จินตนาการ

Archeology (อาร์-คี-อ๊อล-โล-จี้) (n) – โบราณคดี

Archeologist (n) – นักโบราณคดี

Institute (อิ๊น-สทิ-ทูท หรือ ทิว) (n – v) – สถาบัน, องค์การ, ริเริ่ม, สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, จัดให้มี

Luxurious (ลัค-ชุ-เรียส) (a) – หรูหรา, โอ่อ่า, ฟุ่มเฟือย, บำรุงความสุข

Luxury (ลัค-ชุ-รี่) (n) – ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย

Mystery (มิส-ทรี่ หรือ มิส-ทะ-รี่) (n) – ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, นิยายที่เกี่ยวกับนักสืบ

Mysterious (มิส-เทีย-เรียส) (a) – ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่สามารถอธิบายได้, เป็นที่สงสัย

Precise (พรี-ไซ้ซ) (a) – แม่นยำ, แน่นอน, เที่ยง ตรง, ถูกต้อง, พอดี

Precision (พรี-ซิซ-ชั่น) (หรือ preciseness) (n) – ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความเที่ยงตรง, ความถูกต้อง, ความพอดี

Pertain (v) – เกี่ยวข้องกับ

Ceremony (เซ้อ-ริ-โม-นี่) (n) – พิธี, พิธีการ, พิธีรีตอง, ระเบียบแบบแผน

Ceremonial (เซอ-ริ-โม้-เนี่ยล) (a) – เกี่ยวกับพิธีการ, เป็นพิธีรีตอง

Upside (n) – ข้อดี, ข้อได้เปรียบ, ส่วนที่ดี

Site (n) – สถานที่, ที่ตั้ง, แหล่งที่ตั้ง, ที่ทำเล, สถานที่เกิดเหตุ

Hike (ไฮ้ค) (v – n) – เดินทางไกลด้วยเท้า, เดินทางไกลโดยไม่ขึ้นรถ, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, ขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว, การเดินทางไกลด้วยเท้า, การเพิ่ม

อย่างรวดเร็ว

Trail (v – n) – ตามรอย, สะกดรอย, ตามกลิ่น, อยู่หลัง, รอยทาง, รอย, รอยเท้า, รอยกลิ่น, สิ่งพ่วง

Adventurer (n) – นักผจญภัย, นักเสี่ยงโชค(แสวงหาเงินหรืออำนาจ) มักโดยวิธีการที่ไม่สุจริต

Imaginable (a) – นึกคิดไปได้, ฝันไปได้, สามารถไตร่ตรองได้

Imaginative (a) – ช่างคิด-ช่างฝัน-จินตนาการ

Imaginary (a) – ในจินตนาการ, ซึ่งไม่มีอยู่จริง

Pertinent (a) – ตรงจุด, ตรงประเด็น, ไม่นอกเรื่อง

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในประโยค (Sentence Building)

1.     a) It is a marvel that none was hurt in the accident. (เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)

        b) This new cure is a marvel of modern medicine. (วิธีการรักษาให้หายแบบใหม่เป็นสิ่งอัศจรรย์ของการแพทย์สมัยใหม่)

        c) The children marveled at the magician’s show. (เด็กๆพิศวงกับการแสดงของนักมายากล)

        d) Her new novel is marvelous. (นิยายใหม่ของเธอดีเยี่ยม)

        e) Children often cope marvelously when one parent dies. (ลูกๆมักจะรับมือได้อย่างน่าพิศวงเมื่อพ่อ – หรือแม่ – ตายไป)

        f) She slept marvelously well last night. (เธอหลับได้อย่างดีมากๆเมื่อคืนนี้)

2.  a) Bricklayers construct walls. (ช่างก่ออิฐก่อกำแพง)

     b) The construction of a new dam will conserve our water supplies. (การก่อสร้างเขื่อนแห่งใหม่จะรักษาปริมาณน้ำของพวกเราไว้)

     c) The new construction is one of the most modern buildings in towns. (สิ่งปลูกสร้างใหม่คือหนึ่งในบรรดาอาคารที่ทันสมัยที่สุดในเมือง)

     d) Constructive criticism is intended to help rather than discourage. (การวิจารณ์อย่างสร้างสรรถูกมุ่งหมายให้ช่วยเหลือ มากกว่าที่จะทำให้ท้อใจ)

     e) She should use her talents constructively. (เธอควรใช้สติปัญญาของเธออย่างสร้างสรร)

