หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 10

billing cycle = วงรอบการออกบิลค่าน้ำ

NRW challenge = ความท้าทายด้าน (ลด) น้ำสูญเสีย

quantify = หาปริมาณ, ระบุจำนวน

company-wide strategy = ยุทธศาสตร์ของทั้งองค์กร (บริษัท)

feasible = สามารถทำได้

financial requirement = ข้อกำหนดทางการเงิน

physical application = การประยุกต์ใช้งาน (ดำเนินการ) ทางกายภาพ

comprise of = ประกอบด้วย

operational department = ฝ่ายปฏิบัติการ

procurement department = ฝ่ายจัดหา (จัดซื้อจัดจ้าง)

strategy implementation = การดำเนินงานยุทธศาสตร์

consensus = ความเห็นสอดคล้องกัน, ความเห็นของคนส่วนใหญ่

senior management = คณะผู้บริหารอาวุโส (ระดับสูง)

strategy development team = ทีมงานพัฒนายุทธศาสตร์

take into account = พิจารณา, คำนึงถึง

performance indicator = ตัวชี้วัดการทำงาน

arbitrary = ตามอำเภอใจ

cost implication = นัยยะหรือความเกี่ยวข้องด้านต้นทุนหรือราคา

undertake NRW reduction activity = ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย

subsidise = อุดหนุนทางการเงิน

subsidy= เงินอุดหนุน