หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 6

poor data handling = การจัดทำข้อมูลแบบห่วยแตก

illegal connection = การต่อท่อประปาแบบผิดกฎหมาย (ลักลอบต่อท่อ)

maintenance expenditure = ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง

NRW reduction = การลดน้ำสูญเสีย

address NRW = กล่าวถึงน้ำสูญเสียและหาวิธีแก้ไข

diagnostic approach = วิธีการวิเคราะห์หรือวินิจฉัย

implementation of solutions = การดำเนินการแก้ไขปัญหา

practicable = สามารถปฏิบัติได้

achievable = สามารถทำได้สำเร็จ

operating practices = วิธีดำเนินการ

typical question = คำถามทั่วไป

minimize NRW = ทำให้น้ำสูญเสียลดน้อยที่สุด

human resource capacity = ความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์

weak internal policies = นโยบายภายในที่อ่อนแอ

a one – off activity = กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ

the nature of NRW = ลักษณะทั่วไปของน้ำสูญเสีย

utility operations = การดำเนินงานของสำนักงานประปา

financial health = สุขภาพหรือสถานะทางการเงิน

customer satisfaction = ความพึงพอใจของลูกค้า

financial allocations = การจัดสรรด้านการเงินหรืองบประมาณ

poor governance = ธรรมาภิบาลแบบห่วยแตก

24 – hour supply of piped water = บริการน้ำประปา 24 ชั่วโมง

intermittent water supplies = น้ำประปาแบบจ่ายเป็นช่วงเวลา

low service coverage = การบริการ (น้ำ) ที่ไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึง

provocative suggestions = คำแนะนำแบบยั่วยุให้คิด

core of the problems = แก่นของปัญหา

water regulator = ผู้กำหนดกฎระเบียบและค่าน้ำ ที่เป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายน้ำ

private – operated utility = การประปาที่ดำเนินการโดยเอกชน