หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 11

aeration (แอ - เร้ - ชั่น) tank = ถังเติมอากาศ

chlorination chamber (เช้ม - เบอร์) = ถังเติมคลอรีน 

sand filter = ถังทรายกรอง

clarifier (แคล - ริ - ไฟ๊ - เออะ) = ถังทำให้น้ำใส 

sludge concentration = ถังทำข้นสลัดจ์ (ตะกอน)

flocculating tank = ถังรวมตะกอน

skimming tank = ถังลอยฝ้าไข

coagulation basin = ถังหรือบ่อกวนตะกอน

activated carbon = ถ่านไวงาน

dosing tank = ถังป้อนสาร (คลอรีนหรือสารส้ม)

rapid mixing tank = ถังผสมเร็ว 

holding tank = ถังพัก

bar rack  หรือ rack = ตะแกรงราง

trash rack = ตะแกรงรางดักขยะ

fine rank = ตะแกรงรางละเอียด

flocculator = เครื่องรวมตะกอน

sludge collector = เครื่องรวมสลัดจ์ (ตะกอน)

gage (เกจ) = เครื่องวัด 

pump = เครื่องสูบน้ำ

duplex pump = เครื่องสูบน้ำคู่

impeller pump = เครื่องสูบน้ำใบพัด

residual chlorine = คลอรีนคงเหลือ (ตกค้าง)  

turbidity = ความขุ่น (ของน้ำ)