หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 396)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. A modem is a device that allows __________________ between computers over the telephone.

(อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลโมเด็ม  เป็นอุปกรณ์ซึ่งยอมให้มี _____________ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยทางโทรศัพท์)

(a) in contacting

(b) contact    (การติดต่อ)

(c) be contacted

(d) to contact

 

2. Almost all economists agree ___________________________ by trading with one another.

(นักเศรษฐศาสตร์เกือบทุกคนเห็นพ้อง _____________________ โดยการค้าขายซึ่งกันและกัน)

(a) nations that are gained

(b) nations they gain

(c) gaining nations

(d) that nations gain    (ว่าชาติต่างๆ ได้ประโยชน์-ได้กำไร)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นคำเชื่อม  (That), ประธาน  (Nations),   และกริยา   (Gain)  ของอนุประโยค  “That nations gain by trading with one another

 

3. Long before children are able to speak or understand a language, ___________ communicate through facial expressions and by making noises.

(ก่อนหน้าเป็นเวลานานที่เด็กจะสามารถพูด หรือเข้าใจภาษาได้, ___________ สื่อสารผ่านทางการแสดงออกทางใบหน้า  และโดยการทำเสียงดัง)

(a) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(b) furthermore    (ยิ่งกว่านั้น, นอกเหนือจากนั้น)

(c) they    (พวกเขา)

(d) who    (ผู้ซึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยคใหญ่  (Main clause)

 

4. ___________________________________ dates from the end of the eighteenth century.

(___________________________________ นับวัน (เริ่มต้น) จากตอนปลายศตวรรษที่  ๑๘)

(a) That the modern circus    (ที่ว่าละครสัตว์สมัยใหม่)

(b) While the modern circus    (ในขณะที่ละครสัตว์สมัยใหม่)

(c) The modern circus    (ละครสัตว์สมัยใหม่)

(d) The modern circus that    (ละครสัตว์สมัยใหม่ซึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยค

 

5. Pharmacists often disguise the taste of _______________________________ with elixirs.

(เภสัชกร (คนปรุงยา) บ่อยครั้งซ่อนเร้น (ปลอมแปลง) รสชาติของ ___________ ด้วยสารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวาน  ใช้เป็นส่วนประกอบของยา)

(a) are bitter medicines

(b) bitter medicines are

(c) medicines are bitter

(d) bitter medicines    (ยาขม)

 

6. Texas is the only state whose constitution permits it ________________ into smaller states.

(รัฐเท็กซัสเป็นเพียงรัฐเดียว  ซึ่งรัฐธรรมนูญของมันอนุญาตให้รัฐฯ ___________ ออกเป็นรัฐเล็กๆ หลายรัฐได้)

(a) to divide

(b) divided

(c) to be divided    (ถูกแบ่ง)

(d) dividing

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Permit (Allow) + กรรม + To + Verb 1 + ส่วนขยาย (Active voice)  หรือ  “Subject +Permit (Allow) + กรรม + To be + Verb 3 + ส่วนขยาย (Passive voice)

 • We permitted him to leave early.

(เราอนุญาตให้เขาออกไป (จากไป) แต่เนิ่นๆ)  (เขาเป็นผู้ออกไป)

 • They permitted her to be carried away to her room.

(พวกเขาอนุญาตให้เธอถูกอุ้มไปที่ห้องของเธอ)  (เธอเป็นผู้ถูกอุ้มไป)

 

7. The airport was temporarily _________________________________ due to bad weather.

(สนามบินถูก _______________________________ ชั่วคราว  เนื่องมาจากอากาศที่เลวร้าย)

(a) delayed    (เลื่อน, ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ทำให้เสียเวลา)

(b) built    (สร้าง)

(c) closed    (ปิด)

(d) destroyed    (ทำลาย)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

8. The company’s staff will stay late tonight since the project __________ completed by tomorrow.

(พนักงานของบริษัทจะอยู่ (ทำงาน) จนดึกคืนนี้   เพราะว่าโครงการ _____________ ถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์  ภายในวันพรุ่งนี้)

(a) will complete

(b) is

(c) must be    (จะต้อง)

(d) should be    (ควรจะ)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากแสดงถึง   “ความจำเป็นที่จะต้องทำให้เสร็จ”  ภายในพรุ่งนี้  ทำให้ต้องอยู่ทำงานกันจนดึก  และต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  ด้วย  เพราะ โครง การ  “จะต้องถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์........................

 

9. He ________________________ with the company since it was first established in 1990.

(เขา ________________________ กับบริษัท  ตั้งแต่มันถูกก่อตั้งครั้งแรกในปี  ๑๙๙๐)

(a) is working

(b) was working

(c) had worked

(d) has been working    (ได้กำลังทำงาน)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   ใช้โครงสร้าง  “Present perfect continuous tense” {Subject + Has (Have) + Been + V. + ing}  เนื่องจากเน้นเหตุการณ์  (ทำงานกับบริษัท)  ที่เกิดต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  (แสดงทั้งความต่อเนื่องและยาวนาน)  หรือไม่ก็อาจใช้  “Has worked” (Present perfect tense)   แทนได้

 

10. A lot of ___________ were made about how to solve the problem, but only a few of them seemed reasonable to me.

(มีการให้ ___________ จำนวนมากเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา  แต่มีเพียงไม่กี่คำแนะนำเท่านั้นที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับผม)

(a) suggestion

(b) suggestions    (คำแนะนำ)

(c) advice    (คำแนะนำ)

(d) advices

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูปพหูพจน์  เพราะกริยาคือ  “Were”  สำหรับ “Advice”   เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ  ไม่สามารถใช้กับกริยา “Are”   หรือ   “Were”   ได้

 

11. The examiner made us ___________ our identification in order to be admitted to the test center.

(ผู้ทดสอบทำให้พวกเรา ____________ การระบุตัวตนของเรา (เช่น บัตรประ ชาชน, บัตรประจำตัวผู้สอบ)  เพื่อที่จะได้รับการยอมรับให้เข้าไปในศูนย์ทดสอบ)

(a) showing

(b) to show

(c) show    (แสดง)

(d) showed

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง {Subject + Make + Object + Infinitive without to (Verb 1) + ส่วนขยาย}  (ดูเพิ่มเติมกลุ่มคำกริยา (Make, Let, Have (ใช้), See, Help, Feel, Hear) + กรรม + “Infinitive without to”  (Verb 1)  จากประโยคข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่  

 • My brother is so proud that I can’t make him ________________________ his mind.  

(พี่ชายของผมเป็นคนหยิ่งทะนงมากจนกระทั่ง   ผมไม่สามารถทำให้เขา ______________)         

(a) to change

(b) changing

(c) change   (เปลี่ยนใจ)

(d) changed

ตอบ  -  ข้อ  (c)   เนื่องจาก   “Subject + Make + กรรม + Verb 1

                                                ตัวอย่างที่ 

 • We begged him to let us _____________________________ through the telescope.

(เราขอร้องเขาให้อนุญาตให้เรา _________ ผ่านกล้องโทรทัศน์ (กล้องส่องทางไกล) ตัวนั้น)

(a) look    (มอง, ดู)

(b) to look

(c) looking

(d) looked

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “Let + กรรม + Verb 1 (Infinitive without to)

                                                ตัวอย่างที่  

 • What she saw made her __________________________________________ pale.

(สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอ ______________________________________ หน้าซีดเผือด)

(a) turn    (กลายเป็น)

(b) turning

(c) to turn

(d) turned

ตอบ    -    ข้อ  (a)   เนื่องจาก “Make + กรรม + Verb 1

                                                  ตัวอย่างที่  

 • The manager let everyone ______________ the office early to attend the convention.

(ผู้จัดการปล่อย (ยอม) ให้ทุกคน_________ สำนักงานแต่เนิ่นๆเพื่อไปเข้าร่วมการประชุม)

(a) to leave

(b) leaves

(c) left

(d) leave    (ออกจาก)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากหลังกรรมของ  “Make, Let, Have (ใช้), See, Hear, Feel”  ต้องอยู่ในรูป  “Infinitive without to”  คือ กริยาช่องที่    ที่ไม่มี  “To” นำหน้า (Verb 1)  ดังตัวอย่างประโยค   เช่น

 • She lets them play in the field.

(เธอปล่อยให้พวกเขาเล่นในสนาม)

 • We made them laugh.

(เราทำให้พวกเขาหัวเราะ)

 • I heard her sing.

(ผมได้ยินเธอร้องเพลง)

 • He saw her walk in the street.

(เขาเห็นเธอเดินในถนน)

 • She had them clean her room.

(เธอให้พวกเขาทำความสะอาดห้อง)

 

12. Even though I was afraid before I began speaking, my voice was hearty and __________.

(แม้ว่าผมจะกลัวก่อนผมเริ่มต้นพูด   เสียงของผมร่าเริง  (หรือเข้มแข็ง)  และ _____________)

(a) vigorous    (แข็งแรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง)

(b) dynamic    (เคลื่อนที่ได้, มีพลัง, ปราดเปรียว)

(c) energetic    (มีพลัง, มีกำลังวังชา, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน)

(d) clear    (ชัดถ้อยชัดคำ, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

13. True hibernation takes place only among _______________________________ animals.

(การจำศีลหน้าหนาวของสัตว์อย่างแท้จริง  เกิดขึ้นเฉพาะในบรรดาสัตว์ _________________)

(a) whose blood is warm    (ซึ่งเลือดของมันอุ่น)

(b) warm-blooded    (เลือดอุ่น)

(c) warm blood

(d) they have warm blood    (พวกมันมีเลือดอุ่น)

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น  (Compound adjective)  คือ คำ  ๒  คำ  ที่รวมกันเป็นคุณศัพท์  (Adjective)  คำเดียว  จะต้องมีขีด  ( - )  คั่นกลางเสมอ  และเป็นกรณีเดียวที่สามารถเติม  “Ed”  หลังคำนามได้   ตัวอย่าง  เช่น

         - a shame-faced look – ท่าทางเสียใจเพราะความละอาย

         - an absent-minded man – คนใจลอย

         - service-minded people – คนจิตอาสา

         - a short-sighted girl – เด็กหญิงสายตาสั้น หรือไม่มีวิสัยทัศน์

         - a black-haired boy – เด็กชายผมดำ

         - a big-eyed girl – เด็กหญิงตาโต

          - red-faced people – คนหน้าแดง

         - a baby-faced man – ผู้ชายหน้าทารก

         - a thick-skinned man  – คนที่ใจคอหนักแน่น  ไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆ

         - a right-handed man – ชายถนัดมือขวา

         - a left-handed woman – หญิงถนัดมือซ้าย

         - a light-fingered boy – เด็กมือเบา คือ มีนิสัยชอบล้วงกระเป๋าขโมยเงินคน

          - a light-headed man – คนที่วิงเวียนและเป็นลม  เนื่องจากป่วยหรือดื่มเหล้าจัด

         - a light-hearted girl – เด็กหญิงที่ร่าเริงและมีความสุข

         - a light-hearted remark – คำพูดที่ให้ความบันเทิงและสนุกขบขัน

         - a cold-blooded animal – สัตว์เลือดเย็น

         - a long-sighted woman – ผู้หญิงสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a long-legged man – ผู้ชายขายาว

         - a big-headed boy– เด็กหัวโต

         - a far-sighted person– คนสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a round-eared girl– เด็กผู้หญิงหูกลม

 

14. The advertisements on the front part of a newspaper ___________ usually the most expensive.

(การโฆษณาในส่วนหน้าของหนังสือพิมพ์ __________________ (ส่วนที่) โดยปกติจะแพงที่สุด)

(a) is

(b) are    (เป็น)

(c) has been

(d) have been

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากประธานของประโยคเป็นพหูพจน์   “The advertisements”  โดยมี  “On the front part of a newspaper”  เป็นส่วนขยายประธาน  และต้องใช้กริยา  “Are” (Present simple tense)  เพราะข้อความในประโยคเป็นข้อเท็จจริง  (Fact)  จึงถือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  โดยมีคำว่า  “Usually”  (โดยปกติ, เสมอ)  แสดงถึงการเกิดขึ้นเป็นประจำ  สม่ำเสมอ

 

15. The victims in the road accident ________ to the emergency room of the nearest hospital.

(ผู้เคราะห์ร้ายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ _______ ยังห้องฉุกเฉิน  ของโรง พยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด)

(a) have taken

(b) had taken

(c) were taking

(d) were taken    (ถูกนำไป)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  {Subject + Is (am, are, was, were) + Verb 3}   เพราะ  “ผู้เคราะห์ร้าย...................... ถูกนำไป”  สำหรับข้ออื่นๆ อยู่ในรูป  “Active voice”  ทั้งนี้  อาจใช้  “Have been taken” (Present perfect tense  ในแบบ  Passive voice)  หมายถึง  “ได้ถูกนำไปแล้ว”  ก็ได้

 

16. We went to the reception without __________, and so they didn’t even let us enter the hall.

(เราไปที่งานเลี้ยง  โดยปราศจาก ____________ และดังนั้น   พวกเขามิยอมแม้กระทั่งให้พวกเราเข้าไปในห้องโถง)

(a) to invite

(b) inviting

(c) being invited    (ได้รับการเชื้อเชิญ หรือ ถูกเชื้อเชิญ)

(d) invited

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  (Verb to be + Verb 3)  เพราะ  “ถูกเชื้อเชิญ”  แต่เนื่องจากอยู่หลัง  “Preposition” (without)  กริยาจึงต้องอยู่ในรูป  “Gerund” (V. + ing)   คือ  “Being invited

 

17. ___________ the formation of the Sun, the planets, and other stars began with the condensation of an interstellar cloud.

( ____________ การก่อตัวของดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์  และดาวอื่นๆ  เริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันแน่นของเมฆระหว่างดวงดาว)

(a) It accepted that

(b) Accepted that

(c) It is accepted that    (มันได้รับการยอมรับว่า)

(d) That is accepted

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “It + Is (Was) + Verb 3 + That + Subject + Verb”  เช่น

 • It is believed that……………..….
 • It is hoped that……………….…..
 • It is expected that……………....

 

18. It was such a pleasant trip that we wanted to take ______________________________.

(มันเป็นการเดินทางที่น่ารื่นรมย์มาก  จนกระทั่งเราต้องการจะเดินทาง _________________)

(a) another one    (อีกครั้งหนึ่ง)

(b) the other    (คนเดียว หรือสิ่งเดียว (สุดท้าย) ที่เหลืออยู่)

(c) one another    (ซึ่งกันและกัน)

(d) other one

 

19. Since the weather was bad, _______________________________________ people came.

(เพราะว่าอากาศเลว  ผู้คน ______________________________ มา)  (ดูการแข่งขัน, เที่ยวในงานแสดงสินค้า ฯลฯ)

(a) little     (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) a little     (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) few    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a few    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากข้อความในประโยคเป็น  “ลบ”  (อากาศเลว)  คนจึงมากันน้อยมาก  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่  

 • There are __________________________ apples left.  Let’s have them for dessert.

(มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่ _____________________ พวกเรามากินมันเป็นของหวานกันเถอะ)

(a) little    (น้อย)  (จนแทบไม่มีเลย – ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(b) a little    (น้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง – ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(c) few    (น้อย) (จนแทบไม่มีเลย – ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(d) a few     (น้อย, เล็กน้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง –  ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(e) the few     (น้อย  ใช้แสดงการเน้นจำนวนที่เหลือจากจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้ว)(ใช้กับคำนามพหูพจน์)

(f) very few    (น้อยมากๆ)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

ตอบ  -  ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องการบอกว่า  “มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่บ้าง  จึงชวนกันกินเป็นของหวาน”   ดังนั้น  การจะเลือกข้อใด  จึงต้องดูว่าใช้ขยายคำนามนับได้  (พหูพจน์) (ใช้  “Few”หรือ “A few”)  หรือนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  (ใช้ “Little” หรือ  “A little”)  และดูด้วยว่า  “มีน้อยมาก”  (ใช้ “Few” หรือ “Little” )   หรือ   “พอมีอยู่บ้าง”  (ใช้ “A few” หรือ  “A little”)   ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • She has a few friends at school, so she is not lonely.

(เธอมีเพื่อนอยู่บ้างที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงไม่เหงา)

 • She has few friends at school, so she is very lonely.

(เธอมีเพื่อนน้อยมากที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงเหงามาก)

 • I have a little money, so I’ll buy you some coffee.

(ผมพอมีเงินอยู่บ้าง  ดังนั้น  ผมจะเลี้ยงกาแฟคุณ)

 • I have little money, so I can’t lend you some.

(ผมมีเงินน้อยมาก  ดังนั้น  ผมไม่สามารถให้คุณยืมได้)

 

20. I want you _____________________________________ on an errand for me tomorrow.

(ผมต้องการให้คุณ ____________________________________ ทำธุระให้ผมวันพรุ่งนี้)

(a) go

(b) to do

(c) to go    (ไป)

(d) going

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Want + กรรม + To + Verb 1”  และ  “Go on an errand”  =  ไปทำธุระ  สำหรับคำกริยาประเภทเดียวกับ  “Want”  ดูจากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่  

 • We don’t allow anyone ______________________________________ in this pond.

(เราไม่อนุญาตให้ใครก็ตาม ____________________________________ ในสระน้ำนี้)

(a) swim

(b) swimming

(c) to swim   (ว่ายน้ำ)

(d) for swimming

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Allow + กรรม + To + Verb 1

                                                 ตัวอย่างที่  

 • He told one of the men _______________________ with his back against the wall. 

(เขาบอกชายคนหนึ่งให้ ______________________ โดยเอาหลังชิด (หรือพิง) กำแพง)

(a) turn and sit

(b) to turn and sit    (หันมาและนั่ง)

(c) turned and sat

(d) turning and sitting

ตอบ   -    ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “Subject + Tell + กรรม  + To + Verb 1”  กล่าวคือ  กริยาที่อยู่หลังกรรมรอง  (บุคคลหรือสิ่งของ)  ของคำกริยาต่อไปนี้   จะต้องเป็นรูป   “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  เสมอ  ได้แก่   “Expect, Want, Cause,  Force,  Compel,  Invite,  Advise,  Instruct, Persuade,  Allow,  Permit,  Encourage,  Press,  Warn,  Order,  Request,  Tempt,  Teach,  Tell,  Oblige”   ตัวอย่างประโยค   เช่น

 • We ordered him to leave.

(เราสั่งให้เขาไปซะ)

 • She forced her servant to finish the work by noon.

(เธอบังคับให้สาวใช้ทำงานให้เสร็จในตอนบ่าย)

 • They invited her to go to their party.

(พวกเขาเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยง)

 • The teacher instructed him to study hard.

(ครูแนะนำเขาให้ขยันเรียน)

 • I told him to play outside.

(ผมบอกให้เขาไปเล่นข้างนอก)

 • She taught him (how) to cook.

(หล่อนสอนเขา (วิธี) ปรุงอาหาร)

 • We encouraged her to fight against cancer.

(พวกเราให้กำลังใจเธอต่อสู้กับมะเร็ง)

 • The flood caused the train to move slowly.

(น้ำท่วมเป็นเหตุให้รถไฟเคลื่อนไปอย่างช้าๆ)

 • She requested him to buy her a new dress.

(เธอขอร้องเขาให้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอ)

 • The manager advised his staff to work harder.

(ผู้จัดการแนะให้สตาฟของเขาทำงานให้หนักขึ้น)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป