หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 9

go hand in hand with = ควบคู่ไปกันกับ, ไปพร้อมกันกับ

establish (เอส-แท๊บ-บลิช) = สร้างหรือก่อตั้ง (ตึก, อาคาร), ทำให้เกิดขึ้นมา (ข้อมูล)

well-run utility = การประปาที่บริหารจัดการดี

key step = ขั้นตอนสำคัญ

registered connection = การเชื่อมต่อท่อ (ของลูกค้า-ผู้ใช้น้ำ) ที่มีการลงทะเบียน คือ ถูกกฎหมาย

illegal connection = การเชื่อมต่อท่อแบบผิดกฎหมาย (ขโมยใช้น้ำ)

burst data = ข้อมูลท่อแตกรั่ว-ระเบิด

water provided at no charge = น้ำที่ให้ใช้โดยไม่เก็บเงิน (ให้ใช้ฟรี)

meter under-registration = การจดทะเบียนมาตรต่ำกว่าที่เป็นจริง เช่น มาตร 100 ตัว จดทะเบียนเพียง 80 ตัว ทำให้อีก 20 ตัว เรียกเก็บค่าน้ำไม่ได้

nature and location of loss = ลักษณะและสถานที่ของน้ำสูญเสีย

night flow = การไหลของน้ำช่วงเวลากลางคืน

customer meter reading = การอ่านมาตรวัดน้ำของลูกค้า

critical = มีความสำคัญ

calibration (แคล-ลี-เบร๊-ชัน) = การทำให้ (มาตร) ได้มาตรฐาน คือ วัดปริมาณน้ำได้อย่างถูกต้อง

meter installation = การติดตั้งมาตร

accuracy range (เร้นจ์) = ระดับความถูกต้องแม่นยำ

detail (verb) = บอกรายละเอียด

malfunction = การทำหน้าที่ผิดพลาด

pipe vibration = การสั่นสะเทือนของท่อ

functionality = การทำงาน

onsite = ณ ที่ตั้ง หรือจุดเกิดเหตุ

production meter = มิเตอร์วัดน้ำผลิต

maintenance = การบำรุงรักษา

replacement = การวางท่อหรือติดตั้งมิเตอร์ใหม่แทนของเก่า

subtract = หักออก, ลบออก

baseline = ข้อมูลพื้นฐาน

initial NRW level = ระดับน้ำสูญเสียในตอนแรก

break down NRW components = แยกย่อยองค์ประกอบน้ำสูญเสียเป็นประเด็นๆไป