หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 1

RESERVOIR (เรซ-เซอ-วัว) = อ่างเก็บน้ำ, บ่อเก็บน้ำ

DEEP WELL = บ่อน้ำลึก

SHALLOW WELL (แซ๊ล-โล่-เวล) = บ่อน้ำตื้น

SURFACE WATER (เซ๊อร์-เฟส-วอ-เตอร์) = น้ำผิวดิน

GROUND WATER (กราว-ว้อ-เตอร์) = น้ำใต้ดิน

ARTESIAN WELL (อาร์-ที้-เชี่ยน-เวล) = บ่อน้ำบาดาล

CLEAR WATER WELL = บ่อน้ำใส

CLEAR WATER TANK = ถังน้ำใส

ELEVATED TANK (เอ๊ล-ลี-เว้ท-ทิด-แท๊งค์) , WATER TOWER = หอถังสูง

หมายเหตุ ELEVATE (เอ๊ล-ลี-เว้ท) เป็นคำกริยา = ยกขึ้น, ทำให้สูงขึ้น เมื่อเติม D ลงข้างท้าย เป็น V.ช่องที่ 3 = ถูกยกขึ้น (ELEVATED TANK = ถังที่ถูกยกขึ้นสูง = หอถังสูง)

ALUM (แอ๊ล-เลิม) = สารส้ม

ALGA (แอ๊ล-กะ เป็นเอกพจน์) , ALGAE (แอ๊ล-จี เป็นพหูพจน์) = สาหร่าย, สาหร่ายทะเล

NON-REVENUE WATER (NRW) = น้ำสูญเสีย, น้ำที่ไม่เป็นรายได้

PONTOON (พอน-ทู่น) = สถานีสูบน้ำแบบทุ่นลอย คือ ขึ้นลงได้ตามระดับน้ำ

MASTER PLAN = แผนใหญ่, แผนหลัก

FEASIBILITY (ฟี๊ส-ซิ-บิ๊-ลิ-ที) SURVEY , FEASIBILITY STUDY = การสำรวจ (ศึกษา) ความเป็นไปได้

WATER SUPPLY , TAP WATER , PIPED WATER , RUNNING WATER = น้ำประปา, น้ำก๊อก

PUMPING STATION = โรงสูบน้ำ

AERATOR (แอ๊-เร-เทอ) = ถังเติมอ๊อกซิเจน (ถังฟอกอากาศ)

SERVICE AREA = พื้นที่ให้บริการ

INTAKE (อิ๊น-เทค) = ปากทางน้ำเข้า, ทางเข้าของน้ำ, น้ำที่นำเข้า(จากแม่น้ำ, คลอง)

RAW WATER (รอ-ว๊อเทอ) = น้ำดิบ

RAW WATER PUMPING STATION =โรงสูบน้ำดิบ

SLUDGE (ซะ-ลั้ด) = ตะกอน (= SEDIMENT (เซ้ด-ดิ-เมน)

POND = สระน้ำ – บ่อน้ำ

SLUDGE POND = บ่อทิ้งตะกอน

SEDIMENTATION (เซด-ดิ-เมน-เท้-ชั่น) = การตกตะกอน

SEDIMENTATION TANK = ถังตกตะกอน

CONNECTION =การต่อท่อเข้าบ้าน

FLOCCULATION (ฟล้อค-คิว-เล้-ชั่น) = การกวนตะกอน

FILTRATION (ฟิว-เทร้-ชั่น) = การกรอง

SAND FILTRATION = การกรองด้วยทราย

LIME (ไลม์) = ปูนขาว

STORAGE (สะ-ท้อ-ริจ) = โกดัง, โรงเก็บของ

CHEMICAL (เค้ม-มิ-เคิล) = สารเคมี

CHEMICAL STORAGE = โรงเก็บสารเคมี

CHLORINE (คล้อ-รีน) = สารคลอรีน

CHLORINATE (คล้อ-ริ-เนท) = เติมคลอรีน หรือฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

CHLORINATION (คลอ-ริ-เน้-เชิ่น) = การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

DOSAGE (โด๊-ซิจ) = การให้ยาหรือสาร, ปริมาณยาที่ให้

CHEMICAL DOSAGE (เค้ม-มิ-เคิล-โด๊-ซิจ) = การให้หรือเติมสารเคมี

BOTTLED WATER = น้ำบรรจุขวด

INTAKE PUMP STATION หรือ RAW WATER PUMP STATION = โรงสูบน้ำแรงต่ำ

HIGH LIFT PUMP STATION หรือ CLEAR WATER PUMP STATION = โรงสูบน้ำแรงสูง

CENTRIFUGAL PUMP = เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

STATIC MIXER = ท่อผสมเร็ว

MIXER = ตัวกวน

BOOSTER STATION = สถานีเพิ่มแรงดัน

SEDIMENTATION BASIN = ถังตกตะกอน

FLOCCULATION BASIN = ถังกวนช้า

MIXING = การกวน

BAFFLED CHANNELS= แผ่นกั้นน้ำ

FLOW SPLITTING TANK= บ่อแยกน้ำ

WATER TROUGH (ทรอฟ) = รางรับน้ำ

SLUDGE SCRAPER (สเครพ-เพอะ) = เครื่องกวาดตะกอน

CHEMICAL FEEDER = เครื่องจ่ายสารเคมี

SLUDGE DRAIN CHANNEL = ราง (ช่อง) ระบายตะกอน

SLUDGE LAGOON = สระตกตะกอน

BLACKJACK = PONTOON = สถานีสูบน้ำแบบขึ้นลงตามกระแสน้ำ, สถานีสูบน้ำแบบทุ่นลอย วางอยู่ข้างแม่น้ำ