หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 9)

Shopping (การซื้อของ-การจับจ่าย)

Word List

1. bargain (v – n) -  ต่อรองราคา, ต่อราคา, ตกลง, การต่อรองราคา, สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา, สินค้าราคาถูก, สัญญาซื้อขาย

2. bear (แบ) (v) – อดทน, ทาน, ทน, แบก, รับภาระ

3. behavior (n) – พฤติกรรม

4. checkout (n) – การจ่ายเงินก่อนออกจากร้านหรือโรงแรม, การตรวจค้นหนังสือก่อนออกจากห้องสมุด

5. comfort (v – n) – ปลอบโยนให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ, การปลอบโยน, คำปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, ความสะดวกสบาย

6. expand (v) – ขยาย, แผ่, ทำให้กว้างออก, เพิ่ม, คลี่ออก, ยืดออก, บาน

7. explore (v) – สำรวจ, ตรวจ, ตรวจค้น, วินิจฉัย

8. item (n) – {(สินค้า) อันหรือชิ้น, สิ่งของในรายการ, รายการในบัญชี, เรื่อง, ข้อ, ข่าว}

9. mandatory (แม้น-ดะ-ทอ-รี่) (a) – จำเป็น, ซึ่งบังคับ, ซึ่งเป็นภาระที่ต้องทำ, ซึ่งเป็นคำสั่ง

10. merchandise (เม้อร์-ชัน-ไดซ) (n) – สินค้า, วัตถุที่ซื้อขายกัน

11. strict (a) – เข้มงวด, จำกัด, เคร่งครัด, กวดขัน, แม่นยำ

12. trend (n) – แนวโน้ม, แนวโน้มเอียง, ทิศทาง, แบบสมัยนิยม

Read the following passage and write the words in the blanks below.

   bargains              checkout                 exploring               merchandise

   bear                       comfort                   items                      strictly

   behavior               expand                    mandatory            trend

   worn out               vast majority          luxury                    frivolous

   aisles                    marked down         discounted

         Some people love to shop.  Others can’t (1) bear shopping and only go when their clothes are completely (2) worn out.  No one can get away from shopping – unless you can do without eating!  Consumption and consumer (3) behavior affects everything we do.

(คำแปล)       คนบางคนชอบที่จะจับจ่ายซื้อของ (ช้อปปิ้ง)  ส่วนคนอื่นๆ (๑) ทน (bear) ไม่ได้  (ไม่ไหว) ในการจับจ่ายซื้อของ (เช่น อาจต้องแบกถือของหนัก)  และจะไปช้อปปิ้งก็เฉพาะเมิ่อเสื้อผ้าของพวกเขา (๒) สวมจนเก่าและขาด (worn out) อย่างสิ้นเชิง  ทั้งนี้  ไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากการไปช้อปปิ้งได้  (เช่นเดียวกับที่) คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการกินอาหารได้ (๓) พฤติกรรม (behavior) การบริโภคและผู้บริโภคมีผลกระทบต่อทุกสิ่งที่เราทำ

          Some purchases are absolutely (4) mandatory.  Everyone needs to eat, wear clothing, and sit on furniture.  Other purchases are (5) strictly for (6) luxury (7) items.  The (8) vast majority of what most of us buy is somewhere in between essential items and (9) frivolous items.

(คำแปล)      การซื้อบางครั้งเป็นสิ่ง (๔) จำเป็น (mandatory) โดยสิ้นเชิง  ทุกคนต้องการกิน สวมใส่เสื้อผ้า และนั่งบนเฟอร์นิเจอร์  ส่วนการซื้อครั้งอื่นๆ (๕) จำกัด (strictly) ไว้เฉพาะ (๖) สิ่งของ(สินค้า) (items) (๗) ฟุ่มเฟือย (luxury)  (๘) ส่วนใหญ่ที่มากมาย (vast majority)ของสิ่งที่พวกเราส่วนมากซื้อจะอยู่ระหว่างสิ่งของ(สินค้า)ที่จำเป็น และสิ่งของที่ (๙) ไม่มีความหมาย (ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมาย) (frivolous)

          Most people shop by visiting stores on the weekend.  It’s fun to (10) expand the number of places you shop in by (11) exploring new stores – even if you don’t make a purchase.