3.     a) The street musician draws a small crowd. (นักดนตรีข้างถนนดึงดูดความสนใจกลุ่มคนเล็กๆ)

       b) What drew you to study that subject? (อะไรดึงดูดความสนใจคุณให้ศึกษาวิชานี้) (กริยา ๓ ช่อง คือ draw  drew  drawn)

       c) What conclusion do you draw from the evidence? (คุณอนุมาน – หา – ข้อสรุปอะไรได้จากหลักฐานชิ้นนั้น)

       d) In the remote country areas, people draw water from a well. (ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ผู้คนได้รับน้ำจากบ่อ)

       e) She drew some money from her current account in the bank. (เธอถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันในธนาคาร)

       f) These facts have been drawn from a number of sources. (ข้อเท็จจริงเหล่านี้ถูกนำมาจากหลายแหล่ง)

       g) The dentist has to draw the decayed tooth. (ทันตแพทย์จำเป็นต้องถอนฟันที่ผุออก)

       h) The holidays are drawing near. (วันหยุดกำลังเคลื่อนไกล้เข้ามาแล้ว)

       i) Draw your chair closer to the table. (ลากเก้าอี้ให้เข้าใกล้โต๊ะอีกหน่อย)

       j) The cart was drawn by two horses. (เกวียนถูกลากโดยม้าสองตัว)

       k) Please draw me a map of how to get to your house. (กรุณาวาดแผนที่ให้ผม บอกวิธีไปยังบ้านคุณ)

4.   a) Our trip to the Niagara Fall last summer was a great adventure. (การเดินทางของเราไปยังน้ำตกไนแอกการ่าเมื่อหน้าร้อนที่แล้วเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่)

      b) They like to adventure into places where few people visit. (พวกเขาชอบผจญภัยไปยังสถานที่ที่น้อยคนจะไปเยือน)

      c) To visit that haunted house will be an adventure. (การไปเยือนบ้านผีสิงหลังนั้นจะเป็นการผจญภัยครั้งหนึ่ง)

      d) He is an adventurous man who is not afraid of danger. (เขาเป็นนักผจญภัยที่ไม่กลัวอันตรายเลย)

      e) My friend is an adventurer who delights in hazardous journeys to remoteplaces. (เพื่อนผมเป็นนักผจญภัยที่ยินดีกับการเดินทางอันตรายไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกล)

      f) That adventurer intends to make his fortune by marrying a rich woman. (เจ้านักเสี่ยงโชคคนนั้นตั้งใจจะสร้างความร่ำรวย – โชคลาภ - โดยการแต่งงานกับผู้หญิงรวย)

      g) We hiked adventurously over tall peaks and steep cliffs. (เราเดินทางไกลแบบเสี่ยงภัยตามแถบยอดเขาสูงและหน้าผาสูงชัน)

5.     a) Thousands watched the spectacular airshow. (คนหลายพันคนดูการแสดงทางอากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ)

        b) Viewers can enjoy a special Christmas Day TV spectacular. (ผู้ชมสามารถสนุกกับการถ่ายทอดทีวีวันคริสมาสต์ที่น่าประทับใจ)

        c) We tried to cope with the spectacular increase in sales. (เราพยายามรับมือกับการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจในการขาย)

6.     a) We will access the data on the computer. (เราจะเข้าถึงข้อมูล – ที่เก็บไว้ – ในคอมพิวเตอร์)

        b) Fewer people can access the site because the trip has become so expensive. (ผู้คนจำนวนน้อยลงสามารถเข้าถึงสถานที่นั้น เพราะว่าการเดินทางมีราคาแพงมาก)

        c) This road is the only access to the farm. (ถนนนี้เป็นทางเดียวที่จะเข้าถึงฟาร์มได้)

        d) The avalanche cut off the access to the mountain village. (หิมะถล่มได้ตัดทางเข้าสู่หมู่บ้านในภูเขา)

        e) He has access to the president.  (เขามี – วิธี – การเข้าถึงท่านประธานาธิบดี)

        f) A library makes books accessible to everyone. (ห้องสมุดทำให้หนังสือสามารถเข้าถึงได้กับทุกคน)

7.  a) He is a native of France, but lives in Canada. (เขาเป็นชาวฝรั่งเศส แต่มาอาศัยอยู่ในแคนาดา)

     b) Although she speaks it fluently, Japanese is not her native language. (แม้เธอจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่อง ภาษาญี่ปุ่นมิใช่ภาษาพื้นเมือง – บ้านเกิด – ของเธอ)

     c) When traveling to other countries, we believe in living like the natives, eating the local food, etc. (เมื่อเดินทางไปยังประเทศอื่น เราเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตเหมือนกับชาวพื้นเมือง กินอาหารของท้องถิ่น ฯลฯ)

     d) Kangaroos are native to Australia. (แกงการูเป็นสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย)

     e) Although he has little formal education, he has plenty of native intelligence. (แม้เขาจะมีการศึกษาเป็นทางการเพียงเล็กน้อย เขามีความฉลาดที่มีมาแต่แรกเกิดมากทีเดียว)

8.  a) The government restricts large numbers of people from entering the area. (รัฐบาลจำกัดคนจำนวนมากมิให้เข้าไปในพื้นที่)

     b) Restrictions are necessary to preserve the environment. (ข้อห้ามเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาสภาพแวดล้อม)

     c) There is a speed restriction in built-up areas. (มีการจำกัดความเร็วในพื้นที่ที่เป็นเขตเมือง – มีสิ่งก่อสร้างเยอะ)

     d) The poor have to restrict their spending to essentials. (คนจนจำเป็นต้องจำกัดการใช้จ่ายเฉพาะต่อสิ่งที่จำเป็น – ต่อการดำรงชีวิต)

     e) That restrictive law banned trade with Cuba. (กฎหมายซึ่งเป็นข้อห้าม ห้ามการค้าขายกับคิวบา)

9.  a) Regular brushing will help preserve your teeth.(การแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาฟันของคุณ)

     b) Warm clothing preserved the lost hiker’s life. (เสื้อผ้าที่อบอุ่นรักษาชีวิตของนักเดินทางไกลที่หลงทาง)

     c) Rangers are involved in the preservation of wildlife. (เจ้าหน้าที่รักษาป่าเกี่ยวข้องกับการรักษาคุ้มครองสัตว์ป่า)

     d) A life belt is also known as a life preserver. (เข็มขัดนิรภัยเป็นที่รู้จักกันในฐานะเครื่องช่วยรักษาชีวิต)

     e) She makes mango preserves. (เธอทำมะม่วงดอง) (preserve  ในที่นี้ คือ ผลไม้ดอง)

     f) Only private fishing is allowed in the preserve. (เฉพาะประมงเอกชนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ในเขตสงวนนี้)

    g) Many foods contain chemical preservatives. (อาหารหลายชนิดมียากันบูดที่เป็นสารเคมี)

10.  a) Just imagine what could happen if a major earthquake hit the city! (ลองคิดดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จู่โจมเมืองนี้)

       b) It is hardly imaginable that people could travel beyond our solar system. (มันแทบไม่อาจคิดไปได้เลยว่า คนเราสามารถเดินทางไกลออกไปจากระบบสุริยะของเรา)

       c) The imaginative storyteller held the children spellbound. (นักเล่านิทานช่างจินตนาการคนนั้นสะกดให้เด็กๆเคลิบเคลิ้ม – ในเรื่องที่เขาเล่า)

       d) I imagine that they will be at the wedding. (ผมคาดการณ์ – สันนิษฐาน – ว่าพวกเขาจะอยู่ที่งานแต่งงาน)

       e) Use your imagination to visualize the completed house. (ใช้จินตนาการของคุณลองหลับตานึกถึงบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนั้น)

       f) Fairies are imaginary creatures. (นางฟ้าเป็นบุคคลในจินตนาการ – ไม่มีอยู่จริง)

       g) You must have imagined that you saw a ghost. (คุณคงจะจินตนาการไปว่าคุณเห็นผีละซิ)

11.  a) We must institute a system to deal with complaints. (เราต้องก่อตั้ง – สร้าง –ระบบที่รับมือกับเรื่องร้องเรียน)

       b) The institution of new rules is long overdue. (การสร้างกฎระเบียบใหม่ได้ล่วงเลยระยะเวลามานานแล้ว – คั่งค้างมานานแล้วโดยไม่มีการทำ)

       c) Massachusetts Institute of Technology is very famous for its engineering faculty. (MIT มีชื่อเสียงมากในด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์)

       d) The summertime barbecue is a national institution in America. (การทำบาร์บีคิวในหน้าร้อนเป็นการปฏิบัติที่ทำกันโดยสม่ำเสมอ ในอเมริกา)

12.  a) A simple bed felt luxurious after a weeklong hiking trip. (เตียงธรรมดารู้สึกว่าโอ่อ่า-หรูหรา หลังจากเดินทางไกลมา ๑ สัปดาห์ – คือล้ามากจากการนอนในสนามตอนแคมพ์ปิ้ง พอได้นอนเตียงแม้จะธรรมดาก็รู้สึกว่าเป็นของหรู)

       b) His luxurious mansion had 15 bedrooms. (คฤหาสน์หรูของเขามี ๑๕ ห้องนอน)

       c) I could not afford a luxury hotel when I traveled abroad last year. (ผมไม่มีเงินพอจะนอนโรงแรมหรู เมื่อเดินทางไปต่างประเทศปีที่แล้ว)

      d) A luxury car costs a lot of money. (รถหรูราคาแพงมาก)

      e) The millionaire lived a life of luxury and never knew what it was to be poor. (เศรษฐีรายนั้นดำรงชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย และไม่เคยรู้ว่าความจนเป็นอย่างไร)

13.  a) The murder has remained a mystery. (การฆาตกรรมยังคงเป็นเรื่องลึกลับ – หาคำตอบไม่ได้)

       b) There is an atmosphere of mystery today, what is happening? (มีบรรยากาศของความลึกลับ-คลุมเครือในวันนี้ กำลังเกิดอะไรขึ้นหรือ)

       c) I wonder what is in this mysterious package. (ผมประหลาดใจว่าอะไรอยู่ในหีบห่อลึกลับนี้)

14.  a) We arrived at the airport precisely at 5 o’clock. (เรามาถึงสนามบิน ๕ โมงพอดี)

       b) Be careful to follow the instruction precisely. (โปรดระวังทำตามคำแนะนำอย่างแม่นยำ)

       c) The precision of her description helped the police catch the thief. (ความแม่นยำ-ถูกต้องของการอธิบายของเธอช่วยให้ตำรวจจับขโมยได้)

       d) The architectural plans were drawn with great precision. (แผนสถาปัตยกรรมถูกร่างขึ้นมาด้วยความเที่ยงตรงอย่างมาก)

15.  a) The rules pertaining to one set of circumstances do not necessarily pertain to another. (กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชุดหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อีกชุดหนึ่ง)

       b) I asked him a lot of pertinent questions about the original production. (ผมถามเขาคำถามมากมายที่ตรงประเด็นเกี่ยวกับการผลิตดั้งเดิมเริ่มแรก)

 

คำศํพท์ในพารากราฟ (1)

               Machu Picchu is an ancient ceremonial city in the Andes Mountains of Peru.  It was rediscovered by an archeologist in 1911.  It is not precisely clear how the ancient Inca used the site, but experts believe that at least some of its functions pertained to astronomy.  The wonders of Machu Picchu draw visitors from all around the world.  Many visitors like to reach the site by hiking the Inca Trail, part of a network of trails originally made by the ancient Inca.  This is a trip for adventurous people.  Along the way, hikers can enjoy many marvels such as spectacular views and interesting flowers and birds.  Because such large numbers of people use the Inca Trail, the Peruvian government has had to take steps to preserve the ruins and the environment.  It has instituted a number of restrictions as well as fees.  Because of this, hiking the trail has become an expensive luxury that many people cannot afford.

คำแปล

               มาชูพิคชูเป็นเมืองแห่งพิธีกรรม (ceremonial) สมัยโบราณ (ancient) ในเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรู มันถูกค้นพบอีกครั้งโดยนักโบราณคดี (archeologist) ในปี ๑๙๑๑ มันยังไม่ชัดเจนอย่างแน่นอน (precisely) ว่าชาวอินคาโบราณใช้สถานที่นี้อย่างไร แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า อย่างน้อยที่สุด หน้าที่ (functions) บางอย่างของมันเกี่ยวข้อง (pertained) กับดาราศาสตร์  สิ่งมหัศจรรย์ (wonders) ของมาชูพิคชูดึงดูด (draw) นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผู้มาเยือนจำนวนมากชอบที่จะไปยังสถานที่นั้นโดยการเดินทางไกลตามรอยอินคา (Inca Trail) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย (network) ของรอยทางเดินที่ทำไว้แต่ดั้งเดิมโดยพวกอินคาโบราณ นี่เป็นการเดินทางผู้คนที่ชอบผจญภัย (adventurous) ตามเส้นทางที่ว่านี้ นักเดินทางไกลสามารถสนุกสนานกับสิ่งมหัศจรรย์ (marvels) หลายอย่าง เช่น ภาพทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตา (spectacular) และดอกไม้และนกที่น่าสนใจ เพราะว่าผู้คนจำนวนมากใช้รอยอินคานี่เอง รัฐบาลเปรูจำเป็นต้องดำเนินมาตรการในการดำรงรักษา (preserve) ซากปรักหักพัง (ruins) และสภาพแวดล้อม รัฐบาลได้สร้าง (กำหนด) (instituted) ข้อห้าม (restrictions) จำนวนมากและ (เก็บ) ค่าธรรมเนียม และด้วยเหตุนี้เอง การเดินทางไกลตามรอยอินคาได้กลายมาเป็นความหรูหราฟุ่มเฟือย (luxury) ที่มีราคาแพง ที่หลายคนไม่สามารถ (มีเงินพอ) ที่จะซื้อหาได้ (afford)

 

 คำศํพท์ในพารากราฟ (2)

               Hiking the Inca Trail is a popular way to access Machu Picchu.  However, the Peruvian government has restricted use of the trail, so not everyone is able to make the trip.  The upside is that hiking is not the only way to get there, and because it is not a particularly luxurious way to travel, other methods might be preferable.  You can get to the archeological site by train and bus, and they will get you there much faster than hiking.  When you arrive in Cuzco, you can check the schedules.  You may not be able to leave at precisely the time you wish, but you should be able to work out a schedule that is convenient.  Whatever method you choose to get there, a trip to Machu Picchu is always a great adventure.  

คำแปล

               การเดินทางไกลตามรอยอินคาเป็นวิธีการที่นิยมชมชอบในการเข้าถึง (access) มาชูพิคชู อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเปรูได้จำกัด (restricted) การใช้รอย (ทางเท้า) ดังกล่าว ดังนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเดินทาง (โดยใช้เส้นทางนั้น) ส่วนที่ดี (upside) ก็คือว่า การเดินทางไกล (ด้วยเท้า) มิใช่เพียงวิธีเดียวที่จะไปถึงที่นั่น (มาชูพิคชู) และเพราะว่ามันมิใช่วิธีการหรูหราฟุ่มเฟือย (luxurious) เป็นพิเศษ (particularly) ในการเดินทาง วิธีอื่นๆอาจจะเป็นที่นิยมมากกว่ากัน (preferable)  คุณสามารถเข้าถึงสถานที่ (site) ทางโบราณคดี (archeological) (หมายถึงมาชูพิคชู)โดยรถไฟและรถประจำทาง และทั้ง ๒ วิธีที่ว่าจะทำให้คุณไปถึงที่นั่นได้เร็วกว่าการเดินทางไกลมาก เมื่อคุณไปถึงคัสโค คุณสามารถตรวจสอบตารางเวลา (การเดินรถ) (schedule) คุณอาจจะไม่สามารถออกเดินทาง (ไปมาชูพิคชู) ตามเวลาที่คุณต้องการได้อย่างตรงเผง (precisely) แต่คุณก็ควรจะสามารถจัด (work out) ตารางเวลาซึ่งสะดวก (สำหรับการเดินทางของคุณ) และไม่ว่าวิธีอะไรที่คุณเลือกที่จะเดินทางไปที่นั่น (มาชูพิคชู) การเดินทางไปมาชูฯก็เป็นการผจญภัย (adventure) ที่ยิ่งใหญ่เสมอ