หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 2

Preventive Maintenance (PM) = การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Water Safety Plan (WSP) = แผนผลิตน้ำประปาที่มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

High Performance Organization (HPO) = องค์กรสมรรถนะสูง

core business = ธุรกิจหลักของ กปภ. คือ การผลิตจ่ายน้ำและใช้เทคโนโลยีทันสมัย (ได้แก่ งานวิศวกรรม วิทยาศาสตร์-วิเคราะห์น้ำ และด้าน IT)

support business = ธุรกิจสนับสนุนของ กปภ. คือ ด้านประชาสัมพันธ์ บัญชี-การเงิน บุคลากร กฎหมาย ฯลฯ

State Enterprise Performance Appraisal (อะ-เพล้-ซอล) หรือ SEPA (เซ-ป้า) = เป็นระบบประเมินผลปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังใช้กับรัฐวิสาหกิจในไทย

Asean Economic Community (AEC) = ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเปิดปลายปี 2558

District Metering Area (DMA) = พื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย มีการติดมิเตอร์วัดน้ำเป็นระยะๆในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อหาจุดน้ำรั่วไหล เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซม

Knowledge Management (KM) = การบริหารจัดการความรู้ มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้สามารถนำไปศึกษาใช้งานได้

PDCA = Plan – Do – Check – Act = กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

OPR = Operating Performance Report = รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กปภ. ซึ่ง กปภ.ต้องจัดทำเพื่อส่งให้กับผู้ประเมิน กปภ.

BOT = Build – Operate - Transfer = โครงการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ที่รัฐวิสาหกิจให้สัมปทานเอกชนระยะยาว เช่น 20-30 ปี โดยเอกชนเป็นผู้ก่อสร้าง ดำเนินการ และเมื่อครบกำหนดระยะสัมปทานแล้ว จะโอนกลับมาเป็นสมบัติของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เอกชนจะจ่ายค่าสัมปทานให้รัฐวิสาหกิจเป็นรายปีตามจำนวนที่ตกลงกันในสัญญา

BOO = Build – Operate - Own = คล้ายกับโครงการ BOT แต่ต่างกันคือ เอกชนเป็นผู้สร้างและบริหารโครงการ และเมื่อครบกำหนดแล้วเอกชนก็จะเป็นเจ้าของโครงการนั้นต่อไป โดยเอกชนจ่ายค่าสัมปทานรายปีให้รัฐวิสาหกิจตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนหมดระยะสัมปทานโครงการ

SAR = Self - Assessment Report = รายงานการประเมินผลตนเองของรัฐวิสาหกิจ คือรัฐวิสาหกิจทำการประเมิน (ให้คะแนน) ตนเองตามรายการที่ตกลงกันไว้กับผู้ประเมิน แล้วจัดส่งให้ผู้ประเมินพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่

OFI = Opportunity For Improvement = โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในแต่ละปีรัฐวิสาหกิจต้องแจ้งใน OPR ให้ผู้ประเมินทราบว่า ในข้อใด (ที่ตกลงกันไว้กับผู้ประเมิน) ที่รัฐวิสาหกิจยังทำไม่สำเร็จหรือทำได้ไม่ดีพอเพื่อนำเอาประเด็นนั้นๆ มาทำการปรับปรุงแก้ไขสำหรับปีต่อๆไป

PPP = Public - Private Participation = รูปแบบโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่นในรูปของ BOT หรือ BOO สำหรับของ กปภ. ได้แก่ โครงการที่บริษัทประปาปทุมธานีผลิตน้ำประปาและขายให้กับ กปภ. สาขาปทุมธานีและรังสิต และบริษัทน้ำประปาไทยผลิตน้ำประปาขายให้กับ กปภ. สาขาในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร (West Bangkok) เป็นต้น

Commercial Loss = น้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้ำ หรือจากมาตรที่มีอายุการใช้งานมานาน การลักลอบใช้น้ำ ความผิดพลาดด้านธุรการ รวมทั้งการทุจริตเวลาอ่านมาตรและออกใบแจ้งหนี้

Physical Loss = น้ำสูญเสียทางกายภาพ ประกอบด้วยการรั่วไหลของท่อที่ส่งและจ่ายน้ำ การรั่วไหลและเอ่อล้นของน้ำที่ถังเก็บน้ำประปา การรั่วไหลของท่อน้ำที่ต่อเข้าบ้านผู้ใช้น้ำ หรือภายในบริเวณบ้านของผู้ใช้น้ำเอง