(คำแปล)       คนส่วนใหญ่จับจ่ายซื้อของโดยการไปเยือนร้านรวงต่างๆในวันสุดสัปดาห์  มันสนุกที่จะ (๑๐) ขยาย (expand) จำนวนสถานที่ที่คุณซื้อของ  โดย (๑๑) การสำรวจ (exploring) ร้านใหม่ๆ – ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ซื้อของ (ในร้านพวกนั้น) ก็ตามที

          Most shoppers are looking for (12) bargains.  Some people even check out all the (13) aisles looking to see if the items they normally use have been (14) marked down.  Everyone loves finding that their favorite items are (15) discounted to a lower price.  A sale makes going to the (16) checkout counter a happier event.

(คำแปล)       นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่กำลังมองหา (๑๒) สินค้าราคาถูก (bargains)  บางคนถึงขนาดตรวจสอบ (๑๓) แถวของชั้นวางสินค้า (aisles) เพื่อมองดูว่าสินค้าที่พวกตนใช้อยู่เป็นประจำนั้นถูก (๑๔) ทำเครื่องหมายลดราคาลง (marked down) หรือไม่  ทุกคนชอบที่จะพบว่า สินค้าที่โปรดปรานของตนถูก (๑๕) ลดราคาลงมา (discounted) ในราคาที่ต่ำกว่าเดิม

การลดราคาสินค้าทำให้การไปยังเคาน์เตอร์ (๑๖) เช็คเอ๊าท็ (ชำระเงินก่อนนำสินค้าออกจากร้าน)

(checkout) เป็นเหตุการณ์ที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น

          A steadily growing (17) trend is shopping from home.  Instead of taking the time to go to stores, many people select (18) merchandise from catalogs or websites.  You can get almost everything, from books to clothing, without leaving the (19) comfort of your home.

(คำแปล)        (๑๗) แนวโน้ม (trend) ที่กำลังเติบโตอย่างสม่ำเสมอคือการช้อปปิ้งจากบ้าน  ทั้งนี้  แทนที่จะต้องเสียเวลาเดินทางไปยังร้านรวงต่างๆ  ผู้คนจำนวนมากเลือก (๑๘) สินค้า (merchandise) จากแค็ทตาล็อก หรือเว็บไซต์  ซึ่งคุณสามารถได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง  ตั้งแต่หนังสือไปจนถึงเสื้อผ้า  โดยที่ไม่ต้องละทิ้ง (๑๙) ความสะดวกสบาย (หรือความอบอุ่นใจ) (comfort) ของบ้านของคุณ (คือไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้าน)

Complete Sentences (จงเติมประโยคให้สมบูรณ์)

1. It’s hard to tell if these shoes will be ___________ because the leather is so stiff. (มันยากที่จะบอกว่าโรงเท้าเหล่านี้จะ ___________  เพราะว่าหนัง (รองเท้า) แข็งมาก)

    (a) comfort (ความสะดวกสบาย,  การปลอบโยน, คำปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ)

    (b) comfortably

    (c) comforting (ที่ปลอบประโลม, ปลอบโยน, ปลอบใจ)

    (d) comfortable (สะดวกสบาย)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (C)  เนื่องจากหลังกริยา  “verb to be” ซึ่งในกรณีนี้ คือ  “will be”  จะตามด้วยคำคุณศัพท์ สำหรับข้อ (a) เป็นคำนาม  ข้อ (b) เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb)  ข้อ (c) เป็นคำคุณศัพท์เช่นเดียวกัน แต่มีความหมายว่า “ปลอบโยน” หรือ “ปลอบใจ”

2. Due to the store’s success, the owners began to plan an ___________ into a larger location. (เนื่องมาจากความสำเร็จของร้าน  เจ้าของจึงเริ่มวางแผน __________ไปยังทำเลที่ใหญ่กว่ากัน)

    (a)  expand (ขยาย, แผ่, ทำให้กว้างออก, ยืดออก)

    (b) expansion (การขยาย, การแผ่ออก, การยืด)

    (c)  expanse (สิ่งที่ขยายออก เช่นทะเลทราย, ผืนแผ่นดินหรือผืนน้ำที่แผ่ออกไป)

    (d) expanded

หมายเหตุ – ตอบข้อ (b)  เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด  และหลัง “article” (a, an, the)   จะต้องเป็นคำนามเท่านั้น

3. We ___________ the entire store but still couldn’t find the item we needed. (เรา ____________  ร้านทั้งร้าน แต่ยังคงไม่สามารถหาสินค้าที่เราต้องการได้)

    (a) explorer (นักสำรวจ)

    (b) exploration (การสำรวจ)

    (c) explored (สำรวจ)

    (d) exploratory (ซึ่งเป็นการสำรวจ, เกี่ยวกับการสำรวจ)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (c)  เนื่องจากเป็นคำกริยาของประโยค สำหรับข้อ (a) และ (b) เป็นคำนาม ข้อ (d) เป็นคำคุณศัพท์

4. Our ____________ is to make this website the first one that shoppers visit when looking for business clothes. ( ____________  ของเราคือ การทำให้เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แรกที่นักช้อปมาเยือน เมื่อมองหาเสื้อผ้าชุดธุรกิจ)

     (a) mandate (อำนาจที่ได้รับมอบหมาย, หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)

     (b) mandates

     (c)  mandated

     (d) mandatory (จำเป็น, ซึ่งเป็นภาระที่ต้องทำ)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (a)  เนื่องจากเป็นประธานของประโยค จึงต้องเป็นคำนาม  และต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ เนื่องจากกริยาคือ “is

5. When you select ____________ for the display windows, be sure to include seasonal gifts and clothing. (เมื่อคุณเลือก _____________   สำหรับ (วางไว้ใน) ตู้โชว์กระจกหน้าร้าน  จงมั่นใจว่ามันรวมไปถึงของขวัญและเสื้อผ้าตามฤดูกาล)

     (a)  merchant (พ่อค้า)

     (b) merchants

     (c)  merchandise (สินค้า)

     (d) merchandising (การค้าขาย, การส่งเสริมการขาย, การวางแผนการขาย)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (c)  เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

6. We ____________ adhere to the store’s policy of only specially ordering products that have been paid for in advance. (เรายึดมั่น _____________  ในนโยบายของทางร้าน ในการสั่งพิเศษผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่ได้รับการชำระเงินล่วงหน้าแล้วเท่านั้น – หมายถึงทางร้านจะสั่งซื้อไปที่ “supplier”  ก็ต่อเมื่อลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับทางร้าน)

     (a)  strict (เข้มงวด, เคร่งครัด)

     (b) strictness (ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด)

     (c)  strictest (เข้มงวดที่สุด, เคร่งครัดที่สุด)

     (d) strictly (อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัด)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (d)  เนื่องจากขยายคำกริยา  “adhere”  จึงต้องเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb)

7. If customers want ___________ the underwater world, we have diving equipment. (ถ้าลูกค้าต้องการ ______________ โลกใต้น้ำ  เรามีอุปกรณ์ดำน้ำ – ไว้บริการหรือขาย)

     (a)  explore

     (b) explores

     (c)  to explore (สำรวจ)

     (d) exploring

หมายเหตุ – ตอบข้อ (c)  เนื่องจากคำกริยาที่ตามหลังกลุ่มคำกริยาต่อไปนี้ จะต้องอยู่ในรูป “infinitive with to” (to + verb) ได้แก่  promise (สัญญา), offer (เสนอ), want (ต้องการ), hope (หวัง), plan (วางแผน), hesitate (รีรอ, ลังเลใจ), fail (ล้มเหลว), learn (เรียนรู้), expect (คาดหวัง), refuse (ปฏิเสธ), need (ต้องการ), dare (กล้า), claim (อ้าง), agree (ตกลง), demand (เรียกร้อง), wish (ปรารถนา), intend (ตั้งใจ), seem (ดูเหมือนว่า), resolve (ตกลงใจ), determine (ตัดสินใจ), decide (ตัดสินใจ), pretend (แสร้งทำ), afford (มีฐานะพอ, สามารถหามาได้), happen (บังเอิญ), appear (ดูเหมือนว่า), prove (พิสูจน์ว่า), ask (ขอร้อง), beg (ขอร้อง), choose (เลือก), manage (ประสบความสำเร็จ), hurry (เร่งรีบ), tend (มักจะชอบ), arrange (จัดแจง, เตรียมการ), care (สนใจ), come (มา)   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

-         They want to take a rest.

(พวกเขาต้องการพักผ่อน)

-         She expects to arrive there in time.

(เธอคาดหวังว่าจะไปถึงที่นั่นทันเวลา)

-         He pretended not to see me.

(เขาแสร้งทำเป็นไม่เห็นผม)

-         We decided to buy a new home.

(เราตัดสินใจซื้อบ้านใหม่)

-         He came to see me late at night.

(เขามาพบผมเวลากลางคืนตอนดึก)

-         We must learn to work hard and to save money.

(เราจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำงานหนักและออมเงิน)

-         She refused to go out with him.

(เธอปฏิเสธที่จะออกไปข้างนอกกับเขา

-         She affords to buy an expensive car.

(เธอมีฐานะพอที่จะซื้อรถยนต์ราคาแพง)

-         They agreed to take a vacation this summer.

(พวกเขาตกลงที่จะเดินทางวันหยุดพักผ่อนหน้าร้อนนี้)

-         We wish to graduate in a few months and to get a job.

(เราปรารถนาที่จะเรียนจบในอีก ๒ – ๓ เดือนข้างหน้าและได้งานทำ)

-         He asked to play a role in the school play.

(เขาขอร้องที่จะแสดงในบทในละครของโรงเรียน)

-         They promised to come and they did come.

(พวกเขาสัญญาว่าจะมา และก็มาจริงๆ)

-         The team failed to win a place in the finals.

(ทีมนั้นไม่สามารถที่จะได้เข้ารอบสุดท้าย)

-         They hoped to meet their parents after separating with them for years.

(พวกเขาหวังจะได้พบกับพ่อแม่หลังจากแยกกับพ่อแม่เป็นเวลาหลายปี)

-         Did you manage to get anything to eat before you came?

(คุณประสบความสำเร็จ (สามารถ) หาอะไรกินก่อนมาที่นี่หรือเปล่า)

8. If you like to sleep in a more ___________ bed, all the prices in this store have been reduced by 40%. (ถ้าคุณอยากนอนหลับในเตียงที่ _____  มากยิ่งขึ้น  ราคาทั้งหมดในร้านนี้ ได้ถูกลดลงไปแล้วราว ๔๐% – คือแนะนำให้ซื้อสินค้าในร้านนี้ เนื่องจากลดราคา ๔๐ เปอร์เซนต์)

     (a)  comfort (ความสะดวกสบาย, ความอบอุ่นใจ, การปลอบโยน, คำปลอบโยน)

     (b) comforter (ผู้ปลอบโยน, คนปลอบโยน)

     (c)  comfortable (สะดวกสบาย)

     (d) comfortably (อย่างสะดวกสบาย)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (c)  เนื่องจากขยายคำนาม “bed”  จึงต้องเป็นคำคุณศัพท์ (adjective) สำหรับข้อ (a) และ (b) เป็นคำนาม   ข้อ (d) เป็นคำกริยาวิเศษณ์

9. The store’s owner thinks of ___________ its branches to the countryside. (เจ้าของร้านคิดถึง ______________ สาขาของร้านออกไปต่างจังหวัด)

    (a) will expand

    (b) can expand

    (c) expansion (การขยาย, การแผ่, การทำให้กว้างออก)

    (d) expanding (การขยาย)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (d)  เนื่องจากอยู่หลัง “preposition”  “of”  จึงต้องเป็นคำนาม  และอยู่ในรูป  “gerund” (verb + ing) ซึ่งถือเป็นคำนามประเภทหนึ่ง  สำหรับข้อ (c)  ก็เป็นคำนามเช่นกัน ซึ่งสามารถใช้ได้ แต่จะต้องเปลี่ยนรูปประโยคเป็น “……….thinks of an (the) expansion of its branches………..”