หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 393)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. In pantomime actors use gestures (เจส-เช่อะ) ___________________ words to convey ideas.

{ในละครใบ้  นักแสดงใช้อากัปกิริยาที่แสดงออก (การชี้มือชี้ไม้) ____________ คำพูดเพื่อสื่อ (ถ่ายทอด) ความคิด}

(a) in place    (“In place of”  =  แทน, แทนที่)

(b) nonetheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(c) other    (อื่นๆ)

(d) instead of    (แทน, ในฐานะสิ่งทดแทนสำหรับ, แทนที่, มากกว่าจะ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรือ  “In place of”  ก็ได้  เช่น

 • This year we went by car instead of going by air.

(ปีนี้เราไปโดยรถยนต์  แทนที่จะไปทางอากาศ)

 • Do you mind having tea instead of coffee?

(คุณรังเกียจดื่มชาทดแทนกาแฟไหม)

 • You ought to do some work, instead of sitting there reading the paper.

(คุณควรทำงานเสียบ้าง, มากกว่าที่จะนั่งที่นั่นและอ่านหนังสือพิมพ์)

 • The boys went fishing instead of going to school.

(พวกเด็กผู้ชายไปตกปลาแทนที่จะไปโรงเรียน)

 • I am here in place of Mr. Smith, who is not well.

(ผมมาที่นี่แทนคุณสมิธ, ผู้ซึ่งไม่ค่อยสบาย)

 • The grown-up had coffee but the children wanted milk in place of coffee.

(ผู้ใหญ่ดื่มกาแฟ  แต่เด็กๆ ต้องการนมมากกว่ากาแฟ)

 

2. The paramecium swims rapidly _____________________________________ hair-like cilia.

(โปรโตซัวน้ำจืดมีขน  ว่ายน้ำอย่างรวดเร็ว __________ ส่วนที่คล้ายขนบนผิวหนัง ___________)

(a) of the beating

(b) its beating

(c) by beating its    {โดยการตี (กระพือ) ................(ส่วนที่..........ผิวหนัง)................... ของมัน}

(d) by beaten its

 

3. Having received over eighty percent of the vote, Jane M. Byrne became the first woman ____________ elected mayor of Chicago.

(ได้รับเกินกว่า  ๘๐  เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียง, เจน. เอ็ม. เบอร์เน  เป็นสตรีคนแรก (ซึ่ง) ______________ เลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองชิคาโก)

(a) who she

(b) she was

(c) was to

(d) to be    (ถูก, ได้รับ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง  {Subject + Is (Become) + The + First (Second, Third, Last) + (Man, Woman, Person) + To + Verb 1 (ในกรณีที่เป็น  “Active voice)}  ส่วนในกรณีที่เป็น  “Passive voice”   ใช้  “To + Be + Verb 3”  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่ 

 • An innovator, ballerina Augusta Maywood was _____________ a traveling company.

(เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ,  นักเต้นระบำบัลเลต์หญิง  ออร์กุสตา เมย์วูด  เป็น __________ บริษัท (บัลเลต์) ซึ่งเดินทางไปแสดง ณ ที่ต่างๆ)

(a) to form the first

(b) the first to form    (บุคคลแรกผู้ซึ่งก่อตั้ง)

(c) who formed the first

(d) forming the first

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ  “The first woman (person) to form”  ก็ได้   ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่ 

 • Jim was the last ______________________________________ at the party last night.

(จิมเป็นคนสุดท้ายที่ ______________________________________ ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)

(a) came

(b) come

(c) to come    (มา)

(d) coming 

ตอบ    –    ข้อ  (c)   (หรือ  “Last person to come”)  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  {The first (second, third……..........…...last) + (person, man, woman) + To + Verb 1  (ในกรณีเป็น  "Active voice"   และใช้  "To + Be + Verb 3"  ในกรณีเป็น "Passive voice")}  =  (เป็นคนแรก, คนที่สอง.......................คนสุดท้าย + ที่ (กริยาคำไหนก็ได้ เช่น  มาถึง, สอบผ่าน, บินเดี่ยวรอบโลก, คิดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  หรือ  "เป็นคนแรก  (คนที่สอง, คนสุดท้าย)  ที่ถูก...................."  เช่น  ในประโยคข้างล่าง

 • Judy was the second (person, woman) to receive the scholarship from the committee.

(จูดี้เป็นคนที่    ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการ)  (จูดี้เป็นผู้ได้รับ)

 • Charles Lindberg was the first (person, man) to fly around the world.

(ชาร์ลส์ ลินด์เบิร์ก  เป็นบุคคลแรกที่บินรอบโลก)  (ลินด์เบิร์กเป็นผู้บิน)

 • James was the first (person) to be fired after the workers’ strike.

(เจมส์เป็นบุคคลแรกที่ถูกไล่ออก  หลังจากการนัดหยุดงานของคนงาน)  (เจมส์เป็นผู้ถูกไล่ออก)

 • Evan Stockton was the last (person) to be executed in an electric chair in Nevada in 1984.

(อีแวน สต็อกตัน  เป็นบุคคลสุดท้ายซึ่งถูกประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า  ในรัฐเนวาดาในปี ๑๙๘๔)  (อีแวนฯ  เป็นผู้ถูกประหาร)

 

4. Tecumseh, __________, played an influential role in his tribe both in times of peace and of war.

(เตคัมเซห์, ____________, มีบทบาทที่ทรงอิทธิพลในเผ่าของเขา  ทั้งในยามสันติและยามสงคราม)  (เตคัมเซห์  เป็นนักรบและหัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าชอว์นีในรัฐโอไฮโอ  และต่อมาได้เป็นผู้นำของสมาพันธ์อินเดียนแดง (หลายๆ เผ่า) ในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙)

(a) was a strong fighter and gifted orator

(b) a strong fighter and gifted orator whose

(c) a strong fighter and was a gifted orator

(d) a strong fighter and gifted orator    (นักรบผู้เข้มแข็งและนักกล่าวสุนทรพจน์ผู้มีพรสวรรค์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “Tecumseh, who was a strong fighter and gifted orator, played……..........…….”   

 

5. Authorities have found that the addition of antibiotics to livestock fodder ___________ humans immune to the drugs.

(ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่า  การเติมสารหรือยาปฏิชีวนะในอาหาร (ของ) ปศุสัตว์ (เช่น  วัว, ควาย, แกะ, แพะ, เป็ด, ไก่) ____________ มนุษย์มีภูมิคุ้มกันต่อยาต่างๆ)  (ที่เติมลงไปในอาหารเหล่านั้น  เมื่อคนกินเนื้อสัตว์ที่กินสารฯ เข้าไป)

(a) be making

(b) can be made

(c) can make    (สามารถทำให้)

(d) make

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นกริยาของอนุประโยค  ทั้งนี้  อาจตอบ  “Makes” (ทำให้)  ก็ได้   เนื่องจากประธานของอนุประโยค  คือ  “The addition”  (เป็นเอกพจน์  กริยาจึงต้องเติม  “S”)   โดยมี  “Of antibiotics to livestock fodder”  เป็นส่วนขยายประธาน

 

6. The artistic director of the 1984 National Playwrights Conference was Lloyd Williams, _______ the Yale School of Drama.

(ผู้อำนวยการด้านศิลปะของ  “การประชุมนักเขียนบทละครแห่งชาติปี  ๑๙๘๔”  คือ  ลอยด์ วิลเลียม, ____________ สำนักการละครของมหาวิทยาลัยเยล  -  ในสหรัฐฯ)  (เทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย)

(a) of whom is dean

(b) of whose dean

(c) is dean of

(d) dean of    (คณบดีของ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “……...........….Williams, who was dean of the Yale……...........….

 

7. He did not actually hit me with his stick; he only ___________________________ to do so.

(เขามิได้ตีผมจริงๆ ด้วยไม้ของเขา  เขาเพียงแต่ _______________________ ว่าจะทำเช่นนั้น)

(a) managed    (บริหาร, จัดการ, สามารถ)

(b) threatened    (ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, คุกคาม)

(c) warned    (เตือน)

(d) suggested    (แนะนำ, ชี้แนะ)

 

8. Susan wanted to buy the coat, but it cost more than she could ______________________.

(ซูซานต้องการซื้อเสื้อโค้ต  แต่มันมีราคามากกว่าที่เธอจะสามารถ _____________________)

(a) assume    (ตั้งสมมติฐาน, ทึกทักเอาว่า)

(b) arouse    (ปลุกเร้า, กระตุ้น)

(c) afford    (มีได้, สามารถมีได้, มีเงินพอจะซื้อหามาได้,  ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้)

(d) adopt    (รับเอามาเลี้ยงเป็นลูก, รับเอามาใช้)

 

9. As you are only 16, you must have your parents’ _______________ before you can get married.

(เพราะคุณอายุเพียงแค่  ๑๖  ปีเท่านั้น  (ดังนั้น) คุณจะต้องได้รับ _____________ จากพ่อแม่ของคุณ  ก่อนที่คุณจะสามารถแต่งงานได้)

(a) allow    (ยินยอม, อนุญาต, ยอมให้)  (เป็นคำกริยา)

(b) consent    (ความยินยอม, ความเห็นชอบ, การอนุญาต)

(c) permit    (ใบอนุญาต)

(d) subscription    (การบอกรับเป็นสมาชิก, การสั่งซื้อ, การบริจาค, การลงนามข้างท้าย)

 

10. Cigarette smoke raises your blood pressure ________________________ 10 to 20 points.

(ควันบุหรี่เพิ่มความดันโลหิตของคุณ _______________________________ ๑๐  ถึง  ๒๐  จุด)

(a) by    (ที่, ราวๆ)

(b) for

(c) at

(d) approximate    (ประมาณ, ราวๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   หรืออาจตอบ   “Approximately”  ก็ได้

                                              สำหรับวลีที่ใช้  “By”  ได้แก่  “By my watch”  {(เวลา  ๑๐  โมง)  จากนาฬิกาของผม},  “He died by his own hands.  (เขาตายด้วยน้ำมือของตนเอง),  “by chance” (โดยบังเอิญ)  -  I met my own friend at the party by chance.  (ผมเจอเพื่อนเก่าที่งานเลี้ยงโดยบังเอิญ),   “by birth”  (โดยกำเนิด)  -  She is English by birth.  (เธอเป็นคนอังกฤษโดยกำเนิด),  “by mistake”  (โดยการเข้าใจผิด) -  He took my book by mistake.  (เขาเอาหนังสือของผมไปโดยเข้าใจผิด  คือ คิดว่าเป็นของเขา),  “by heart”  (โดยการท่องจำ)  -  I learn English vocabularies by heart.  (ผมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการท่องจำ), “by car” (= in a car) (โดยรถยนต์),  “by bus” (= in a bus) (โดยรถประจำทาง),  “by train” (= in a train) (โดยรถไฟ)  “by plane” (= in a plane) (โดยเครื่องบิน)  “by air”  (โดยทางอากาศ)  “by sea”  (โดยทางทะเล)  “by telephone”  (โดยทางโทรศัพท์)  “by telegram” (โดยทางโทรเลข)  “by letter”  (โดยทางจดหมาย)  “by trade”  (โดยทางการค้า)  “by radio” (โดยทางวิทยุ)  “by force” (โดยใช้กำลัง)  “I know him (them) by name” (ผมรู้จักเขาแต่ชื่อ  -  ไม่เคยพบตัว)  “by himself/herself” (โดยตัวเขา/เธอเอง  ตามลำพัง หรือ ไม่มีใครช่วย)  -  He did all the work by himself.  (เขาทำงานทั้งหมดด้วยตนเอง), “by machinery” (โดยเครื่องจักร)  “by hand” (= with his hands) {(ทำ) ด้วยมือ} “The room is 20 feet by 10 feet.” (ห้องยาว ๒๐ ฟุต กว้าง ๑๐ ฟุต)  “Sugar is sold by the pound/kilogram.” (= by weight) {น้ำตาลถูกขายเป็นปอนด์/กิโลกรัม = (ขาย) เป็นน้ำหนัก}  “The road was widened by 5 meters.”  (ถนนถูกขยายออกไปอีก ๕ เมตร)  “remarks by Mr. Schmidt”  (คำพูดโดยมิสเตอร์ชมิดท์) “She was brought up by her aunt.” (เธอได้รับการอบรม-เลี้ยงดูโดยป้าของเธอ)  “new legislation announced by the government” (กฎหมายใหม่ประกาศโดยรัฐบาล)  “I was startled by his anger.”  (ผมสะดุ้งตกใจจากความโกรธของเขา)  “by and large” (= on the whole) (โดยทั่วๆ ไป, เมื่อพิจารณาทุกด้านแล้ว)  “by mistake”  (โดยการเข้าใจผิด)  “by accident”  (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้ตั้งใจ)“by degrees” (ทีละน้อย)  “by the way”  (อ้อ, เอ้อ, อนึ่ง – ใช้พูดเกริ่นนำ ก่อนจะเข้าเรื่อง)  “by all means”  (โดยแน่นอน)  “by no means” (ไม่โดยแน่นอน)  “by-pass” (= short cut)  (ทางลัด)“passer-by” (ผู้ที่ผ่านไปมา)  “by-gone”  (สิ่งหรือเรื่องที่ผ่านไปแล้ว)  “by-product” (ผลพลอยได้)  “I will pay by cheque.” (ผมจะจ่ายเป็นเช็ค)  “read a book by candlelight”(อ่านหนังสือโดยใช้แสงเทียน)  “by chance” (โดยบังเอิญ)  “She came in by the back door.”  (เธอเข้ามาทางประตูหลัง)  “I sat by her bed.” (ผมนั่งข้าง – หรือใกล้ – เตียงของเธอ)  “by 1960”  (ราวๆ ปี ๑๙๖๐)  “By the time I went to bed, I was absolutely exhausted.”  (ราวๆเวลาที่ผมเข้านอน  ผมเหน็ดเหนื่อยโดยสิ้นเชิง)  “He is rich by Chinese standards.”  (เขาร่ำรวย  โดยมาตรฐานของชาวจีน)  “She was standing by herself in a corner of the room.(เธอกำลังยืนอยู่ตามลำพัง – คนเดียว – ที่มุมห้องด้านหนึ่ง)  “I think I could manage by myself.”  (ผมคิดว่าผมสามารถทำสำเร็จด้วยตัวของผมเอง – โดยไม่ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ)  “Twelve divided by three is four.”  (๑๒ หารด้วย    เหลือ  )  “Multiply the amount by three.”  (จงคูณจำนวนนั้นด้วย ๓),  “Cars are now made by the million.” (รถยนต์ในปัจจุบันได้รับการผลิตเป็นล้านๆคัน)  “one by one” (ทีละคน)  “year by year”  (แต่ละปี)  “She took him by the hand.”  (เธอจับมือเขา)  “Hold it by the handle!” (จงถือมันไว้ที่ด้าม หรือมือจับ)  “Her salary went up by half.”  (เงินเดือนของเธอขึ้นไปครึ่งหนึ่ง)  “The economic growth increased by 10 %.” (เศรษฐกิจเติบโต  ๑๐  เปอร์เซ็นต์)  “They are Buddhists by birth, not by practice.”  (พวกเขาเป็นชาวพุทธโดยกำเนิด  มิใช่โดยการปฏิบัติ – ศาสนกิจ)  “By night, a number of animals seek their preys, while by day, they tend to sleep.”  (ระหว่างกลางคืน   สัตว์จำนวนมากเสาะหาเหยื่อ  ในขณะที่ตอนกลางวัน  พวกมันมักจะนอน)  “walk side by side”  (เดินเคียงข้างกัน)  “walk hand in hand”  (เดินจูงมือกัน)  “by-election”  (การเลือกตั้งซ่อม)  “by comparison (= in comparison)”  (โดยการเปรียบเทียบ)  -  He made me look, by comparison (= in comparison), a good, calm, reasonable person.  (เขาทำให้ผมดู (มีท่าทาง ), โดยเปรียบเทียบ, เป็นคนดี  เยือกเย็น  และมีเหตุผล)  (หมายถึง  เมื่อเปรียบเทียบผมกับเขา),    เป็นต้น

 

11. How cold ___________________________________________________ in Paris now?

(_______________________________________________ เย็นเท่าใดในปารีสขณะนี้)

(a) it is

(b) is it    (อากาศ)

(c) is there

(d) it gets

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากมาจากประโยคบอกเล่า  “It is cold in Paris now.”  เมื่อเป็นคำถาม  ต้องเอากริยาไว้หน้าประธาน  (Is it)

 

12. We all suspected him but ___________________________________ he was innocent.

(พวกเราทั้งหมดสงสัยเขา  แต่ ______________________________ เขาเป็นผู้บริสุทธิ์)

(a) for that matter

(b) no matter

(c) as a matter of course

(d) as a matter of fact    (จริงๆ แล้ว, แท้ที่จริงแล้ว)

 

13. He doesn’t want ________________________________________________________.

(เขาไม่ต้องการ _____________________________________________________)

(a) that the doctor comes

(b) that the doctor come

(c) the doctor to come.    (ให้หมอมา)

(d) the doctor comes

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นไปตามโครงสร้าง   “Subject + Want (Doesn’t want) + กรรม  + To + Verb 1

 

14. ______________ being elected president came ______________ a surprise to everyone.

(การถูกเลือกเป็นประธาน ____________ กลาย ___________ ความประ หลาดใจกับทุกคน)

(a) She _______________ to

(b) Hers _______________ like

(c) She is _______________ for

(d) Her _______________ as    (ของเธอ  ______________  เป็น)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เป็นการใช้   “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้า   “Gerund” (Verb + ing)  ในรูป  “Passive voice”  (Her + Being + Verb 3)   ซึ่งในที่นี้  คือ  “Her being elected president”   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                    ตัวอย่างที่  

 • Would you mind _____________________________________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ _________________________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective” (my, your, his, her, their, our, its)   ได้  เหมือนคำนามทั่วๆไป  ดังประโยคข้างล่าง

                                                   ตัวอย่างที่  

 • Does Betty object to ___________________________________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ _____________ สำหรับเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง  เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting    (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “To”  ใน   “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น   “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม  หรือ  “Gerund” (Verb + ing)   ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย   ดังนั้น  จึงสามารถใช้   “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น   “His walking”  “Her laughing”  “My singing”  “Their speaking”   เป็นต้น

                                                กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ  (Possessive adjective)  ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

 • His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

 • We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

 • Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

 • It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

 • The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

 • I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

 • You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

15. As you pass the courthouse, you’ll be able to see Mr. Walter’s orange groves _____________.

(ในขณะที่คุณผ่านที่ทำการศาล  คุณจะสามารถเห็นสวนส้มของมิสเตอร์วอลเตอร์ _____________)

(a) on your right hand

(b) on your right    (ทางด้านขวามือของคุณ)

(c) to your right side

(d) to your right-handed side

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ   “To your right-hand side”  ก็ได้

 

16. After ___________ all night, I noticed that only three cigarettes ____________ in the pack.

(หลังจาก ___________ ตลอดคืน,  ผมสังเกตว่า  มีบุหรี่เพียง    มวน ___________ ในซอง)

(a) smoke _______________ still had left

(b) smoking _______________ still left

(c) having smoked ____________ were still left    (ได้สูบบุหรี่ __________ ยังคงเหลืออยู่)

(d) I had smoked _______________ were still leaving

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ต้องใช้   “Were still left”  (Passive voice)  เนื่องจาก  บุหรี่    มวน  “ถูกเหลือ  หรือ ถูกทิ้งไว้”  ในซอง

 

17. _______________ on television can be very damaging to children who watch the programs.

(__________ ทางทีวี  สามารถทำความเสียหายอย่างมากแก่เด็กๆ  ผู้ซึ่งดูรายการต่างๆ)  (จากทีวี)

(a) The too great sex and violence

(b) Sex and violence too much

(c) The great numbers of sex and violence

(d) Too much sex and violence    (เรื่องเพศและความรุนแรงที่มากเกินไป)

 

18. I am doubtful whether the scheme would be of much advantage to us; ____________, we don’t know what it involves.

(ผมสงสัยว่า  โครงการนั้นจะเป็นประโยชน์กับเรามากหรือไม่, _____________ เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไร)

(a) yet     (แม้กระนั้นก็ตาม)

(b) beside    (ข้างเคียง)

(c) except    (ยกเว้น)

(d) besides    (นอกจากนั้น)

 

19. We do not know ____________________________________________ that he will come.

(เราไม่ทราบ _________________ ว่าเขาจะมา)  (คือ  ไม่รู้แน่นอน  ว่าเขาจะมาหรือไม่  -  ไม่สามารถบอกได้)

(a) certainly    (อย่างแน่นอน)

(b) no doubt    (ไม่มีปัญหา, ไม่ต้องสงสัย)

(c) for certain    (แน่นอน)

(d) on a certainty    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “for sure”  (แน่นอน)  ก็ได้

 

20. Anna went to work _________________________________________ being exhausted.

(แอนนาไปทำงาน ____________________________________________ เหน็ดเหนื่อย)

(a) though    (แม้ว่า)  (ตามด้วยประโยค  “Subject + Verb”)

(b) because of    (เนื่องมาจาก)

(c) in spite of    (ทั้งๆ ที่)

(d) for

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป