หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 473)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. If you don’t want to get stuck in a traffic jam, you should avoid _____________ during rush hour.

(ถ้าคุณไม่ต้องการติดแหงกอยู่ในการจราจรที่ติดขัด  คุณควรหลีกเลี่ยง ________ ในช่วงเวลาเร่งด่วน)

(a) drive

(b) to drive

(c) driving    (การขับรถ)

(d) driven

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เพราะหลังกริยา  Avoid  ต้องตามด้วยคำนาม หรือ  Gerund   (Verb + ing)  ซึ่งหมายถึง   “การ.........................”  ส่วนคำกริยาอื่นๆ ที่ต้องตามด้วยคำนาม  หรือ  Gerund (Verb + ing)  ได้แก่  deny (ปฏิเสธ),  admit (ยอมรับ)appreciate (ยกย่อง, เห็นคุณค่า),  consider (พิจารณา),  detest (เกลียดชัง, รังเกียจ),  enjoy (สนุกสนาน),  finish (ทำเสร็จสิ้น),  imagine (ตรึกตรอง, จินตนาการ),  keep (ทำต่อไป  เช่น keep walking =  เดินต่อไป),  mind (รังเกียจ),  practice (ฝึกหัด, ฝึกฝน),  quit (หยุด, เลิก),  resist (ยับยั้ง),  risk (เสี่ยง),  suggest (แนะนำ),  be (get) used to (คุ้นเคย, เคยชิน),  can’t help (อดไม่ได้),  can’t stand (ทนไม่ได้),  look forward to (ตั้งหน้าตั้งตาคอย),  ตัวอย่างประโยค   ได้แก่

 • Do you mind opening the window?

(คุณจะรังเกียจการเปิดหน้าต่างไหมครับ  หรือ  ช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมครับ)

 • He quits smoking

(เขาเลิกการสูบบุหรี่)

 • They risked losing their lives when they decided to swim across that river.

(พวกเขาเสี่ยงการเสียชีวิตเมื่อตัดสินใจว่ายข้ามแม่น้ำนั้น)

 • They were (got) used to getting up early when they were in college.

(พวกเขาคุ้นเคยหรือเคยชินกับการตื่นนอนแต่เช้าเมื่อตอนที่พวกเขาเรียนมหาวิทยาลัย)

 • We look forward to seeing you next month.

(เราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้พบคุณในเดือนหน้า)

 • I could not help laughing when I saw him in that dress.

(ผมอดหัวเราะไม่ได้เมื่อผมเห็นเขาในชุดนั้น)

 

2. After his contract_______________________________, he will have to look for a new job.

(หลังจากสัญญาของเขา ______________________________ เขาจำเป็นจะต้องหางานใหม่)

(a) expands    (ขยายออกไป, ต่อเวลาออกไป)

(b) expires    (สิ้นสุดลง, หมดอายุ, ยุติ, ตาย, หายใจออก)

(c) expects    (คาดหวัง)

(d) exposes    (แสดง, เปิดเผย)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   

 

3. You should ________________ with your boss before committing yourself to  that project.

(คุณควร ____________________ กับเจ้านายของคุณก่อนการผูกมัดตัวเองกับโครงการนั้น)

(a) speak   (พูด)

(b) will speak

(c) speaking

(d) spoken

ตอบ   -   ข้อ  (a)   เพราะกริยาที่ตามหลังกริยาประเภท  Modal Verb   จะต้องอยู่ในรูป   Infinitive without to  คือ  Verb ช่องที่ 1  ที่ไม่มี  To   นำหน้าเสมอ  กริยาประเภท  Modal Verb  เช่น  will,  would,  shall,  should,  can,  could,  may,  might,  must  เช่น  will hear (ได้ยิน),  would  see  (เห็น),  can  notice (สังเกตเห็น),  may observe (สังเกต),  must watch (ดู),  should  listen to (ฟัง),   smell (ได้กลิ่น),  let (ปล่อยให้, ยอมให้),  make  (ทำให้)   ตัวอย่างประโยค  เช่น

 • He will come to my party next week. 

(เขาจะมางานเลี้ยงของผมสัปดาห์หน้า)

 • They would not believe what you told them. 

(พวกเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่คุณบอกพวกเขา)

 • You should pay a visit to your dentist.

(คุณควรไปพบหมอฟันของคุณนะ)

 • The children may watch TV tonight.

(เด็กๆ อาจจะดูหรือได้รับอนุญาตให้ดูทีวีได้คืนนี้)

 • You must study harder to pass the exam.

(คุณจะต้องเรียนให้หนักยิ่งขึ้นเพื่อสอบผ่าน)

 • May I go into the room?

(ผมขออนุญาตเข้าไปในห้องได้ไหมครับ)

 • You can not smoke in this room.

(คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องนี้)

 • They may be late tomorrow.

(พวกเขาอาจจะมาสายวันพรุ่งนี้)

 • We saw him take the money.

(เราเห็นเขาเอาเงินไป)

 • I heard her play the piano.

(ผมได้ยินเธอเล่นเปียโน)

 • He makes me laugh all the time.

(เขาทำให้ผมหัวเราะตลอดเวลา)

 • She watched him go with another woman.

(เธอเห็นเขาไปกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง)

 • Their boss let them leave before the office hour was over.

(เจ้านายยอมให้พวกเขาออกไปก่อนเวลางานเลิก)

 

4. Mr. Jones finally ______________________ a promotion, and he was very happy to get it.

(ในที่สุด  มิสเตอร์โจนส์ ____________ การเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง  และเขาก็ดีใจมากที่ได้มัน)

(a) received    (ได้รับ)

(b) conceived    (คิด, ตั้งครรภ์)

(c) perceived    (สังเกตเห็น, มองเห็น, มองออก, เข้าใจ)

(d) deceived    (โกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง)

ตอบ  -    ข้อ  (a)

 

5. All employees ______________________________ to attend next Monday’s staff meeting.

(ลูกจ้างทุกคน ____________________________ เข้าร่วมการประชุมพนักงานในวันจันทร์หน้า)

(a) encourage    (กระตุ้น, ส่งเสริม, ให้กำลังใจ)

(b) will encourage

(c) are encouraging

(d) are encouraged    (ได้รับการกระตุ้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากอยู่ในรูป  “Passive voice”  ประธานประโยคเป็นพหูพจน์และเป็นผู้ถูกกระทำ (ถูกกระตุ้น)  แต่ถ้าจะใช้เป็น  “Future tense”   จะต้องเป็น  “Will be encouraged”  (จะได้รับการกระตุ้น)

 

6. We will have to ______________________________ strictly to meet expenses this month.

(เราจำเป็นจะต้อง __________________ อย่างเข้มงวดเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเดือนนี้)

(a) economy    (เศรษฐกิจ, การประหยัด)

(b) economize    (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

(c) economical    (ซึ่งประหยัด)

(d) economist    (นักเศรษฐศาสตร์)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หลัง  “Have to”  (จำเป็นต้อง)  ต้องเป็นกริยาช่องที่    ส่วนข้อ (a)  และ  (d) เป็นคำนาม  สำหรับข้อ (c)  เป็นคำคุณศัพท์

 

7. We will need to think _________________ in order to find a good solution to this problem.

(เราจำเป็นจะต้องคิด _________________________ เพื่อจะหาทางแก้ปัญหาที่ดีต่อปัญหานี้)

(a) creative    (ซึ่งสร้างสรรค์)

(b) creatively    (อย่างสร้างสรรค์)

(c) created    (สร้าง)

(d) creator    (ผู้สร้าง)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากขยายกริยา  “Think”  จึงต้องเป็นกริยาวิเศษณ์  “Adverb

 

8. We ________ each staff member to do his or her part to get this project completed on time.

(เรา _____ พนักงานแต่ละคนให้ทำงานในส่วนของเขาหรือเธอ  เพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จทันเวลา)

(a) expect    (คาดหวัง)

(b) expel    (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(c) expend    (ใช้หมด, ใช้เกลี้ยง, ใช้จ่าย, จ่ายเงิน)

(d) expedite    (เร่ง, กระตุ้น, ทำให้เร็วขึ้น, จัดการให้เสร็จอย่างรวดเร็ว, ส่งไป)

ตอบ   -   ข้อ   (a)    เพราะได้ใจความดีที่สุด   คือ  “คาดหวังให้ทำงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ

 

9. The final report should be sent ______ the company’s main office before the end of the month.

(รายงานฉบับสุดท้ายควรถูกส่ง ___________________ สำนักงานใหญ่ของบริษัทก่อนสิ้นเดือน)

(a) in

(b) on

(c) to    (ไปยัง, ไปที่)   

(d) at

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “ถูกส่งไปยัง  หรือ  ไปที่”  ต้องใช้  “sent to”  สำหรับวลีที่ใช้กับ   “To”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                         สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “To”   ได้แก่   kind (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  “new”  (It is new to me.  –  มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม), close  (ใกล้ชิดกับ),  cruel  (โหด ร้ายกับ),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ),  obvious  (ชัดเจนแก่),  obedient  (เชื่อฟังต่อ),  peculiar  (แปลกประหลาดแก่, เฉพาะกับ),  equal  (เท่ากันกับ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอัน ตรายต่อ),  kind  (กรุณาต่อ),  dear  (เป็นที่รักแก่),  faithful  (ศรัทธาต่อ),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม,  useful  (เป็นประโยชน์กับ),  similar  (คล้ายกับ),  rude  (หยาบคายกับ),  previous  (ก่อน),  used  (เคย),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่ากับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)   เป็นต้น

                        สำหรับคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่   “happen”  (เกิด ขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)-  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำ แนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ),  reply  (ตอบ),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล),  confine  (จำกัดอยู่ใน),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้),  amount  (รวมเป็นจำนวน),  surrender  (ยอมจำนนต่อ),  listen  (ฟัง),  recommend  (แนะนำว่าดี),  devote  (อุทิศแก่),  accustom  (ทำให้คุ้นเคยกับ),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ),  succumb  (พ่ายแพ้ต่อ, ยอมจำนนกับ)  -  He finally succumbed to injury.  (เขาในที่สุดพ่ายแพ้ต่อการบาด เจ็บ  -  คือตาย),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย),  refer  (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา),  yield  (จำนน หรือพ่ายแพ้ต่อ),  introduce  (แนะนำให้รู้จักกับ),  reduce  (ลดลงจนต้อง),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),   เป็นต้น

 

10. This office is expensive, but it’s ______________________________ than our old office.

(สำนักงานนี้มีราคา (ค่าเช่า) แพง  แต่ว่ามัน __________________ กว่าสำนักงานเก่าของเรา)

(a) space    (อวกาศ, ที่ว่าง, ที่ว่างเปล่าในท้องฟ้า, ช่องว่างระหว่างบรรทัด, ระยะห่าง, เว้นระยะ)

(b) spacious    (มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง)

(c) more spacious    (กว้างขวางมากกว่า)

(d) most spacious    (กว้างขวางที่สุด)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นกว่า” (Comparative degree)  สังเกตได้จาก   “Than”  และเนื่องจาก  “Spacious”  เป็นคำพยางค์ยาว  จึงต้องใช้  “More”  นำหน้า

 

11. He will call you as soon as he ______________________________________________.

(เขาจะโทรฯหาคุณในทันทีที่เขา ___________________________________________)

(a) arrive

(b) arrives    (มาถึง)

(c) arrived

(d) will arrive

ตอบ   -   ข้อ  (b)  เนื่องจากประโยคนี้มีประโยคใหญ่  (Main clause)  คือ  “He will call you”)  เป็น  “Future tense”  ดังนั้น  ประโยคย่อย  (Subordinate clause)  “As soon as he arrives จึงต้องอยู่ในรูป  “Present simple tense”  นอกจากนั้น  หลังคำ  “as soon as”,  “before”,  “after”,  “when”   ไม่นิยมใช้ประ โยคเป็นรูป  “Future tense”  แต่ใช้เพียง  “Simple tense”  เท่านั้น  ส่วนจะเป็น  “Present simple”   หรือ  “Past simple”  ให้ดูที่กริยาในประโยคใหญ่เป็นหลัก  เช่น

 • He will call you as soon as he arrives.
 • He would call you as soon as he arrived.

(เขาจะโทรมาหาคุณ  ทันทีที่เขามาถึง)

 • I will take a walk before I go to work.
 • I would take a walk before I went to work.

(ผมจะเดินออกกำลัง  ก่อนไปทำงาน)

 • She will come to see me after she finishes her work.
 • She would come to see me after she finished her work.

(เธอจะมาเยี่ยมผม  หลังจากเธอทำงานเสร็จ)

 • They will go swimming when they have time.
 • They would go swimming when they had time.

(พวกเขาจะไปว่ายน้ำ  เมื่อพวกเขามีเวลา)

 

12. They brought extra chairs into the room _________ they expected a large number of people to attend the meeting.

(พวกเขานำเก้าอี้เสริมเข้ามาในห้อง ____________ พวกเขาคาดหวังว่าจะมีผู้คนมากมายมาร่วมประชุม)

(a) however    (อย่างไรก็ตาม)

(b) moreover    (ยิ่งไปกว่านั้น)

(c) since    (เพราะว่า)

(d) although    (ถึงแม้ว่า)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากข้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน  คือ  “นำเก้าอี้เสริมเข้ามา (เป็นผล),  เพราะว่าคาดว่าจะมีคนมาร่วมประชุมเยอะ (เป็นเหตุ)

 

13. __________________ he graduated from the university, he got a job at a good company.

(___________________________ เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัย,  เขาได้งานทำในบริษัทที่ดี)

(a) Later    (ต่อมา)

(b) After    (ภายหลังจาก)

(c) Following    (ภายหลัง)

(d) Next    (ต่อมา, ถัดมา)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เพราะได้ใจความดีที่สุด  ทั้งนี้   “After”  อาจตามด้วยประโยค  หรือวลี  (คำนาม)  ก็ได้  ส่วน  “Following”  เป็น  “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม  หรือ  วลีเพียงอย่างเดียว  จะตามด้วยประโยค   (He graduated)  ไม่ได้  ตัวอย่างประโยค  เช่น

 • After a heavy rain (วลี), there was a big flood (ประโยค).

(หลังจากฝนตกหนัก,  มีน้ำท่วมใหญ่)

 • After the police’s investigation (วลี), the man was found guilty (ประโยค).

(หลังจากการสอบสวนของตำรวจ,  ชายคนนั้นถูกพบว่ามีความผิด)

 • After he had finished his work (ประโยคย่อย), he went back home (ประโยคใหญ่).

(หลังจากเขาทำงานเสร็จ,  เขากลับบ้าน)

 • Following a hard day’s work (วลี), we felt very tired (ประโยค).

(ภายหลังจากงานหนัก,  เรารู้สึกเหนื่อยอย่างมาก)

 • Following a long and severe winter (วลี), there was a pleasant and warm spring (ประโยค).

(หลังจากหน้าหนาวที่ยาวนานและ (หนาว) รุนแรง,  มีฤดูใบไม้ผลิที่น่ารื่นรมย์และอบอุ่น – ตามมา) 

 

14. Several important pieces of information were _______________________ from the report.

(ข่าวสารสำคัญหลายชิ้นได้ถูก ______________________________________ จากรายงาน)

(a) omitted    (เอาออก, ตัดทอน, ข้ามไป, ไม่พูดถึง, ละเว้น, ละเลย)

(b) omit

(c) omitting

(d) omission    (การละเว้น, การเอาออก, การตัดทอน)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็น  “Passive voice”  คือ  ประธานของประโยค  (Pieces of information)   เป็นผู้ถูกกระทำ  หมายถึง  “ข่าวสารถูกเอาออกหรือตัดทอนจากรายงาน”  ทั้งนี้  ประธานประโยคจริงๆ คือ  “Pieces”  ซึ่งเป็นพหูพจน์  ส่วน  “of information”   เป็นส่วนขยายประธาน  และเนื่องจากประโยคนี้เป็นอดีต  จึงต้องใช้ในรูป  {Subject (พหูพจน์) + Were + Verb 3}  หรือ  {subject (เอกพจน์)  + Was + Verb 3}  ตัวอย่างประโยค  “Passive voice”  ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต  เช่น

 • The birds were shot by the hunter.   (นกถูกยิงโดยนายพราน)
 • The dog was run over by a car.   (หมาถูกทับโดยรถ หรือ หมาถูกรถทับ)
 • They were punished by their parents.   (พวกเขาถูกลงโทษโดยพ่อแม่)
 • She was admitted to a hospital.   (เธอถูกรับเข้า – เป็นคนป่วย – ในโรง พยาบาล)

 

15. The office was in excellent condition when we moved in because the former _________ was very tidy.

(สำนักงานอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมเมื่อเราย้ายเข้ามา  เพราะว่า ________ คนก่อนมีระเบียบเรียบร้อย-สะอาดสะอ้านอย่างมาก)

(a) occupant    (ผู้ครอบครอง, ผู้เช่าอาศัย, ผู้พำนักอาศัย)

(b) occupy    (ครอบครอง, ครอง, อาศัยอยู่, ยึดครอง)

(c) occupied

(d) occupancy    (การครอบครอง, การพำนักอาศัย, การยึดครอง, ช่วงเวลาการครอบครองหรือยึดครอง)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากเหมาะสมที่สุด  คำที่จะเติมลงไปในข้อนี้จะต้องเป็นคำนาม  เนื่องจากมีคำคุณศัพท์  (Former)  ขยายอยู่ข้างหน้า  และต้องเป็นบุคคลด้วย  คือ  “ผู้ครอบครองคนก่อน”  ส่วนข้อ  (b)  และ  (c)  เป็นคำกริยา  สำหรับข้อ  (d)  เป็นคำนามก็จริง  แต่ไม่สามารถใช้ได้  เนื่องจากประโยคข้างบนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนกับคน  คือ  ระหว่าง  “เรา”  กับ  “ผู้ครอบครองสำนักงานคนก่อน

 

16. The document that you requested ________________________________ on your desk.

(เอกสารที่คุณร้องขอ _____________________________________ บนโต๊ะทำงานของคุณ) 

(a) am

(b) is    (อยู่)

(c) are

(d) were

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากประธานของประโยคใหญ่  คือ  “The document”   ซึ่งเป็นเอกพจน์  กริยาของประโยคใหญ่  จึงต้องเป็น  “Is”  ส่วนข้อ  (c)  และ  (d)  ใช้กับประธานพหูพจน์  สำหรับข้อความ  “That you requested”  เป็นอนุประโยค  หรือ  ประโยคย่อย  (Adjective clause)  ทำหน้าที่ขยายประธาน  (The document)

 

17. Dr. Simon is a well-respected expert and has ________________ experience in her field.

(ดอกเตอร์ไซม่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเคารพเป็นอย่างมาก  และมีประสบการณ์ _______ ในสาขาของเธอ)

(a) extend    (ขยายหรือต่อเวลาออกไป, ขยายออกไป, ทำให้กว้างออก, กางออก, แผ่ออก)

(b) extends

(c) extensive    (กว้างขวางมาก, กว้าง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

(d) extension    (การขยายหรือต่อออกไป, การทำให้กว้าง, การกางออก-แผ่ออก)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากคำที่จะเติมลงไปต้องเป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)  เพราะขยายคำนาม  (Experience)  ส่วนข้อ  (a)  และ  (b)  เป็นคำกริยา,  สำหรับข้อ  (d)  เป็นคำนาม

 

18. Because I am broke, I wish to ask you for a ___________________________________.

(เพราะว่าผมถังแตก  ผมปรารถนาจะขอ ________________________________ จากคุณ)

(a) borrow    (ขอยืม)

(b) budget    (งบประมาณ)

(c) bonanza    (ขุมทรัพย์มหาศาล, โชคลาภที่ยิ่งใหญ่, ขุมแร่ใหญ่, ขุมแร่มีค่า)

(d) loan    (เงินกู้, สิ่งที่ให้ยืม, การให้กู้, การให้ยืม)

 

19. You must carry them very carefully because they are ____________________________.

(คุณต้องถือมันด้วยความระมัดระวังอย่างมาก  เพราะว่ามัน _________________________)

(a) flexible    (ยืดหยุ่น, ละมุนละไม, คล่อง, พลิกแพลงได้, งอได้, งอได้ง่าย, เปลี่ยนแปลงได้)

(b) fragile    (แฟร้จ-ไจล)  (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง)

(c) terrific    (เทอะ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ยอดเยี่ยม, ที่แจ๋ว, ที่ดีมาก, ที่น่ากลัว, ที่รุนแรงมาก)

(d) miserable    (มิส-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

 

20. Baseball teams from the United States make ______________________ tours of Japan.

(ทีมเบสบอลจากสหรัฐฯเดินทาง ____________________________________ ไปญี่ปุ่น)

(a) rapidly    (อย่างเร็ว)  (ใช้ขยายคำกริยา)

(b) often    (บ่อยๆ)  (เป็น  “Adverb of frequency”)  (ใช้ขยายคำกริยา)

(c) frequent    (บ่อยๆ)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) modern    (ทันสมัย)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)  ขยายคำนาม  “Tours

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป