หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 93)

Part V: Sentence Completion  (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. If you wish to speak with the director, you should _____________ an appointment first.

(ถ้าคุณปรารถนาจะพูดกับผู้อำนวยการ  คุณควรจะ ______________   นัดหมายก่อน)

(a)   will make

(b)  made

(c)   making

(d) make    (ทำการ)

ตอบ   -   ข้อ (d)  เพราะกริยาที่ตามหลัง   “Should”  จะต้องเป็น  “Verb”   ช่องที่   1   และไม่มี  “To”  นำหน้า  (Should + Verb 1)

2. We ________________ finish this work soon because the deadline is approaching.

(เรา _____________________ ทำงานนี้ให้เสร็จโดยเร็ว  เพราะว่าเส้นตายกำลังใกล้เข้ามาแล้ว)

(a)   have

(b)  will have

(c) had to    (จำเป็นต้อง)  (ความหมายเป็นอดีต)

(d) have to    (จำเป็นต้อง)  (ใช้ในความหมายปัจจุบัน  หรือ อนาคต)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ใช้  “Have to”  ในรูปปัจจุบัน  (Present simple tense)  เพราะ   “Clause”  ที่ตามหลัง   “Because”   เป็น “Present continuous tense” (is approaching)  จึงต้องใช้   “Tense”  ให้สอดคล้องกัน คือ  “Present simple”   กับ   “Present continuous”  ส่วนข้อ  (c)  ผิดเพราะเป็น  “Past tense”  (เหตุการณ์ในอดีต)  สำหรับข้อ  (a)  และ ( b)  ผิดเพราะหลัง  “Verb” have  ต้องตามด้วย  “verb” ช่องที่ 3  (have finished)  เสมอ

3. The _________ businessperson always dresses appropriately.

(นักธุรกิจ _______________ มักจะแต่งตัวอย่างเหมาะสมเสมอ) 

(a)        succeed    (ประสบความสำเร็จ)  (เป็นคำกริยา)

(b)       success    (ความสำเร็จ)  (เป็นคำนาม)

(c)       successful    (ซึ่งประสบความสำเร็จ)

(d) succession    (การต่อเนื่อง, ลำดับ, การสืบมรดก, การสืบทอดตำแหน่ง, การรับช่วง, สิทธิการรับช่วง, ผู้รับช่วงต่อ, ทายาท, ผู้สืบตระกูล)

ตอบ    ข้อ    (c)    เนื่องจากคำที่ขยายหน้าคำนาม คือ   “Businessperson”  ต้องเป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)  ซึ่งก็คือ   “Successful

4. The investigation required the cooperation of a ______________ of different sections.

(การสืบสวน-สอบสวนต้องการความร่วมมือของแผนกต่างๆ _____________ )

(a)   several

(b)   number    (จำนวนมาก)

(c)   few

(d)   groups

ตอบ   –   ข้อ   (b)   (a number of =  จำนวนมาก  -  และต้องตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์)

5. The artist _______________ paintings are on the walls of the office

building has won several awards for her work.

(ศิลปิน _______________ภาพเขียน (ของเธอ) อยู่บนฝาผนังของอาคาร

สำนักงาน   ได้ชนะรางวัลมากมายสำหรับงานของเธอ)

(a)  who

(b)  whose    (ผู้ซึ่ง  -  ภาพเขียน  -  ของเธอ)

(c)   whom

(d)  which

ตอบ   –    ข้อ   (b)  เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของภาพ

6. ________________ of the committee members voted against the new construction project.

( ___________________ สมาชิกคนใดของคณะกรรมการ   ลงคะแนนคัดค้านโครงการก่อสร้างโครงการใหม่)

(a)   someone

(b)      anybody

(c)  None    (ไม่มี)

(d)  Any

ตอบ    –    ข้อ  (c)  แต่ถ้าต้องการจะบอกว่า   “สมาชิกบางคน” จะต้องใช้ว่า  “Some of the………

7. _________________ Air and Space Museum has the highest attendance record of all the museums in the world.

( __________________ พิพิธภัณฑ์ทางอากาศและอวกาศ   มีประวัติการเข้าชมสูงที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในโลก)

(a)   A

(b)  An

(c)  The

(d)   -

ตอบ   –   ข้อ    (c)   ชื่อพิพิธภัณฑ์  ต้องนำด้วย  Article “the” นอกจากนั้น   ยังใช้

Article “the”  กับ เทือกเขา  แม่น้ำ  หมู่เกาะ  ชื่อประเทศที่มีคำ “Union” “United” “Republic”  ชื่อประเทศและชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรูปพหูพจน์  (Philippines, Alps)   มหาสมุทร  ทะเล  คลอง  คาบสมุทร  อ่าว  ช่องแคบ  กลุ่มทะเลสาบ  ทะเลทราย  เทือกเขา  แหลม  ขั้วโลก  ภาค  นามที่มีเพียงสิ่งเดียว  เส้นศูนย์สูตร  อุโมงค์  ห้องสมุด  และพิพิธภัณฑ์  เช่น

-         the United States of America    (ประเทศสหรัฐฯ)

-         the China’s People Democratic Republic    (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน)

-         the Atlantic   (มหาสมุทรแอตลันติค)

-         the Pacific Ocean, the Indian Ocean

-         the Danube    (แม่น้ำดานูบ)

-         the Chao Praya River

-         the Thames   (แม่น้ำเทมส์)

-         the Panama Canal, the Suez Canal   (คลองปานามา – สุเอซ)

-         the Red Sea, the Mediterranean    (ทะเลแดง –เมดิเตอร์เรเนียน)

-         the East Indies    (หมู่เกาะอินเดียตะวันออก)

-         the Indo-China Peninsula    (คาบสมุทรอินโดจีน)

-         the Scandinavian Peninsula    (คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย)

-         the Gulf of Thailand, the Persian Gulf    (อ่าวไทย – เปอร์เซีย)

-         the Bering Strait, the British Strait    (ช่องแคบเบอริ่ง– อังกฤษ)

-         the Geneva Lake    (ทะเลสาบเจนีวา)

-         the Kobe Desert, the Sahara Desert    (ทะเลทรายโกบี – ซาฮารา)

-         the Cape of Good Hope    (แหลมกู๊ดโฮพ)

-         the Rockies, the Alps    (เทือกเขาร็อคกี้ –แอลป์ส)

-         the North Pole, the South Pole    (ขั้วโลกเหนือ – ใต้)

-         the Equator     (เส้นศูนย์สูตร)

-         the North, the South    (ขั้วโลกเหนือ – ใต้)

-         the moon, the sun, the earth, the world, the universe, the sky

-         the Central Library    (หอสมุดกลาง)

-         the Thai National Museum     (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไทย)

8. Lawrence eats _______________ of all his friends.

(ลอว์เรนซ์กิน ________________ ในบรรดาเพื่อนทั้งหมดของเขา)

(a) most slowly

(b) the most slowly    (อย่างเชื่องช้าที่สุด)

 (c) more slowly

 (d) as slowly as

ตอบ   –   ข้อ   (b)  เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ   “ขั้นสุด”  (Superlative)   จึงต้องใช้  “The most”  นำหน้า  “Slowly”   (เป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่   ๓  คนขึ้นไป)

9. _________________ were sold before the end of the month.

( _______________ ถูกขายไปก่อนสิ้นเดือน)

(a) A large amount of products

(b) Much of the products

(c) Many of the products    (ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก)

(d) A great deal of products

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้   “Many”   กับคำนามนับได้ พหูพจน์ (Products)  ส่วน   “A large amount, Much, A great deal”   ล้วนแต่ใช้กับนามนับไม่ได้   (และเป็นเอกพจน์เสมอ)

10. The researchers wanted to ensure that experiment was carefully _______________.

(นักวิจัยต้องการให้ความมั่นใจว่า  การทดลองได้รับการ ______________ อย่างระมัดระวัง)

(a)   control

(b)  controls

(c)   controlling

(d)  controlled    (ควบคุม)

ตอบ    –    ข้อ  (d)  เนื่องจากต้องอยู่ในรูป   “Passive voice” (Subject + Verb to be + Verb 3) (experiment was …….controlled)  เพราะการทดลองถูกกระทำ  คือ   “ได้รับการควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม

11. Fog has always been __________ hazards to car driving during winter.

(หมอกได้เป็นอันตราย ______________ ต่อการขับรถยนต์โดยเสมอมา  ในระหว่างหน้าหนาว)

(a) the greatest ones

(b) ones greatest

(c) the greatest of ones

(d) one of the greatest    (มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

ตอบ    –    ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นสุด” (Superlative degree)  ในโครงสร้าง  “One of the + Adjective (ขั้นสูงสุด)  + noun (พหูพจน์)    

12. The car rent business was run quite ________________.

(ธุรกิจรถเช่าถูกดำเนินไป _________________มากทีเดียว)

(a) profit    (กำไร)

(b) profiting

(c) profitably    (อย่างมีกำไร)

(d) profiteer    (ผู้เอากำไรเกินควร, พ่อค้าหน้าเลือด, เอากำไรเกินควร, ขูดรีดกำไรเกินควร)

ตอบ    –    ข้อ  (c)  เนื่องจากขยายกริยา  (was run)   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

13. It took five men to carry the tree, which was ______________ than a three-story building.

(มันใช้ผู้ชาย  ๕  คนเพื่อแบกต้นไม้นั้น  ซึ่ง ________________อาคารสูง ๓ ชั้น)

(a)    more taller

(b)   taller    (สูงกว่า)

(c)    as tall

(d)   the tallest

ตอบ   -    ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ   “ขั้นกว่า”  (Comparative degree)

14. We went to the reception without ______________, and so they didn’t even let us enter the hall.

(เราไปที่งานเลี้ยง  โดยปราศจาก _________________ และดังนั้น   พวกเขามิยอมแม้กระทั่งให้พวกเราเข้าไปในห้องโถง)

(a) to invite

(b) inviting

(c) being invited     (ได้รับการเชื้อเชิญ  หรือ ถูกเชื้อเชิญ)

(d) invited

ตอบ    –     ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  (Verb to be + V. 3)   เพราะ “ถูกเชื้อเชิญ”   แต่เนื่องจากอยู่หลัง  “Preposition” (without)  กริยาจึงต้องอยู่ในรูป  “Gerund” (V. + ing)  คือ “Being invited

15. A lot of _____________ were made about how to solve the problem, but only a few of them seemed reasonable to me.

(มีการให้ _______________ จำนวนมากเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา  แต่มีเพียงไม่กี่คำแนะนำเท่านั้น  ที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับผม)

(a) suggestion

(b) suggestions    (คำแนะนำ)

(c) advice    (คำแนะนำ)

(d) advices

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูปพหูพจน์    เพราะกริยาคือ   “were” สำหรับ   “Advice”   เป็นคำนามนับไม่ได้    จึงต้องอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ   ไม่สามารถใช้กับกริยา  “Are” หรือ  “Were”  ได้

16. The museum is visited mainly by those _______________ are interested in the historical objects excavated from archaeological sites in South Africa.

(พิพิธภัณฑ์ได้รับการไปเยือนส่วนใหญ่โดยบุคคล _______________   มีความสนใจในวัตถุโบราณ (ทางประวัติศาสตร์)  ที่ถูกขุดค้นมาจากแหล่งโบราณคดีในแอฟริกาใต้)

(a)    whom

(b)   which

(c) who    (ผู้ซึ่ง)

(d) whose

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นประธานของอนุประโยค  “who are ………………….South Africa

17. Everyone in the surrounding villages _____________ asked to take part in the search for the missing child.

(ทุกๆคนในหมู่บ้านรอบๆ ________________ ขอร้องให้มีส่วนร่วมในการค้นหาเด็กที่หายไป)

(a) was     (ถูก หรือ ได้รับการ)

(b) were

(c) been

(d) to be

ตอบ    –    ข้อ    (a)  เนื่องจากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์  (Everyone)  และกริยาอยู่ในรูป   “Passive voice” {subject + was (were) + V. 3} เพราะ “ถูกขอร้อง”  ส่วนข้อ  (c)  และ  (d)  ไม่สามารถเป็นกริยาแท้ได้

18. _________________, none of the guests were injured when the fire broke out at the hotel.

(_____________________ , ไม่มีแขกคนใดได้รับบาดเจ็บ  เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นที่โรงแรม)

(a) Fortunate

(b) Fortunately    (โชคดี, เคราะห์ดี)

(c) To be fortunate    (เพื่อที่จะโชคดี)

(d) It is fortunate    (มันโชคดี)

ตอบ   –    ข้อ    (b)   เนื่องจากใช้ขยายข้อความทั้งประโยค   (none of……… ………………… the hotel)   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์   (Adverb)

19. Cars in smaller models need _______________ in greater numbers for today’s customers.

(รถยนต์ในรูปแบบที่เล็กลงจำเป็นต้อง __________________  ในปริมาณที่มากขึ้น  สำหรับลูกค้าในปัจจุบัน)

(a) produce

(b) produced

(c) to be produced     (ได้รับการผลิต, ถูกผลิต)

(d) to be producing

ตอบ    –    ข้อ   (c)    เนื่องจาก   “Need”  สามารถตามด้วย  ๒  รูปแบบ   คือ “Need to be produced”  หรือ  “Need producing”  ซึ่งหมายถึง  “จำเป็นต้องได้รับการผลิต”   ทั้ง  ๒   ข้อความ   ตัวอย่างอื่นๆ เช่น

             - The room needs to be cleaned.

(ห้องจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาด)

(= The room needs cleaning.)

              - Those children need to be taken care of.

(= Those children need taking care of.)

(เด็กๆเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแล)

20. During the eighteenth century, communication within and between cities _________________ difficult at first. 

(ในระหว่างศตวรรษที่ ๑๘  การสื่อสาร-คมนาคมภายใน  และระหว่างเมืองต่างๆ ___________________ ยากลำบากในเบื้องต้น)

(a) were

(b) they were

(c) was    (มีความ)

(d) which were

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  “Communication”   ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง   ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้