หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 3

waterworks (plural) = การประปา , ระบบการทำน้ำให้สะอาดและจ่ายน้ำ

utility (ยู-ทิ้ล-ลิ-ที) = การบริการสาธารณะ (เช่น ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์, รถไฟ, รถเมล์, ฯลฯ) , ประโยชน์ , ผลประโยชน์

water utility = การประปา (= waterworks)

drinking water = น้ำดื่ม

water tariff rate = อัตราค่าน้ำ

cost recovery = การคืนทุน , การดำเนินธุรกิจจนได้ทุนคืนมา ก่อนมีกำไร

aging infrastructure = สาธารณูปโภคที่เก่าแก่ใช้งานมานาน

financial constraint (คอน-ซะ-เตร๊นท์) = ข้อจำกัดด้านการเงิน

poor governance = การขาดธรรมาภิบาลหรือความโปร่งใส

Non – Revenue Water (NRW) handbook = คู่มือ (ลด) น้ำสูญเสีย

operational staff = พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

financial loss = การขาดทุนด้านการเงิน

limited investment = การลงทุนแบบจำกัด

poor service = การบริการแบบห่วยๆ

customer satisfaction = ความพึงพอใจของลูกค้า

willingness to pay = ความเต็มใจที่จะจ่าย (ค่าน้ำ)

operating efficiency = ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

IWA (International Water Association) = สมาคมประปาระหว่างประเทศ

water balance = บัญชีงบดุลการใช้น้ำ (น้ำบริโภคและน้ำสูญเสีย)

leakage (ลี้ค-เคจ) = การรั่วไหล (ของน้ำหรือของเหลวอื่น)

distribution network = โครงข่ายจ่ายน้ำ

invoice = บิลเรียกเก็บเงิน (ค่าน้ำ)

water theft = การลักขโมย (ใช้) น้ำ

metering = การวัดปริมาณ (น้ำ) ด้วยมิเตอร์

KPI = Key Performance Indicator = ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่สำคัญ