หมวดคำศัพท์ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย (ตอนที่ 2)

(v = verb, n = noun, a = adjective)

 

Conclusion (n) – การสรุป, ส่วนสุดท้าย

Comment (n) – ข้อคิดเห็น

Assumption (n) – การสันนิษฐาน, ข้อสมมติฐาน, การสมมติ

Agreement (n) – ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้อง, การเห็นด้วย, ความยินยอม, สัญญา, คำ  สัญญา, หนังสือสัญญา

Diagnosis (n) – การวินิจฉัยโรค, การตรวจโรค,

การวิเคราะห์

Correspondence (n) – การโต้ตอบกันทางจด

หมาย, ความสอดคล้อง, การประสานกัน

Presentation (n) – การนำเสนอ, การเสนอ, การ

แสดง, การมอบให้

Intelligence (n) – สติปัญญา, ความเฉลียว

ฉลาด, ไหวพริบ, เชาวน์, ความรู้จักคิด

Objective (n) – วัตถุประสงค์, เป้าหมาย

Implication (n) – ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยว

ข้อง, นัย, ความหมายโดยนัย

Prejudice (n) – ความลำเอียง, อคติ

Recommendation (n) – การแนะนำว่าดี, การ

ชี้แนะ

Viewpoint (n) – ความคิดเห็น, มุมมอง,       ทัศนคติ,

Resolution (n) – การแก้ปัญหา, การลงมติ, มติ,

ความตั้งใจอย่างแน่วแน่, การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด

Proposal (n) – ข้อเสนอ, การเสนอ, การขอ

แต่งงาน, คำขอแต่งงาน

Insight (n) – ความเข้าใจลึกซึ้ง, เชาวน์ปัญญา

Criticism (n) – การวิจารณ์, การติเตียน, บท

วิจารณ์, การจับผิด

Disagreement (n) – ความไม่เห็นด้วย, ความขัด

แย้งกัน, ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะ, การโต้แย้ง

Conception (n) – การคิด, การริเริ่ม, การตั้งต้น,

การตั้งครรภ์, การสร้างมโนคติ

Argument (n) – การโต้แย้ง, การโต้เถียง, การ

ให้เหตุผล

Collaboration (n) – ความร่วมมือ, การสมรู้

ร่วมคิด

Consensus (n) – ความเห็นสอดคล้อง, การลง

รอยกัน, ความคิดเห็นของส่วนใหญ่

Diversity (n) – ความหลากหลาย, การมีหลาย

ชนิดหลายแบบ, ความแตกต่าง, ความไม่เห็นพ้องกัน

Discussion (n) – การประชุมปรึกษากัน, การ

อภิปราย, การโต้แย้งหาเหตุผล

Emphasis (n) – การเน้นย้ำ, ความสำคัญ

Opinion (n) – ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ,

คำวินิจฉัย

Proposition (n) – ข้อเสนอ, การเสนอ, สิ่งที่นำ

มาเสนอ, แผนงานที่เสนอ

Suggestion (n) – คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, การ

ชี้แนะ, ร่องรอย

Thinking (n) – การคิด, การขบคิด, การคิดหา

เหตุผล

Wisdom (n) – ความฉลาด, ปัญญา, สติปัญญา,

การตัดสินอย่างเฉียบแหลม

Truth (n) – ความจริง, ข้อเท็จจริง

Justification (n) – การให้เหตุผล, การอ้างเหตุ

ผล, การให้เหตุผลแก้ตัว, ความชอบธรรม

Dispute (n) – การโต้แย้ง, การโต้เถียง, ความขัด

แย้ง, การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย

Commentary (n) – คำวิจารณ์, ข้อคิดเห็น, บท

ความแสดงข้อคิดเห็น,

Efficiency (n) – ประสิทธิภาพ

Hypothesis (n) – สมมติฐาน, ข้อสันนิษฐาน

Consequence (n) – ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา

Consciousness (n) – ความตระหนัก, ความมี

สติ, ความมีจิตสำนึก, ความคิดและความรู้สึกรวมกัน

Advice (n) – คำแนะนำ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น

Assessment (n) – การประเมินค่า

Contradiction (n) – ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง,

การเถียง, การไม่ลงรอยกัน, การปฏิเสธ

Controversy (n) – การโต้เถียง, การทะเลาะ

วิวาท

Debate (n) – การอภิปราย, การโต้วาที, การโต้

แย้ง, การถกเถียง

Consideration (n) – การพิจารณา, การครุ่นคิด,

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Suicide (n) – การฆ่าตัวตาย, อัตวินิบาตกรรม

Reproduction (n) – การสืบพันธุ์, การแพร่ พันธุ์, การจำลอง, การถอดแบบ, การทำสำเนา

Signature (n) – ลายเซ็น, การเซ็นชื่อ, การลงนาม, สัญญาณ, สัญลักษณ์,

Subsidiary (n) – บริษัทลูก, คนหรือสิ่งที่เป็น

ตัวเสริม

Youngster (n) – คนหนุ่มสาว, ลูกสัตว์, สัตว์ที่

ยังมีอายุน้อย

Potential (n) – ศักยภาพ, ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้, สมรรถภาพ

Humanity (n) – มนุษย์, มนุษยชาติ, คนทั่วไป,

มนุษยธรรม, ความเป็นมนุษย์

Gender (n) – เพศ

Assembly (n) – การชุมนุมกัน, สภา, กลุ่มคน,

การประกอบเข้าด้วยกัน, ส่วนประกอบ

Counselling (n) – การให้คำปรึกษาแนะนำ,

การให้ข้อคิดเห็น

Childhood (n) – วัยเด็ก, ความเป็นเด็ก

Census (n) – การสำรวจจำนวนประชากร, การสำรวจสำมะโนครัว

Fellow (n) – เพื่อน, คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย,

พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม

Mistress (n) – เมียน้อย, เมียเก็บ, ภรรยาลับ,

อนุภรรยา