หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 7)

Hiring and Training (การว่าจ้างและการฝึกอบรม)

1. conduct (v - n) – จัด, ดำเนินการ, กระทำการ, ความประพฤติ

2. generate (v) – สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด

3. hire (n - v) – ลูกจ้าง, จ้าง, เสนองานหรือตำแหน่งให้

4. keep up with (v) – ก้าวทัน, ตามทัน (ความเปลี่ยนแปลง, เพื่อนร่วมชั้นเรียน)

5. look up to (v) – ยกย่อง, นับถือ

6. mentor (n - v) – ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาที่ชาญฉลาด, ผู้ที่ชี้นำและสั่งสอน, ให้คำแนะนำปรึกษา

7. on track (a) – รักษาเวลา, ตรงตามเวลา, ตรงตามหมายกำหนดการ, ไม่ออกนอกเรื่อง, ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญ (แปลตรงๆ คืออยู่บนราง)

8. reject (n – v) – สิ่งที่ถูกปฏิเสธ, ปฏิเสธ, กล่าวว่าไม่, ไม่ยอมรับ

9. set up (v) – สร้าง, จัดตั้ง, จัดเตรียม, เตรียมการ

10. success (n) – ความสำเร็จ, การบรรลุเป้าหมาย

11. training (n) – การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม, การฝึกฝน

12. update (v) – ทำให้เป็นปัจจุบัน

 

A.    Choose the best alternative that has similar or closest meaning to the underlined word in each sentence. (จงเลือกข้อที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค)

1. We plan to conduct the training session in the auditorium. (เราวางแผนที่จะจัด – หรือดำเนินการ - การฝึกอบรมในอาคารห้องประชุม)

     (a) surpass (เหนือกว่า, ขึ้นหน้า, เกิน)

     (b) underestimate (ตีราคาต่ำกว่าค่าจริง, ประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง)

     (c) hold (ดำเนินการ, จัด)

    (d) testify (ให้การ, ให้การเป็นพยาน, เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า)

2. The new training program generated a lot of interest among employees. (โครงการฝึกอบรมโครงการใหม่ก่อให้เกิดความสนใจมากมายในบรรดาลูกจ้าง – หรือพนักงาน)

     (a) bestowed (มอบให้)

      (b) created (สร้าง, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, สร้างสรรค์)

     (c) amended (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น, แก้ไข)

     (d) swelled (บวม, พอง)

3. The new hire has integrated well with his colleagues.  {ลูกจ้าง (พนักงาน) คนใหม่เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานของเขา}

     (a) employment (การจ้างงาน)

      (b) employee (ลูกจ้าง, พนักงาน)

     (c) recruit (สมาชิกใหม่, ทหารใหม่)

     (d) passer-by (ผู้ที่เดินผ่านไปมา)

4. Employees are encouraged to take courses in order to keep up with new developments. (พนักงานได้รับการส่งเสริมให้ลง (ทะเบียน) เรียนวิชาต่างๆเพื่อที่จะก้าวให้ทันกับพัฒนาการใหม่ๆ)

    (a) keep contact with (ติดต่อกับ)

    (b) to stay equal with (อยู่ให้เสมอกันหรือเท่ากันกับ, ทัดเทียมกับ)

    (c) undermine (ขุดโพรงข้างใต้, บ่อนทำลาย)

    (d) extinguish {ดับ (ความอยาก, ความกระหาย, ความหวัง), ทำลาย}

5. Staff members looked up to the director because he had earned their respect over the years. (สมาชิกในกลุ่มสตาฟฟ์ – หรือพนักงาน – ยกย่องนับถือผู้อำนวยการเพราะว่าเขาได้รับความเคารพจากคนเหล่านั้นมาเป็นเวลาหลายปี)

     (a)  looked after (เลี้ยงดู, ดูแล)

     (b) looked up {ค้นหาคำศัพท์ (ในพจนานุกรม)}

     (c)  distinguished (เห็นความแตกต่าง, แยก, เป็นเครื่องแสดงความแตกต่าง)

      (d) admired (นิยม, ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ)

6. The mentor helped her make some decisions about combing career and family. (ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเธอตัดสินใจในบางเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาอย่างละเอียดในเรื่องอาชีพและครอบครัว)

     (a)  pioneer (ผู้บุกเบิก, ผู้คิดค้นวิธีใหม่สำเร็จ)

     (b)  janitor (ภารโรง)

      (c)  a person who guides and instructs (บุคคลผู้นำทางและแนะนำสั่งสอน)

     (d) patriot (ผู้รักชาติ)

7. If we stay on track, the meeting should be finished at 10:00 a.m.  (ถ้าเรารักษาเวลา – หรือไม่ออกนอกเรื่อง - การประชุมควรจะเสร็จสิ้นในเวลา ๑๐ โมง)

    (a) on schedule (ทำตามตารางเวลา, ตรงตามกำหนดการ)

    (b) aboard (อยู่บนรถ เรือ หรือเครื่องบิน)

    (c) alive (ยังมีชีวิตอยู่)

    (d) ashore (ขึ้นบก, เกยฝั่ง)

8. The manager rejected the employees’ offers to discuss the salary increase. (ผู้จัดการปฏิเสธข้อเสนอของลูกจ้างที่จะประชุมหารือเรื่องการขึ้นเงินเดือน)

     (a) injected (ปลูกฝังความคิด, ฉีดยา)

     (b) rejoiced (ดีใจ, ยินดี, ปลื้มปิติ, รื่นเริง, ทำให้ดีใจ, ทำให้ยินดี)

     (c) accepted (ยอมรับ)

     (d) turned down (ปฏิเสธ)

9. Set up a time and place for the meeting and then inform everyone who is involved. (จงจัดเตรียมเวลาและสถานที่สำหรับการประชุม  และต่อจากนั้นให้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ)

     (a)  Postpone (เลื่อน, เลื่อนเวลาออกไป)

      (b) Arrange (ตระเตรียม, เตรียมการ)

     (c)  Compensate for (ชดเชย, เยียวยา, ทดแทน)

     (d) Set out (เริ่มต้นออกเดินทาง)

10. When the manager won an award, he attributed his success to his colleagues. (เมื่อผู้จัดการได้รับรางวัล  เขากล่าวอ้างความสำเร็จของเขาว่ามาจากเพื่อนร่วมงาน)

     (a)  succession {การสืบทอด (ตำแหน่ง, อำนาจ), การทำอะไรต่อเนื่องกันเป็นลำดับ}

     (b) victory (ชัยชนะ)

     (c)  accomplishment (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

    (d) fortune (โชค, โชคชะตา, โชคลาภ, ความสำเร็จ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก)

11. The training is desired to prepare all workers, new and old, for the changes that the company will face. (การฝึกอบรมถูกต้องการ  เพื่อเตรียมคนงานทุกคน – ทั้งใหม่และเก่า – สำหรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทจะต้องเผชิญ)

     (a) the preparation or education for a specific job (การเตรียมตัวหรือการให้การศึกษาเพื่องานเฉพาะด้าน)

    (b) examination (การสอบ, การตรวจ)

    (c)  interview (การสัมภาษณ์)

    (d) brainwashing (การล้างสมอง)

12. He updates the employees on the latest personnel changes. (เขาให้มูลเป็นปัจจุบันแก่ลูกจ้างในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรครั้งล่าสุด)

      (a) upgrades (ยกระดับ, ปรับปรุง)

      (b) upsets (ทำให้ใม่สบายใจ, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้คว่ำ, ทำให้ล้ม

       (c) makes current (ทำให้เป็นปัจจุบัน)

      (d) debates (อภิปราย, ถกปัญหา)

 

B. Fill in the blanks in the paragraph with the words given below.  (จงเติมคำลงในช่องว่างในพารากราฟด้วยคำที่ให้มาข้างล่าง)

conducted                 keep up with              on track            successfully

generate                    look up to                  rejected             training

hires                          mentor                       set up                update

unique                       workshops                 seminars           fall behind

            After the ads have been placed, and the interviews have been (1) conducted, decisions have to be made.  Who should the company bring onboard?  Job offers are extended and they are either accepted or (2) rejected.

For those who accept the offer, the job search has been completed (3) successfully.  But for both the employer and the new hire, the job has just begun.

(คำแปล)      หลังจากการโฆษณาได้ถูกวาง (ประกาศ) ไว้  และการสัมภาษณ์ได้ถูก (๑) กระทำ (จัด) ขึ้น (conducted)  การตัดสินใจ (ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใด) มีความจำเป็นต้องถูกทำขึ้น  ใครกันนะที่บริษัทจะนำขึ้นมาบนเรือ (เป็นการเปรียบเทียบว่า ใครกันที่บริษัทจะรับเข้ามาทำงานด้วย) ทั้งนี้ การเสนองานได้ถูกหยิบยื่นออกไป และมันก็จะถูกยอมรับหรือไม่ก็ (๒) ปฏิเสธ (rejected) อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับผู้ (สมัคร) ที่ยอมรับข้อเสนอ การค้นหางานได้ถูกทำเสร็จสิ้น (๓) อย่างประสบผลสำเร็จ (successfully) แต่ว่าสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างรายใหม่ งานเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น

           Companies want new employees to (4) generate new business and new ideas as soon as possible.  Before they can do that, the new (5) hires need some

(6) training.  All companies have (7) unique expectations and methods of operating.  Company trainers conduct (8) workshops and (9) seminars for both experienced and new workers.  All employees must prepare for the future and continuously (10) update themselves in their field.  Nowadays, workers are expected to (11) keep up with the latest trends and information.  Otherwise, they (12) fall behind.

(คำแปล)      บริษัทต้องการลูกจ้าง (พนักงาน) ใหม่เพื่อ (๔) สร้าง (generate) ธุรกิจใหม่และความคิดใหม่ๆให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  แต่ก่อนที่บริษัทจะทำเช่นนั้นได้  (๕) ลูกจ้างใหม่ (hires) ต้องการ (๖) การฝึกอบรม (training)  ทั้งนี้  บริษัททุกแห่งมีความคาดหวังและวิธีการดำเนินงาน (๗) ที่ไม่เหมือนใคร (unique) ผู้ฝึกอบรม (วิทยากร) ของบริษัทจัด (๘) การประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshops) และ (๙) การสัมมนา (seminars) ให้กับทั้งคนงานที่มีประสบการณ์และคนงานใหม่ พนักงานทุกคนจะต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคต และ (๑๐) ทำตัวเองให้เป็นปัจจุบัน (update themselves) ในสาขาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  ในปัจจุบัน  คนงานถูกคาดหวังให้ (๑๑) ก้าวทันกับ (keep up with) แนวโน้มและข่าวสารล่าสุด  มิฉะนั้นพวกเขาจะ (๑๒) ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (fall behind)

          Many companies (13) set up a mentoring program for new employees.  The (14) mentor is usually an experienced manager or employee and should be someone whom the new employee can (15) look up to.  Mentors often review goals and objectives with their mentorees and help them to stay (16) on track.

คำแปล)    บริษัทจำนวนมาก (๑๓) จัดตั้ง (set up) โครงการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับพนักงานใหม่ (๑๔) ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา (mentor) มักจะเป็นผู้จัดการหรือพนักงานที่มีประสบการณ์ และควรจะเป็นใครสักคนที่พนักงานใหม่สามารถ (๑๕) ยกย่อง-นับถือ (look up to) ได้ อนึ่ง ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา (ชาย) มักจะทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์กับผู้ให้คำแนะนำปรึกษา (หญิง)  และช่วยพวกเธอให้ (๑๖) เน้นอยู่เฉพาะที่เนื้อหาสาระสำคัญหรือไม่ออกนอกเรื่อง (on track) (ของการสอนงานหรือฝึกอบรม)

 

Choose the word that best completes the sentence.(จงเลือกคำที่ดีที่สุดเพื่อเติมประโยค)

1.     The presentation was ___________ for the benefit of the new hires. (การนำเสนอถูก ______________ เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างใหม่)

    (a) conduct

    (b) conducted (จัด, ดำเนินการ, กระทำการ)

    (c) conducting

    (d) conductor (ผู้คุมวงดนตรี, กระเป๋ารถเมล์, สื่อนำไฟฟ้า, ตัวนำความร้อน, สายล่อฟ้า)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (b)  เนื่องจากประโยคนี้อยู่ในรูป “passive voice”  จึงต้องใช้รูป subject + was (were) + V. 3 ซึ่งในที่นี้คือ the presentation was conducted………”

2. At next week’s meeting we hope to __________ some new ideas for recruiting job applicants. (ที่การประชุมสัปดาห์หน้า  เราหวังที่จะ _____ ความคิดใหม่ๆบางอย่างสำหรับรับ (คัดเลือก) ผู้สมัครงาน)

     (a)  generated

     (b) generate (สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

     (c)  generates

     (d) generating

หมายเหตุตอบข้อ (b)  เนื่องจากหลัง “to”  ต้องตามด้วยกริยาช่องที่ ๑ (to + V. 1)

3. After he was ___________, he continued to take classes to upgrade his skills. (หลังจากที่เขาได้รับการ ___________ เขายังคงเข้าเรียนต่อไปเพื่อยกระดับทักษะ-ความชำนาญของเขา)

    (a) hiring

    (b) hires

    (c) hired (จ้าง, ว่าจ้าง)

    (d) hire

หมายเหตุ – ตอบข้อ (c) เหตุผลเหมือนในข้อ ๑

4. Unfortunately, not all candidates can be offered a job; some have to be ____ . (โชคไม่ดีเลย  ไม่ใช่ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกคนจะสามารถถูกเสนองานให้บางคนจำเป็นต้องถูก ___________)

     (a) rejected (ปฏิเสธ)

     (b) rejecting

    (c)  rejection (การปฏิเสธ)

    (d) reject

หมายเหตุ – ตอบข้อ (a) เนื่องจากประโยคข้างท้าย “some have ………rejected” อยู่ในรูป passive voice ซึ่งของกริยา “have to” จะต้องใช้รูป “have (has) + to + be + V.3

5. The ___________ of the program depends on the active participation of everyone. ( __________ ของโครงการขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของทุกคน)

     (a)  succeed (สำเร็จ)

     (b) successful (ซึ่งประสบความสำเร็จ)

     (c)  successfully

     (d) success (ความสำเร็จ)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (d)  เนื่องจากทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค จึงต้องเป็นคำนาม สำหรับข้อ (a)  เป็นคำกริยา ข้อ (b)  เป็นคำคุณศัพท์ ข้อ (c) เป็นคำกริยาวิเศษณ์

6. In all my years of ___________, I have never seen such a motivated group of new hires. (ในจำนวนปีทั้งหมดของ __________ ของผม  ผมไม่เคยเห็นกลุ่มของพนักงานใหม่ที่ได้รับการกระตุ้นปลุกเร้า (ขยันทำงาน) เหมือนกับกลุ่มนี้มาก่อนเลย)

     (a)  trainee (ผู้เข้ารับการอบรม)

     (b) training (การฝึกอบรม)

     (c)  trains (ฝึกอบรม)

     (d) trainer (ผู้ฝึกอบรม, วิทยากร)

หมายเหตุตอบข้อ (b)  เพราะได้ความหมายดีที่สุด  “จำนวนปี......... ของการฝึกอบรม”  แต่ถ้าต้องการจะหมายถึง “ในจำนวนปีทั้งหมดในฐานะผู้ฝึกอบรม”  จะต้องใช้เป็น “in all my years as a trainer

7. In order to ensure the __________ of new hires, many companies have implemented a mentor program. (เพื่อให้ความมั่นใจใน __________ ของลูกจ้างใหม่บริษัทจำนวนมากได้ดำเนินนโยบายผู้ให้คำแนะนำปรึกษา)

     (a)  succeed

     (b) success (ความสำเร็จ)

     (c)  successful

     (d) successfully

หมายเหตุ – ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา “ensure”  จึงต้องเป็นคำนาม  ทั้งนี้อาจสังเกตได้อีกอย่าง คือ หลัง “article” (a, an, the)  จะต้องตามด้วยคำนามเสมอ แม้จะมีคำคุณศัพท์มาขยายข้างหน้าคำนามนั้นก็ตาม

8. The new hires need the guidance to understand their responsibilities, to ____, and to keep them from falling behind. (ลูกจ้างใหม่ต้องการการแนะแนว-เครื่องนำทาง เพื่อที่จะเข้าใจความรับผิดชอบของตน  เพื่อที่จะ ____ และเพื่อที่จะป้องกันตนเองมิให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง)

     (a)  set up (ตั้ง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง)

     (b) look up to (ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ)

     (c)  put up with (อดทนต่อ, อดกลั้นต่อ)

      (d) stay on track (ไม่ออกนอกลู่นอกทาง, ตรงตามหมายกำหนดการ, มุ่งเน้นแต่เฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญของงาน)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (d)  เพราะได้ความหมายดีที่สุด

9. A mentor does not necessarily replace formal __________ programs. (ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาไม่จำเป็นจะต้องมาแทนโครงการ __________ ตามปกติ – หรือที่เป็นทางการ – ความหมายคือ เมื่อมีผู้ให้คำแนะนำปรึกษาแล้ว ก็ใช่ว่าจะต้องตัดทิ้งโครงการ     ฝึกอบรมตามปกติไป คือ ควรมีอยู่ต่อไป)

    (a) train

    (b) trainer (ผู้ฝึกอบรม, วิทยากร)

    (c) trained

    (d) training (การฝึกอบรม)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม (compound noun)  กล่าวคือ “training” ขยาย “programs”  ตัวอย่างอื่นๆ เช่น  “government policy”  (นโยบายของรัฐบาล) “railway station” (สถานีรถไฟ)  “wood house” (บ้านไม้)  “car care” (การดูแลรักษารถยนต์)  “winter sales” (การลดราคาในหน้าหนาว)  เป็นต้น