หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 402)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. In physics, the greater ______________ object’s mass, the harder it is to put it into motion.

(ในวิชาฟิสิกส์, ยิ่งมวลสารของวัตถุ ___________ ยิ่งมาก (ยิ่งใหญ่) ขึ้น, มันก็ยิ่งยากขึ้นที่จะทำให้มันเคลื่อนไหว)  (หมายถึง  ยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้น  ก็ยิ่งยากมากขึ้นที่จะทำให้มันเคลื่อนไหว)

(a) is an

(b) it is an

(c) an    (ชิ้นหนึ่ง, อย่างหนึ่ง)

(d) which is an

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  “ยิ่ง.................ก็ยิ่ง....................”  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                      ตัวอย่างที่ 

 • The harder the shrub is to grow, ______________________________________.

(ยิ่งต้นไม้เล็กๆ (พันธุ์เตี้ยๆ) โตยาก  _______________________________________)

(a) the higher the price it is

(b) the higher is the price

(c) the higher the price    (ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)  (ตอบแบบไม่มีกริยา)

(d) the higher is the price become

ตอบ   -   ข้อ    (c)   หรืออาจตอบ   “The higher the price is”  (ตอบแบบมีกริยา)   หรือ   “The higher the price becomes”  (แบบมีกริยา)  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                                     ตัวอย่างที่ 

 • The more he tried to help her, ________________________ she seemed to appreciate it.

(ยิ่งเขาพยายามช่วยเหลือเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งดูเหมือนว่าชื่นชม-เห็นคุณค่ามัน _______________)  (ยิ่งเขาช่วยเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งชื่นชมมันน้อยลง)

(a) less

(b) lesser    (น้อยกว่า, เล็กน้อย)

(c) the less    (น้อยลง)

(d) the lesser

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้าง  “ยิ่ง......................ก็ยิ่ง........................”  ในประโยคข้างล่าง

                                                     ตัวอย่างที่ 

 • The more money we earn, ______________________ percentage we pay in taxes.

(ยิ่งเราหาเงินได้มากขึ้น  เปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องเสียภาษี  ______________________)

(a) the high the

(b) higher an

(c) a high

(d) the higher the    (ก็ยิ่งสูงขึ้น)   

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง  “ยิ่ง........................ก็ยิ่ง.........................”  จากประโยคข้างล่าง

                                                    ตัวอย่างที่ 

 • The higher the standard of living and the greater the national wealth, the ____________.

(ยิ่งมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น  และความมั่งคั่งของชาติเพิ่มมากขึ้น, ___________________)

(a) greater is the amount of paper is used

(b) greater amount of paper is used

(c) amount of paper is used is greater

(d) greater the amount of paper used    (ปริมาณกระดาษที่ใช้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น)

ตอบ   -   ข้อ    (d)

                                                      ตัวอย่างที่ 

 • On enough logical reasons, the fewer seeds, _______________________________.

(ตามเหตุผลที่เป็นไปตามหลักตรรกะอย่างเพียงพอ  ยิ่ง (หว่าน) เมล็ดน้อย _____________)

(a) the less plants grow

(b) the fewer plants    (ก็ยิ่ง (ได้) ต้นไม้ (หรือพืช) น้อย)  (ความหมาย คือ  ยิ่งหว่านเมล็ดลงไปน้อย  ก็ยิ่งได้ต้นไม้น้อย)

(c) the less plants

(d) the plants the fewer

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Fewer”  (น้อยกว่า)   มาจาก  “Few”   ต้องใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์  ส่วน  “Less”  (น้อยกว่า)  มาจาก   “Little”  ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)   ในประโยคข้างบน  “Seeds”   และ  “Plants”   เป็นนามนับได้  พหูพจน์  จึงต้องตัด  ข้อ   (a)  และ  (c)   ทิ้งไป  สำหรับการเรียงโครงสร้าง   “ยิ่ง.......................ก็ยิ่ง...........................”  ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                                     ตัวอย่างที่  

 • The longer you stay here, _____________________________________________.

(ยิ่งคุณพักอยู่ที่นี่นานยิ่งขึ้น  ______________________________________________)

(a) it will be better

(b) it will be the better

(c) the better will it be

(d) the better it will be    (มันก็ยิ่งดีมากขึ้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “The + Adjective (ขั้นกว่า)  + Subject + Verb,  the + Adjective (ขั้นกว่า)  + Subject + Verb”  หรือ  แบบย่อๆ   เช่น

 • The sooner, the better.   (ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี)
 • The more, the merrier.   (ยิ่ง (คน) มาก  ก็ยิ่งสนุก)
 • The slower, the safer.   (ยิ่งช้า  ก็ยิ่งปลอดภัย)
 • The longer, the higher price.   (ยิ่งนานไป  ก็ยิ่งราคาสูงขึ้น)

                                                       ตัวอย่างที่  

 • The older he grows, ________________________________________ he becomes.

(ยิ่งเขาอายุมากขึ้น  เขาก็ ________________________________________________)

(a) more foolish

(b) foolish

(c) foolisher    (ไม่มีใช้รูปนี้)

(d) the more foolish    (ยิ่งโง่มากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ   (d)

                                                        ตัวอย่างที่            (จงเลือกข้อที่ผิดไวยากรณ์จากข้อ  ๑ – ๔)

 • Sometimes (1) the more we attempt to explain (2) our mistake, the (3) worst our story (4) sounds.  

(บางครั้ง  ยิ่งเราพยายามที่จะอธิบายความผิดของเรา (คือแก้ตัว)  เรื่อง (ที่พูดแก้ตัว) ของเรา  ก็ดูเหมือนว่ายิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้น)

ตอบ   –   ข้อ   (3)   แก้เป็น   “Worse”  (มาจาก  “Bad,  Worse,  Worst”  –  แย่-เลวร้าย, แย่กว่า-เลวร้ายกว่า, แย่ที่สุด-เลวร้ายที่สุด)   เนื่องจากมาจากรูป   “ยิ่ง.........................ก็ยิ่ง...........................”  โดยมีโครงสร้าง  คือ  (The + Adjective (ขั้นกว่า)  + Subject + Verb, the + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb)   เช่น

 • The more one has, the more one wants.

(คนเรายิ่งมีมาก  ก็ยิ่งต้องการมาก)  (ยิ่งมีมาก  ยิ่งโลภมาก)

 • The sooner she arrives, the better it is.

(ยิ่งเธอมาถึงเร็ว  ก็ยิ่งดี)

 • The bigger the house is, the more expensive it is.

(ยิ่งบ้านยิ่งหลังใหญ่ขึ้น  ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)

 • The more he tried to explain, the less she understood him.

(ยิ่งเขาพยายามอธิบายมากยิ่งขึ้น  เธอก็ยิ่งเข้าใจเขาน้อยลง)

 • The more the people come to our party, the funnier it will be.

(ยิ่งคนมางานเลี้ยงของเรามากขึ้น  มันก็ยิ่งสนุกมากขึ้น)

 • The heavier the boxes are, the more difficult it is to carry them.

(ยิ่งกล่องยิ่งใหญ่ขึ้น  ก็ยิ่งแบกมันลำบากมากยิ่งขึ้น)

 • The more he loves her, the less she loves him.

(ยิ่งเขารักเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งรักเขาน้อยลง)

 • The more money we gave them, the more (money) they wanted from us. 

(ยิ่งเราให้เงินเขามากขึ้น  เขาก็ยิ่งต้องการ (เงิน) จากเรามากขึ้น)

 • The more we read, the wiser we become.

(ยิ่งเราอ่านมากขึ้น  เราก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น)

 • The more loan he takes, the deeper he is in debt.

(ยิ่งเขากู้เงินมากขึ้น  เขาก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้น)

 

2. Population growth ___________ the economic growth of a country as well as be affected by it.

(การเพิ่มขึ้นของประชากร ___________ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประ เทศ  เช่นเดียวกับ (สามารถ) ได้รับผลกระทบจากมัน)  (หมายถึง  จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ)  (คือ  ทั้ง    ประเด็นต่างมีผลกระทบซึ่งกันและกัน)

(a) affects    (มีผลกระทบกับ)

(b) can affect    (สามารถมีผลกระทบกับ)

(c) is affecting    (กำลังมีผลกระทบกับ)

(d) affecting

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากกริยาตัวที่   ของประโยค  มาจากรูปเต็มว่า  “as well as can be affected……............…..”  ทั้งนี้   อาจตอบ  ข้อ  (a)  ก็ได้   แต่ต้องเปลี่ยนกริยาตัวหลัง  (ตัวที่  ๒)  ตามประโยคข้างล่าง

 • Population growth affects the economic growth of a country as well as is affected by it.

(การเพิ่มขึ้นของประชากร  มีผลกระทบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  เช่นเดียวกับได้รับผลกระทบจากมัน)

 

3. Frederick Jones invented a refrigeration unit that __________ the transportation of frozen foods by truck.

(เฟร็ดเดอริก  โจนส์  ประดิษฐ์คิดค้นหน่วยงานแช่เย็น (ทำให้เย็น) ซึ่ง __________ การขนส่งอาหารแช่แข็งโดยรถบรรทุก)

(a) possibly made

(b) made it possible

(c) it possibly made

(d) made possible    (ทำให้เป็นไปได้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Made”  เป็นกริยาของอนุประโยค  (That made possible the transportation of frozen foods by truck)   ทั้งนี้   สามารถเขียนโครงสร้างประโยคได้อีกแบบหนึ่ง  โดยมีความหมายเหมือนกัน   คือ

 • Frederick Jones invented a refrigeration unit that made the transportation of frozen foods by truck possible.

 

4. Sandy William, ___________________, has run her own record company for half a century.

(แซนดี้  วิลเลียม, ___________, ได้บริหาร (ดำเนินการ) บริษัทแผ่นเสียงของเธอเอง  เป็นเวลาครึ่งศตวรรษ)  (จนถึงปัจจุบัน)

(a) is the great contemporary singer

(b) one of the great contemporary singers    (หนึ่งในบรรดานักร้องร่วมสมัย (สมัยปัจจุบัน) ผู้ยิ่งใหญ่)

(c) that the great contemporary singers

(d) the contemporary singers were great

ตอบ   -   ข้อ   (b)   โดยลดรูปมาจากอนุประโยค   “Who is one of the great contemporary singers”  ทั้งนี้  อาจตอบ   “A great contemporary singer”  (นักร้องร่วมสมัยผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง)  ก็ได้     

 

5. ____________ Mark Twain’s autobiographical novel The Adventures of Tom Sawyer that one of America’s most memorable characters, Huckleberry Finn, first appeared.

(____________ นิยายอัตชีวประวัติของมาร์ค ทเวน  เรื่อง “การผจญภัยของทอม  ซอว์เยอร์”  ที่ตัวละครที่น่าจดจำที่สุดคนหนึ่งของอเมริกา, (คือ) ฮัคเคิลเบอร์รี่  ฟิน, ปรากฏโฉมเป็นครั้งแรก)

(a) It was in    (มันเป็นใน)

(b) There was in

(c) He was in

(d) In

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  {It + is (was) + วลี + That + Subject + Verb  “มันเป็น (วลี) ที่ประธาน..........................”}  เช่น  “It is in this house that I was born.”  (มันเป็นในบ้านหลังนี้ที่ผมเกิด)   “It was in 1914 that the First World War took place.”  (มันเป็นในปี  ๑๙๑๔  ที่สงครามโลกครั้งที่    เกิดขึ้น)   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                        ตัวอย่างที่ 

 • In bacteria and in other organisms, ___________ is the nucleic acid DNA that provides the genetic information.

(ในแบคทีเรียและในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ____________ เป็นดีเอ็นเอกรดนิวคลีอิค  ที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านพันธุกรรม)

(a) both

(b) which

(c) and

(d) it    (มัน)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  {It + is (was) + วลี + That + Subject + Verb  “มันเป็น (วลี) ที่ประธาน........................”}                           

                                                     ตัวอย่างที่ 

 • _____________________________ in May that the rainy season begins in Thailand.

(______________________________ ในเดือนพฤษภาคม  ที่ฤดูฝนเริ่มต้นในประเทศไทย)

(a) There is

(b) It is    (มันเป็น)

(c) He said

(d) It was

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง  {It Is (Was) + วลี + That + Subject + Verb}  จากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่ 

 • It is because he is very rich ________________________________ she loves him.

(มันเป็นเพราะว่าเขารวยมาก ___________________________________ เธอรักเขา)

(a) so     (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(b) that     (ที่)

(c) why

(d) therefore     (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) + วลี {มักนำหน้าด้วย  “Preposition”  (in, on, at, with, during)  หรือ  “Because” + ประโยค} + That + Subject + Verb

                                                   ตัวอย่างที่  

 • _____________________________ on Saturday morning that we had our meeting.

(_____________________________________ เช้าวันเสาร์  ที่พวกเรามีการประชุมกัน)

(a) There had

(b) It was    (มันเป็น)

(c) It is

(d) There was

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้   “It was”  เพราะกริยาในอนุประโยค   คือ   “Had”  และยังเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) + วลี  (มักนำหน้าด้วย  “Preposition”) + That + Subject + Verb”  เช่น

 • It is in this house that I was born.

(มันเป็นในบ้านหลังนี้แหละ  ที่ผมเกิด)

 • It is at night that we go to bed.

(มันเป็นเวลากลางคืนที่พวกเราเข้านอน)

 • It is on Sunday morning that people go to church.

(มันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ผู้คนไปโบสถ์)

 • It is in the country that we like to stay.

(มันเป็นในชนบท  ที่พวกเราชอบพัก)

 • It was in January that we went to England.

(มันเป็นในเดือนมกราคม  ที่เราไปอังกฤษ)

 • It was by mistake that she took my book.

(มันเป็นการเข้าใจผิด  ที่เธอเอาหนังสือของผมไป)

 • It was in 1914 that the First World War took place.

(มันเป็นในปี  ๑๙๑๔  ที่สงครามโลกครั้งที่  ๑  เกิดขึ้น)

 • It was because he was lazy that he failed.

(มันเป็นเพราะว่าเขาเกียจคร้าน  ที่เขาล้มเหลว)

 • It was under that sea that the nuclear weapon had been tested.

(มันเป็นใต้ทะเล  ที่อาวุธนิวเคลียร์ถูกทดลอง)

 

6. During the early period of ocean navigation, ___________ any need for sophisticated instruments and techniques.

(ในระหว่างช่วงแรกๆ ของการเดินเรือในมหาสมุทร, ___________ ความต้องการใดๆ สำหรับอุปกรณ์และเทคนิคที่ทันสมัย)

(a) when there hardly was

(b) so that hardly

(c) hardly there was

(d) there was hardly    (แทบไม่มี, ไม่ใคร่จะมี)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นประธาน  (There),  กริยา  (Was),  และ  “Adverb of frequency” (Hardly)  ของประโยค

 

7. You are old enough to _________________________________________ your own living.

(คุณโตเพียงพอที่จะ ____________________________________ เลี้ยงชีพของคุณเอง)

(a) collect    (รวบรวม, สะสม, เก็บ)

(b) gain    (ได้มา, ได้รับ, ได้กำไร, กำไร, ชนะ, บรรลุ, ได้เปรียบ, ก้าวหน้า, คืบหน้า)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ผลกำไร, ผลประโยชน์, การมีชัย, การเพิ่ม, การก้าวหน้า, การคืบหน้า, การได้มาซึ่ง, ของที่ได้มา)

(c) earn    (มีรายได้, หารายได้, หาได้, ได้รับ, ได้มา)

(d) win    (ชนะ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Earn one’s living”  =   “หาเลี้ยงชีพ      

 

8. The roads into the city are so __________________ these days that it’s almost quicker to walk.

(ถนนเข้าสู่เมือง __________ มากในปัจจุบัน  จนกระทั่ง  มันเกือบจะเร็วกว่ากันที่จะเดินไป)  (คือ  ถนนมียวดยานแออัดมาก  จนกระทั่ง  เดินไปเกือบจะเร็วกว่านั่งรถไป)

(a) placid    (แพลส-ซิด)  (เงียบสงบ, จิตสงบ)

(b) congested    (คัน-เจส-ทิด)  (แออัด, ยัดจนล้น, (เลือด) คั่ง)

(c) plaintive    (เสียใจ, โศกเศร้า)

(d) lackluster    (ไม่มีชีวิตชีวา, เฉื่อยชา, ไม่สดใส, มัว, ไม่วาว, ไม่สง่าผ่าเผย)

 

9. There’s a bomb in the garden, it may _______________________________ at any minute.

(มีลูกระเบิดในสวน  มันอาจจะ ________________________________ ณ  นาทีใดก็ได้)

(a) crash    (ชนโครม, ปะทะโครม, มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง, มีเสียงกระทบหรือชนกัน, พุ่งชน, พัง, ล้มเหลว, พ่ายแพ้)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน), การตกของเครื่องบิน, ความล้มเหลว, ความพังพินาศ)

(b) smash     (ทำให้แตกละเอียด, ตีแตกละเอียด, ตีอย่างแรง, ตีแตกพ่าย, ทำลายสิ้นเชิง, ชนอย่างแรง, ชนพัง, แตกละเอียด)

(c) bang    (เสียงดังตูม, เสียงดังฉับพลัน, กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เสียงระเบิด, การทุบอย่างแรง, การชนหรือกระทบอย่างแรง)

(d) explode    (ระเบิด)

 

10. Roger said he worked _______________________________________ at a gas station.

(โรเจอร์กล่าวว่า  เขาทำงานที่ปั๊มน้ำมัน ____________________________________)

(a) eight hours a day    (วันละ  ๘  ชั่วโมง)

(b) eight hours on a day

(c) eight hours in a day

(d) eight hours for a day

ตอบ   –   ข้อ   (a)   ดูเพิ่มเติมการเรียงคำในเรื่อง   “ราคา, น้ำหนัก, เวลา, ความเร็ว, อัตราส่วน”   จากประโยคข้างล่าง

                                                    ตัวอย่างที่       {จงหาที่ผิดหลักไวยากรณ์  ข้อ  (๑)  -  (๔)}

(1) All the blood in the body (2) passes through the heart (3) at least twice (4) the minute.

(เลือดทั้งหมดในร่างกายไหลผ่านหัวใจ   อย่างน้อยที่สุด    ครั้ง ต่อ    นาที)

ตอบ   –   ข้อ   (4)   แก้เป็น   “a minute”   นื่องจากต้องใช้   “a”  และ  “an”  นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่บอกถึง  “ราคา”,  “อัตราส่วน”,  “น้ำหนัก”,  “ความเร็ว”,  และ  “เวลา”   เช่น  

 • a pound a dozen  (โหลละ ๑ ปอนด์)  
 • ten dollars a pair  (คู่ละ ๑๐ เหรียญ)
 • 50 baht a kilo  (๕๐ บาทต่อ ๑ กิโล)
 • 100 baht a yard  (๑๐๐ บาทต่อ ๑ หลา)
 • once a month  (เดือนละ ๑ ครั้ง)
 • twice a year  (ปีละ ๒ ครั้ง)
 • three times a year  (ปีละ ๓ ครั้ง)
 • ninety miles an hour  (๙๐ ไมล์ต่อชั่วโมง)

 

11. I have at last got rid ______________________________________________ my enemy.

(ในที่สุด  ผมก็กำจัด _________________________________________ ศัตรูของผมได้)

(a) from

(b) with

(c) of    (get rid of  =  กำจัด)

(d) out of

ตอบ   –   ข้อ   (c)   

                                               สำหรับคำกริยา,  คุณศัพท์  หรือ  วลีที่ใช้กับ  “Of”   ได้แก่   source of”  (แหล่งของ)  -  Meat is an excellent source of vitamins.  (เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของวิตามิน),  “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.”  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.................)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  “The company doses not approve of women smoking.”  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  “He often boasts of his wealth.”  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  “We are thinking of buying her a present.”  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  “She warned me of the danger.”  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง.................)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน)  -  “We have never heard of his plan.”  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  “Have you heard of Lewis Baker?”  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  “Beware of dogs !”  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  “These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.”  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  “The other members disapproved of his methods.”  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  “After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.”  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  “Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.”  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),  “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  “I’m interested in the cure of cancer.”  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  “The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.”  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  “We had a smell of fresh bread when we entered the shop.”  (เราได้กลิ่นขนมปังสดเมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  “The room smelled of cigars.”  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  “Be careful of the floor.  I’ve just polished it.”  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย),  “sure”  (มั่นใจ),  “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี),  “certain” (มั่นใจ, แน่นอน),  “free”  (ยกเว้น),  “proud”  (ภูมิใจ)  -  She is very proud of her son.  (เธอภูมิใจในตัวลูกชายมาก),  “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ),  “capable”  (สามารถ)  -  They were capable of doing difficult job.  (พวกเขาสามารถทำงานยากๆ ได้),  “ashamed”  (ละอายใจ)  -  You should be ashamed of your conduct.  (คุณควรละอายใจในความประพฤติของตนเอง), “suspicious”  (สงสัย, ระแว),  “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้)  -  The masses were largely ignorant of the options open to them.  (เหล่ามวลชนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงทางเลือกต่างๆ ที่เปิดให้แก่พวกเขา),  “convinced”  (เชื่อ), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”   ( ใน ),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “the average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

12. There are _________________________________________________ than in your class.

(มี ________________________________________________ กว่าในชั้นเรียนของคุณ)

(a) students in my class more

(b) students more in my class

(c) more students in my class    (นักเรียนในชั้นเรียนของผมมาก)

(d) in my class students more

ตอบ   –   ข้อ    (c)   ต้องใช้การเรียงคำแบบดังกล่าว

 

13. My television set is ____________________________________________________.

(ทีวีของผม _________________________________________________________)

(a) out of order    (เสีย, ใช้การไม่ได้)

(b) out off order

(c) not in order    (ไม่เป็นระเบียบ)

(d) out from order

ตอบ   -   ข้อ    (a)   “Out of order”  =  “เสีย, ใช้การไม่ได้”  ใช้กับ  เครื่องยนต์, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า  ฯลฯ

 

14. Cotton is ____________________________________________________________.

(ฝ้ายเป็น __________________________________________________________)

(a) the product most important of that country

(b) that country’s the product most important

(c) of that country, the product most important

(d) the most important product of that country    (ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของประเทศนั้น)

 

15. The museum is visited mainly by those ___________ are interested in the historical objects excavated from archaeological sites in South Africa.

(พิพิธภัณฑ์ได้รับการไปเยือน  ส่วนใหญ่โดยบุคคล ___________ มีความสนใจในวัตถุโบราณ  (ทางประวัติศาสตร์)  ที่ถูกขุดค้นมาจากแหล่งโบราณคดีในแอฟริกาใต้)

(a) whom

(b) which

(c) who    (ผู้ซึ่ง)

(d) whose

ตอบ   –    ข้อ   (c)    เนื่องจากเป็นประธานของอนุประโยค   “Who are ……………….South Africa

 

16. Everyone in the surrounding villages _____________ asked to take part in the search for the missing child.

(ทุกๆ คนในหมู่บ้านรอบๆ ________________ ขอร้องให้มีส่วนร่วมในการค้นหาเด็กที่หายไป)

(a) was    (ถูก หรือ ได้รับการ)

(b) were

(c) been

(d) to be

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์  (Everyone)  และกริยาอยู่ในรูป  “Passive voice” {Subject + Was (Were) + Verb 3}  เพราะ  “ถูกขอร้อง”   ส่วนข้อ   (c)  และ   (d)  ไม่สามารถเป็นกริยาแท้ได้

 

17. In order to solve the world’s problems, we need a greater understanding of the human mind and __________ it works.

(เพื่อที่จะแก้ปัญหาของโลก   เราต้องการความเข้าใจในจิตใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น  และ (เข้าใจ) ว่ามัน (จิตใจมนุษย์) ทำงาน ___________)

(a) when    (เมื่อไร)

(b) how    (อย่างไร)

(c) where    (ที่ไหน)

(d) why    (ทำไม)

 

18. The color of a star depends on the heat and ___________________________________.

(สีของดวงดาวขึ้นอยู่กับความร้อนและ _______________________________________)

(a) how much energy produced

(b) producing energy

(c) production of the energy

(d) the energy it produces    (พลังงานที่มันสร้างขึ้นมา)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้คำให้สมดุล  (Balance)  กัน   คือ   “the heat”  (ความร้อน)  และ  “the energy”  (พลังงาน)  ส่วน  “It produces”  มาจาก  “Which it (ดาว) produces”   โดยสามารถละ  “Which”   ได้  เนื่องจากแทน   “Energy”  ซึ่งเป็นกรรมของกริยา  “Produces”  (เมื่อเป็นกรรม  สามารถละได้  แต่ถ้าเป็นประธานของอนุประโยค  -  ประธานของกริยา  -  ละไม่ได้)

 

19. ____________________________ mammals, once weaned, do not routinely drink milk.

(________________________ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   เมื่อหย่านมแล้ว   จะไม่ดื่มนมเป็นกิจวัตร)

(a) As a whole,    (โดยทั่วไป)

(b) As whole,

(c) Wholly,    (ทั้งหมด)

(d) On a whole,    (ต้องใช้  “On the whole”  =  โดยทั่วไป)

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจากถูกหลักไวยากรณ์   และได้ความหมายดีที่สุด

 

20. In cold weather, growers place wind machines ___________ the groves to keep the air circulating and to warm up the citrus crops.

(ในอากาศหนาว   ผู้เพาะปลูกจะวางเครื่องสร้างลม ___________ สวนผลไม้  เพื่อให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ  และให้ความอบอุ่นกับพืชจำพวกมะนาว  ส้ม  และอื่นๆ)

(a) near to

(b) near of

(c) next to    (ข้าง, อยู่ติดกับ, ต่อจาก)

(d) nearly    (เกือบจะ)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากได้ความหมาย   และถูกไวยากรณ์  ส่วน   “Near”  (ใกล้)  ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ไม่ต้องมี   “to”   หรือ   “of

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป