หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 5)

การสมัครงานและการสัมภาษณ์

1.  ability (n) – ความสามารถ, ทักษะ

2.  apply (v) – สมัคร (งาน), ประยุกต์ใช้, ใช้, ใช้เป็นประโยชน์

3.  background (n) – ภูมิหลัง, ประสบการณ์ การศึกษา และประวัติครอบครัวของบุคคล, ถิ่นที่มา, พื้น, ส่วนที่อยู่ข้างหลัง

4.  call in (v) – เรียกเข้ามา (ในห้อง เพื่อสัมภาษณ์)

5.  confidence (n) – ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ, ความนับถือตนเอง

6.  constant (a) – สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา

7.  expert (n) – ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการ

8.  follow up (v - n) – ติดตามเรื่อง, ทำต่อไป, ดำเนินการเพิ่มเติม, การติดตามเรื่อง, การดำเนินการต่อ

9.  hesitant (a) – ไม่เต็มใจ, สงวนท่าที, รีรอ, ลังเลใจ

10.  interview (v – n) – สัมภาษณ์, การสัมภาษณ์

11.  present (v) – แนะนำ, เสนอ, แสดง, เสนอเพื่อพิจารณา

12.  weak (a) – อ่อนแอ, ไม่มีแรง, อ่อน, อ่อนลง, ใจอ่อน, ไม่หนักแน่น, แผ่ว, บาง, จาง

 

A.     Choose the best alternative that has similar or closest meaning to the underlined word in each sentence.

1.  The ability to work with others is a key requirement. (ความสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ)

     (a)  influence (อิทธิพล, อำนาจชักจูง, สิ่งชักจูง, ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว)

     (b) prestige (ชื่อเสียง, เกียรติภูมิ, เกียรติคุณ, ศักดิ์ศรี, บารมี)

     (c)  competence (ความสามารถ, ทักษะ, ความชำนาญ)

     (d) willingness (ความเต็มใจ)

2.  Everyone who is interested should apply in person at any branch office. (ทุกคนที่มีความสนใจควรสมัครด้วยตนเอง ณ ที่สำนักงานสาขาใดก็ได้)

     (a)  appear (ปรากฏตัว)

     (b) pay a visit (ไปเยี่ยมเยือน)

     (c)  submit an application (ยื่นใบสมัคร)

     (d) supply (จัดหาให้)

3.  Your background in the publishing industry is a definite asset for this job. (ภูมิหลังของคุณในอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นสิ่งมีค่าอย่างแน่นอนสำหรับงานนี้)

     (a)  underground (บริเวณใต้ดิน, ชั้นใต้ดิน, ชั้นล่าง, อุโมงค์, องค์การลับ, รถไฟใต้ดิน, ใต้ดิน, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, เป็นความลับ)

     (b) playground (สนามเด็กเล่น)

     (c)  groundwork (รากฐาน, พื้นฐาน)

     (d) a person’s experience, education, and family history (ประสบการณ์ การศึกษา และประวัติครอบครัวของบุคคล, ภูมิหลัง)

4.  The human resources manager called in all the qualified applicants for a second interview. (ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคลเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามา (ในห้อง) สำหรับการสัมภาษณ์ครั้งที่ ๒)

     (a)  called on (เยี่ยมเยือน)

     (b) called up (โทรศัพท์)

     (c)  called off (ยกเลิก, เลื่อน)

    (d) asked to come (ขอให้มา, เรียกให้มา)

5.  Good applicants show confidence during an interview. (ผู้สมัครที่ดีแสดงความมั่นใจในระหว่างการสัมภาษณ์)

     (a)  confidentiality (ความลับ, ความเป็นที่ไว้วางใจ)

     (b) a belief in one’s abilities, self-esteem (การเชื่อมั่นในความสามารถของบุคคลความเคารพตนเอง)

     (b) confidant (คนที่ไว้วางใจ, คู่คิด, คนสนิท)

     (c)  confession (การสารภาพ, การยอมรับ, การสารภาพความผิด, สิ่งที่ได้สารภาพ, การประกาศการนับถือศาสนาของบุคคล)

6.  The company is constantly looking for highly trained employees. (บริษัทกำลังมองหาพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีอย่างสม่ำเสมอ)

     (a) continuously (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นประจำ, อย่างต่อเนื่อง)

     (b) consecutively (อย่างเป็นลำดับ,  อย่างต่อเนื่องเรียงลำดับกันมา)

     (c)  industriously (อย่างบากบั่น, อย่างเพียรพยายาม, อย่างพากเพียร)

    (d) cautiously (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ)

7.  The candidate demonstrated that he was an expert in marketing. (ผู้สมัครเข้าแข่งขันได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาด)

     (a) specialist (ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการ)

     (b) rookie (มือใหม่, หน้าใหม่, นักกีฬาอาชีพที่แข่งขันเป็นครั้งแรก, ตำรวจที่มาใหม่)

     (c)  trader (พ่อค้า)

     (d) accomplice (ผู้ร่วมสมคบกระทำความผิด, ผู้สมคบคิดก่ออาชญากรรม)

8.  As a follow-up, the candidate sent the company a list of references. (เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้า,  ผู้สมัครแข่งขัน – เข้าทำงาน – ส่งรายชื่อของบุคคลที่อ้างอิงให้กับทางบริษัท – เพื่อช่วยยืนยันความสามารถของผู้สมัคร)

     (a) follower (ผู้ติดตาม, ผู้ตาม, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, ผู้เลียนแบบ)

     (b) the continuation of a previous action(การดำเนินการต่อจากการกระทำครั้งก่อน, การติดตามเรื่องหรือผลงาน)

     (c) fellow (เพื่อน)

     (d) messenger (ผู้ส่งสาส์น, ผู้ถือจดหมาย, ผู้นำข่าว)

9. The recent college graduate was hesitant about accepting his first offer. (เด็กที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยมาใหม่ๆคนนั้นลังเลใจเกี่ยวกับการรับข้อเสนอ – ให้เข้าทำงาน –  ครั้งแรก)

     (a)  instant (ทันทีทันใด)

     (b) distant (ห่างไกล)

     (c)  reluctant (ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ฝืนใจ, ต่อต้าน)

     (d) resistant (ต้าน, ต่อต้าน, ผู้ต่อต้าน, ผู้ขัดขืน)

10. We had to interview a lot of people before we found the right one for the job. (เราจำเป็นต้องสัมภาษณ์ผู้คนจำนวนมาก  ก่อนที่เราจะพบบุคคลที่เหมาะสมกับงาน)

     (a)  recruit (รับคนใหม่, จ้างคนใหม่, เกณฑ์ทหาร, จัดหาเสบียงใหม่หรือเพิ่มเติม, ทหารใหม่, สมาชิกใหม่)

     (b) capture (จับได้, ยึดได้, เข้ายึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ-หลงใหล, การจับได้-ยึดได้-จับกุม, สิ่งที่ถูกยึด, คนที่ถูกจับ, เชลย)

     (c)  intervene (แทรกแซง, ก้าวก่าย, เกิดขึ้นระหว่าง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, ยุ่ง)

     (d) ask a series of questions (ถามคำถามเป็นชุดๆหรือมากมาย)

11. The candidate presented her qualifications so well that the employer offered her a job on the spot. (ผู้สมัครเข้าแข่งขันนำเสนอ (หรือแสดง) คุณสมบัติของเธอได้อย่างดีมากจนกระทั่งนายจ้างเสนองานให้เธอ ณ ตรงที่นั้นเลย – หมายถึงเสนอให้ตอนที่สัมภาษณ์)

    (a)  resented (ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ, แค้นใจ)

    (b) concealed (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

    (c)  displayed or offered for consideration (แสดงหรือเสนอให้พิจารณา)

    (d) presided (นำการประชุม, เป็นประธานการประชุม, บรรเลงนำ, ควบคุม)

12. Her hands trembled and she spoke weakly at the interview.  (มือของเธอสั่นและเธอพูดอย่างไม่มีเรี่ยวแรงขณะการสัมภาษณ์)

     (a)  violently (อย่างรุนแรง, อย่างดุเดือด, อย่างใช้กำลัง, อย่างล่วงละเมิด)

     (b) without strength (โดยปราศจากเรี่ยวแรงหรือกำลัง)

     (c)  confidently (อย่างมั่นใจ, อย่างเชื่อมั่น)

     (d) politely (อย่างสุภาพ)

 

B.     Fill in the blanks in the paragraph with the words given below.

     abilities                   called in                    experts                interview

     apply                      confidence               follow up              present

     backgrounds          constantly                hesitant                weaknesses

     time-consuming       tailor                        resume                fit into

     contacts                  acquaintances        dwell on               hard on 

 

          How many times in your life will you search for a new job?  The experts say probably more times than you think!  Some people find the job search time-consuming and hard on their self-confidence.  The best job hunters are those who never stop looking and don’t dwell on their weaknesses.  They network constantly : at meetings, at social gatherings, and with people they meet on the street.  They follow up periodically with contacts and acquaintances to keep up with new developments.

คำแปล      มีกี่ครั้งในชีวิตของคุณที่คุณจะมองหา (ค้นหา) งานใหม่  ผู้เชี่ยวชาญ (experts) กล่าวว่า  อาจจะ มากกว่าที่คุณคิดหลายครั้งทีเดียว  คนบางคนพบว่าการหางานเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา (time-consuming) และต้องใช้ความพยายามและความอดทน (hard on) ในเรื่องของความเชื่อมั่น (confidence) ในตนเอง  ทั้งนี้  นักล่างานที่ดีที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยหยุดการมองหางานเลย  และไม่มัวแต่พะวง (ครุ่นคิด) (dwell on) อยู่กับจุดอ่อนของตัวเอง  อนึ่ง  พวกเขาจะสร้างเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ (constantly) เช่น  ที่การประชุม  การพบปะสังสรรค์ทางสังคม และ (สร้างเครือข่าย) กับผู้คนที่พวกเขาพบปะตามถนนหนทาง  และจะติดตามผลงาน (follow) เป็นระยะๆกับคนที่ตนรู้จัก (contacts) และคนคุ้นเคย (acquaintances) เพื่อให้ก้าวทันกับพัฒนาการ (หรือความเป็นไป) ใหม่ๆ (เกี่ยวกับงานที่ประกาศรับสมัคร)

          Good job hunters assess their abilities all the time.  Before they even apply for a position, they have researched the field and the specific companies they are interested in.  They know where they could fit into the company and they tailor their resumes for each position.  They try to show how their backgrounds match the job opening.  Therefore, they’re prepared to answer almost any question they may be asked in an interview.  When they’re finally called in to meet their prospective employers, they’re ready.

คำแปล     นักล่างานที่ดีประเมินความสามารถ (abilities) ของตนเองตลอดเวลา  แม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะสมัครงาน (apply) ในตำแหน่งหนึ่ง พวกเขาได้วิจัยสนามและบริษัทเฉพาะเจาะจงที่พวกเขามีความสนใจ (ที่จะเข้าทำงานด้วย)  พวกเขารู้ว่าตรงไหน (งานไหน) ที่พวกเขาสามารถเหมาะสม (fit into) กับบริษัทนั้นๆ และพวกเขาจะตกแต่ง (ปรับ) (tailor) ประวัติโดยย่อของผู้สมัครงาน (resume) สำหรับแต่ละตำแหน่ง (เพื่อให้มีความเหมาะสม)  โดยพวกเขาพยายามแสดงว่าภูมิหลัง (backgrounds) ของพวกเขาเหมาะกับตำแหน่งงานที่เปิดอย่างไรบ้าง  ดังนั้น พวกเขาจึงมีความพร้อมที่จะตอบเกือบจะคำถามใดๆก็ตามที่พวกเขาอาจถูกถามในการสัมภาษณ์ (interview)  ทั้งนี้  เมื่อพวกเขาถูกเรียกให้เข้าไป (called in) พบผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นนายจ้าง  พวกเขาจึงมีความพร้อม (ที่จะถูกสัมภาษณ์)

          At the interview, these job hunters know that they must present themselves in the best way possible.  This is their opportunity to shine.  It is also their opportunity to see if this is truly the job that they want.  If either party is hesitant at the interview, it may be a sign that it isn’t a good fit.

คำแปล      ในการสัมภาษณ์  นักล่างานเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาจะต้องนำเสนอ (present) ตัวเองในวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำได้  นี่เป็นโอกาสของพวกเขาที่จะส่องแสง (คือ แสดงความสามารถ)  และมันยังเป็นโอกาสที่จะดูว่านี่เป็นงานที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่  ทั้งนี้  ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรีรอหรือลังเลใจ (hesitant) ในขณะสัมภาษณ์ (เช่นว่า  บริษัทจะรับคนคนนี้เข้าทำงานดีหรือไม่  หรือว่าผู้สมัครคิดว่าตนจะทำงานกับบริษัทนี้ดีหรือไม่) มันอาจจะเป็นสัญญาน (หรือเครื่องหมาย) ว่ามันยังไม่มีความเหมาะสม (หมายถึง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เหมาะกับอีกฝ่ายหนึ่ง)

 

Choose the word that best completes the sentence.

1.  So many well-qualified people _____________ for the position that we won’t be able to make a decision for several weeks. (ผู้คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นจำนวนมาก ___________ สำหรับตำแหน่งนั้น  จนกระทั่งเราไม่สามารถจะตัดสินใจ (เลือกผู้สมัคร) อยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์)

     (a)  apply

     (b) application (การสมัคร, ใบสมัคร)

     (c)  applicant (ผู้สมัคร)

     (d) applied (สมัคร)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (d) เนื่องจากประธานของประโยคคือ “people”  จึงต้องการคำกริยา  และข้อนี้ต้องเป็นกริยาในอดีต เนื่องจากเกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้ว  สำหรับข้อ (a) เป็นกริยาในปัจจุบัน  ส่วนข้อ (b) และ (c)  เป็นคำนาม จึงใช้ไม่ได้

2.  As the interview continued, the applicant’s _____________ began to decline. (ในขณะที่การสัมภาษณ์ดำเนินต่อไป _____________ ของผู้สมัครเริ่มลดลง)

     (a)  confidently (อย่างมั่นใจ)

     (b) confident (มั่นใจ)  

     (c) confidence (ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น)

     (d) confidential (ลับ, เป็นความลับ, เป็นที่ไว้วางใจ)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นคำนาม เพราะเป็นประธานของประโยคใหญ่ “the applicant’s confidence ………………..decline.” ทั้งนี้ “applicant’s confidence” (ความมั่นใจของผู้สมัคร) ตัวประธานจริงๆคือ “ความมั่นใจ” ซึ่งเป็นคำนาม หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่ง คือ หลังอะโพสโทรฟี่ “เอส” ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ จะต้องเป็นคำนามเสมอ  ตัวอย่าง เช่น  “a boy’s toys(ของเล่นของเด็ก) “the teacher’s car(รถยนต์ของครู) “a student’s house(บ้านของนักเรียน)  เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่า “toys” “car” และ “house”  ล้วนเป็นคำนามทั้งสิ้น

  3. The applicant’s unique ______________ enabled her to have also any job that she wanted. ( __________ ที่ยอดเยี่ยมของผู้สมัคร  ทำให้เธอได้งานใดๆก็ตามที่เธอต้องการเช่นเดียวกัน)

     (a) expertise (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

     (b) experts (ผู้เชี่ยวชาญ)

     (c)  expertly (อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างชำนาญ)

     (d) expert (ผู้เชี่ยวชาญ)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (a)  เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

4. She spoke without _____________, expressing self-confidence and projecting that she had a firm handle on the information. (เธอพูดโดยปราศจาก ___________, ซึ่งแสดงความมั่นใจและแสดงออกว่าเธอมีการจัดการ-ควบคุมที่เด็ดขาด (หรือมั่นคง) ในด้านข้อมูลข่าวสาร)

    (a) hesitant (รีรอ, ลังเลใจ)

    (b) hesitate (รีรอ, ลังเลใจ)

    (c) hesitatingly (อย่างลังเลใจ)

    (d) hesitation (การรีรอ, การลังเลใจ, ภาวะ ๒ จิต ๒ ใจ, ความอึกอัก, ความไม่แน่นอน)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (d) เนื่องจากหลังคำบุพบท (preposition)  ในที่นี้คือ “without”  จะต้องเป็นคำนาม (noun) หรือ “gerund” (V + ing) ซึ่งถือเป็นคำนามประเภทหนึ่ง เสมอ  สำหรับข้อ (a) เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ข้อ (b) เป็นคำกริยา (verb)  และข้อ (c)  เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) ตัวอย่างการใช้คำนาม หรือ “gerund” ตามหลังคำบุพบท ได้แก่  

-         Please come to see me the day after tomorrow(โปรดมาพบผมวันมะรืนนี้)

-         We took a shower after coming back from work. (พวกเราอาบน้ำหลังจากกลับจากทำงาน)

-         Patients are asked not to eat anything before an operation(คนป่วยถูกขอร้องไม่ให้กินอะไรเลยก่อนการผ่าตัด)

-         Please turn off the light before leaving the room. (กรุณาปิดไฟก่อนออกจากห้อง)

-         They asked for cooperation(พวกเขาขอความร่วมมือ)

-         She did her work with caution(เธอทำงานของเธอด้วยความรอบคอบ)

-         He works at a bank(เขาทำงานที่ธนาคาร)

-         She is a woman of high confidence(เธอเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นสูงมาก)

5. During an interview, it is important to _____________ your weaknesses in a way that shows you are working to improve them. (ในระหว่างการสัมภาษณ์ มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะ ___________ จุดอ่อนต่างๆของคุณในแบบที่แสดงว่า  คุณกำลังทำการปรับปรุงมันอยู่)

    (a) presentation (การแสดง, การนำเสนอ)

    (b) present (แสดง, เสนอ, นำเสนอ)

    (c) presentable (ซึ่งสามารถแสดงหรือนำเสนอได้)

    (d) presenting

หมายเหตุ – ตอบข้อ (b)  เนื่องจากหลัง “to”  ต้องเป็นกริยาช่องที่ ๑ เสมอ

6. Her handshake had always felt like a dead fish and it was taken as a sign of a ______________ character. (การสำผัสมือของเธอมักจะรู้สึกคล้ายกับปลาตาย  และมันถูกถือว่าเป็นเครื่องหมายของลักษณะที่ ____________)

     (a) weak (อ่อนแอ, อ่อน, อ่อนลง, ไม่มีแรง, แผ่ว, บาง, จาง)

     (b) weakly (อย่างอ่อนแอหรือไม่มีแรง)

     (c)  weakness (ความอ่อนแอ-ไม่มีแรง, ความแผ่ว-บาง-จาง)

     (d) weakening (การทำให้อ่อนแอ)

หมายเหตุ – ตอบข้อ (a) เนื่องจากคำขยายหน้าคำนาม (character) จะต้องเป็นคำคุณศัพท์ (adjective)  สำหรับข้อ (b) เป็น “adverb”  ข้อ (c)  เป็น “noun” และข้อ (d)  เป็นคำนาม(noun) ประเภท “gerund” (V + ing)