หมวดคำศัพท์ตอนที่ 12

Waterborne  disease = โรคที่มากับน้ำ

Sludge bed  = ลาน (ตาก) ตะกอน

Heavy matal = โลหะหนัก (ที่แฝงตัวอยู่ในน้ำ)

Pilot plant = โรงงานต้นแบบหรือนำร่อง (อาจเป็นโรงกรองน้ำที่ทำเป็นต้นแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นโครงการ water  safety plan)

Gate house = อาคารหรือโรงควบคุมประตูน้ำ

Weir (เวียร์) = ทำนบ, เขื่อนเล็กๆ,ฝายชะลอน้ำ

Pressure reliet value = วาล์วลดแรงดัน

Acidity = สภาพกรด

Alkalinity (แอล-คา-ลิ้น-นิ-ที) =  สภาพความเป็นด่าง

Septic =  ซึ่งติดเชื้อ (โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดหนอง)

Deposit = ตะกอนทับถม

Deday (v) = ผุพัง,  สลาย, เน่าเปื่อย

Dechlorination (ดี-คลอ-รี-เน้-ชั่น) การลดหรือทำให้สารคลอรีนในน้ำหมดไป

Degradation = การเสื่อมคุณภาพ (ของน้ำ,อากาศ)

Decomposition  = การสลายตัว,เน่าเปื่อย,ผุพัง (ของซากพืช หรือสัตว์ หรือสารประกอบ)

Grease (กรีส) = ไขมัน

Chlorinator  =  เครื่องเติมคลอลีน

Cesspool  =  บ่อซึม คือ บ่อผิวดินรองรับน้ำเสียจากบ้าน  โดยน้ำเสียจะซึมออกสู่ดินที่อยู่รอบๆ