หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 5

inadequate technical skill = ทักษะทางวิชาการที่ไม่เพียงพอ

unsuitable tariff structure = โครงสร้างค่าน้ำที่ไม่เหมาะสม

revenue collection policy = นโยบายการจัดเก็บรายได้

political influence = อิทธิพลทางการเมือง

utility manager = ผู้จัดการประปา (= waterworks manager)

technical capacity = ความสามารถทางวิชาการหรือเทคนิค

address (verb) = กล่าวถึง (ปัญหา) พร้อมหาทางแก้ไข

magnitude of problem = ขนาดของปัญหา

sources of problem = ที่มาหรือสาเหตุของปัญหา

insufficient trained staff = พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมีไม่เพียงพอ

inadequate funding = การสนับสนุนด้านการเงินที่ไม่เพียงพอ

lack of management commitment = การขาดการผูกมัด (ตนเอง) ด้านบริหารจัดการ

performance incentive = สิ่งจูงใจในการทำงาน

key reason = เหตุผลสำคัญ

poor company performance = การดำเนินงานที่ห่วยแตกของบริษัท

precious (เพรช-เชียส) water = น้ำที่มีค่า

operating cost = ต้นทุนการดำเนินงาน

customer meter inaccuracies = ความไม่เที่ยงตรงของมิเตอร์น้ำของลูกค้า