หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 4

NRW – related issue = ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้ำสูญเสีย

twinning program = โครงการจับคู่กันของ 2 องค์กรประปา มักจะเป็นของ 2 ประเทศ เพื่อให้องค์กรที่มีความชำนาญด้านน้ำประปามากกว่า ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่องค์กรที่ด้อยกว่า

twinning partnership = การเป็นหุ้นส่วนแบบจับคู่กันของ 2 องค์กรประปา เพื่อให้องค์กรที่เก่งกว่าช่วยเหลือองค์กรที่ด้อยกว่า ถือเป็นส่วนหนึ่งของ twinning program

strengthen (สะ-เตร๊ง-เท่น) the capacity = เพิ่มความสามารถหรือความแข็งแกร่ง

water – scarce area = พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

drought – stricken area = พื้นที่ที่มีแต่ความแห้งแล้ง ; พื้นที่แล้งซ้ำซาก

water availability = การมีน้ำใช้

rapid urbanization = การพัฒนาเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว

underserved area = พื้นที่ที่ให้บริการ (น้ำ) ไม่เพียงพอ

water abundance = การมีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์

diminishing water supply = น้ำประปาที่ลดน้อยลง

environmental pollution = การปนเปื้อนด้านสิ่งแวดล้อม

outdated infrastructure = สาธารณูปโภคที่ล้าสมัย

poor operation = การดำเนินงานแบบห่วยแตก

maintenance = การซ่อมบำรุง , การบำรุงรักษา (เครื่องมือ)

inadequate (อิน-แอ๊ด-ดี-เควท) technical skills = ทักษะทางวิชาการที่ไม่เพียงพอ

water tariff rate = อัตราค่าน้ำ

illegal connection = การเชื่อมต่อท่อ (น้ำ) อย่างผิดกฎหมาย

high work ethic (เอ๊ท-ทิค) = จริยธรรมการทำงานที่สูง

industriousness (อิน-ดัส-เทรียส-เนส) = ความขยัน , ความอุตสาหะ

motivated staff = พนักงานที่มีแรงจูงใจ (ทำงาน)

pace of change = ระยะหรือช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง

tackle problems = รับมือหรือต่อกรกับปัญหา

limitation = ข้อจำกัด

acknowledge = ยอมรับ , รับรู้

acknowledge the challenges = ยอมรับการท้าทาย

make gradual improvements = ปรับปรุงให้ดีขึ้นทีละน้อย

current policy = นโยบายปัจจุบัน

struggle with NRW reduction = ต่อสู้กับการลดน้ำสูญเสีย