หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 419)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. _____________ did Vice-President Lyndon Johnson become President of the United States.

(___________ (ที่) รองประธานาธิบดี ลินดอน จอห์นสัน  ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ)  (=  รองประธานาธิบดี ลินดอน จอห์นสัน ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ ฯ  เมื่อมีการลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้

(a) It was not until the assassination of President John F. Kennedy when

(b) It was not until the assassination of President John F. Kennedy that    (มันไม่จนกระทั่งการลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้  ที่)

(c) Not until the assassination of President John F. Kennedy when  

(d) Not until the assassination of President John F. Kennedy    (ไม่จนกระทั่งการลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้

ตอบ    -    ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  ข้อ  (b)  แต่ต้องแก้เป็น  "It was not until the assassination of President John F. Kennedy that Vice-President Lyndon Johnson became President of the United States"  (มันมิได้ (เกิดขึ้น) จนกระทั่งการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี้  ที่ รองฯ ลินดอน จอห์นสัน  ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ)

                                              จงสังเกตว่า    ประโยคข้างล่างมีความหมายเหมือนกัน  แม้จะมีโครงสร้างที่ต่างกัน

 • Not until the assassination of President John F. Kennedy did Vice-President Lyndon Johnson become President of the United States.
 • It was not until the assassination of President John F. Kennedy that Vice-President Lyndon Johnson became President of the United States.
 • Vice-President Lyndon Johnson did not become President of the United States until the assassination of President John F. Kennedy.

(ทั้ง    ประโยคข้างบนมีความหมายเหมือนกัน  คือ  รองประธานาธิบดี ลินดอน จอห์นสัน ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ ฯ  เมื่อมีการลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้)  (=  รองประธานาธิบดี ลินดอน จอห์นสัน  มิได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ  จนกระทั่งการลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้)

                                                             ดูเพิ่มเติมการใช้   Not until”   จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่ 

 • Not until the late 1870’s ______ an outlet for her talents and sympathies in charitable work.

(ไม่จนกระทั่งในปลายทศวรรษ  ๑๘๗๐  (ที่) __________ ทาง (ระบาย) ออกสำหรับพรสวรรค์และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของเธอ  ในงานการกุศล)  (=  แอนนา  แฮลโลเวลล์  พบทาง (ระบาย) ออกสำหรับพรสวรรค์และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของเธอ  ในงานการกุศล  ในปลายทศวรรษ  ๑๘๗๐)  (=  แอนนา  แฮลโลเวลล์  มิได้พบทาง (ระบาย) ออกสำหรับพรสวรรค์และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของเธอ  จนกระทั่งในปลายทศวรรษ  ๑๘๗๐)

(a) that Anna Hallowell found

(b) did Anna Hallowell find    (แอนนา  แฮลโลเวลล์  พบ)

(c) when did Anna Hallowell find

(d) when Anna Hallowell found

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Not until”  จากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่ 

 • It was not _________________ last week that Bill _________________ guilty.

(มันไม่ ___________ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ที่บิล ___________ ว่ามีความผิด)  (=  บิลถูกพบ (ถูกตัดสิน) ว่ามีความผิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)  (=  บิลมิได้ถูกพบ (ถูกตัดสิน) ว่ามีความผิด  จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(a) when ______________ had found

(b) until ______________ was found    (จนกระทั่ง  __________________  ถูกพบ)

(c) after ______________ was found

(d) before ______________ found

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเราใช้   “Not”  คู่กับ  “Until”   ซึ่งมีความหมายว่า  “ไม่............................จนกระทั่ง”   เช่น

 • It was not until 1904 that the first train came into service.

(รถไฟขบวนแรกออกให้บริการในปี  ๑๙๐๔(=  รถไฟขบวนแรกมิได้ออกให้บริการ  จนกระทั่งในปี  ๑๙๐๔)  (มันไม่จนกระทั่งในปี  ๑๙๐๔  ที่รถไฟขบวนแรกออกให้บริการ)

                                               อย่างไรก็ตาม  เมื่อนำ   “Not until”  มาไว้ข้างหน้าประโยค  จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างเป็น   “Not until + วลี + Verb (พิเศษ)  + Subject + Verb (แท้)”   เช่น

 • Not until 1997 did the United States resume its diplomatic relationship with North Vietnam.

(สหรัฐฯดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตต่อไปกับเวียดนามในปี  ๑๙๙๗  -  หลังจากที่ตัดความสัมพันธ์ไปหลายปี)  (ไม่จนกระทั่งปี  ๑๙๙๗  ที่สหรัฐฯดำเนินความ.............................)

 • Not until when she had come into the room dis she see what had happened.

(เธอมิได้เห็นว่าอะไรได้เกิดขึ้น  จนกระทั่งเมื่อเธอได้เข้ามาในห้อง)  (=  เธอเห็นว่าอะไรได้เกิดขึ้น  เมื่อเธอเข้ามาในห้อง)  (=  ไม่จนกระทั่งเมื่อเธอได้เข้ามาในห้อง  ที่เธอได้เห็นว่าอะไรได้เกิดขึ้น)

                                            สำหรับตัวอย่างอื่นๆ  ได้แก่

 • Ali did not become champion again until 1974.

(= Not until 1974 did Ali become champion again.)

(= It was not until 1974 that Ali became champion again.)

(อาลีไม่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนคืนมาอีก  จนกระทั่งปี  ๑๙๗๔)  (คือ  ได้เป็นแชมเปี้ยนอีกวาระหนึ่งในปี  ๑๙๗๔)

 • She missed the 7 o’clock train and did not get to the office until ten o’clock.

(= She missed the 7 o’clock train and not until ten o’clock did she get to the office.)

(=  She missed the 7 o’clock train and it was not until ten o’clock that she got to the office.)

(เธอพลาดรถไฟเที่ยว    โมง  และกว่าจะไปถึงที่ทำงานก็  ๑๐  โมงเข้าไปแล้ว)  (คือ  ไปไม่ถึงที่ทำงาน  จนกระทั่ง  ๑๐  โมง)  (=  เธอไปถึงที่ทำงานตอน  ๑๐  โมง)

 

2. I prefer history _________________________________________________ geography.

(ผมชอบวิชาประวัติศาสตร์ ___________________________________ วิชาภูมิศาสตร์)

(a) more than

(b) than

(c) to    (มากกว่า)

(d) not

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง   (Prefer)   ใช้   “To”  แต่ใช้   “I like history more than geography.”   (ผมชอบวิชาประวัติศาสตร์มากกว่าวิชาภูมิศาสตร์)  สำหรับวลีที่ใช้กับ   “To”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                                                  สำหรับคำคุณศัพท์   (Adjective)   ที่ใช้กับ   “To”   ได้แก่   kind  (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  “new”  (It is new to me.  –  มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม), close  (ใกล้ชิดกับ),  cruel  (โหดร้ายกับ),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ),  obvious  (ชัดเจนแก่),  obedient  (เชื่อฟังต่อ),  peculiar  (แปลกประหลาดแก่, เฉพาะกับ),  equal  (เท่ากันกับ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ),  kind  (กรุณาต่อ),  dear  (เป็นที่รักแก่),  faithful  (ศรัทธาต่อ),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม,  useful  (เป็นประโยชน์กับ),  similar  (คล้ายกับ),  rude  (หยาบคายกับ),  previous  (ก่อน),  used  (เคย),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่ากับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)   เป็นต้น

                                                 สำหรับคำกริยาที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่   “happen”  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)-  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำแนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ),  reply  (ตอบ), appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล),  confine  (จำกัดอยู่ใน),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้),  amount  (รวมเป็นจำนวน),  surrender  (ยอมจำนนต่อ),  listen  (ฟัง),  recommend  (แนะนำว่าดี),  devote  (อุทิศแก่),  accustom  (ทำให้คุ้นเคยกับ),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ),  succumb  (พ่ายแพ้ต่อ, ยอมจำนนกับ)  -  He finally succumbed to injury.  (เขาในที่สุดพ่ายแพ้ต่อการบาด เจ็บ  -  คือตาย),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย),  refer  (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา),  yield  (จำนน หรือพ่ายแพ้ต่อ),  introduce  (แนะนำให้รู้จักกับ),  reduce  (ลดลงจนต้อง),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),   เป็นต้น

 

3. What do you want me to do with the people ___________________________ outside?

(คุณต้องการให้ผมทำอะไรกับผู้คน ____________________________ (อยู่) ข้างนอก) 

(a) are waiting

(b) who they are waiting

(c) who waits

(d) who are waiting    (ผู้ซึ่งกำลังรอคอย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ   “That are waiting”   หรือ   “Who wait  (ผู้ซึ่งรอคอย),  That wait”  หรือลดรูปอนุประโยค  เหลือเพียง   “Waiting”  ก็ได้

 

4. I’ll try __________________________________________________________ my best.

(ผมจะพยายาม ________________________________________________ ดีที่สุด)

(a) to make

(b) to work

(c) to show

(d) to do    (ทำ)

ตอบ    –    ข้อ  (d)    “Do one’s best”  =  “ทำดีที่สุด”  และหลังกริยา  “Try” ต้องตามด้วย   “Infinitive with to” (To + Verb 1)  สำหรับกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วย  “Infinitive with to”  (To + Verb 1)   ได้แก่  promise (สัญญา), offer (เสนอ), want (ต้องการ), hope (หวัง), plan (วางแผน), hesitate (รีรอ, ลังเลใจ), fail (ล้มเหลว), learn (เรียนรู้), expect (คาดหวัง), refuse (ปฏิเสธ), need (ต้องการ), dare (กล้า), claim (อ้าง), agree (ตกลง), demand (เรียกร้อง), wish (ปรารถนา), intend (ตั้งใจ), seem (ดูเหมือนว่า), resolve (ตกลงใจ), determine (ตัดสินใจ), decide (ตัดสินใจ), pretend (แสร้งทำ), afford (มีฐานะพอ, สามารถหามาได้), happen (บังเอิญ), appear (ดูเหมือนว่า), prove (พิสูจน์ว่า), ask (ขอร้อง), beg (ขอร้อง), choose (เลือก), manage (ประสบความสำเร็จ), hurry (เร่งรีบ), tend (มักจะชอบ), arrange (จัดแจง, เตรียมการ), care (สนใจ), come (มา)   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • They want to take a rest.

(พวกเขาต้องการพักผ่อน)

 • She expects to arrive there in time.

(เธอคาดหวังว่าจะไปถึงที่นั่นทันเวลา)

 • He pretended not to see me.

(เขาแสร้งทำเป็นไม่เห็นผม)

 • We decided to buy a new home.

(เราตัดสินใจซื้อบ้านใหม่)

 • He came to see me late at night.

(เขามาพบผมเวลากลางคืนตอนดึก)

 • We must learn to work hard and to save money.

(เราจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำงานหนักและออมเงิน)

 • She refused to go out with him.

(เธอปฏิเสธที่จะออกไปข้างนอกกับเขา)

 • She affords to buy an expensive car.

(เธอมีฐานะพอที่จะซื้อรถยนต์ราคาแพง)

 • They agreed to take a vacation this summer.

(พวกเขาตกลงที่จะเดินทางวันหยุดพักผ่อนหน้าร้อนนี้)

 • We wish to graduate in a few months and to get a job.

(เราปรารถนาที่จะเรียนจบในอีก ๒ – ๓ เดือนข้างหน้าและได้งานทำ)

 • He asked to play a role in the school play.

(เขาขอร้องที่จะแสดงในบทในละครของโรงเรียน)

 • They promised to come and they did come.

(พวกเขาสัญญาว่าจะมา และก็มาจริงๆ)

 • The team failed to win a place in the finals.

(ทีมนั้นไม่สามารถที่จะได้เข้ารอบสุดท้าย)

 • They hoped to meet their parents after separating with them for years.

(พวกเขาหวังจะได้พบกับพ่อแม่หลังจากแยกกับพ่อแม่เป็นเวลาหลายปี)

 • Did you manage to get anything to eat before you came?

(คุณประสบความสำเร็จ (สามารถ) หาอะไรกินก่อนมาที่นี่หรือเปล่า)

                                              สำหรับวลีที่ใช้   “Do”  และ  “Make”  ได้แก่

                                                                Do

 • do one’s best  (do his/her best)  (ทำดีที่สุด)
 • do one’s duty   (ทำหน้าที่ของตน)
 • do good   (ทำดี)
 • do bad   (ทำชั่ว)
 • do harm   (ทำอันตราย)
 • do someone a favor   (ช่วยเหลือคนอื่น)
 • do someone good   (ทำให้รู้สึกดีขึ้น, ทำประโยชน์ให้)
 • do the right   (wrong)  thing   (ทำในสิ่งที่ถูก-ผิด)
 • do duty   (ทำหน้าที่)
 • do work   (ทำงาน)
 • do things   (ทำสิ่งต่างๆ)
 • do a lot of reading   (อ่านหนังสือเยอะแยะ)
 • do your teeth   (แปรงฟันของคุณ)
 • do the flowers    (จัดดอกไม้)
 • do the cleaning    (ทำความสะอาด)
 • do the washing up    (ซักผ้า-ล้างจาน)
 • do the cooking    (ปรุงอาหาร)
 • do nothing   (ไม่ทำอะไร)
 • do a subject   (ศึกษาวิชาที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย)
 • do something about a problem    (ลงมือทำเพื่อพยายามแก้ปัญหา)
 • do something about immigration    (แก้ปัญหาการอพยพ)
 • do all we can    (ทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้)
 • There’s nothing I can do about it.

(ไม่มีสิ่งใดที่ผมสามารถทำได้เกี่ยวกับมัน – คือช่วยอะไรไม่ได้)

 • That hat does nothing for you.  

(หมวกใบนั้นไม่เหมาะกับคุณ)

 • I wonder what his father does.   

(ผมสงสัยว่าพ่อเขาทำงานอะไร)

 • He didn’t do very well in his exam.

(เขาไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการสอบ)

 • Do you do train bookings to London?

(คุณให้บริการจองตั๋วรถไฟไปลอนดอนหรือเปล่า)

 • PWA does tap water for the public.

(กปภ. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน)

 • He can do 120 miles per hour in that car.  

(เขาสามารถทำเวลาได้ ๑๒๐ ไมล์ต่อชั่วโมงในรถคันนั้น)

 • This pen will do.  

(ปากกาด้ามนี้ก็ใช้ได้แล้ว – เพียงพอแล้ว)

 • Two thousand dollars will do me very well.

(เงิน  ๒,๐๐๐  เหรียญพอเพียงกับความต้องการของผมเป็นอย่างดี)

 • What did you do with the keys?

(คุณเอากุญแจไปเก็บไว้ที่ไหน)

 • What did you do with that Baht 500 I gave you?

(คุณเอาเงิน  ๕๐๐  บาทที่ผมให้ไปทำอะไร)

 • What can I do for you? 

(ผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง)

 • How are you doing?

(คุณสบายดีหรือครับ)

 • How do you do” 

(ใช้พูดทักทายเมื่อตอนพบกัน  อีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบว่า“How do you do?”เช่นเดียวกัน)

 • This book has (หรือ is) to do with married life.

(หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับชีวิตการแต่งงาน)

 • Easier said than done.    (พูดง่ายกว่าทำ – เป็นสุภาษิต)
 • make do   (อยู่แบบถูไถ หรือ ใช้  –  เงิน, สิ่งของ  –  เท่าที่มีไปพลางๆก่อน หรือแก้ขัดไปก่อน)
 • I have only Baht 100.  It is not much but I have to make do with it.)

 (ผมมีเงินแค่  ๑๐๐  เดียว มันไม่มาก แต่ผมก็ต้องถูไถไปกับเงินจำนวนนี้)

 • He had no hammer to use with the nails but he could make do with this stone.)  

(เขาไม่มีค้อนที่จะใช้ตีตะปู   แต่เขาสามารถใช้หินก้อนนี้  (ตอก)  แทนค้อนแก้ขัดไปก่อน)

 • dos and don’ts    (สิ่งที่ต้องทำและห้ามทำ)
 • There are plenty of dos and don’ts in this contract.

(มีสิ่งที่ต้องทำและห้ามทำมากมายในสัญญานี้)

 • do homework (housework)   (ทำการบ้าน-งานบ้าน)
 • do crossword puzzles    (ทำปริศนาอักษรไขว้)
 • do the exercise   (ออกกำลัง)
 • do the bedroom    (จัดห้องนอน)
 • do away with    (กำจัด, ทำลาย)
 • do the shopping    (ไปซื้อของ-ช้อปปิ้ง)
 • do business    (ทำธุรกิจ)
 • have something to do with    (มีส่วนเกี่ยวข้องกับ)
 • have nothing to do with    (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ)

                                                        Make

 • make a mistake   (ทำผิด)
 • make a noise   (ทำเสียงดัง)
 • make a speech    (กล่าวสุนทรพจน์)
 • make a hole   (เจาะรู)
 • make beds   (สร้างเตียง)
 • make the beds  (จัดเตียง, ปูเตียง)
 • be made of gold   (ทำด้วยทอง)  (สามารถเห็นทองในสภาพเดิม)
 • be made from wheat    (ทำมาจากข้าวสาลี)  (แปรสภาพมาแล้ว ดูไม่ออกว่ามาจากข้าวสาลี  เพราะกลายเป็นขนมปังแล้ว)
 • a car (which was) made in China    (รถผลิตในญี่ปุ่น)
 • a Japanese-made car   (รถผลิตในญี่ปุ่น)
 • make a choice    (เลือก)
 • make a discovery   (ค้นพบ)
 • make a statement   (พูด, กล่าว)
 • make a decision    (ตัดสินใจ)
 • make a suggestion   (แนะนำ)
 • make an announcement   (ประกาศ)
 • make up   (กุเรื่อง, แต่งหน้า)
 • make up for   (ชดเชย)
 • make out    (เข้าใจ)
 • make you a good secretary   (เป็นเลขาฯ ที่ดีของคุณ)
 • make a good doctor   (เป็นหมอที่ดี)
 • sixty minutes make an hour   (๖๐  นาทีเป็น ชั่วโมง)
 • two and two make four   ( บวก    เป็น )
 • make a fool of oneself   (หลอกตัวเอง, ทำให้ตัวเองดูเป็นไอ้โง่)

 

5. We ________________________________________ that she would come to our party.

(เรา __________________________________________ ว่าเธอจะมางานเลี้ยงของเรา)

(a) sure

(b) sured

(c) were sure    (มั่นใจ, แน่ใจ)

(d) were sured

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Sure”  เป็นคำคุณศัพท์  จึงต้องใช้กับ   “Verb to be”  (Were)  ส่วน  “Sured”  ไม่มีใช้

 

6. How ____________________________________________ do you have your hair cut?

(คุณตัดผม ____________________________________________________ เท่าใด)

(a) much    (มาก)

(b) many times    (หลายครั้ง)

(c) often    (บ่อย)

(d) long    (ยาว, นาน)

 

7. The criminal was convicted ___________ murder, rape, illegal possession of firearms, and subversion.

{อาชญากรถูกตัดสินว่ามีความผิด __________ การฆาตกรรม, ข่มขืน, การครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมาย, และล้มล้าง (บ่อนทำลาย) รัฐบาล}

(a) for

(b) at

(c) with

(d) of    (ในเรื่อง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   

                                                 สำหรับคำกริยา,  คุณศัพท์  หรือ  วลีที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่   “source of”  (แหล่งของ)  -  Meat is an excellent source of vitamins.  (เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของวิตามิน),  “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.”  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  “The company doses not approve of women smoking.”  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุ หรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  “He often boasts of his wealth.”  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  “We are thinking of buying her a present.”  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  “She warned me of the danger.”  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง.....................)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน)  -  “We have never heard of his plan.”  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  “Have you heard of Lewis Baker?”  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  “Beware of dogs !”  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  “These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.”  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  “The other members disapproved of his methods.”  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  “After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.”  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  “Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.”  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),  “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  “I’m interested in the cure of cancer.”  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  “The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.”  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  “We had a smell of fresh bread when we entered the shop.”  (เราได้กลิ่นขนมปังสดเมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  “The room smelled of cigars.”  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  “Be careful of the floor.  I’ve just polished it.”  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย),  “sure”  (มั่นใจ),  “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี),  “certain” (มั่นใจ, แน่นอน),  “free”  (ยกเว้น),  “proud”  (ภูมิใจ),  “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ),  “capable”  (สามารถ),  “ashamed”  (ละอายใจ), “suspicious”  (สงสัย, ระแว),  “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้),  “convinced”  (เชื่อ), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ๑ ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ ๒ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”   ( ๒ ใน ๓),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “the average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

8. Before he was arrested, the criminal traveled ___________ the name “John Smith” and stayed at a cheap, suburban hotel most of the time.

(ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม  อาชญากรเดินทาง ___________ ชื่อ  “จอห์น  สมิธ”  และพักที่โรงแรมราคาถูกซึ่งอยู่นอกเมือง  เป็นส่วนใหญ่)

(a) on

(b) in

(c) under    (ภายใต้)

(d) beneath    (ข้างใต้, ต่ำกว่า, เลวกว่า, ไม่เหมาะ, ไม่สมควร)

ตอบ   –   ข้อ   (c)

                                                     สำหรับวลีที่ใช้กับ  “Under”   ได้แก่  “under age”  (อายุน้อยเกินไป, ยังไม่โตพอ, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ),  “under his arm”  (หนีบอยู่ใต้รักแร้),        “in his hand”  (อยู่ในมือ),  “under arrest”  (ถูกจับกุมโดยตำรวจ),  “under cover” (ภายใต้กำบัง, อย่างซ่อนเร้น, อย่างปิดบังอำพราง), (The prisoners escaped under cover of darkness. – นักโทษหลบหนีไปภายใต้กำบังของความมืด หรือ โดยซ่อนเร้นไปกับความมืด)  “under fire” (ถูกยิงหรือถูกโจมตี, ถูกโจมตีด้วยอาวุธปืนหรือคำพูด),  “under one’s breath” (ในแบบกระซิบ, ด้วยเสียงที่แผ่วเบา),  (I told Jim the news under my breath, but Tom overheard me.  –  ผมบอกข่าวแก่จิมด้วยเสียงที่แผ่วเบาหรือแบบกระซิบ  แต่ทอมแอบได้ยินผมพูด), “under one’s nose  (= under the nose of)”   อยู่ในสายตา, เห็นอยู่ตำตา, ต่อหน้าต่อตา,  อยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้ง่าย, (The thief walked out of the museum with the painting, right under the nose of the guards. – เจ้าขโมยเดินออกไปจากพิพิธภัณฑ์พร้อมกับภาพวาด  ต่อหน้าต่อตา รปภ. เลยทีเดียว  -   โดยที่ รปภ. ไม่เห็น),  “under one’s wing”  (ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ หรือปกป้องคุ้มครองของ,  “under the circumstances  (= in the circumstances)”  (ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่, ในสภาวะปัจจุบัน, ตามที่สิ่งต่างๆเป็นอยู่),  “under the sun”  (บนโลกนี้, ในโลกนี้  -  ใช้เพื่อแสดงการเน้น), (The President’s assassination shocked everyone under the sun.    การลอบสังหารท่านประธานาธิบดีทำให้ทั้งโลกตกตะลึง), (Where under the sun could I have put my purse?  –  ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ที่ไหนบนโลกนี้), “under the counter”  (แอบซื้อหรือขายกันอย่างลับๆ  –  เปรียบเหมือนใต้เคาน์เตอร์), (The liquor dealer was arrested for selling beer under the counter to teenagers.  –  คนขายสุราถูกตำรวจจับเพราะขายเบียร์ให้เด็กวัยรุ่นอย่างผิดกฎหมาย   -   คือลักลอบขาย),  “under the table”  (ใต้โต๊ะ),  “under the bench”  (ใต้ม้านั่ง),  “under the blanket”  (ใต้ผ้าห่ม หรือห่มผ้าห่ม),  “under the earth (the ground)”  (ใต้ดิน),  “under the sea”  (ใต้ทะเล),   “under difficult circumstances”  (ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก), “China under Chairman Mao”  (จีนภายใต้การปกครองของประธานเหมา), “Vietnam under communist rule”  (เวียดนามภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์),  “under capitalism”  (ภายใต้ระบอบทุนนิยม),  “under repair” (กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม),  “under investigation” (กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวน-สอบสวน),  “under construction”  (กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง),  “under discussion”  (กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน), “under supervision”  (ภายใต้การกำกับดูแล)  “under cultivation” (กำลังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก),  “under surveillance” (อยู่ภายใต้การสอดส่องดูแล-สำรวจตรวจตรา),  “under attack”  (ถูกโจมตี),  “under guard” (ได้รับความคุ้มครอง),  “under suspicion” (ถูกระแวงสงสัย),  “under his influence”  (ภายใต้อิทธิพลของเขา),  “under the impression” (มีความประทับใจ),  “under the assumption”  (มีหรือภายใต้ข้อสมมติฐาน),  “under pressure”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความกดดัน),  “under stress” (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความเครียด),  “under immediate threat”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับการคุกคาม-อันตรายโดยตรง),  “under treatment”  (ได้รับการเยียวยารักษา),  (He is under treatment for an ulcer.)  –   (เขากำลังได้รับการเยียวยารักษาแผลพุพอง-เน่าเปื่อย),  “under his real name”  (เขียนหนังสือ) โดยใช้ชื่อจริง  -  มิได้ใช้นามแฝงหรือชื่อคนอื่น),  “land under cash crops”  (ที่ดินที่กำลังใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ),  “He studied under Professor Thomas.”  (เขาเรียนภายใต้การสอนโดยอาจารย์โทมัส),  “John worked under his supervisor.” (จอห์นทำงานภายใต้การสอนหรือกำกับของผู้ควบคุมดูแลของเขา),  “I’ve got two clerks under me in my section.”  (ผมมีเสมียนเป็นลูกน้อง  ๒  คนในแผนก),  “children under 12”  (เด็กอายุต่ำกว่า  ๑๒),  “expenditure under $ 10 million”  (ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า  ๑๐  ล้านเหรียญ),   “under retirement age”  (อายุต่ำกว่าวัยเกษียณ  คือ  ต่ำกว่า  ๖๐  ปี)  เป็นต้น

 

9. The dictator declared martial law, ______________________________ his rule by decree.

(เจ้าจอมเผด็จการประกาศกฎอัยการศึก ____________ การปกครองของเขาออกไปโดยใช้คำสั่ง-คำบัญชา)

(a) extend

(b) extended

(c) extending    (ขยายเวลา, ต่อเวลา, ยืดออกไป, ทำให้กว้างออก, กางออก, แผ่ออก)

(d) and extends

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “…….......……….law, which extended”   หรือจากข้อความ  “……….......…….law, and extended

 

10. In the absence of a complete and credible explanation for John F. Kennedy’s assassination, __________ reports and theories circulated freely.

(เพราะปราศจากคำอธิบายที่สมบูรณ์และน่าเชื่อถือในเรื่องการลอบสังหารประธานาธิบดี  จอห์น  เอฟ  เคนเนดี้  รายงานและทฤษฎีต่างๆ ___________ ได้แพร่กระจายไปอย่างเสรี)  (คือ  คนเขียนหรือลือกันไปต่างๆ นาๆ)

(a) conflict

(b) conflicting    (ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งต่อสู้กัน, ซึ่งทะเลาะกัน, ซึ่งปะทะกัน)

(c) conflicted

(d) which conflict

ตอบ   -   ข้อ    (b)   โดย   “Conflicting”  เป็น  “Present participle”  ขยายหน้า   “Reports and theories”  เพื่อบอกให้รู้ว่า  “รายงานและทฤษฎี”  มีความขัดแย้ง  (กับรายงานและทฤษฎีอื่นๆ)  เนื่องจากมีผู้เขียนเรื่องการลอบสังหารฯ ออกมามากมาย  และมีความขัดแย้งกัน     

 

11. My husband got lost again last night.  I _____________________________ by himself.

(สามีของฉันหลงทางอีกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา  ฉัน _______________________ โดยลำพัง)

(a) should never let him to go

(b) should have never let him go

(c) should never have let him go    (ไม่ควรปล่อยให้เขาไป)

(d) won’t ever let him go

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “Should never (not) + Have + Verb 3”  =  “ไม่ควรได้ทำเช่นนั้น (ในอดีต)”  แต่ก็ได้ทำลงไปแล้ว  คือ  ในความเป็นจริง  ได้ปล่อยให้สามีออกไปตามลำพัง (คนเดียว)  และเขาก็หลงทางอีกครั้ง   และ  “Let + กรรม + Verb 1”  (ปล่อยให้กรรม.............................)  (Let him go)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Should + (Not, Never) + Have + Verb 3”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                    ตัวอย่างที่  

 • Tommy hasn’t arrived yet.  He ______________________________ an hour ago.

(ทอมมี่ยังมาไม่ถึงเลย  เขา __________________________ เมื่อ    ชั่วโมงล่วงมาแล้ว)

(a) must have come    (จะต้องได้มา)

(b) had better come    (ควรจะมา)

(c) should have come    (ควรจะได้มา)  (แต่ก็ไม่ได้มา)

(d) was suppose to come

ตอบ   -   ข้อ    (c)   หรืออาจตอบ  “Was supposed to come”  (ถูกคาดการณ์ว่าจะมาสำหรับ  “Subject + Should + Have + Verb 3”  หมายถึง  ประธานประโยคควรจะได้ทำเช่นนั้น (ในอดีต)  แต่ก็ไม่ได้ทำ   หรือ  “Subject + Should + Not +  Have + Verb 3”  ประธานฯ ไม่ควรได้ทำเช่นนั้น  (ในอดีต)  แต่ก็ได้ทำลงไป  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                   ตัวอย่างที่ 

 • Why didn’t you tell him?  You _______________________________ him last night.

(ทำไมคุณจึงไม่บอกเขา  คุณ ______________________________ เขาเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) should tell

(b) must have told

(c) ought have told

(d) should have told    (ควรจะได้บอก)  (แต่ก็ไม่ได้บอก)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เป็นการแนะนำว่า  ควรจะได้ทำเช่นนั้น (บอกเขา) ในอดีต  (คืนที่ผ่านมา)  แต่ก็มิได้กระทำ

                                                     ตัวอย่างที่ 

 • Mike went to the cinema last night, but he should ______ home and prepared his lesson. 

(ไมค์ไปดูหนังในคืนที่ผ่านมา  แต่ว่าเขาควร _____________ อยู่กับบ้าน  และตระเตรียมบทเรียน)

(a) stay

(b) to stay

(c) have stayed    (จะได้พัก)

(d) have been stayed

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “Should + Have + Verb 3” =  “ควรจะได้ทำสิ่งนั้นในอดีต  แต่ก็มิได้ทำ”   ในกรณีของประโยคข้างบน   คือ  ควรจะพักอยู่กับบ้านและเตรียมบทเรียน  แต่ก็เปล่า  กลับไปดูหนังแทน  ส่วน  “Should + Not + Have + Verb 3”  =   “ไม่ควรทำสิ่งนั้นในอดีต  แต่ก็ได้ทำลงไป” 

                                                    ตัวอย่างที่  

 • You lost all your money, didn’t you?  You ___________________ that much on you.

(คุณสูญเงินหมดเลยใช่ไหม   คุณ ______________________ เงินติดตัวจำนวนมากเช่นนั้น)

(a) should carry    (ควรพกพา หรือถือ)

(b) did not carry    (ไม่พกพา หรือถือ)

(c) should have carried    (ควรได้พกพา หรือถือ)

(d) shouldn’t have carried     (ไม่ควรได้พกพา  หรือถือ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Shouldn’t + Have + Verb 3”  =  “ไม่ควรได้ทำเช่นนั้น (ในอดีต) แต่ก็ทำ”   ในประโยคข้างบน  “คุณสูญเงินไปหมดแล้ว”  ผู้พูดจึงบอกว่า  “คุณไม่ควรพกเงินไปมากเช่นนั้น”  แต่ก็ได้พกไปแล้ว  และสูญเงินจนหมด  ซึ่งอาจเกิดจากการถูกปล้น หรือถูกขโมย  สำหรับโครงสร้าง  “Should + Have + Verb 3”   (ควรได้ทำเช่นนั้น (ในอดีต) แต่ก็ไม่ได้ทำ)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้างทั้ง    แบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                                     ตัวอย่างที่ 

 • A: “You were late for your appointment.”

(คุณมาสายสำหรับการนัดหมาย)

 • B: “I know.  I shouldn’t ______________________________ so long at the library.”

(ผมทราบ  ผมไม่ควรจะ_________________________________ นานมากที่ห้องสมุด)

(a) have been staying

(b) have stayed     (ได้อยู่, ได้หยุดอยู่)

(c) had stayed

(d) be staying

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “Shouldn’t have stayed” =  “ไม่ควรได้อยู่  หรือ ไม่ควรได้หยุดอยู่”  แต่ในความเป็นจริง  คือ   ได้อยู่  หรือ  ได้หยุดอยู่ที่ห้องสมุดเป็นเวลานาน   ทำให้มาสายในการนัดหมาย   สำหรับ  “Should  (= Ought to) + Have + Verb 3”  “ควรได้ทำ......................... ในอดีต”  แต่ก็มิได้ทำ  ดังประโยคข้างล่าง

                                                     ตัวอย่างที่  

 • I’m very sorry.  I should ___________________ him a birthday present, but I did not.

(ผมเสียใจมาก  ผมควร ____________________________ ของขวัญวันเกิดไปให้เขา)

(a) send

(b) be sending

 (c) have sent    (ได้ส่งไปแล้ว)

(d) sent

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Should (Ought to) + Verb 1”  =   “ควรทำ.................................ในปัจจุบัน  หรืออนาคต”  ส่วน  “Should (Ought to) + Have + Verb 3”  =  “ควรได้ทำ............................ไปแล้วในอดีต”   (แต่ก็ไม่ได้ทำ)  สำหรับความหมายของประโยคข้างบน   คือ  “ผมเสียใจมาก   ผมควรจะได้ส่งของขวัญวันเกิดไปให้เขาแล้ว  แต่ผมก็ไม่ได้ส่ง”  ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • You should study harder next term.

(คุณควรขยันเรียนมากขึ้นเทอมหน้า)  (เป็นอนาคต)

 • He should propose to her now.

(เขาควรขอแต่งงานกับเธอในตอนนี้)  (เป็นปัจจุบัน)

 • The workers should not have made a strike last month.

(คนงานไม่ควรนัดหยุดงานเมื่อเดือนที่แล้ว)  (แต่ก็นัดหยุดงาน  และเกิดความเสียหายมากมาย)  (เป็นอดีต)

                                                   ตัวอย่างที่  

 • You ought ___________________________________________ for her last night.

(คุณควรจะ __________________________________________ เธอเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) wait

(b) to wait

(c) to have waited     (ได้รอคอย)

(d) have waited

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Ought + To + Verb 1” (=  Should + Verb 1)  (=  ควรที่จะมีความหมายเป็นปัจจุบันและอนาคต  ว่าควรทำเช่นนั้นเช่นนี้  แต่ถ้าต้องการบอกว่า   “ควรทำในอดีต”  (แต่ก็ไม่ได้ทำ)   เช่น ประโยคข้างบน    มีความหมายว่า  “คุณควรที่จะได้รอคอยเธอเมื่อคืนนี้”  (แต่ในความเป็นจริงคือ  “คุณมิได้รอเธอ”)   ซึ่งจะต้องใช้โครงสร้าง   “Ought to  (= Should) + Have + Verb 3”   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • I ought to (= should) have told you the truth last year.

(ผมควรที่จะได้บอกความจริงแก่คุณเมื่อปีที่แล้ว)  (แต่ก็ไม่ได้บอก)

 • She ought to (= should) have applied for that highly paid job (last month).

(เธอควรที่จะได้สมัครงานเงินเดือนสูงนั้น  –  เมื่อเดือนที่แล้ว)  (แต่ก็ไม่ได้สมัคร)

 • They ought to (= should) have visited their mother before she  died.

(พวกเขาควรที่จะได้ไปเยี่ยมแม่ของตัวเองก่อนที่เธอตาย)  (แต่ก็มิได้ไปเยี่ยม)

                                                         จงเปรียบเทียบกับ  “Must + Have + Verb 3”   (จะต้องได้ทำไปแล้ว,  คงได้ทำลงไปแล้ว)   จากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                                               ตัวอย่างที่ 

 • What terrible coffee!  She _________________________________ it with cold water.

(กาแฟน่ากลัว  (เฮงซวย) อะไรเช่นนี้  เธอ ____________________ มัน(กาแฟ) ด้วยน้ำเย็น)

(a) had to make   (จำเป็นต้องชง)  (เป็น “Past simple tense”)

(b) must make    (จะต้องชง)

(c) had had to make    (จำเป็นต้องชง)  (เป็น “Past perfect tense”)

(d) must have made    (จะต้องได้ชง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจาก  “Must + Verb 1”  =   “จะต้องทำในปัจจุบันหรืออนาคต”  ส่วน  “Must + Have + Verb 3”  =  “จะต้องได้ทำลงไปแล้วในอดีต”  สำหรับประโยคข้างบน   เหตุการณ์ได้เกิดผ่านไปแล้ว   โดยสังเกตจากข้อความที่ผู้พูดบอกว่า  “กา แฟเฮงซวยฯ”   ดังนั้น  “คนชงฯ คงจะต้องใส่น้ำเย็นลงไปแล้ว”  เป็นการคาดการณ์หรือเดา   ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • He must work harder to pass the exam.

(เขาต้องขยันเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะสอบผ่าน)  (เป็นเรื่องของปัจจุบัน หรืออนาคต  คือต้องขยันในตอนนี้ หรือในอนาคต)

 • He looks very excited.  He must have passed the exam.

(เขามีท่าทางตื่นเต้นมาก  เขาคงจะได้สอบผ่านแล้ว (เป็นอดีต)   (คือ เพิ่งมีการประกาศผลสอบ  และเห็นเขามีท่าทางตื่นเต้น  เดาว่าเขาคงจะสอบผ่านแล้ว)

 • She has bought a new house.  She must have won the first prize in lottery.

(เธอได้ซื้อบ้านหลังใหม่  เธอจะต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่   ไปแล้ว)  (เป็นอดีต)  (เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอดีต  ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอน  โดยดูจากเหตุการณ์แวดล้อม  ที่เธอมีเงินซื้อบ้านหลังใหม่)

 

12. If I _________________ Peter, I _________________ happy to give him the message.

(ถ้าผม ___________ ปีเตอร์  ผม ___________ มีความสุขที่จะนำข่าวสารไปให้ (บอก) เขา)

(a) see _______________ am

(b) will see ________________ will be

(c) see _______________ will be    (พบ  __________________  จะ)

(d) will see ________________ am

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น   “If clause”  แบบที่   (Real present)  (เป็นจริงในปัจจุบัน)  คือ  ถ้าเหตุการณ์ใน  “If clause”  (อนุประโยค)  เกิดขึ้นจริง  เหตุการณ์ในประโยคใหญ่  “Main clause”  ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย   ซึ่งในกรณีของประโยคข้างบน  คือ  “ถ้าผมเจอปีเตอร์ (ในอนาคต)  ผมก็จะนำข่าวสารไปบอกเขา”  ซึ่ง  “If clause”  แบบที่   นี้  ใน  “If clause”  จะใช้รูป  “If + Subject + Verb 1  (หรือ + Be + Adjective)  (Present simple tense)”  ส่วนใน  “Main clause”  จะใช้รูป  “Subject + Will (Shall) + Verb 1”  (Future tense)

 

13. He ________________________________________ his trip because his mother was ill.

(เขา _______________ การเดินทาง  เพราะแม่ของเขาป่วย)  (คือ  เลื่อนเวลาเดินทางออกไป)

(a) put down

(b) put off    (เลื่อนเวลา, ผัดเวลาออกไป)

(c) put away    (เอาไปเก็บ)

(d) put out    (ดับไฟ)

 

14. To finish the last three chapters of the book _________________________ very difficult.

(การเขียนหนังสือ    บทสุดท้ายให้จบ ________________________________ ยากมาก)

(a) will

(b) should

(c) has been

(d) are

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “To finish”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  มีสภาพเป็นคำนามแบบหนึ่ง  โดยมี  “The last three chapters of the book”  เป็นส่วนขยายประธาน  ทั้งนี้   “To finish”  (Infinitive with to)   ถือเป็นเอกพจน์เสมอ   จึงต้องเลือกตอบ  “Has been”   ซึ่งเป็นกริยาเอกพจน์  สำหรับข้อนี้  อาจตอบ  “Will be”   หรือ   “Should be”   หรือ   “Is”  ก็ได้

 

15. His friends thought he was ill yesterday, ____________________________________?

(เพื่อนของเขาคิดว่า  เขาป่วยเมื่อวานนี้ ____________________________________)

(a) did they

(b) was he

(c) didn’t they    (ใช่ไหม, ใช่หรือไม่)

(d) wasn’t he

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เมื่อประโยคหนึ่งมีทั้งประโยคใหญ่และประโยคย่อย (อนุประโยค)  ในส่วน   “Tag”  จะต้องพิจารณาตามประธาน  และกริยาของประโยคใหญ่  ซึ่งในข้อนี้   คือ  “His friends thought”   ดังนั้น  ในส่วน  “Tag”  จึงต้องเป็นรูปปฏิเสธ  คือ  “didn’t they

 

16. I think that you will join me, ______________________________________________?

(ผมคิดว่าคุณจะมาร่วมด้วยกับผม ___________________________________________)

(a) do I

(b) don’t I

(c) will you

(d) won’t you    (ใช่ไหม, ใช่หรือไม่)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ในกรณีมีทั้งประโยคใหญ่และย่อย   แต่ประธานประโยคใหญ่   คือ  “I”,  ในส่วน   “Tag”  ให้พิจารณาจากประธานและกริยาของประโยคย่อยแทน  (เพราะตามสามัญสำนึก  ไม่มีใครถามเข้าหาตนเอง  ว่า  ผมคิดหรือเชื่ออย่างนั้น  ใช่หรือไม่)  ซึ่งในข้อนี้  คือ  “You will”   ดังนั้น   ในส่วน   “Tag”   จึงต้องเป็นรูปปฏิเสธ  คือ   “Won’t you”    ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อ  ๑๕  (ข้างบน)       

 

17. ____________________________________ for your help, I would never have done it.

(_______________________ เป็นเพราะความช่วยเหลือของคุณ  ผมคงไม่มีทางทำมันได้)

(a) Unless

(b) Without

(c) Had it not been    (ถ้ามันมิใช่)

(d) If it should not have been

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น   “If clause”   แบบที่  “Past unreal”  (ไม่เป็นจริงในอดีต)   คือเหตุการณ์เกิดตรงกันข้ามกับข้อความในประโยค   โดยแปลงรูปมาจาก  “If it had not been”  (เรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า  “Inversion”  หรือ  “Reverse” หรือแบบ  “ผกผัน”)   ทั้งนี้   ความจริงที่เกิดขึ้นในประโยคข้างบน   คือ  “เพราะคุณช่วยเหลือผม  ผมเลยทำได้สำเร็จ”  สำหรับข้อ   (a)  ก็ใช้ได้  แต่ต้องแก้เป็น  Unless it had been”   หรือตอบข้อ   (b)   แต่ต้องแก้เป็น   “Without your help”  ดูเพิ่มเติม   “If clause”   แบบที่  ๓   และโครงสร้างแบบ  “ผกผัน”  ของมันจากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่  

 • _____________ about the tragedy, we would never have come without first calling.

(____________ เกี่ยวกับเรื่องโศกเศร้า (หรือภัยพิบัติ, อุบัติเหตุ)  เราก็คงจะไม่มา (เยี่ยมเยือน หรือ พบปะพูดคุย  ฯลฯ)  โดยมิได้โทรศัพท์มาบอกคนเหล่านั้นก่อน)    (หมายถึง  ถ้าได้รู้ก่อนว่า  คนพวกนั้น (ที่เรามาเยี่ยม) ประสบกับความโศกเศร้า หรือภัยพิบัติ  เราก็คงจะไม่มาเยี่ยม  โดยมิได้โทรศัพท์บอกพวกเขาก่อน)

(a) If we hear

(b) If we heard

(c) Did we hear

(d) Had we heard    (ถ้าเราได้ยิน  -  ได้ทราบ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็น  “If clause”   แบบที่    (Past unreal)   คือ ไม่เป็นจริงในอดีต  หรือ  เหตุการณ์เกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค  ทั้งนี้  ประโยคข้างบนมีความหมาย   คือ   “เรา”  ไม่รู้มาก่อนว่าคนที่เราได้ไปเยี่ยม  พบกับเรื่องทุกข์โศกหรืออุบัติเหตุก่อนหน้านั้น   จึงเดินทางมาโดยมิได้โทรศัพท์มาบอกคนเหล่านั้นก่อน   เมื่อมารู้ทีหลัง  จึงเสียใจที่มิได้ทำเช่นนั้น  -  คือ โทรศัพท์มา  ก่อนจะเดินทางมาพบ)   

                                                                      นอกจากนั้นประโยคข้างบน   ยังมีโครงสร้างแบบ  “ผกผัน”  (Reverse  หรือ  Inversion)   คือมาจาก   “If we had heard  =  Had we heard)    

                                                      ตัวอย่างที่  

 • Jack would have gone to Chicago _________________ to get a plane reservation.

(แจ๊คคงจะได้ไปชิคาโกแล้ว ___________________________ จองที่นั่งบนเครื่องบินได้)

(a) was he able

(b) would he be able

(c) if he is able

(d) if he had been able   (ถ้าเขาสามารถ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่  ๓  “Unreal past”  (ไม่เกิดขึ้นจริงในอดีต  หรือ เกิดตรงกันข้ามกับข้อความในประโยค)  สำหรับประโยคข้างบน   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ  คือ    “แจ๊คมิได้ไปชิคาโก  เนื่องจากไม่สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้” 

                                                     ตัวอย่างที่  

 • If you had returned the library book on time, you ____________________________.

(ถ้าคุณได้นำหนังสือห้องสมุดไปคืนตรงเวลา  คุณ _____________________________)

(a) will not be fined

(b) would have not been fined

(c) would not be fined

(d) would not have been fined   (คงไม่ถูกปรับ, คงไม่ต้องเสียค่าปรับ)

ตอบ   -   ข้อ  (d)   เนื่องจากเป็นการสมมติ  “If clause”  ในแบบที่    (Past unreal)   คือ เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นจริงในอดีต  แต่เกิดตรงกันข้ามกับข้อความในประโยค  สำหรับประโยคข้างบน  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ   คือ  “คุณนำหนังสือไปคืนห้องสมุดไม่ตรงเวลา  คุณเลยถูกปรับ – เสียค่าปรับ”  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมการสมมติเหตุการณ์ในอดีต  จากประโยคข้างล่าง

                                             ตัวอย่างที่  

 • If you had gone with us to the mountains, you ___________ very heavy clothing.

(ถ้าคุณได้ไปกับเราที่ภูเขา (เมื่อเดือนหรือปีที่แล้ว)  คุณ  __________ เสื้อผ้าที่หนาอย่างมาก)  (เนื่องจากอากาศหนาวมาก)

(a) had to wear   (จำเป็นต้องสวม)

(b) would have to wear

(c) would have had to wear    (คงจำเป็นจะต้องสวม)

(d) had had to wear

ตอบ   -   ข้อ  (c)   เนื่องจากเป็น   “If clause”  แบบที่     “Past unreal”   (ไม่เป็นจริงในอดีต)   คือ  เหตุการณ์เกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค  ทั้งนี้  ประโยคข้างบนมีความหมาย  คือ   “เพราะคุณไม่ได้ไปที่ภูเขากับเรา  คุณก็เลยไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าที่หนา

                                                    ตัวอย่างที่ ๕

 • Tom _____________________________ more photographs if he had had more film.

(ทอม__________________________________ รูปมากขึ้น   ถ้าเขามีฟิล์มมากกว่าที่เป็นอยู่)

(a) would take

(b) would have taken    (คงจะได้ถ่าย)

(c) would be taking

(d) will have taken

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็น   “If clause”  แบบที่  “Past unreal”  (ไม่เป็นจริงในอดีต)   ความหมายของประโยคข้างบน   คือ   “ทอมมิได้ถ่ายรูปเพิ่มขึ้น  เพราะเขามีฟิล์มอยู่นิดเดียว

                                                ตัวอย่างที่  

 • Nancy _________________________________________ you if you had asked her.

(แนนซี่ _________________________________________ คุณ  ถ้าคุณได้ขอร้องเธอ)

(a) had helped

(b) would help

(c) might help

(d) would have helped    (คงจะได้ช่วยเหลือ)

ตอบ   –   ข้อ  (d)   เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่  Past unreal”  (ไม่เป็นจริงในอดีต)   คือ  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ   ตรงกันข้ามกับข้อความในประโยค  ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ  ในประโยคข้างบน  คือ   “แนนซี่มิได้ช่วยเหลือคุณ  เพราะคุณไม่ได้ขอร้องเธอ

                                                      ตัวอย่างที่  

 • If we hadn’t left the house so late, we wouldn’t have missed the train.  

(ถ้าเรามิได้ออกจากบ้านสายมาก  เราคงจะไม่พลาด (ตก) รถไฟ)

หมายเหตุ  –   ในความเป็นจริงคือ   “เราออกจากบ้านสาย  เราเลยตกรถไฟ”    ผู้พูดประ โยคสมมติในอดีตแบบนี้   มักแสดงความเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้น  เพราะเหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้ว  แก้ไขไม่ได้แล้ว   จึงมาเสียใจในภายหลัง   การสมมติในอดีตแบบนี้มีรูปประโยคดังนี้   คือ  อนุประโยค  “If + Subject + Had + (Not) + Verb 3”,  ส่วนในประโยคใหญ่ (Main clause)  จะมีโครงสร้าง  “Subject + Would (should, could, might, must) + (Not) + Have + Verb ช่อง 3”  หรือเอา  “If clause”  ซึ่งเป็นอนุประโยค   ไปไว้ข้างในประโยคก็ได้   แล้วเอาประโยคใหญ่  (Main clause)   มาไว้ข้างหน้าประโยค   ความหมายจะเหมือนกันทุกประการ  แต่ถ้าเอา   “Main clause”  มาไว้ข้างหน้าประโยค  เมื่อจบ  “Main clause”  แล้ว  ให้ต่อด้วยประโยคย่อย   (If clause)  เลย   โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าคั่น

                                                   สำหรับตัวอย่างอื่นๆ ของ  If clause”  แบบที่  ๓  ได้แก่

 • If he had studied hard, he would have passed the exam.

(ถ้าเขาขยันเรียน (เมื่อปีที่แล้ว)  เขาก็คงจะสอบผ่านไปแล้ว)  (แต่จริงๆ คือ เขาไม่ขยันเรียน  เขาจึงสอบตก)

 • If you had asked me, I would have told you the truth.

(ถ้าคุณขอร้องผม (เมื่อวานนี้)  ผมคงเล่าความจริงให้คุณฟังแล้ว)  (แต่จริงๆ คือ คุณมิได้ขอร้องผม  ผมก็เลยไม่ได้เล่าความจริงให้คุณฟัง)

 • If they had not stopped smoking, they would have died of cancer.

(ถ้าพวกเขาไม่เลิกสูบบุหรี่ (เมื่อ ๕ ปีมาแล้ว)  เขาก็คงจะตายด้วยโรคมะเร็งไปแล้ว)  (แต่จริงๆ คือ  พวกเขาเลิกสูบบุหรี่  พวกเขาจึงยังไม่ตาย)

 • She would have gone to the market if she had had** something to buy.

(เธอคงจะได้ไปตลาด (เมื่อเช้านี้)  ถ้าเธอมีของที่จะต้องซื้อ)  (แต่จริงๆ คือ  เธอมิได้ไปตลาด  เพราะเธอไม่มีอะไรต้องซื้อ)

                                                   จะเห็นว่าในประโยคข้างบน  “If clause”  มี   “Had”**  2 ตัว   ตัวหน้าแสดง  “Past perfect tense”  ส่วน  “Had”  ตัวหลังมาจาก  “Have”  ที่แปลว่า  “มี”  พอมาอยู่หลัง  “Had”  จึงต้องเปลี่ยนไปเป็น  Verb 3  ทำให้มี  “Had”  2  ตัว

 • I would not have bought a car if my office had not been very far from my home.  

(ผมคงจะไม่ได้ซื้อรถยนต์ (เมื่อปีที่แล้ว)  ถ้าที่ทำงานของผมมิได้อยู่ห่างไกลจากบ้านมากมาย)  (แต่จริงๆ คือ  ผมซื้อรถยนต์  เพราะที่ทำงานอยู่ห่างไกลจากบ้านมาก)

 • If he had bet on that horse, he would have lost all his money.

(ถ้าเขาเล่นพนัน (แทง) ที่ม้าตัวนั้น  เขาก็คงสูญเสียเงินไปทั้งหมดแล้ว)  (แต่ในความเป็นจริง  คือ  “เขามิได้เล่นพนันที่ม้าตัวนั้น  เขาก็เลยไม่ได้เสียเงิน”)

 • If you had not come to my party, you would not have met your old friends at college.  

(ถ้าคุณมิได้มาที่งานเลี้ยงของผม  คุณก็คงไม่ได้พบเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยของคุณ)  (แต่ในความเป็นจริง  คือ  “คุณมางานเลี้ยง  คุณเลยได้พบเพื่อนเก่า”)

                                                   นอกจากนั้น   ในส่วนของอนุประโยค  คือ  ในส่วนที่เป็น  “If clause”  ยังสามารถทำเป็นแบบ  “Reverse” (Inversion)  (ผกผัน)   คือ  เอา “Had”  มานำหน้า  “Clause”  แล้วตัด  “If”  ทิ้งไป  โดยที่ความหมายยังคงเหมือนเดิมทุกประการ  (ทำได้เฉพาะใน  “If clause”   แบบที่  ๓,  หรือ  แบบที่  ๒  ที่ใน  “If clause”  มีกริยา  “Were”)   ดูเปรียบเทียบประโยค  “ก่อน”  และ  “หลัง”  ทำ  “Reverse” (Inversion)  จากตัวอย่างข้างล่าง

 • If he had studied hard, he would have passed the exam.

(= Had he studied hard, he would…………...........……….exam.)

(ถ้าเขาขยันเรียน (เมื่อปีที่แล้ว)  เขาก็คงจะสอบผ่านไปแล้ว)  (แต่จริงๆ คือ เขาไม่ขยันเรียน  เขาจึงสอบตก)

 • If you had asked me, I would have told you the truth.

(= Had you asked me, I…………….…...........……..truth.)

(ถ้าคุณขอร้องผม (เมื่อวานนี้)  ผมคงเล่าความจริงให้คุณฟังแล้ว)  (แต่จริง ๆ คือ คุณมิได้ขอร้องผม  ผมก็เลยไม่ได้เล่าความจริงให้คุณฟัง)

 • If they had not stopped smoking, they would have died of cancer.

(= Had they not stopped smoking, they……………….............…..cancer.)

(ถ้าพวกเขาไม่เลิกสูบบุหรี่ (เมื่อ ๕ ปีมาแล้ว)  เขาก็คงจะตายด้วยโรคมะเร็งไปแล้ว)  (แต่จริงๆ คือ  พวกเขาเลิกสูบบุหรี่  พวกเขาจึงยังไม่ตาย)

 • She would have gone to the market if she had had** something to buy.

(= She would have gone to the market had she had something to buy.)

(เธอคงจะได้ไปตลาด (เมื่อเช้านี้)  ถ้าเธอมีของที่จะต้องซื้อ)  (แต่จริงๆ คือ  เธอมิได้ไปตลาด  เพราะเธอไม่มีอะไรต้องซื้อ)

                  สรุป  -  ใน   “If clause”  (ประโยคย่อย)  จะเป็นรูป  “Past perfect”  {If + Subject + Had + (Not) + Verb 3}  เสมอ  ส่วนใน  “Main clause”  (ประโยคใหญ่)  จะเป็นรูป  “Past future perfect” {Subject + Would (Should, Could, Might) + (Not) + Have + Verb 3}  นอกจากนั้น  ยังสามารถทำรูป  “Reverse” (Inversion)  ในส่วนที่เป็น   “If clause”  ได้ด้วย  จึงต้องจำรูปแบบนี้ไว้ให้ได้

 

18. She is very beautiful; _____________________________ all her sisters are rather ugly.

(เธอสวยมาก ______________________ พี่สาวน้องสาวของเธอทุกคนค่อนข้างจะขี้เหร่)

(a) when    (เมื่อ, ตอนที่)

(b) because    (เพราะว่า, เนื่องจาก)

(c) unless    (ถ้า.................................................ไม่)

(d) while    (ในขณะที่, ในเวลาเดียวกัน, แม้ว่า)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ   “But, However, Nevertheless, Nonetheless  =  อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่  ก็ได้

 

19. Wise men love truth; ___________________________________________ fools shun it.

(คนฉลาดรักความจริง _______________________________________ คนโง่หลีกเลี่ยงมัน)

(a) because    (เพราะว่า)

(b) whereas    (ในทางตรงกันข้าม, แต่ทว่า, อย่างไรก็ตาม)

(c) unless    (ถ้า...........................................ไม่)

(d) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

 

20. Children should not be allowed to ________________________________ late at night.

(เด็กๆ ไม่ควรได้รับอนุญาตให้ ____________________________ จนดึกในตอนกลางคืน)

(a) watch the television

(b) watch a television

(c) watch televisions

(d) watch television    (ดูโทรทัศน์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ไม่ต้องมี  “Article”  (A, The)  นำหน้า  “Television

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป