หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 8

water balance (table) = (ตาราง) งบดุลย์น้ำ เริ่มตั้งแต่ประมาณน้ำที่ใส่เข้าไปในระบบ จนออกมาเป็นน้ำที่เป็นรายได้และน้ำสูญเสีย (NRW) ประกอบด้วย น้ำใช้ที่เรียกเก็บเงินและให้ใช้ฟรี และน้ำที่สูญเสียไปด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การลักขโมย, มิเตอร์คลาดเคลื่อน, จัดการข้อมูลไม่ดี, น้ำรั่วไหลจากท่อเมนส่งจ่ายน้ำและท่อเมนรองที่ต่อเข้าบ้านผู้ใช้น้ำ และอื่นๆ water balance เป็นโปรแกรมของ IWA (สมาคมน้ำระหว่างประเทศ) ที่ใช้คำนวณหาน้ำสูญเสีย

prioritize target NRW components = จัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่เป็นเป้าหมาย (จะแก้ไข) ของน้ำสูญเสีย

a reduction strategy = ยุทธศาสตร์การลดน้ำสูญเสีย

motivated and industrious staff = พนักงานที่ตื่นตัวและขยัน

quantify NRW and its components = หาปริมาณน้ำสูญเสียและองค์ประกอบของมัน

system input volume = ปริมาณน้ำที่ใส่เข้าไปในระบบ หรือปริมาณน้ำผลิต

authorized consumption = การใช้น้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หมายถึง ปริมาณน้ำใช้ทั้งที่ผ่านมาตรและไม่ผ่านมาตรของลูกค้า แต่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำได้โดยถูกกฎหมาย เช่น ใช้โดยหน่วยงานราชการ วัด การทำความสะอาดถนน และใช้ดับเพลิง เป็นต้น

commercial loss = การสูญเสียน้ำเชิงพาณิชย์ คือ น้ำที่สูญเสียโดยสาเหตุต่างๆ เช่น การลักใช้น้ำ การทำบัญชีผิดพลาด ความคลาดเคลื่อนของมิเตอร์น้ำที่เกิดจากชำรุด หรือมีผู้เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยพลการ

physical loss = การสูญเสียน้ำเชิงกายภาพ คือ สูญเสียจากท่อแตกรั่วทุกรูปแบบ ทั้งท่อเมนส่ง-จ่ายน้ำ และท่อเมนรองที่ต่อไปยังบ้านผู้ใช้น้ำ รวมถึงน้ำที่รั่วไหลจากอ่างหรือถังเก็บน้ำด้วย

average pressure = แรงดันน้ำเฉลี่ย

supply time = ช่วงเวลาจ่ายน้ำ

length of mains = ความยาวของท่อเมน

service connection = จุดเชื่อมต่อท่อเข้าบ้านลูกค้า

take corrective action = ดำเนินการแก้ไข

straight forward task = งานที่ตรงไปตรงมา

imported water = น้ำที่ซื้อมา

bulk supplier = ผู้ขายน้ำในปริมาณมาก

billed metered consumption = การใช้น้ำผ่านมิเตอร์แบบมีการเรียกเก็บเงิน

exported water = น้ำที่นำออกขาย

domestic consumption = การใช้น้ำแบบครัวเรือน (รายย่อย)

non - domestic consumption = การใช้น้ำแบบมิใช่ครัวเรือน คือแบบธุรกิจและอุตสาหกรรม (รายใหญ่)

billing error = ความผิดพลาดในการออกบิลเก็บเงิน

data handling error = ความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล