หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 7

subsidize = อุดหนุนทางการเงิน

rectify = แก้ไขให้ถูก

leakage = การรั่วไหล (ของน้ำ)

vendor = ผู้ขายน้ำแบบใช้รถบรรทุกหรือรถเข็น

accountable = รับผิดชอบ

misconception = ความคิดผิดๆ

transparent government policy = นโยบายรัฐบาลที่โปร่งใส

feasible = สามารถทำได้

sanitation = การสุขาภิบาล, อนามัย

findings = สิ่งที่ค้นพบ (จากการสำรวจหรือวิจัย)

contribution = คุณูปการ, การมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จหรือก้าวหน้า

perseverance (เพอ-ซิ-เวีย-รันซ์) = ความพยายาม, ความอุตสาหะบากบั่น

inspire (อิน-ซะ-ไพ) = ดลบรรดาลใจ

champion (verb) =  สนับสนุน, ช่วยเหลือ

plight = ชะตากรรม

the urban poor = คนจนในเมือง

small – scale water provider = ผู้ขายน้ำรายย่อย

insightful comment = ข้อคิดเห็นที่ล้ำลึกหรือรู้ลึกซึ้ง

autonomy = อำนาจหรือความอิสระในการทำสิ่งใดๆ

managerial skill = ทักษะในการบริหารจัดการ

reliable service = บริการที่ไว้ใจหรือเชื่อถือได้

tackle organizational challenges = จัดการหรือรับมือกับความท้าทายด้านองค์กรหรือหน่วยงาน

policy barriers = อุปสรรคด้านนโยบาย

hinder effort = ขัดขวางความพยายาม

underestimate = ประมาณการต่ำเกินไป

institutional dimension = มิติด้านสถาบัน

performance – based contract = สัญญาจ้างที่ใช้ผลการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัด