หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 411)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. The patient was reassured by the ______________ treatment he received at the health clinic.

(ผู้ป่วยถูกทำให้มั่นใจใหม่อีกครั้ง  โดยการรักษา _________ ซึ่งเขาได้รับที่คลินิกสุขภาพแห่งนั้น)

(a) profession’s    (ของอาชีพ)

(b) professional    (แบบมืออาชีพ, ชำนาญเฉพาะทาง, ที่ชำนาญ-เชี่ยวชาญ, เกี่ยวกับอาชีพ, เหมาะสมกับอาชีพ)

(c) professed    (ถูกถือเป็นอาชีพ, ปฏิญาณตัว, ประกาศตัวเป็น, ซึ่งนับถือศาสนา)

(d) professor’s    (ของอาจารย์)

 

2. ________________________________ we get some rain, the dying crops will be ruined.

(___________________ เรา (ไม่) ได้รับฝนบ้าง, พืชผลที่กำลังจะตายจะถูกทำลายย่อยยับ)

(a) Only    (เฉพาะ...............................เท่านั้น)

(b) Despite    (ทั้งๆ ที่)  (เป็น “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(c) Unless    (ถ้า ..................................(เรา).................................. ไม่)

(d) Whenever    (เมื่อใดก็ตาม)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูเพิ่มเติมการใช้  “Unless”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                      ตัวอย่างที่ 

 • ___________ economic conditions improve next year, there will be widespread unrest in the United States.

(_____________ สภาวะทางเศรษฐกิจ (ไม่) ดีขึ้นปีหน้า, จะมีความปั่นป่วน-วุ่นวายที่แพร่กระจายไปทั่วในสหรัฐฯ)

(a) Despite    (ทั้งๆ ที่)  (ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(b) If    (ถ้า)

(c) Because    (เพราะว่า)

(d) Unless   (ถ้า .........................(สภาวะทางเศรษฐกิจ)....................... ไม่ ...........ดีขึ้น)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   สำหรับ  ข้อ  (b)  และ  (c)   แม้จะถูกหลักไวยากรณ์  แต่ผิดความหมาย  คือ  ไม่เป็นไปตามหลักตรรกะ  คือ  “ถ้า (เพราะว่า) สภาวะทางเศรษฐกิจดีขึ้นปีหน้า, จะมีความปั่นป่วน-วุ่นวายที่แพร่กระจายไปทั่วในสหรัฐฯ”   ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น     

                                                   ตัวอย่างที่ 

 • _________________________________ he comes in half an hour, I shall go alone.

(__________________ เขา _______________ มาถึงในอีกครึ่งชั่วโมง  ผมจะไปตามลำพัง)

(a) If    (ถ้า)

(b) Because    (เพราะว่า)

(c) Unless    (ถ้า  ...............................(เขา)................................... ไม่)

(d) When    (เมื่อ)

ตอบ   -   ข้อ    (c)

                                                         ตัวอย่างที่ 

 • __________________________ you work harder, you are going to fail your exams.

(______________________________________ คุณ (ไม่) ขยันมากขึ้น, คุณจะสอบตก)

(a) If    (ถ้า)

(b) Unless    (ถ้า ...............................(คุณ)............................... ไม่)  (ขยันมากขึ้น)

(c) Although    (แม้ว่า)

(d) Because    (เพราะว่า)

ตอบ   -   ข้อ   (b)

                                                      ตัวอย่างที่ 

 • I don’t like to begin writing a letter, _______________________________________.

(ผมไม่ชอบที่จะเริ่มต้นเขียนจดหมาย ________________________________________)

(a) unless I don’t have time

(b) unless I have plenty of time    (ถ้าผมมีเวลาไม่มาก)  (ถ้าผมไม่มีเวลามาก)

(c) If I have plenty of time

(d) unless I have no time

ตอบ    -   ข้อ   (b)

                                                        ตัวอย่างที่ 

 • Don’t open a shop _____________________________ to smile.  (Chinese proverb)

(จงอย่าเปิดร้าน (ทำการค้า) _______________________________ ที่จะยิ้ม)  (สุภาษิตจีน)

(a) if you like

(b) as you don’t like

(c) not like

(d) unless you like    (ถ้าคุณไม่ชอบ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                                      ตัวอย่างที่ 

 • He won’t pass his examination __________________________________________.

(เขาจะสอบไม่ผ่าน ___________________________________________________)

(a) if he is not enough diligent   (ต้องใช้  “diligent enough”)

(b) unless he is not diligent enough   (หลัง  “Unless”  ต้องเป็นรูปบอกเล่า)

(c) unless he is not enough diligent

(d) unless he is diligent enough    (ถ้าเขาไม่ขยันเพียงพอ)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Unless  =  If……….........…… not”   แต่ต้องอยู่ในโครงสร้าง  “Unless + Subject + Verb (บอกเล่า)”  ทั้งนี้  “อนุประโยคที่ตามหลัง  “Unless”  จะต้องอยู่ในรูปบอกเล่าเสมอ”  เนื่องจาก  “Unless”  มี  “not”  ซึ่งเป็นปฏิเสธรวมอยู่ในคำด้วยแล้ว   ตัวอย่าง  เช่น

 • He will not come unless he has time.

(เขาจะไม่มา  ถ้าเขาไม่มีเวลา)

 • I shall not help him unless he asks me.

(ผมจะไม่ช่วยเขา  ถ้าเขาไม่ขอร้องผม)

 • You couldn’t get a grant unless you had five years’ teaching experience.

(คุณไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ  ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์สอน   ปี)

 • Unless you work hard, you won’t succeed.

(ถ้าคุณไม่ขยัน  คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ)

 • She said nothing unless she was spoken to.

(เธอไม่พูดอะไร  ถ้าเธอไม่ถูกพูดด้วย)  (คือ  ถ้าไม่มีใครพูดกับเธอ)

 • Unless they respected us, we wouldn’t care for what they said.

(ถ้าพวกเขาไม่เคารพเรา  เราจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด)

  

3. Our old dog will eat ________________________________________ anyone offers him.

(สุนัขของเราจะกิน ______________________________________ (ที่) ใครก็ตามให้มัน)

(a) whenever    (เมื่อใดก็ตาม)

(b) which    (ที่, ซึ่ง)

(c) what    (สิ่งที่, อะไร)

(d) whatever    (สิ่งใดก็ตาม, อะไรก็ตาม)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  ข้อ  (c)  ก็ได้  (ถูกหลักไวยากรณ์เช่นกัน)  แต่ใจความ  (ความหมาย)  สู้  ข้อ  (d)  ไม่ได้  

 

4. When the secretary was fired, she was given __________________________________.

(เมื่อเลขานุการถูกไล่ออกจากงาน, เธอได้รับ ________________________________)

(a) two week’s notice

(b) two weeks’ notice    (การแจ้งล่วงหน้า    สัปดาห์)

(c) a notice of two week’s

(d) a notice of two weeks’

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้รูป   “Apostrophe” (’s)  เสมอ  หรืออาจตอบ  A notice of two weeks”  (การแจ้งล่วงหน้า    สัปดาห์)  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                     ตัวอย่างที่ 

 • The bus station is ten ______________________________________ walk from here.

(สถานีรถประจำทาง  เดินสิบ ________________ จากที่นี่)  (คือ  อยู่ห่างออกไปโดยเดิน  ๑๐  นาที)

(a) minutes

(b) minutes’    (นาที)

(c) minute

(d) minutes by

ตอบ   -   ข้อ   (b)

                                                          ตัวอย่างที่   

 • The landlord said that the tenant owed several _____________________________.

(เจ้าของบ้านเช่ากล่าวว่า  ผู้เช่าบ้านเป็นหนี้ ____________________________________)

(a) rent weeks

(b) weeks rent

(c) week rent

(d) weeks’ rent    (ค่าเช่าหลายสัปดาห์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                                       ตัวอย่างที่ 

 • They understood the problem after half an ________________________ explanation.

(พวกเขาเข้าใจปัญหา  หลังจากการอธิบายครึ่ง ________________________________)

(a) hours

(b) day’s

(c) hour’s    (ชั่วโมง)

(d) our

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                                        ตัวอย่างที่ 

 • The mountain was a _____________________________________ from the village.

(ภูเขานั้นเป็น____________________________ จากหมู่บ้าน)  (คือ  ภูเขาลูกนั้นใช้เวลาเดินทาง    วันจากหมู่บ้าน)

(a) day’s journey   (การเดินทาง (ระยะ)    วัน)

(b) journey of a day

(c) journey for a day

(d) journey in a day

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เป็นการใช้ในแบบ  “Apostrophe S”  คือ  แสดงความเป็นเจ้าของ  “การเดินทางของ    วัน”  หรือ อาจเขียนได้อีกแบบ  คือ  “a one-day journey from……….......……..”  ดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากข้างล่าง

 • A moment’s pause    (การหยุดชั่วครู่หนึ่ง)
 • A month’s rent    (ค่าเช่า   เดือน)
 • A week’s holiday  (วันหยุด    สัปดาห์)
 • Two months’ notice  (การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    เดือน)
 • Three weeks’ journey  (การเดินทางนาน    สัปดาห์)
 • Four years’ time  (ระยะเวลา    ปี)

 

5. In the old days, high-class and wealthy people in England ____________ in summer, under the pretext that it helped reduce the number of predators which were dangerous to their pets and livestock.

(ในสมัยก่อน  ผู้คนชั้นสูงและร่ำรวยในประเทศอังกฤษ ___________ ในฤดูร้อน  ภายใต้ข้อแก้ตัว (ข้ออ้าง) ที่ว่า  มันช่วยลดจำนวนสัตว์นักล่า  ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของพวกตน)

(a) enjoyed to hunt

(b) went to hunt

(c) went hunting    (ไปล่าสัตว์, ออกล่าสัตว์)

(d) went and hunted

ตอบ   -    ข้อ   (c)   เนื่องจากใช้รูป   “Go + Verb + ing”   เพื่อแสดงการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจ   ทั้งนี้  ข้อนี้อาจตอบ  “Enjoyed hunting”  ก็ได้   (ดูเพิ่มเติมรูป  “Go + V. + ing”  จากประโยคข้างล่าง

                                                     ตัวอย่างที่              

 • I usually __________________________________ on Mondays to avoid the crowd.

(ผมโดยปกติแล้ว ______________________________ ในวันจันทร์  เพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชน)

(a) going shopping

(b) go to shop

(c) go to shopping

(d) go shopping    (ไปซื้อของ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากใช้รูป   “Go + Verb + ing”  เพื่อแสดงการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจ

                                                       ตัวอย่างที่  

 • Are you going _______________________________________ again this summer?

(คุณจะไป _____________________________________ อีกครั้ง  ในฤดูร้อนนี้  ใช่หรือไม่)

(a) to camp

(b) to be camped

(c) being camped

(d) camping     (พักแรม)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                                        ตัวอย่างที่  

 • In the afternoon we went _______________________________________________.

(ในตอนบ่าย  เราไป ___________________________________________________)

(a) to window-shop

(b) to window-shopping

(c) window-shop

(d) window-shopping    (เดินดูสินค้าที่ตั้งโชว์ไว้ในตู้กระจกหน้าร้าน)

ตอบ   -    ข้อ   (d)   “Window-shop”   เป็นคำกริยา  หมายถึง  “เดินดูสินค้าที่ตั้งแสดงไว้ในตู้กระจกหน้าร้าน  โดยไม่ได้ซื้อ

                                                       ตัวอย่างที่  

 • Her job is __________________________________________________________.

(งานของเธอคือ _____________________________________________________)

(a) go shopping every morning.

(b) to go shopping every morning.    (การไปจ่ายตลาดทุกๆเช้า)

(c) to go to shop every morning

(d) going to shop every morning

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากหลังกริยา   “Verb to be”  (Is)  ของประโยค  ต้องการส่วนที่มาเติมให้สมบูรณ์  (Complement)  ซึ่งอาจเป็น  “Infinitive with to” (To + Verb)   หรือ   “Gerund” (Verb + ing)   ก็ได้  ซึ่งในที่นี้อาจใช้   “To go shopping”   หรือ   “Going shopping”   ได้ทั้งคู่

                                                   อย่างไรก็ตาม  เมื่อกริยา   “Go”หมายถึง   “การออกกำลังกายเพื่อพักผ่อนและความเพลิดเพลิน”  กริยาที่ตามหลัง   “Go”   จะต้องอยู่ในรูป  “V. + ing”  เสมอ  เช่น   “go shopping,  go swimming,  go hunting,  go fishing,  go shooting,  go skating,  go skiing,  go climbing,  go diving, etc.”  (แต่ใช้ “do our shopping”– ไปซื้อของ, ไปจ่ายตลาด)   ดังนั้น  ในประโยคข้างบน  จึงต้องตอบข้อ  (b)  หรือไม่ก็ใช้   “going shopping every morning

 

6. They serve ___________________________________________ in a Chinese restaurant.

(พวกเขาเสิร์ฟ ___________________________________________ ในภัตตาคารจีน)

(a) fry rice

(b) fries rice

(c) fried rice    (ข้าวผัด)

(d) frying rice

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “ข้าวถูกผัด”  โดยมาจาก  “Rice which is fried

 

7. Impalas cannot move as ________________ cheetahs, but they are more efficient runners.

(อิมพาล่า (ละมั่งแอฟริกา  มีเขางอคดและกระโดดเก่ง) ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ __________ เสือชีต้า, แต่พวกมันเป็นนักวิ่งที่มีประสิทธิภาพดีกว่า)

(a) fast as    (เร็วเท่ากับ)

(b) faster than

(c) fast

(d) faster as

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นปกติ”  (Positive degree)   

 

8. We couldn’t decide ___________ it was the salary or the traveling involved that impressed her about the job.

(เราไม่สามารถชี้ขาดว่า  มันเป็น (เพราะว่า) เงินเดือนหรือการเดินทางที่เข้ามาเกี่ยวข้อง _______ ที่ทำให้เธอประทับใจเกี่ยวกับงานของเธอ)

(a) which

(b) that

(c) whether    (หรือไม่)

(d) why

 

9. Because Thomas felt ill, the teacher gave him _________________________ to go home.

(เพราะว่าโทมัสล้มป่วย, ครูจึงให้ ____________ เขากลับบ้านได้)  (คือ  อนุญาตให้เขากลับบ้าน)

(a) excuse    (ข้อแก้ต้ว, การให้อภัย)

(b) admittance    (การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การยอมรับ (ว่าตนทำ), การสารภาพ)

(c) option    (ทางเลือก)

(d) permission    (การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต)

 

10. Sarah was admitted to a hospital to have ________________________ on the stomach.

(ซาร่าห์ถูกรับเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับ __________________________________ ที่ท้อง)

(a) a cure    (การเยียวยารักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย)

(b) an operation    (การผ่าตัด, การทำงาน, การปฏิบัติการ, การเดินเครื่องจักร, การสู้รบ)

(c) a mending    (การซ่อมแซมเสื้อผ้า, เสื้อผ้าที่ซ่อมแซม)

(d) a cut    (การตัด, การหั่น, การฟัน, บาดแผล, ชิ้นที่ถูกตัดออก, ทางตัด, การลดราคา, การลดเงินเดือน)

 

11. The police questioned all the guests; they _______________ that one of them was a spy.

(ตำรวจซักถามแขกทุกคน, พวกเขา ___________ ว่าหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นเป็นสายลับ)

(a) disbelieved    (ไม่เชื่อ)

(b) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) suspected    (สงสัย, ข้องใจ, กังขา, คาดคิด, คาดคะเน)

(d) wondered    (ประหลาดใจ, งงงวย, กังขา)

 

12. _______________________________________ fortunes by the stars is called astrology.

(____________________ โชคชะตาโดย (พิจารณาจาก) ดวงดาว  ถูกเรียกว่า  “โหราศาสตร์”)

(a) Tell

(b) Telling    (การทำนาย, การเปิดเผย, การบอก, การแจ้ง, การเล่า)

(c) Told

(d) Being told

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้   “Gerund”  (Verb + ing)  เป็นประธานของประโยค  หรือของกริยา  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่  

 • She is sick.  I hope (that) __________________ her sister with her will make her happier.

(เธอป่วย  ผมหวัง (ว่า) __________ น้องสาวของเธออยู่ด้วยกับเธอ  จะทำให้เธอมีความสุขมากขึ้น)

(a) she has

(b) for having

(c) having    (การมี)

(d) that she had

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น  “Gerund” (Verb + ing)  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคย่อย  (Having her sister……….......……..happier)   ในแบบ  “Noun clause”   ซ้อนอยู่ในประโยคใหญ่  ซึ่งมีประโยคย่อยเป็นส่วนหนึ่งของมัน  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Hope”  สำหรับประโยคใหญ่   คือข้อความทั้งหมด   ตั้งแต่   “I hope………………......………..happier.”  

                                                         ตัวอย่างที่    

 • Following up on details _______________________ not what we are concerned with. 

(การติดตามรายละเอียดมิได้ ___________ สิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วย) (ความหมาย  คือ  มิใช่เป็นหน้าที่ของเรา  ที่จะต้องไปติดตามรายละเอียด)

(a) is    (เป็น)

(b) are

(c) has

(d) have

ตอบ    -    ข้อ   (a)   เนื่องจากประธานของประโยค คือ   “Following up”    โดยมี   “on details”  เป็นส่วนขยาย  ทั้งนี้   “Following up”  เป็น   “Gerund” (Verb + ing)   ซึ่งถือเป็นคำนามประเภทหนึ่ง   ที่ความหมายขึ้นต้นด้วย    “การ........................”  หรือ   “ความ.......................”   และ    “ถือเป็นคำเอกพจน์เสมอ”    จึงต้องใช้กับกริยา  “Is”    ดูเพิ่มเติมการใช้   “Gerund”  (Verb + ing)   เป็นประธานของประโยค  (หรือของกริยา)  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                          ตัวอย่างที่ 

 • Passing the entrance examination ______________________________ very difficult.

(การสอบผ่านเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย _______________________________ ยากมากนัก)

(a) haven’t been

(b) hasn’t been    (มิได้)

(c) isn’t been    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) wasn’t been    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  “Passing”  (Gerund)  (โดยมี  “The entrance examination”  เป็นส่วนขยายประธาน)  ซึ่งถือเป็นเอกพจน์เสมอ   จึงต้องใช้กับกริยาเอกพจน์  (“Is”  หรือ  “Has”)  แต่ในข้อนี้ใช้รูป  “Hasn’t been”  ซึ่งเป็น  “Present perfect tense”   ในแบบ  “Negative”  เพื่อแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์  ที่เกิดในอดีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  (ขณะที่พูดประโยคนี้)  ในกรณีนี้   คือ   “การสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยมิได้ยากมากนัก  ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน”  สำหรับประโยคข้างบน  จะตอบ  “Is”  (Present simple tense)  ก็ได้   เพื่อแสดงเหตุการณ์ปัจจุบัน   คือ  “การสอบฯ มิได้ยากมากนักในปัจจุบัน”  สำหรับข้อนี้อาจใช้   “To pass the entrance examination hasn’t been………................….”  ก็ได้   

                                                                  ดูเพิ่มเติมการใช้   “Verb + ing” (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1” (Infinitive with to)  เป็นประธาน  (เอกพจน์)  ของประโยค  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                       ตัวอย่างที่ 

 • She told me she looked sleepy because ____________ ten hours a day in the hospital was quite tiring.

(เธอบอกผมว่าเธอมีอาการง่วงนอน  เพราะว่า ____________ ๑๐  ชั่วโมงใน   วันในโรงพยาบาล  น่าเหน็ดเหนื่อยมาก)

(a) in working

(b) by working

(c) work

(d) working    (การทำงาน)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยคย่อย  “Because working ten hours a day in the hospital was quite tiring”  โดยมี   “Ten hours a day in the hospital”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  “Was”  เป็นกริยา  และ  “Quite tiring”  เป็น  “Complement”  ของ  “Verb to be”  (Was)  สำหรับข้อนี้อาจตอบ  “To work”  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมการใช้   “Verb + ing”  (Gerund)   หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                          ตัวอย่างที่ 

 • Refrigerating meats _________________________________ the spread of bacteria.

(การแช่เย็นเนื้อ ________________________________ การแพร่กระจายของแบคทีเรีย)

(a) is retarded

(b) retards    (ขัดขวาง, ทำให้ช้า, หน่วงเหนี่ยว)

(c) to retard

(d) retarding

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Refrigerating” (การแช่เย็น)  เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Meats”  ขยายประธาน (เป็นกรรมของประธาน)  และมี   “Retards”  เป็นกริยาของประโยค   ซึ่งต้องเติม  “S”  เนื่องจาก  “Refrigerating”  (Gerund)  ถือเป็นคำนามเอกพจน์  ทั้งนี้  ข้อนี้อาจใช้  “To refrigerate meats retards………….….......…”  ก็ได้   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Verb + ing”  (Gerund)   หรือ   “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  จากประโยคข้างล่าง

 • Swimming is a good exercise.

(= To swim is a good exercise.)

(การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี)

 • Playing badminton is his favorite hobby.

(= To play badminton is his favorite hobby.)

(การเล่นแบดมินตันเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเขา)

 • Working in cool weather is pleasure.

(= To work in cool weather is pleasure.)

(การทำงานในอากาศที่เย็นเป็นความรื่นรมย์)

 • Breathing is indispensable to all living things.

(= To breathe is indispensable to all living things.)

(การหายใจเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

 • Sleeping is necessary to health.

(= To sleep is necessary to health.)

(การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

 • Walking a long distance has made me tired.  

(= To walk a long distance has made me tired.)

(การเดินระยะทางไกลทำให้ผมเหนื่อย)

 • Scuba diving has become very popular recently.   

(= To scuba dive has become very popular recently.)

(การดำน้ำลึกแบบมีเครื่องช่วยหายใจ  กลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากเมื่อเร็วๆ นี้)

 

13. ______________________________ is known for certain is that it was discovered in 1583.

(__________________________ เป็นที่รู้จักกันอย่างแน่นอน  คือว่า  มันถูกค้นพบในปี  ๑๕๘๓)

(a) All that    (ทั้งหมดซึ่ง)

(b) All

(c) All those

(d) That

ตอบ   -   ข้อ    (a)   “All”   เป็นประธานของอนุประโยค  โดยมี   “that is known for certain”   เป็นส่วนขยาย  และอนุประโยคนี้  (ในแบบ  “Noun clause” )  เป็นประธานของประโยคใหญ่   หรือของกริยา   “Is”  โดยมีอนุประโยค  (that it was discovered in 1583)  (ในรูป  “Noun clause” เช่นเดียวกัน)   เป็นส่วนขยายกริยาตัวนี้   (ประโยคใน ข้อ  ๑๓  มีอนุประโยค    ประโยค)

 

14. A great deal of work ________, and is still being done, to improve the quality of the product.

(งานปริมาณมาก ____________ , และกำลังถูกทำอยู่, เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์)

(a) was done    (ถูกทำ)  (เป็นอดีต)

(b) has been done    (ได้ถูกทำไปแล้ว)

(c) had been done    (ได้ถูกทำ)  (เป็น “Past perfect tense”)

(d) was being done    (กำลังถูกทำ)  (เป็นอดีต)

ตอบ   -   ข้อ   (b)    ต้องใช้   “Present perfect tense”  ในแบบ   “Passive voice”  {Subject + Has (Have) + Been + Verb 3}   เนื่องจากเหตุการณ์  (งานถูกทำ)  เกิดในอดีต  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขณะที่พูดประโยคนี้

 

15. I saw that _______________________________________________ the moonlight.

(ผมเห็นสิ่งนั้น _______________________________________________ แสงจันทร์)

(a) in

(b) from

(c) by    (จาก, โดย)

(d) with

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                                    สำหรับวลีที่ใช้   “By”  ได้แก่  “By my watch”  {(เวลา  ๑๐  โมง)  จากนาฬิกาของผม},  “He died by his own hands.  (เขาตายด้วยน้ำ มือของตนเอง),  “by chance” (โดยบังเอิญ)  -  I met my own friend at the party by chance.  (ผมเจอเพื่อนเก่าที่งานเลี้ยงโดยบังเอิญ), “by mistake”  (โดยการเข้าใจผิด)-  He took my book by mistake.  (เขาเอาหนังสือของผมไปโดยเข้าใจผิด  คือ คิดว่าเป็นของเขา), “by heart”  (โดยการท่องจำ)  -  I learn English vocabularies by heart.  (ผมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการท่องจำ), “by car” (= in a car) (โดยรถยนต์),  “by bus” (= in a bus) (โดยรถประจำทาง),  “by train” (= in a train) (โดยรถไฟ)  “by plane” (= in a plane) (โดยเครื่องบิน)  “by air”  (โดยทางอากาศ) “by sea”  (โดยทางทะเล)  “by telephone”  (โดยทางโทรศัพท์)  “by telegram” (โดยทางโทรเลข)  “by letter”  (โดยทางจดหมาย)  “by trade”  (โดยทางการค้า)  “by radio” (โดยทางวิทยุ)  “by force” (โดยใช้กำลัง)  “I know him (them) by name” (ผมรู้จักเขาแต่ชื่อ  -  ไม่เคยพบตัว)  “by himself/herself” (โดยตัวเขา/เธอเอง  ตามลำพัง หรือ ไม่มีใครช่วย)  -  He did all the work by himself.  (เขาทำงานทั้งหมดด้วยตนเอง), “by machinery” (โดยเครื่องจักร)  “by hand” (= with his hands) {(ทำ) ด้วยมือ} “The room is 20 feet by 10 feet.” (ห้องยาว ๒๐ ฟุต กว้าง ๑๐ ฟุต)  “Sugar is sold by the pound/kilogram.” (= by weight) {น้ำตาลถูกขายเป็นปอนด์/กิโลกรัม = (ขาย) เป็นน้ำหนัก}  “The road was widened by 5 meters.”  (ถนนถูกขยายออกไปอีก ๕ เมตร)  “remarks by Mr. Schmidt”  (คำพูดโดยมิสเตอร์ชมิดท์) “She was brought up by her aunt.” (เธอได้รับการอบรม-เลี้ยงดูโดยป้าของเธอ)  “new legislation announced by the government” (กฎหมายใหม่ประกาศโดยรัฐบาล)  “I was startled by his anger.”  (ผมสะดุ้งตกใจจากความโกรธของเขา)  “by and large” (= on the whole) (โดยทั่วๆ ไป, เมื่อพิจารณาทุกด้านแล้ว)  “by mistake”  (โดยการเข้าใจผิด)  “by accident”  (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้ตั้งใจ)“by degrees” (ทีละน้อย)  “by the way”  (อ้อ, เอ้อ, อนึ่ง – ใช้พูดเกริ่นนำ ก่อนจะเข้าเรื่อง)  “by all means”  (โดยแน่นอน)  “by no means” (ไม่โดยแน่นอน)  “by-pass” (= short cut)  (ทางลัด)“passer-by” (ผู้ที่ผ่านไปมา)  “by-gone”  (สิ่งหรือเรื่องที่ผ่านไปแล้ว)  “by-product” (ผลพลอยได้)  “I will pay by cheque.” (ผมจะจ่ายเป็นเช็ค)  “read a book by candlelight”(อ่านหนังสือโดยใช้แสงเทียน)  “by chance” (โดยบังเอิญ)  “She came in by the back door.”  (เธอเข้ามาทางประตูหลัง)  “I sat by her bed.” (ผมนั่งข้าง – หรือใกล้ – เตียงของเธอ)  “by 1960”  (ราวๆ ปี  ๑๙๖๐)  “By the time I went to bed, I was absolutely exhausted.”  (ราวๆเวลาที่ผมเข้านอน  ผมเหน็ดเหนื่อยโดยสิ้นเชิง)  “He is rich by Chinese standards.”  (เขาร่ำรวย  โดยมาตรฐานของชาวจีน)  “She was standing by herself in a corner of the room.(เธอกำลังยืนอยู่ตามลำพัง – คนเดียว – ที่มุมห้องด้านหนึ่ง)  “I think I could manage by myself.”  (ผมคิดว่าผมสามารถทำสำเร็จด้วยตัวของผมเอง – โดยไม่ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ)  “Twelve divided by three is four.”  (๑๒ หารด้วย ๓ เหลือ ๔)  “Multiply the amount by three.”  (จงคูณจำนวนนั้นด้วย )“Cars are now made by the million.” (รถยนต์ในปัจจุบันได้รับการผลิตเป็นล้านๆคัน)  “one by one” (ทีละคน)  “year by year”  (แต่ละปี) “She took him by the hand.”  (เธอจับมือเขา)  “Hold it by the handle!” (จงถือมันไว้ที่ด้าม หรือมือจับ)  “Her salary went up by half.” (เงินเดือนของเธอขึ้นไปครึ่งหนึ่ง)  “The economic growth increased by 10 %.” (เศรษฐกิจเติบโต  ๑๐ เปอร์เซ็นต์)  “They are Buddhists by birth, not by practice.”  (พวกเขาเป็นชาวพุทธโดยกำเนิด  มิใช่โดยการปฏิบัติ – ศาสนกิจ)  “By night, a number of animals seek their preys, while by day, they tend to sleep.”  (ระหว่างกลางคืน   สัตว์จำนวนมากเสาะหาเหยื่อ  ในขณะที่ตอนกลางวัน  พวกมันมักจะนอน)  “walk side by side”  (เดินเคียงข้างกัน)  “walk hand in hand”  (เดินจูงมือกัน)  “by-election”  (การเลือกตั้งซ่อม)  “by comparison (= in comparison)”  (โดยการเปรียบเทียบ)  -  He made me look, by comparison (= in comparison), a good, calm, reasonable person.  (เขาทำให้ผมดู (มีท่าทาง ), โดยเปรียบเทียบ, เป็นคนดี  เยือกเย็น  และมีเหตุผล)  (หมายถึง  เมื่อเปรียบเทียบผมกับเขา),    เป็นต้น

 

16. You must do according ______________________________________ you are ordered.

(คุณจะต้องทำตาม ____________________________________ คุณถูกสั่ง – ให้ทำ)

(a) to

(b) from

(c) as    (ที่)

(d) with

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “According as”  (ตามที่)  เป็น   “Conjunction”  ต้องตามด้วยประโยค  {Subject + Verb +   (ส่วนขยาย)}  ส่วน   “According to”  (ตามที่)   เป็น   “Preposition”   ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี    ดังตัวอย่าง

 • Everything went according as we have planned.

(= Everything went as we have planned.)

(ทุกสิ่งเป็นไปตามที่เราได้วางแผนไว้)

 • You must tell the story according as it really happened.

(= You must tell the story as it really happened.)

(คุณจะต้องเล่าเรื่องตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆ)

 • I like the freedom to organize my day according as I want to.

(= I like the freedom to organize my day as I want to.)

(ผมชอบเสรีภาพ (หรือความไม่มีพิธีรีตอง) ที่จะจัดระเบียบ (หรือจัดตารางทำงาน) ในแต่ละวัน  ตามที่ผมต้องการจะจัด)  (คือ  ไม่ต้องการให้ใครมาสั่ง)

 • According to Dr. Allen, the cause of death was drowning.

(ตามที่คุณหมอแอลเลนบอก  สาเหตุการตายคือการจมน้ำ)

 • The road was some forty miles long according to my map.

(ถนนยาวประมาณ  ๔๐  ไมล์  ตาม (ข้อมูล) แผนที่ของผม)

 • The employees were given tasks according to their skills.

(พนักงานได้รับมอบหมายงานสอดคล้องกับทักษะของพวกเขา)

 • There are 6 classes organized according to age.

(มี    ชั้นเรียน  ซึ่งถูกจัดตามอายุ)

 • Everything went according to plan.

(ทุกสิ่งเป็นไปตามแผน)

(= Everything went according as we have planned.)

 • According to the teacher, there will be an exam next week.

(ตามที่อาจารย์บอก  จะมีการสอบสัปดาห์หน้า)

 • According to the weather forecast, there will be a heavy storm this weekend.

(ตามการพยากรณ์อากาศ  จะมีพายุจัดปลายสัปดาห์นี้)

 

17. The beautiful countryside was bright with prairie flowers and blossoming ______________.

(ชนบทที่สวยงาม  สดใส-เจิดจ้าไปด้วยดอกไม้ของทุ่งหญ้าแพรรี่  และ ________ ที่กำลังผลิดอก)

(a) fruit trees    (ต้นไม้ผล)

(b) fruits trees

(c) fruits tree

(d) fruit tree

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากเป็น   “Compound noun”  (นามประกอบ)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                      ตัวอย่างที่  

 • My uncle is going to plant a rosebush in his ________________________________.

(ลุงของผมจะปลูกพุ่มกุหลาบใน _____________________________________ ของเขา)

(a) garden flower

(b) garden of flower

(c) flower garden    (สวนดอกไม้)

(d) flowers garden

ตอบ    -    ข้อ    (c)    เนื่องจากเป็น   “นามขยายนาม”  หรือ   “นามประกอบ”  (Compound noun)   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่  

 • I’m tired of pictures in black and white.  I wish we had ______ television here in our country.  

(ผมเบื่อภาพยนตร์สีขาวดำ  ผมปรารถนาว่าเรามีโทรทัศน์ _____________ ที่นี่  ในประเทศของเรา)

(a) coloured     (ถูกระบายสี หรือทาสี)

(b) colour    (สี)

(c) colouring

(d) colours

ตอบ   -   ข้อ   (b)    “Colour television”  (ทีวีสี)  เป็น  “นามประกอบ”  (นามขยายนาม)

                                                        ตัวอย่างที่  

A: Where do you go to buy your books?

(คุณไปที่ไหนเพื่อซื้อหนังสือของคุณ)

B: _________________________________________________________________.

(a) To the bookstore      (ไปที่ร้านขายหนังสือ)

(b) To the books-store

(c) To the storebooks

(d) To the store book

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็น   “นามประกอบ”  (Compound noun)   แปลจากคำหลังย้อนมาคำหน้า  (ร้านขายหนังสือ  หรือ ร้านหนังสือ)

                                                      ตัวอย่างที่ ๔

A: “Jim was late for two classes this morning.” 

(จิมเข้าห้องเรียนสาย    วิชา  เมื่อเช้านี้)

B: “He said that he forgot both of the __________________________________________.”

(เขาพูดว่า  เขาลืม ________________________________________ ทั้ง    หมายเลข)

(a) rooms number

(b) room number

(c) room’s numbers

(d) room numbers    (หมายเลขห้องเรียน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นนามประกอบ  (นามขยายนาม)   (Compound noun)   มักแสดงรูปพหูพจน์ที่คำนามตัวหลัง

                                                       ตัวอย่างที่  

 • My father is working on a _______________________ plan for Northeastern Thailand.  

(พ่อของผมกำลังทำงานในเรื่องแผน __________ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย)

(a) develop     (พัฒนา)

(b) developed     (ที่พัฒนาแล้ว)

(c) developing     (กำลังพัฒนา)

(d) development      (การพัฒนา)

ตอบ    -    ข้อ   (d)   สำหรับข้อ  (b)  และ  (c)   มักใช้ขยาย  “ประเทศ, เมือง, พื้นที่”   เช่น   “Developed countries”   (ประเทศที่พัฒนาแล้ว)    หรือ   “Developing countries”  (ประเทศที่กำลังพัฒนา)   ส่วน  “Development plan”  เป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  หรือ“นามประกอบ”  (Compound noun)

                                                      ตัวอย่างที่  

 • Thailand’s population ___________________ is an average of 0.8 percent each year.

(__________________ ของประชากรประเทศไทย  คือ  โดยเฉลี่ย ๐.๘ เปอร์เซ็นต์ ทุกปี)

(a) increases

(b) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(c) to increase

(d) increased

ตอบ    –    ข้อ    (b)    เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  (Compound noun)หรือ   “นามประกอบ”  (Population increase)   ในกรณีนี้   คำนามตัวหน้าจะไม่อยู่ในรูปพหูพจน์   คือไม่เติม  “s”   แต่มักจะแสดงรูปพหูพจน์ที่คำนามตัวหลัง   ตัวอย่าง  เช่น

   -  service bus  (es)   (รถบริการ – คือรถรับ-ส่งพนักงาน)

   -  bus service  (s)   (บริการรถประจำทาง)

   -  flower garden  (s)   (สวนดอกไม้)

   -   wood house   (บ้านไม้)

   -  steel table (s)   (โต๊ะเหล็ก)

   -  government policy  (นโยบายรัฐบาล)

   -  personnel development   (การพัฒนาบุคลากร)

   -  insurance policy   (กรมธรรม์ประกันภัย)

   -  growth rate   (อัตราการเติบโต)

    -  oil price rise  (การขึ้นราคาน้ำมัน)

    -  birthday party   (งานเลี้ยงวันเกิด)

    -  dividend payment   (การจ่ายเงินปันผล)

    -  debt payment  (การชำระหนี้)

    -  income tax deduction   (การหักภาษีเงินได้)

    -  motor insurance   (การประกันภัยรถยนต์)

    -  fire insurance   (การประกันอัคคีภัย)

    -  capital market   (ตลาดทุน)

    -  exchange rate (s)   (อัตราการแลกเปลี่ยน)

    -  traffic problem (s)  (ปัญหาจราจร)

    -  greenhouse gas   (กาซเรือนกระจก)

    -  tourism sector   (ภาคการท่องเที่ยว)

    -  climate change   (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

    -  terrorism risk (s)  (การเสี่ยงภัยการก่อการร้าย)

    -  commodity price (s)  (ราคาสินค้า)

    -  price competition   (การแข่งขันด้านราคา)

    -  household debt (s)   (หนี้ครัวเรือน)

    -  car sale (s)   (การขายรถยนต์)

    -  distribution channel (s)   (ช่องทางการจำหน่าย)

    -  accident occurrence   (การเกิดอุบัติเหตุ)

    -  branch office (s)   (สำนักงานสาขา)

    -  insurance company (nies)   (บริษัทประกันภัย)

    -  business partner (s)   (คู่ค้า)

    -  leather belt (s)   (เข็มขัดหนัง)

    - business transaction (s)   (การดำเนินธุรกิจ)

    - business mind  (จิตใจคิดแต่เรื่องธุรกิจ)

    - heart disease treatment  (การรักษาโรคหัวใจ)

 

18. I’ll help my sister ______________________________________________ her work.

(ผมจะช่วยน้องสาว _________________________________________ ของเธอให้เสร็จ)

(a) finishing

(b) to have finished

(c) to finish    (ทำงาน)

(d) to be finished

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ   “Finish”  ก็ได้   (Help + Someone + Do  (หรือTo do) + Something)  (ช่วยใครทำอะไร)

 

19. He was ashamed _________________________________ himself for losing his temper.

(เขาละอายใจ ____________________________________ ตัวเองที่คุมอารมณ์ไม่อยู่)

(a) of

(b) at

(c) in

(d) on

ตอบ   -   ข้อ   (a)   “Be ashamed of”  =  “ละอายใจ

                                                   สำหรับคำกริยา,  คุณศัพท์  หรือ  วลีที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่   “source of”  (แหล่งของ)  -  Meat is an excellent source of vitamins.  (เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของวิตามิน),  “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.”  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง...................)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  “The company doses not approve of women smoking.”  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  “He often boasts of his wealth.”  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  “We are thinking of buying her a present.”  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  “She warned me of the danger.”  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง.........................)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบ ด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน)  -  “We have never heard of his plan.”  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  “Have you heard of Lewis Baker?”  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  “Beware of dogs !”  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  “These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.”  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  “The other members disapproved of his methods.”  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  “After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.”  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  “Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.”  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),  “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  “I’m interested in the cure of cancer.”  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  “The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.”  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  “We had a smell of fresh bread when we entered the shop.”  (เราได้กลิ่นขนมปังสดเมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  “The room smelled of cigars.”  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  “Be careful of the floor.  I’ve just polished it.”  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย),  “sure”  (มั่นใจ),  “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี),  “certain” (มั่นใจ, แน่นอน),  “free”  (ยกเว้น),  “proud”  (ภูมิใจ),  “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ),  “capable”  (สามารถ),  “ashamed”  (ละอายใจ), “suspicious”  (สงสัย, ระแว),  “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้),  “convinced”  (เชื่อ), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐  คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”   ( ๒ ใน ๓),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “the average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

20. He said that he ______________________________________________________ her.

(เขาพูดว่าเขา _____________________________________________________ เธอ)

(a) has helped

(b) will help

(c) would help    (จะช่วย)

(d) is going to help

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นการใช้   “Tense”  ให้สอดคล้องกัน   คือ  กริยาของประโยคใหญ่  เป็น  “Past tense” (Said)  ส่วนกริยาในประโยคย่อยเป็น  “Past future”  (Would help)   ส่วนคำตอบในข้ออื่นๆ  เป็น  “Present”   ทุกข้อ   กล่าวคือ  “Has helped” (Present perfect tense),  “Will help”  (Present future tense)   และ   “Is going to help” (Present continuous tense)  แสดงอนาคต

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป