หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 383)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. ____________ in the latter part of the fifteenth century as a substitute for richly embroidered tapestries.

(________________ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  ๑๕  ในฐานะสิ่งทดแทนสำหรับม่านลายดอกใช้แขวนประดับผนังบ้าน  ที่ได้รับการเย็บปักถักร้อยอย่างสวยงาม-หรูหรา)

(a) Wallpaper that originated    (กระดาษบุผนังซึ่งเกิดขึ้น)

(b) The origination of wallpaper    (การกำเนิดขึ้นของกระดาษบุผนัง)

(c) Originated the wallpaper

(d) Wallpaper originated    (กระดาษบุผนังเกิดขึ้น-เริ่มต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นประธาน  (Wallpaper)  และกริยา  (Originated)  ของประโยค

 

2. Water for the city of St. Louis, Missouri, is supplied by a city-owned system, whereas ____________ by a privately owned utility company.

(น้ำสำหรับเมืองเซนต์หลุยส์, รัฐมิสซูรี่, ได้รับการจัดหาโดยระบบที่เมืองเป็นเจ้าของ (เป็นของรัฐ), แต่ทว่า ____________ โดยบริษัทสาธารณูปโภค (น้ำประปา) ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ)

(a) to supply suburban areas

(b) the supplies of suburban areas

(c) suburban areas are supplied    (พื้นที่ชานเมือง (รอบนอกเมือง) ได้รับการจัดหา)

(d) is supplying suburban areas

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นประธาน  (Suburban areas)  และกริยา  (Are supplied)  ของอนุประโยค

 

3. ______________ any aspect of society, the sociologists must determine the laws influencing human behavior in social context.

(_______________ แง่มุมใดๆ ของสังคม, นักสังคมวิทยาจะต้องกำหนดกฎข้อบังคับซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติ กรรมของมนุษย์ในบริบททางสังคม)

(a) In explaining    (ในการอธิบาย)

(b) To explain    (เพื่อที่จะอธิบาย)

(c) One explains    (คนเราอธิบาย)

(d) The explanation of    (การอธิบายของ)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  นำหน้าวลีที่ขึ้นต้นประโยค  เพื่อบอกว่าประธานที่อยู่ข้างในประโยค (หลังเครื่องหมายคอมมา) ทำกริยาของประโยคเพื่อวัตถุประสงค์ใด  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                              ตัวอย่างที่ 

 • ______________ time and labor, cartoonists generally draw the hands of their characters with only three fingers and a thumb.

(_________________ เวลาและแรงงาน, นักเขียนการ์ตูนโดยทั่วไปจะวาดมือของตัวละคร (ตัวการ์ตูน) เพียงนิ้วมือ    นิ้ว และนิ้วหัวแม่มือเท่านั้น)  (คือ  วาดนิ้วมือของตัวการ์ตูนเพียง    นิ้ว)

(a) Save

(b) Saving

(c) Having saved

(d) To save    (เพื่อที่จะประหยัด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เป็นการใช้  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  นำหน้าวลีที่ขึ้นต้นประโยค  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของประธานประโยค  (อยู่หลังเครื่องหมายคอมมา)  ว่าทำกริยาเพื่อวัตถุประสงค์ใด  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                             ตัวอย่างที่ 

 • __________________________________, you must make an appointment with him.

(__________________________________________, คุณจะต้องทำการนัดหมายกับเขา)

(a) Seeing the doctor at his office

(b) If you see the doctor at his office

(c) You see the doctor at his office

(d) To see the doctor at his office    (เพื่อที่จะพบแพทย์ที่สำนักงานของเขา)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้วลีที่ขึ้นต้นด้วย   “Infinitive with to” (To + Verb 1)  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์  หมายถึง   “เพื่อที่จะ....................”   หรืออาจใช้   “in order to”   หรือ  “so as to”  แทนก็ได้  นอกจากนั้น   ยังสามารถเอาวลีที่ขึ้นต้นด้วย  “To + Verb 1”   ไปไว้ข้างท้ายประโยคก็ได้    โดยความหมายเหมือนเดิมทุกประการ  (แต่ควรมีการเปลี่ยนสรรพนามให้เหมาะสม)   ดังเช่นประโยคข้างบน  สามารถเขียนได้ใหม่เป็น

 • You must make an appointment with the doctor to see (so as to see  หรือ  in order to see) him at his office.

                                            ตัวอย่างประโยคอื่นๆในแบบนี้  เช่น

 • To succeed in life, one must work hard.

(เพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิต  คนเราต้องทำงานหนัก)

(= One must work hard to succeed in life.)

(= In order to succeed in life, one must work hard.)

(= So as to succeed in life, one must work hard.)

(= One must work hard in order to (so as to) succeed in life.)

 • To speak good English, you must practice speaking it every day.

(เพื่อที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดี  คุณจะต้องฝึกพูดมันทุกวัน)

(= You must practice speaking it every day to speak good English.)

 • To be there in time, you must get up early.

(เพื่อที่จะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คุณจะต้องตื่นแต่เช้า)

(= You must get up early to be there in time.)

 • To get a scholarship to study abroad, you must spend more time with your study.

(เพื่อให้ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ  คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเรียนของคุณ)

(= You must spend more time with your study to get a scholarship to study abroad.)

 • To see the manager, she made an appointment with him.

(เพื่อที่จะพบผู้จัดการ, เธอทำการนัดหมายกับเขา)

(= She made an appointment with the manager to see him.)

 • To pass the exam, he studied hard.

(เพื่อที่จะสอบให้ผ่าน, เขาศึกษาอย่างหนัก)

(= He studied hard to pass the exam.)

 

4. ___________________________ furniture helps to protect it from damage due to weather.

(_______________ เครื่องเรือน  ช่วยป้องกันมันจากความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอากาศ)

(a) Varnished

(b) To be varnished

(c) Varnishing    (การชักเงา (ขัดมัน) ด้วยน้ำมัน)

(d) With varnishing on

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  หรือของกริยา  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                            ตัวอย่างที่ 

 • _____________________ raw materials into useful products is called manufacturing.

(________________ วัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่มีประโยชน์ ถูกเรียกว่า  “การผลิต”)

(a) In transforming

(b) For transforming

(c) Transforming    (การเปลี่ยนรูป)

(d) To be transformed

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Is called”  เป็นกริยา

                                              ตัวอย่างที่ 

 • _____________ is statistically much safer than most other forms of transport, but this fact doesn’t stop many people feeling nervous about it.

(_____________ ในทางสถิติแล้วปลอดภัยกว่ารูปแบบอื่นๆ ของการขนส่งอย่างมาก, แต่ข้อเท็จจริงนี้มิได้หยุดยั้งผู้คนจำนวนมากมิให้รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับมัน)  (โดยเฉพาะผู้ที่คิดจะเดินทางโดยเครื่องบิน)

(a) Having flown

(b) To have flown

(c) Flying    (การบิน, การโดยสารเครื่องบิน)

(d) In flying

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1” (Infinitive with to)  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค 

                                            ตัวอย่างที่ 

 • She told me she looked sleepy because _____________ ten hours a day in the hospital was quite tiring.

(เธอบอกผมว่าเธอมีอาการง่วงนอน  เพราะว่า ________________ ๑๐  ชั่วโมงใน   วันในโรงพยาบาล  น่าเหน็ดเหนื่อยมาก)

(a) in working

(b) by working

(c) work

(d) working    (การทำงาน)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยคย่อย  “Because working ten hours a day in the hospital was quite tiring”  โดยมี   “Ten hours a day in the hospital”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  “Was”  เป็นกริยา  และ  “Quite tiring”  เป็น  “Complement”  ของ  “Verb to be”  (Was)                                                       

                                              ตัวอย่างที่ 

 • Refrigerating meats ________________________________ the spread of bacteria.

(การแช่เย็นเนื้อ ________________________________ การแพร่กระจายของแบคทีเรีย)

(a) is retarded

(b) retards    (ขัดขวาง, ทำให้ช้า, หน่วงเหนี่ยว)

(c) to retard

(d) retarding

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Refrigerating” (การแช่เย็น)  เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Meats”  ขยายประธาน (เป็นกรรมของประธาน)  และมี  “Retards”  เป็นกริยาของประโยค  ซึ่งต้องเติม  “S” เนื่องจาก  “Refrigerating”  (Gerund)  ถือเป็นคำนามเอกพจน์  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  จากประโยคข้างล่าง

 • Swimming is a good exercise.

(= To swim is a good exercise.)

(การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี)

 • Playing badminton is his favorite hobby.

(= To play badminton is his favorite hobby.)

(การเล่นแบดมินตันเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเขา)

 • Working in cool weather is pleasure.

(= To work in cool weather is pleasure.)

(การทำงานในอากาศที่เย็นเป็นความรื่นรมย์)

 • Breathing is indispensable to all living things.

(= To breathe is indispensable to all living things.)

(การหายใจเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

 • Sleeping is necessary to health.

(= To sleep is necessary to health.)

(การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

 • Walking for three hours makes him tired.

(= To walk for three hours makes him tired.)

(การเดินเป็นเวลา  ๓  ชั่วโมงทำให้เขาเหนื่อย)

 • Fishing in the river gave them much relaxation.

(= To fish in the river gave them much relaxation.)

(การตกปลาในแม่น้ำให้ความผ่อนคลายกับพวกเขาอย่างมาก)

 

5. ___________________________________, Rosemary catches men’s attention easily.

(______________________________, โรสแมรี่ได้รับความสนใจจากผู้ชายอย่างง่ายดาย)

(a) Blond-haired and with blue eyes

(b) Blond hair and blue eyes

(c) Blond hairs and blue eyes

(d) Blond-haired and blue-eyed    (มีผมสีบลอนด์และตาสีฟ้า)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                             ตัวอย่างที่ 

 • He is _____________________________________________________________.

(เขาเป็น __________________________________________________________)

(a) man with round face

(b) man whose face round

(c) round-face man

(d) round-faced man    (ชายใบหน้ากลม)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   หรืออาจตอบ  “Man with a round face”  หรือ  “Man whose face is round”  ก็ได้   ดูเพิ่มเติมการใช้รูป  A round-faced man”  จากประโยคข้างล่าง

                                             ตัวอย่างที่ 

 • A dog is a ____________________________________________________ animal.

(สุนัขเป็นสัตว์ _____________________________________________________)

(a) four-legs

(b) four-leg

(c) four-legged    (๔  เท้า)

(d) four-legging    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                              ตัวอย่างที่ 

 • Anna is a ___________________________________________________ woman.

(แอนนาเป็นผู้หญิงที่ ___________________________________________________)

(a) kind-heart

(b) kind heart

(c) kind-hearted    (ใจกรุณา, ใจบุญ)

(d) kind hearted

ตอบ   -   ข้อ    (c)

                                              ตัวอย่างที่ 

 • Guava fruit is round or _____________________ and about the size of a hen’s egg.

(ผลฝรั่งมีลักษณะกลม  หรือ _________________________ และมีขนาดประมาณไข่ไก่)

(a) shape of a pear

(b) pear in shape

(c) shaped pear

(d) pear-shaped    (มีรูปร่างเหมือนลูกแพร์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                                  ตัวอย่างที่   

 • They are _____________________________________________________ people.

(พวกเขาเป็นคน ____________________________________________________)

(a) skin-dark

(b) dark-skin

(c) skinned-dark

(d) dark-skinned    (ผิวดำคล้ำ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                               ตัวอย่างที่ 

 • A woman with white hair is a ____________________________________ woman.

(ผู้หญิงที่มีผมสีขาว  คือผู้หญิง _________________________________________)

(a) white hair

(b) white-hair

(c) white haired

(d) white-haired    (ผมขาว)

ตอบ   -   ข้อ  (d)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • True hibernation takes place only among warm-blooded animals.

(การจำศีลหน้าหนาวของสัตว์อย่างแท้จริง  เกิดขึ้นเฉพาะในบรรดาสัตว์   เลือดอุ่น)

                               ประโยคข้างบนต้องใช้  “Warm-blooded”  เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น (Compound adjective)  คือ  คำ  ๒  คำ ที่รวมกันเป็นคุณศัพท์  (Adjective)  คำเดียว  จะต้องมีขีด  ( - )  คั่นกลางเสมอ  และเป็นกรณีเดียวที่สามารถเติม  “Ed” หลังคำนามได้  ตัวอย่าง  เช่น

         - a shame-faced look – ท่าทางเสียใจเพราะความละอาย

         - an absent-minded man – คนใจลอย

         - service-minded people – คนจิตอาสา

         - a short-sighted girl – เด็กหญิงสายตาสั้น หรือไม่มีวิสัยทัศน์

         - a black-haired boy – เด็กชายผมดำ

         - a big-eyed girl – เด็กหญิงตาโต

         - red-faced people คนหน้าแดง (เป็นเผ่าพันธุ์)

         - a baby-faced man คนหน้าเด็ก (หน้าอ่อนกว่าวัย)

         - a thick-skinned boy – เด็กหน้าด้าน (เด็กหนังหนา)

         - a right-handed man – ผู้ชายถนัดมือขวา

         - a left-handed woman – ผู้หญิงถนัดมือซ้าย

         - a light-fingered boy – เด็กมือไว (มือเบา)

         - a cold-blooded animal – สัตว์เลือดเย็น

         - a long-sighted woman – ผู้หญิงสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a long-legged man – ผู้ชายขายาว

         - a big-headed boy – เด็กหัวโต

         - a far-sighted person – คนสายตายาว  หรือมีวิสัยทัศน์

         - a round-eared girl – เด็กผู้หญิงหูกลม

 

6. The floor is very dirty, so he has to ____________________________________ forcefully. 

(พื้นสกปรกมาก  ดังนั้น  เขาจำเป็นต้อง ___________________________________ อย่างแรง)

(a) scrub    (สครับ)  (ถูอย่างแรง, ขัดอย่างแรง, ถูหรือขัดสิ่งสกปรกออก)

(b) snarl    (เห่า, คำราม, แยกเขี้ยวคำราม, พูดตะคอก)

(c) smack    (ตี, ตีดัง, ตบดัง, กระทบดัง)

(d) smear    (สเมียร์)  (ทา, ทาเปื้อน, ละเลง, ทำเลอะ, ป้ายสี, ใส่ร้าย)

 

7. She didn’t like to go dancing.  She ______________________________________ illness.

(เธอไม่อยากไปเต้นรำ  เธอ ____________________________________ ความเจ็บป่วย)

(a) declared    (ประกาศ)

(b) feigned    (เฟน)  (แกล้งทำ, แสร้งทำ, ปั้นเรื่อง, ปลอม, เลียนแบบ)

(c) incurred    (ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

(d) formulated    (คิดวิธีหรือระบบ, คิดสูตร, คิดตำรับยา, กำหนดสูตร)

 

8. The people praised the bravery of the boy who tried to save the girl from burning and criticized the _____________ of those that ran away.  

(ผู้คนสรรเสริญความกล้าหาญของเด็กชายผู้ซึ่งพยายามช่วยชีวิตเด็กหญิงจากถูกไฟครอก  และวิจารณ์ _____________ ของคนที่วิ่งหนีไป)  (คือ  ไม่ช่วยเด็กหญิงคนนั้น)

(a) cruelty    (ความทารุณ, ความโหดร้าย)

(b) magnanimity    (ความใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิดใจสูงส่ง)

(c) coward    (คนขี้ขลาด)

(d) cowardice    (ค้าว-วัด-ดิซ)  (ความขี้ขลาด, ความไม่กล้าเผชิญอันตราย)

 

9. It is so sad to consider the number of people who ____________________ in car accidents.

(มันน่าเศร้ามากเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้คน  ผู้ซึ่ง _______________ ในอุบัติเหตุทางรถยนต์)

(a) dead    (ตาย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) death    (ความตาย)  (เป็นคำนาม)

(c) are killed    (ตาย, ถูกฆ่าตาย)

(d) are died     (ไม่ใช้รูป  "Passive voice")  (“Die” =  ตาย  เป็นคำกริยา)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  หรืออาจใช้  “Die”  หรือ  “Are dead”  ก็ได้

 

10. This is the __________________________________________ fashion news from Paris.

(นี่เป็นแฟชั่น _________________________________________________ จากปารีส)

(a) late    (สาย, ช้า, ล่า, ล่วงเลยมานาน, ดึก, ค่ำ)

(b) later    (สายกว่า, ช้ากว่า, ต่อมา)

(c) latest    (ล่าสุด, ทันสมัยที่สุด, เกิดขึ้นหลังสุด)

(d) last    (สุดท้าย, ที่ผ่านมา)

 

11. It is because he is very rich ______________________________________ she loves him.

(มันเป็นเพราะว่าเขารวยมาก _____________________________________ เธอรักเขา)

(a) so    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(b) that    (ที่)

(c) why

(d) therefore     (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) +วลี  {มักนำหน้า ด้วย  “Preposition” (in, on, at, with)  หรือ  “Because” + ประโยค} + That + Subject + Verb”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                            ตัวอย่างที่  

 • _____________________________ on Saturday morning that we had our meeting.

(_____________________________________ เช้าวันเสาร์  ที่พวกเรามีการประชุมกัน)

(a) There had

(b) It was    (มันเป็น)

(c) It is

(d) There was

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้   “It was”  เพราะกริยาในอนุประโยค  คือ  “Had”  และยังเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) + วลี  (มักนำหน้าด้วย  “Preposition”) + That + Subject + Verb”  เช่น

 • It is in this house that I was born.

(มันเป็นในบ้านหลังนี้แหละ  ที่ผมเกิด)

 • It is at night that we go to bed.

(มันเป็นเวลากลางคืนที่พวกเราเข้านอน)

 • It is on Sunday morning that people go to church.

(มันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ผู้คนไปโบสถ์)

 • It is in the country that we like to stay.

(มันเป็นในชนบท  ที่พวกเราชอบพัก)

 • It was in January that we went to England.

(มันเป็นในเดือนมกราคม  ที่เราไปอังกฤษ)

 • It was by mistake that she took my book.

(มันเป็นการเข้าใจผิด  ที่เธอเอาหนังสือของผมไป)

 • It was in 1917 that the First World War took place.

(มันเป็นในปี  ๑๙๑๗  ที่สงครามโลกครั้งที่  ๑  เกิดขึ้น)

 • It was because he was lazy that he failed.

(มันเป็นเพราะว่าเขาเกียจคร้าน  ที่เขาล้มเหลว)

 • It was under that sea that the nuclear weapon had been tested.

(มันเป็นใต้ทะเล  ที่อาวุธนิวเคลียร์ถูกทดลอง)

 

12. As a result, war ___________________________________________ out ten years later.

(ผลที่ตามมาคือ  สงคราม ________________________________________ สิบปีต่อมา)

(a) breaks

(b) broke   {“Break out”  =  เกิดขึ้น (ไฟ, สงคราม, โรคระบาด)}

(c) was broken

(d) had broken

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Break out”  ไม่ใช้ในรูป  “Passive voice”  เช่นใน ข้อ  (c)  และเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอดีตทั่วไป  จึงใช้รูป  “Past tense” (Verb 2)  (broke out)  ไม่ใช้  “Past perfect tense”  ดังในข้อ  (d)

 

13. ______________________________________________________, she was still thirsty.

(__________________________________________________ เธอยังคงกระหายน้ำ)

(a) In spite of Lucy drank a glass of juice    (“In spite of”  (ทั้งๆที่)  + คำนาม หรือวลี  หรือ Verb + ing)

(b) Even Lucy drank a glass of juice    (แม้กระทั่งลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

(c) Though Lucy drank a glass of juice    (แม้ว่าลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

(d) Though Lucy drinks a glass of juice     (แม้ว่าลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากกริยาในประโยคใหญ่ (She was still thirsty)  อยู่ในรูป  “Past tense” (was)  กริยาในประโยคย่อย  (Though………..…….juice)  จึงต้องเป็น  “Past tense” (drank)  ด้วย

 

14. If you know what you want, you should have no difficulty _________________________ it.

(ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการอะไร  คุณจะไม่ประสบความยากลำบากที่จะ _____________ มันมา)

(a) to get

(b) at getting

(c) getting    (ได้)

(d) on getting

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Have (no) difficulty  {(ไม่) ประสบความยากลำบาก} + Verb + ing”  เช่น

 • They had some difficulties learning English.

(พวกเขาประสบความยากลำบากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

 • We had no difficulty living with our new neighbors.

(เราไม่พบความยากลำบากในการอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านใหม่ของเรา)

 

15. That old man is very wealthy.  He is never contented, __________________________.

(ชายชราคนนั้นร่ำรวยมาก  เขาไม่เคยพอใจ __________________________________)

(a) too

(b) also

(c) though    (แม้กระนั้นก็ตาม)

(d) either

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Though”  ใช้ในโครงสร้างดังนี้  คือ

                                            ๑. ถึงแม้ว่า,  ทั้งๆที่  (= Although, Even though, Even if)

 • Though + Subject + Verb, Subject + Verb
 • Though he is lazy, he behaves well.

(แม้เขาจะขี้เกียจ  เขาประพฤติตัวดี)

(= He behaves well though he is lazy.)

 • Though the weather was fine, few people came.

(แม้อากาศจะดี  ผู้คนมากันน้อยมาก)

(= Few people came though the weather was fine.)

 • Though he has a big salary, he often borrows money.

(แม้เขาจะเงินเดือนมาก  เขายืมเงินอยู่บ่อยๆ)

(= He often borrows money though he has a big salary.)

 • Though he is poor, he is contented.

(แม้เขาจะยากจน  เขามีความพอใจ)

(= He is contented though he is poor.)

                                            ๒. แม้กระนั้นก็ตาม, แม้กระนั้นก็ดี    “Though”  จะอยู่ท้ายประโยคเสมอ

 • Subject + Verb, though
 • He said he would come; he didn’t, though.

(เขาพูดว่าเขาจะมา,  เขาไม่มา  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • She is very rude to him; he loves her, though.

(เธอหยาบคายกับเขามาก,  เขารักเธอ  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • He is poor.  He is contented, though.

(เขายากจน  เขาพอใจ  แม้กระนั้นก็ดี)

 • He has a big salary.  He often borrows money, though.

(เขาเงินเดือนสูง  เขายืมเงินอยู่บ่อยๆ  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • The weather was fine.  Few people came, though.

(อากาศดี  ผู้คนมากันน้อยมาก  แม้กระนั้นก็ดี)

 • He has a car; he often walks to the office, though.

(เขามีรถยนต์  เขามักจะเดินมาที่ทำงานบ่อยๆ  แม้กระนั้นก็ตาม)

 

16. My parents always stressed the importance of honesty, fairness, and _________________.

(พ่อแม่ของผมเน้นย้ำอยู่เสมอถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์,  ความยุติธรรม,  และ __________)

(a) to be punctual

(b) punctually

(c) punctuality    (การตรงต่อเวลา)  (เป็นคำนาม)

(d) punctual    (ตรงต่อเวลา)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากต้องใช้คำในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  หลัง   “Of”  เป็นกรรม  ซึ่งต้องเป็นคำนาม  (ความซื่อสัตย์,  ความยุติธรรม,  การตรงต่อเวลา)   ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบสมดุลจากตัวอย่างข้างล่าง

                                              ตัวอย่างที่ 

 • Tanya Holm is a dancer, choreographer, and _______________________________.

(ทานย่า  โฮล์ม  เป็นนักเต้นรำ, นักออกแบบท่าเต้นรำ, และ ________________________)

(a) dance teacher    (ครูสอนเต้นรำ)

(b) teach dancing

(c) she teaches dancing

(d) teacher for dance

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  ๑. นักเต้นรำ,  ๒. นักออกแบบท่าเต้นรำ,  และ  ๓. ครูสอนเต้นรำ  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบสมดุลจากตัวอย่างข้างล่าง

                                               ตัวอย่างที่ 

 • That restaurant offers _____________________________________ and the elderly.

(ภัตตาคารแห่งนั้นเสนอ (มอบ) __________________________________ และผู้สูงอายุ)

(a) inexpensive meals and special services for children    (อาหารราคาถูกและบริการพิเศษสำหรับเด็ก)

(b) meals and special services for children that are inexpensive

(c) children to inexpensive meals and special services

(d) inexpensive meals for children and special services for

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างในประโยคแบบสมดุล  คือ  (....................เสนอ....................”อาหารราคาถูกและบริการพิเศษ”  และ  “สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ”)   หรืออาจตอบ  ข้อ   (d)  แต่ต้องแก้เป็น   "Inexpensive meals for children and special services for the elderly"  (อาหารราคาถูกสำหรับเด็ก  และบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ)  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างในประโยคแบบสมดุล  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                            ตัวอย่างที่ 

 • The two most important problems facing the country today are ______________.

(ปัญหาสำคัญที่สุด    ประการที่เผชิญหน้ากับประเทศอยู่ในปัจจุบัน  คือ _____________)

(a) crime prevention and controlling pollution

(b) preventing crime and pollution control

(c) crime prevention and pollution control    (การป้องกันอาชญากรรม  และการควบคุมมลภาวะ)

(d) preventing crime and the control of pollution

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างประโยคแบบสมดุล   คือ  “การป้องกันอาชญากรรม”  และ  “การควบคุมมลภาวะ”  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบสมดุลจากตัวอย่างข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่ 

 • The technique of recording, classifying, and _______________ is known as accounting.

(เทคนิคของการบันทึก, แยกประเภท, และ ____________ เป็นที่รู้จักกันในฐานะวิชาการทำบัญชี)

(a) an enterprise’s transactions summary

(b) the summarizing of an enterprise’s transactions

(c) transactions of an enterprise are summarized

(d) summarizing the transactions of an enterprise    {สรุปธุรกิจการค้าของกิจการ (บริษัท) แห่งหนึ่ง}

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการทำรูปประโยคให้สมดุล  หรือมี  “Format”  เดียวกัน  โดยถือว่าตามหลัง  “Preposition”  (Of)  ต้องอยู่ในรูป  “Verb + ing”  (Of recording, classifying, and summarizing……...............…..)

                                               ตัวอย่างที่ 

 • A lumberjack, or logger, is a worker who cuts down trees in a forest, saws them into logs, and _______________.

(ช่างตัดไม้, หรือคนทำ (ตัด) ไม้, คือคนงานผู้ซึ่งตัด (โค่น) ต้นไม้ในป่า, เลื่อยมันเป็นท่อน, และ ______)

(a) he takes them to the mill

(b) takes them to the mill    (นำมันไปยังโรงสี)

(c) taking them to the mill

(d) to take them to the mill

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นการใช้ข้อความในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  ช่างตัดไม้ทำหน้าที่  (กริยา)    อย่าง  คือ  ๑. โค่นต้นไม้ในป่า,  ๒. เลื่อยมันเป็นท่อน, และ  ๓. นำมันไปยังโรงสี

                                                  ตัวอย่างที่  ๖                                        

 • Eddy’s classmates at the college still talk about him as an excellent writer _____________.

(เพื่อนร่วมชั้นของเอ็ดดี้ที่มหาวิทยาลัย  ยังคงพูดเกี่ยวกับตัวเขาว่าเป็นนักเขียนยอดเยี่ยม _________)

(a) and he taught at the college, too

(b) who also played football

(c) and a good football player    (และนักฟุตบอลที่เก่ง)

(d) good football player

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นการใช้คำในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  “นักเขียนยอดเยี่ยม”  และ  “นักฟุตบอลที่เก่ง”

                                                ตัวอย่างที่ 

 • Freezing preserves meat because ______________, slows down the rate of enzyme action, and lowers the speed of spoilage.

(การทำให้เย็นจนแข็งตัวรักษาเนื้อไว้ได้  เพราะว่า ______________, ทำให้อัตราการเอนไซม์ (การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง) ช้าลง, และทำให้ความเร็วของการเน่าเสียลดลง)

(a) the growth of microorganisms is prevented    (การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ถูกขัดขวาง)

(b) preventing microorganisms from growing    (ขัดขวางเชื้อจุลินทรีย์จากการเจริญเติบโต)

(c) microorganisms are prevented from growing    (เชื้อจุลินทรีย์ถูกขัดขวางจากการเจริญเติบโต)

(d) it prevents the growth of microorganisms    (มันขัดขวางการเจริญ เติบโตของเชื้อจุลินทรีย์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องทำโครงสร้างในอนุประโยค  (ขึ้นต้นด้วย  “Because”)  ให้มีความสมดุลกัน  คือ  “มัน (การทำให้เย็นจนแข็ง)  ๑. ขัดขวางการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์,  ๒. ทำให้อัตราการเอนไซม์ช้าลง,  และ  ๓. ทำให้ความเร็วของการเน่าเสียลดลง  ดูเพิ่มเติมการทำให้โครงสร้างในประโยคมีความสมดุลจากประโยคข้างล่าง

                                               ตัวอย่างที่ 

 • Idaho’s natural resources include fertile soil, rich mineral deposits, thick forests, and _______________.

(ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐไอดาโฮประกอบด้วยดินดี, แหล่งแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์, ป่าทึบ, และ _______________)

(a) water supplies are abundant

(b) abundant water supplies    (แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์)

(c) supplies of water are abundant

(d) supplies abundant water

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากต้องใช้รูปคำนาม (วลี)  (แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Include”  เพื่อให้สมดุลกับคำนาม-วลี (ทำหน้าที่กรรม) อื่นๆ  อีก  ๓  ตัว  คือ  ๑. ดินดี,  . แหล่งแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์,  และ  ๓. ป่าทึบ  ดูเพิ่มเติมการใช้คำให้สมดุลกัน  จากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่ 

 • Before starting on a sea voyage, prudent navigators learn the sea charts, _____________ and memorize lighthouse locations to prepare themselves for any conditions they might encounter.

(ก่อนเริ่มต้นออกเดินทางทางทะเล  นักเดินเรือที่รอบคอบจะเรียนรู้แผนภูมิของทะเล, ________ และจดจำสถานที่ตั้งของประภาคารไฟ  เพื่อเตรียมพร้อมตนเองสำหรับสภาวะใดๆ ที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญ)

(a) sailing directions are studied

(b) to study the sailing directions   

(c) study the sailing directions    (ศึกษาทิศทางการเดินเรือ)

(d) studies direct sailing

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้รูปแบบของกริยาในประโยค  ซึ่งมี    ตัว ให้สมดุลกัน  คือ  “นักเดินเรือที่รอบคอบ (จะ) () เรียนรู้แผนภูมิของทะเล,  () ศึกษาทิศทางการเดินเรือ  และ  () จดจำสถานที่ตั้งของประภาคารไฟ

                                               ตัวอย่างที่  ๑๐

 • As a physiologist, Ida Hyde showed originality, breadth of interest, and _______________.

(ในฐานะนักสรีรวิทยา, ไอดา ไฮด์  ได้แสดงความคิดริเริ่ม (ความไม่ซ้ำแบบใคร), ความกว้างขวางของความสนใจ, และ _______________)

(a) scientific precision was admirable

(b) admirably scientifically precise

(c) admirable scientific precision    (ความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ที่น่าชมเชย)

(d) that precision was admirably scientific

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้โครงสร้างคำนาม (วลี)  เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา  “Showed”  โดยมีความสมดุลกับคำนามอื่นๆอีก  ๒  คำ ซึ่งเป็นกรรมของกริยา  “Showed”  เช่นเดียวกัน  คือ  ๑. ความคิดริเริ่ม,  ๒. ความกว้างของความสนใจ

                                                 ตัวอย่างที่  ๑๑

 • We turn to books in moments of __________________________________________.

(เราหันไปหา (อ่าน) หนังสือ  ในช่วงเวลาของ ___________________________________)

(a) sorrow, having boredom, or solitude is with us

(b) sorrow, boredom, or solitude    (ความเศร้าโศกเสียใจ  ความเบื่อหน่าย  หรือ ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง)

(c) sorrow and solitude as well as boredom

(d) sorrow that attacks us

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้กรรม    ตัว  หลัง  “Preposition” (Of)  ให้สมดุลกัน  คือ   Sorrow, Boredom, Solitude”  สำหรับ  ข้อ  (c)  ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ต้องแก้เป็น   “sorrow, solitude as well as boredom

                                                  ตัวอย่างที่  ๑๒

 • Nearly all trees have seeds that fall to the earth, take root, and eventually _____________.

(ต้นไม้เกือบทั้งหมดมีเมล็ดซึ่งหล่นลงสู่พื้นดิน, งอกราก, และ ____________________ ในที่สุด)

(a) generate new seeds    (สร้างเมล็ดใหม่)

(b) new seeds generated

(c) by generating new seeds

(d) new seeds generated there

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากต้องใช้คำกริยา    ตัว ในอนุประโยค  (…….......…...that fall to earth, take root, and eventually generate new seeds)  ให้สมดุลกัน  (Balance)  คือ  “Fall to earth”,  “Take root”  และ  “Generate new seeds” 

                                            ตัวอย่างที่  ๑๓

 • Among the advantages which Mr. Barlow has given his children  are a good college education and ______________.

(ในบรรดาข้อได้เปรียบต่างๆ ซึ่งมิสเตอร์บาร์โลว์ได้ให้แก่ลูกๆ ของเขา  คือ  การศึกษาอย่างดีในมหาวิทยาลัย  และ ______________)

(a) extensive travel abroad    (การเดินทางอย่างกว้างขวางมากในต่างประเทศ)

(b) to travel extensively abroad

(c) travel extensively abroad

(d) of extensive travelling abroad

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ต้องใช้ในรูปคำนาม (วลี)   (“Travel” ในที่นี้เป็นคำนาม)  ให้สมดุลกับคำนาม (วลี)   “A good college education”  ที่อยู่ข้างหน้า  “And

                                             ตัวอย่างที่  ๑๔

 • James likes reading, hiking, and __________________________________________. 

(เจมส์ชอบการอ่านหนังสือ,  การเดินทางไกลด้วยเท้า,  และ __________________________)

(a) he listens to music

(b) to listen to music

(c) listen to music

(d) listening to music    (การฟังดนตรี)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องให้ข้อความสมดุลกัน   คือ  “Like + Gerund (Verb + ing)”    คือ  “Like reading, hiking and listening…...........….”   ทั้งนี้   กริยา  “Like”  อาจตามด้วย  “Infinitive with to” (To + Verb 1    ก็ได้   ดังนั้น  ข้อนี้จึงอาจตอบ  “Like to read, to hike, and to listen to music”  โดยต้องให้สมดุลกัน  คือ  เป็น  “Format”  เดียวกัน

 

17. We’ve lived in this town __________________________________________________.

(เราได้อาศัยอยู่ในเมืองนี้ _______________________________________________)

(a) during six years

(b) since six years

(c) six years ago    (๖  ปีผ่านมาแล้ว)

(d) for six years    (เป็นเวลา    ปี)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   “For”  +   “ความยาวของเวลา”   ส่วน   “Since”  +   “จุดเริ่มต้นของเวลา”  เช่น  “Since yesterday (Tuesday, last week, last year, January, the morning, 10 a.m., 1980, Christmas, New Year, the last election, she was young, we were at college, etc.)”

 

18. Tim plays tennis _____________________________________ than his younger brother.

(ทิมเล่นเทนนิส ___________________________________________ น้องชายชองเขา)

(a) more worse    (รูปนี้ไม่ใช้)

(b) worse    (แย่กว่า)

(c) worser    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) badly more

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นกว่า”  (Comparative degree)  โดยมาจาก    “Bad,  Worse,  Worst”  (แย่,  แย่กว่า,  แย่ที่สุด)

 

19. __________________________________________________________ are eggs today?

(ไข่ __________________________________________________________ วันนี้)

(a) How

(b) What    (ราคาเท่าใด)

(c) What about

(d) What a price

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ  “How much are eggs today?”  (ไข่วันนี้ราคาเท่าใด)  ก็ได้

 

20. Where am I __________________________________________________ this box, sir ?

(ผมจะต้องเอากล่องใบนี้ _____________________________________ ที่ไหนครับท่าน)

(a) putting

(b) to put    (วาง)

(c) put

(d) to be put

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ดูคำอธิบาย   “Subject + Is (am, are, was, were) + To + Verb 1”  จากประโยคข้างล่าง

                                            ๑. To be + To + Verb 1”  =   “ต้อง, กำหนดที่จะ  เช่น

 • We are to leave now.

(เราจะต้องไปกันเดี๋ยวนี้เลย)

 • You are to pay back what you owe me.

(คุณจะต้องชำระคืนในสิ่งที่คุณเป็นหนี้ผม)

 • They were to ask for their teacher’s advice.

(พวกเขาจะต้องขอคำแนะนำจากครู)

 • The plane is to arrive at noon.

(เครื่องบินมีกำหนดที่จะมาถึงตอนเที่ยง)

                                          ๒. If + Subject + is (am, are, was, were) + To + Verb 1”  =  “มีเจตจำนงที่จะ,  มีความตั้งใจที่จะ”   เช่น

 • If you are to pass the exam, you must work harder.

(ถ้าเขาตั้งใจจะสอบผ่าน  เขาจะต้องขยันมากขึ้น)

 • If he is to succeed, he should try again.

(ถ้าเขามุ่งมั่นจะประสบความสำเร็จ  เขาควรพยายามอีกครั้ง)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                 ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป