หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 379)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. In the eastern part of New Jersey _____________, a major shipping and manufacturing center.

(ทางภาคตะวันออกของรัฐนิวเจอร์ซี  (มี) _____________, (ซึ่งเป็น) ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือและการผลิตที่สำคัญ)

(a) the city of Elizabeth lies there

(b) there lies the city of Elizabeth around

(c) lies the city of Elizabeth    (เมืองอลิซาเบธตั้งอยู่)

(d) around the city of Elizabeth lies

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ตามโครงสร้าง  “Adverb of place + Verb + Subject”  เช่น

 • Here comes your father.

(พ่อของคุณมาที่นี่แล้ว)

 • There goes my friend.

(เพื่อนของผมไปที่โน่นแล้ว)

 • Behind the house is a big tree.

(ข้างหลังบ้านคือต้นไม้หลังใหญ่)

 • On the bank of the river lies an ancient temple.

(บนชายฝั่งแม่น้ำมีวัดโบราณตั้งอยู่)

 • In the building are a nursery and a public library.

(ในอาคารหลังนั้นคือโรงเลี้ยงเด็กและห้องสมุดประชาชน)

 

2. __________________________________ did the stock market begin its catastrophic plunge.

(_____________ ที่ตลาดหุ้นเริ่มดิ่งลงสู่ความหายนะ)  (ความหมาย  คือ  ตลาดหุ้นมิได้เริ่มต้นดิ่งลงสู่ความหายนะ  จนกระทั่งในปี  ๑๙๒๙)

(a) It was not until 1929

(b) It was in 1929

(c) In 1929

(d) Not until 1929    (ไม่จนกระทั่งในปี  ๑๙๒๙)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง  “Not until 1929 + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)”  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากประโยคข้างล่าง

                                             ตัวอย่างที่ 

 • Not until the late 1870’s _____________ an outlet for her talents and sympathies in charitable work.

(ไม่จนกระทั่งในปลายทศวรรษ  ๑๘๗๐  (ที่) _____________ ทาง (ระบาย) ออกสำหรับพรสวรรค์และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของเธอ  ในงานการกุศล)

(a) that Anna Hallowell found

(b) did Anna Hallowell find    (แอนนา  แฮลโลเวลล์  พบ)

(c) when did Anna Hallowell find

(d) when Anna Hallowell found

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Not until”  จากประโยคข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่ 

 • It was not ____________________ last week that Bill ____________________ guilty.

(มันไม่ ____________ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ที่บิล ___________ ว่ามีความผิด)  (หมายถึง  บิลถูกพบ (ถูกตัดสิน) ว่ามีความผิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง)

(a) when ______________ had found

(b) until ______________ was found    (จนกระทั่ง  ________  ถูกพบ)

(c) after ______________ was found

(d) before ______________ found

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเราใช้  “Not”  คู่กับ  “Until”  ซึ่งมีความหมายว่า  “ไม่..........................จนกระทั่ง”  เช่น

 • It was not until 1904 that the first train came into service.

(รถไฟขบวนแรกออกให้บริการในปี  ๑๙๐๔)  (มันไม่จนกระทั่งในปี  ๑๙๐๔  ที่รถไฟขบวนแรกออกให้บริการ)

                                               ทั้งนี้  ประโยคในตัวอย่างที่    และประโยคที่ตามมา  เป็นไปตามโครงสร้าง  {It is (was) + วลี + That + Subject + Verb + ส่วนขยาย}  “มันเป็น + (วลี) + ที่ประธาน......................”}  เช่น  “It is in this house that I was born.”  (มันเป็นในบ้านหลังนี้ที่ผมเกิด),   “It was in 1914 that the First World War took place.”  (มันเป็นในปี  ๑๙๑๔  ที่สงครามโลกครั้งที่    เกิดขึ้น)

                                               อย่างไรก็ตาม  เมื่อนำ   “Not until”  มาไว้ข้างหน้าประ โยค  จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างเป็น  “Not until + วลี + Verb (พิเศษ)  + Subject + Verb (แท้)”  เช่น

 • Not until 1997 did the United States resume its diplomatic relationship with North Vietnam.

(สหรัฐฯดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตต่อไปกับเวียดนามในปี  ๑๙๙๗  -  หลังจากที่ตัดความสัมพันธ์ไปหลายปี)  (ไม่จนกระทั่งปี  ๑๙๙๗  ที่สหรัฐฯดำเนินความ..........................)

 • Not until when she had come into the room dis she see what had happened.

(เธอมิได้เห็นว่าอะไรได้เกิดขึ้น  จนกระทั่งเมื่อเธอได้เข้ามาในห้อง)  (ไม่จนกระทั่งเมื่อเธอได้เข้ามาในห้อง  ที่เธอได้เห็นว่าอะไรได้เกิดขึ้น)

                                                   สำหรับตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่

 • Ali did not become champion again until 1974.

(อาลีไม่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนคืนมาอีก  จนกระทั่งปี  ๑๙๗๔)  (คือ  ได้เป็นแชมเปี้ยนอีกวาระหนึ่งในปี  ๑๙๗๔)

 • She missed the 7 o’clock train and did not get to the office until ten o’clock.

(เธอพลาดรถไฟเที่ยว    โมง  และกว่าจะไปถึงที่ทำงานก็  ๑๐  โมงเข้าไปแล้ว)  (คือ  ไปไม่ถึงที่ทำงาน  จนกระทั่ง  ๑๐  โมง)

                                                    ตัวอย่างที่ 

 • Hardly _______________________________________ speaking when the door opened.

(ยังไม่ทันที่ ________________ การพูด  เมื่อประตูเปิดออก)  (หมายถึง  ผมพูดยังไม่ทันจบ  เมื่อประตูเปิดออก)

(a) I finished

(b) I had finished

(c) would I finish

(d) had I finished    (ผมได้เสร็จ)

ตอบ   -   ข้อ    ตามโครงสร้าง  “Hardly (Never, Scarcely) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)”  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่ 

 • Seldom _____________________________________________________________.

(____________________________ ไม่ใคร่จะ ____________________________)

(a) he arrives on time

(b) arrives he on time

(c) does he arrive on time    (เขา  ...................(ไม่ใคร่จะ)...................  มาถึงตรงเวลา)

(d) arrive does he on time

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างแบบต้องการเน้นคำว่า  “Seldom” (ไม่ใคร่จะ)  (โครงสร้างปกติ  คือ  “He seldom arrives on time.”)  จึงต้องเรียงประโยคดังนี้  คือ

 • Seldom + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้) + ส่วนขยาย  
 • Seldom did I receive news from her.

(= I seldom received news from her.)

(ผมแทบจะไม่ได้รับข่าวจากเธอเลย)

 • Seldom does he talk to her.

(= He seldom talks to her.)

(เขาไม่ใคร่จะพูดคุยกับเธอ)

                                                         ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                            ตัวอย่างที่ 

 • My mother doesn’t drink coffee.  __________________________ does she drink tea.

(แม่ของผมไม่ดื่มกาแฟ  และเธอก็ ___________________________ ดื่มชาด้วยเช่นกัน) 

(a) Not

(b) So

(c) Whether

(d) Neither    (ไม่ ,,,,,,,,,,,,,..............., เช่นกัน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เป็นไปตามโครงสร้าง  “Neither (Nor) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                                                   ตัวอย่างที่ 

 • Traveling by air is not cheap.  Neither _____________________________________.

(การเดินทางโดยทางอากาศมิได้ราคาถูก  ______________________________________

(a) it is enjoyable

(b) enjoyable it is

(c) is it enjoyable   (มันมิได้สนุกสนานเช่นเดียวกัน  -  Neither is it enjoyable.)  

(d) enjoyable is it

ตอบ   -   ข้อ  (c)  “Neither + Verb to be + Subject + Adjective”  หรือ  “Neither + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                                                  ตัวอย่างที่  

 • Never before in my life _________________________ with such a wonderful welcome.  

(ไม่เคยมาก่อนเลยในชีวิตของผมที่ ____________________ กับการต้อนรับที่วิเศษเช่นนั้น)

(a) I have met

(b) I meet

(c) have I met   (ผมได้พบ)

(d) I met

ตอบ   -   ข้อ  (c)

                                                  ตัวอย่างที่  

 • Not only __________________________________________, but he also took his wife.

(ไม่เพียงแต่  ________________ เท่านั้น  แต่เขายังพาภรรยาไปด้วย)  (= เขาไม่เพียงแต่ไปเท่านั้น  แต่เขายัง ...............................)

(a) he went

(b) did he go    (เขาไป)

(c) had he gone

(d) went he

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Not only + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้) เช่น  “Not only did she go…...................”  “Not only have they seen……............…”  “Not only will we play……..........….”  สำหรับ  “Not only” (ไม่เพียงแต่....................เท่านั้น)   และกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  ที่โดยปกติวางไว้ข้างในประโยค   อาจจะเอามาวางไว้หน้าประโยค  เพื่อแสดงการเน้นคำนั้นๆ   คำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความหมายปฏิเสธ  เช่น  “Never (ไม่เคยเลย), Hardly  (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ), Seldom  (แทบจะไม่,  ไม่ใคร่จะ),  Never before  (ไม่เคยมาก่อนเลย), Never in my life   (ไม่เคยเลยในชีวิต),  No sooner,  In vain   (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ),  Not often, Not only  (ไม่เพียงแต่),  Not even once  (ไม่แม้แต่ครั้งเดียว),  Not until   (ไม่จนกระทั่ง)  อย่างไรก็ตาม  จะต้องเรียงรูปประโยคใหม่  ดังนี้  คือ   {Not only (neither, never, no sooner (ในทันทีที่), hardly, never in my life, not until, etc.) + Helping verb  (has, have, had, is, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might must, etc.) + Subject + Verb (แท้)}  เช่น

 • Never before has she seen such a beautiful place.

(ไม่เคยมาก่อนเลยที่เธอได้เคยเห็นสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้น – เน้นตรงคำว่า  “ไม่เคยมาก่อนเลย”)

(= She has never before seen such a beautiful place.)

(= She has never seen such a beautiful place before.)

 • No sooner had he left than she arrived.

(ในทันทีที่เขาจากไป  เธอก็มาถึง  –  เน้นตรงคำว่า  “ในทันทีที่”)

(= He had no sooner left than she arrived.)

 • Hardly have I met my old college friends.

(ผมแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย  –  เน้นตรงคำว่า  “แทบจะไม่”)

(= I have hardly met my old college friends.)

                                                 ทั้งนี้  สามารถสรุปโครงสร้างประโยคที่มีการเน้นแบบนี้  คือ

 • Never before (Never) + have + I + seen + such a beautiful place.  

(ไม่เคยมาก่อนเลย  ที่ผมได้เห็นสถานที่สวยงามเช่นนั้น)

 • Hardly (Seldom) + has + she + met + her old college friends.
 • Never + กริยาพิเศษ  + subject  + กริยาแท้  +ส่วนขยาย
 • Never has he seen his father since he divorced his mother.

(เขาไม่เคยได้พบพ่อเลย  ตั้งแต่ที่พ่อหย่าร้างกับแม่)

 

3. Not all technology is based on science, ____________ is science necessary to all technology.

(มิใช่เทคโนโลยีทั้งหมดที่มีพื้นฐานอยู่บนวิทยาศาสตร์, (และ) วิทยาศาสตร์ก็ ___________ จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีทั้งหมด ___________)

(a) it

(b) nor    (มิได้ .....................(จำเป็น...........ทั้งหมด)...................... เช่นเดียวกัน)

(c) and

(d) but

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ตามโครงสร้าง  “Neither (Nor) + Verb to be + Subject + Adjective”  หรือ  “Neither (Nor) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                                    ตัวอย่างที่ 

 • My mother doesn’t drink coffee.  ____________________________ does she drink tea.

(แม่ของผมไม่ดื่มกาแฟ  และเธอก็ ______________________________ ดื่มชาด้วยเช่นกัน) 

(a) Not

(b) So

(c) Whether

(d) Neither    (ไม่ ,,,,,,,,,,,,,..............., เช่นกัน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  (= She neither drinks tea.)  เป็นไปตามโครงสร้าง  “Neither (Nor) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                                                     ตัวอย่างที่ 

 • Traveling by air is not cheap.  Neither ______________________________________.

(การเดินทางโดยทางอากาศมิได้ราคาถูก ____________________________________

(a) it is enjoyable

(b) enjoyable it is

(c) is it enjoyable   (มันมิได้สนุกสนานเช่นเดียวกัน  -  Neither is it enjoyable.)  

(d) enjoyable is it

ตอบ   -   ข้อ  (c)   (= It is neither enjoyable.)  “Neither + Verb to be + Subject + Adjective”  หรือ  “Neither + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                                             ดูเพิ่มเติมรายละเอียดโครงสร้างแบบเดียวกันนี้  ใน  ข้อ    ของข้อสอบชุดนี้

 

4. Buddhism developed in India, but no longer _______________________ in that country now.

(ศาสนาพุทธมีพัฒนาการ (เจริญ) ในประเทศอินเดีย, แต่ ______ ต่อไปอีกแล้วในประเทศนั้นในปัจจุบัน)

(a) it is important

(b) is it important    (มัน (มิได้) มีความสำคัญ)

(c) it important is

(d) important is it

ตอบ   -   ข้อ   (b)   (= ……….............but it is no longer important in that country now)  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบเดียวกันนี้  ในข้อ   และ    ของข้อสอบชุดนี้

 

5. The Earth attracts bodies toward its center, _______ all bodies fall in a direct line toward that point.

(โลกดึงดูดวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของมัน, __________ วัตถุทุกชนิดจะหล่นลงมาในแนวเส้นตรงสู่จุดนั้น)

(a) that

(b) nevertheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(c) consequently    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(d) furthermore    (นอกจากนั้น, ยิ่งไปกว่านั้น)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากประโยคที่ตามหลัง  “Consequently, Therefore, Accordingly, So, Thus, Hence, As a consequence, As a result”  (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)  จะบอกผลลัพธ์ของประโยคที่อยู่ข้างหน้ามัน (สาเหตุ)  ซึ่งในกรณีนี้  คือ  “โลกดึงดูดวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของมัน”  (สาเหตุ)  และ  “วัตถุทุกชนิดจะหล่นลงมาในแนวเส้นตรงสู่จุดนั้น”  (ผลลัพธ์)    

 

6. Tungsten, a grey metal with the ___________, is used to form the wires in electric light bulbs.

(ทังสเตน, โลหะสีเทาซึ่งมี _________________________, ถูกใช้สร้างลวดในหลอดไฟฟ้า)

(a) point at which it melts is the highest of any metal

(b) melting point is the highest of any metal

(c) highest melting point of any metal    (จุดหลอมเหลวสูงที่สุดในบรรดาโลหะใดๆ)

(d) metal’s highest melting point of any

 

7. Belva Lockwood taught in school for many years and became a lawyer in 1873 _________ of forty-three.

(เบลวา  ล้อควูด  สอนหนังสือในโรงเรียนเป็นเวลาหลายปี  และเป็นทนายความในปี  ๑๘๗๓ ____________ ๔๓  ปี)

(a) age

(b) the age

(c) at the age    (เมื่ออายุ)

(d) she was at the age

 

8. ______________________________________ incense is made in powder form or in sticks.

(________________________________ ธูปถูกทำในรูปแบบที่เป็นผง  หรือเป็นก้าน-แท่ง)

(a) It is usually

(b) Usually    (ตามปกติ)

(c) Usually it is

(d) Usually when

ตอบ   -   ข้อ    (c)   หรืออาจตอบ  “Incense is usually made in powder…………….....…”  

 

9. He started to play the piano at a very early age, _____________ an accomplished pianist now.

(เขาเริ่มเล่นเปียโนเมื่ออายุน้อยมาก, _______________ นักเปียโนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน)

(a) for he is    (เพราะว่าเขาเป็น)

(b) he is for

(c) so he is    (ดังนั้น  เขาเป็น)

(d) he is so

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ดูคำอธิบายในข้อ    ของข้อสอบชุดนี้    

 

10. The manager has just told me that he doesn’t want to be interrupted today for anything unless it _____________ absolutely necessary.

(ผู้จัดการเพิ่งจะบอกผมว่า  เขาไม่ต้องการถูกรบกวน (ขัดจังหวะ) วันนี้  ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอะไร  ถ้ามัน _____________ มิได้จำเป็นอย่างแท้จริง)

(a) is

(b) was

(c) has been

(d) will be

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  และกริยาในอนุประโยคที่ตามหลัง  “Unless”  จะอยู่ในรูป  “Simple tense”  (Present or Past)  ดูเพิ่มเติมจากตัว อย่างข้างล่าง

 • She won’t succeed unless you help her.

(เธอจะไม่สำเร็จ  ถ้าคุณไม่ช่วยเธอ)

 • Unless he studies harder, he will fail in the exam.

(ถ้าเขาไม่ขยันเรียนมากขึ้น  เขาจะสอบตก)

 • I wouldn’t give it to you unless you asked for it.

(ผมจะไม่ให้มันแก่คุณ  ถ้าคุณไม่ขอมัน)

 • Unless we started early, we would miss the train.

(ถ้าเราไม่เริ่มเสียแต่เนิ่นๆ  เราจะตกรถไฟ)

 

11. To avoid hitting the reef, the ship quickly changed its ______________________________.

(เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหินโสโครก  เรือเปลี่ยน _____________________ ของมันอย่างรวดเร็ว)

(a) voyage    (การเดินทางเรือหรือเครื่องบิน, การเดินทางไกล)

(b) course    (เส้นทาง, เส้นทางการเดินเรือ)

(c) purpose    (วัตถุประสงค์)

(d) destination    (จุดหมายปลายทาง)

 

12. Don’t ______________________!  The fish you caught was only six inches long, not six feet.

(อย่า _______________________!  ปลาที่คุณจับได้  ยาวเพียง    นิ้วเท่านั้น  ไม่ใช่    ฟุต)

(a) expand    (ขยายออก, แผ่ออก)

(b) congratulate    (แสดงความยินดี, อวยพร)

(c) magnify    (ขยายให้ใหญ่ขึ้น)

(d) exaggerate    (อิก-แซ้จ-จะ-เรท)  (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

 

13. He was hit by a bullet but luckily he was only ______________________________ wounded.

(เขาถูกยิงด้วยกระสุนปืน  แต่โชคดี  เขาเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บ ________________________)

(b) barely    (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ)

(b) merely    (เท่านั้น)

(c) severely    (อย่างรุนแรง)  

(d) slightly    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

 

14. His phone must be out of order.  We’ve rung several times but haven’t been able to ________ him.

(โทรศัพท์ของเขาจะต้องเสีย-ใช้การไม่ได้  เราได้โทรศัพท์หลายครั้งแล้ว  แต่ไม่สามารถ  _________ เขาได้)

(a) conclude    (สรุป, ลงมติ, ตัดสินใจ, สิ้นสุดลง, ลงเอย)

(b) contact    (ติดต่อ)

(c) detect    (สืบหา, สืบค้น, ตรวจพบ, พบ)

(d) join    (เข้าร่วม, เชื่อม)

 

15. ______________________________________________ my opinion, he is very smart.

(___________________________________________ ความเห็นของผม  เขาฉลาดมาก)

(a) In    (ใน)

(b) By

(c) To

(d) For

ตอบ   -   ข้อ    (a)   สำหรับวลีที่ใช้  “In”  ได้แก่   “In writing”  (เป็นลายลักษณ์อักษร, เป็นภาษาเขียน)  -  I want your answer in writing.  (ผมต้องการคำตอบจากคุณแบบเป็นลายลักษณ์อักษร  -  คือ  ทำเป็นหนังสือมา),  “deep in water and mud”  (จมลึกอยู่ในน้ำและโคลน)  “arrive in”  (มาถึงในเมือง หรือ ประเทศ)  (แต่ถ้ามาถึง โรงเรียน, ธนาคาร, วัด, บ้าน ฯลฯ ใช้  “arrive at”)  “interested in”(สนใจใน), “qualified in”  (มีคุณสมบัติในเรื่อง),  “weak in”  (อ่อนในเรื่อง),  “deficient in  (ขาดหรือบกพร่องในเรื่อง),  “proficient in”  (ชำนาญหรือคล่องแคล่วในเรื่อง), “successful in”  (ประสบความสำเร็จในเรื่อง),  “disappointed in”  (ผิดหวังในเรื่อง),  “in a box”  (ในกล่อง),  “in a pocket”  (ในกระเป๋า),  “sit in an armchair”  (นั่งในเก้าอี้ท้าวแขน),  “in bed”  (ในเตียงหรือบนเตียง),  “in the bath”(ในอ่างน้ำ),  “in her hand”  (ในมือของเธอ),  “in each other’s arms” (ในอ้อมแขนของกันและกัน),“in the area”  (ในพื้นที่), “in the garden” (ในสวน), “in the air”  (ในอากาศ), “in the middle of the room” (ที่กลางห้อง), “in the direction of”  (ในทิศทางของ), “in a restaurant”  (ในภัตตาคาร), “in the bathroom”  (ในห้อง น้ำ), “in school”  (ในโรงเรียน),  “in hospital”  (ในโรงพยาบาล),  “in the kitchen”  (ในครัว),  “in the shop window”  (ในตู้โชว์กระจกของร้าน),  “in a mirror”  (ในกระจก),  “in a lake”  (ในทะเลสาบ),  “in black suit”  (ในชุดดำ),  “in the water”  (ในน้ำ),  “write in ink”  (เขียนด้วยหมึก), “write in pencil” (เขียนด้วยดินสอ),   “in the first chapter”  (ในบทที่ ๑),   “in the film”  (ในภาพยนตร์),  “wait in the queue”  (รออยู่ในแถว),  “be in a play”  (ร่วมแสดงละคร),  “in April”  (ในเดือนเมษายน),  “in  2016”  (ในปี ๒๐๑๖),  “in the morning (afternoon, evening)”  (ในตอนเช้า-บ่าย-เย็น),  “in recent years”  (ในช่วงไม่กี่ปีมานี้), “in the winter (summer, spring)”  (ในหน้าหนาว-ร้อน-ใบไม้ผลิ), “in the meantime”  (ในระหว่างนั้น), “in two months”  (ภายใน ๒ เดือน), “in my absence”  (ตอนที่ผมไม่อยู่), “in the aftermath of the accident”  (ภายหลังจากอุบัติเหตุ), “in half an hour” (ภายในครึ่งชั่วโมง), “in two minutes”  (ใน ๒ นาที), “in ancient society” (ในสังคมสมัยโบราณ), “in nature”  (ในธรรมชาติ), “in these circumstances”  (ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้), “in this situation”  (ในสถานการณ์เช่นนี้), “in a state of near chaos”  (อยู่ในสภาวะใกล้จลาจล), “in a position to help others”  (อยู่ในฐานะที่ช่วยคนอื่นได้), “in the sun”  (ท่ามกลางแสงอาทิตย์)  “in the dark”  (ในหรือท่ามกลางความมืด), “in the dim light” (ท่ามกลางแสงสลัวๆ), “in her voice”  (ในน้ำเสียงของเธอ), “in love”  (ในความรัก-ตกหลุมรัก), “in a state of shock”  (อยู่ในสภาวะช้อค), “in low spirits”  (ในสภาพจิตใจหดหู่หรือตกต่ำ), “in a temper”  (ด้วยความโกรธหรือในอารมณ์โกรธ), “in favor of free speech”  (เห็นด้วยกับการพูดแบบมีเสรี), “cry out in pain”  (ร้องด้วยความเจ็บปวด), “look up in surprise”  (เงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ), “in an effort to”  (ในความพยายามที่จะ)  -  She studied very hard in an effort to pass the exam.  (เธอเรียนหนักมาก  ในความพยายามที่จะสอบให้ผ่าน), “in response to”  (เพื่อตอบสนองต่อ), “in answer to”  (เพื่อเป็นการตอบ), “have confidence in”  (มีความเชื่อมั่นใน)  -  At present the people have no confidence in the government.  (ในปัจจุบัน  ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาล), “take interest in”  (สนใจใน), “a course in Chinese”  (คอร์สภาษาจีน), “an expert in”  (ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง.....), “make money in business”  (หาเงินในธุรกิจ), “make his career in music”  (ประกอบอาชีพทางดนตรี), “in his old age”  (ในวัยชราของเขา), “a woman in her twenties”  (ผู้หญิงในวัย ๒๐ – ๒๙), “in my opinion”  (ในความเห็นของผม), “in her view”   (ในทัศนะของเธอ), “recruit workers in hundreds”  (รับคนงานเป็นร้อยๆคน), “in my experience”  (จากประสบการณ์ของผม), “in her own eyes”  (ในสายตาของเธอ), “speak in Italian”  (พูดภาษาอิตาเลียน), “speak in a calm voice” (พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบ), “his complaints in writing”  (การร้องเรียนของเขาเป็นลายลักษณ์อักษร), “in financial difficulty”  (ในสภาวะยุ่งยากทางการเงิน), “$100,000 in cash”  (เป็นเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ), “dressed in black”  (ใส่ชุดสีดำ), “in real danger”  (ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง), “in the planning stage”  (ในขั้นตอนการวาง แผน), “10 meters in length”  (ยาว ๑๐ เมตร), “cut it in two”  (ตัดมันออกเป็น ๒ ส่วน), “shrink in size”  (มีขนาดเล็กลง-หดลง), “join in”  (ร่วมวงด้วย), “a one in five chance of success”  (โอกาสสำเร็จ ๑ ใน ๕), “the pain in my feet”  (การเจ็บที่เท้าของผม), “the hole in his shirt”  (รู – รอยขาด – ในเสื้อเชิ้ตของเขา), “was shot in the leg”  (ถูกยิงที่ขา),  “in fashion”  (กำลังเป็นที่นิยม), “result in his death”  (ส่งผลให้เขาตาย), “believe in”  (เชื่อมั่น-ศรัท ธาใน), “in the first place”  (ในประการแรก)  (กล่าวเมื่อจะบอกเหตุผลหลายๆ ประ การ  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วตามด้วยเหตุผลที่ต้องการจะบอก)  เป็นต้น

 

16. It’s a pity children can’t choose their parents, __________________________________?

(มันน่าเสียดายที่ลูกๆ ไม่สามารถเลือกพ่อแม่ของตนเองได้, _________________________)

(a) can they

(b) can’t they

(c) is it

(d) isn’t it    (ใช่หรือไม่)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้กริยาในส่วน   “Tag”   ตามกริยาในประโยคใหญ่   (Is)  มิใช่ตามกริยาในประโยคย่อย   (Can’t)  และเมื่อกริยาในประโยคใหญ่อยู่ในรูปบอกเล่า  กริยาในส่วน   “Tag”  จึงต้องอยู่ในรูปปฏิเสธ

 

17. There are ___________________________________ pages in this book than in that one.

(มีหน้าหนังสือในหนังสือเล่มนี้ ________________________________ในหนังสือเล่มนั้น)

(a) many

(b) much

(c) less    (น้อยกว่า)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้  -  เป็นเอกพจน์เสมอ)

(d) fewer    (น้อยกว่า)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

(e) a lot of

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นกว่า”  (Comparative degree)   โดยสังเกตจาก   “Than”  และใช้  “Fewer”  กับ  “Pages

 

18. Holiday camps are popular _____________ married couples who have very young children. 

(ค่ายวันหยุดเป็นที่นิยม _______________________ คู่ที่แต่งงานแล้ว  ผู้ซึ่งมีลูกๆ ที่ยังเล็กมาก)

(a) to

(b) for

(c) in

(d) with     (ของ, แก่)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Popular”  ใช้กับ  “With”  สำหรับวลีที่ใช้กับ  “With”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                                                   คุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “With”  ได้แก่  “pleased”  (ยินดี, พอใจ)  -  “She is pleased with her new workplace.”  (เธอพอใจ-ยินดีกับที่ทำงานแห่งใหม่),  “popular”  (เป็นที่นิยม) – “Holiday camps are popular with married couples with young children.”  (ค่ายพักแรมวัน หยุดเป็นที่นิยมสำหรับคู่สามีภรรยาที่มีลูกเล็กๆ),  “satisfied”  (พอใจ)  -  “The company is satisfied with its employees’ performance.”  (บริษัทพึงพอใจกับการทำงานของพนักงาน),  “angry”  (โกรธ),  “busy”  (มีงานยุ่ง)  -  “She is busy preparing for her exam.”  (เธอยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวสอบ),  “familiar”  (คุ้นเคย)  -  “He is not familiar with his new neighbors.”  (เขาไม่คุ้นเคยกับเพื่อนบ้านใหม่),  “patient”  (อดทน)  -  “His parents are very patient with him.”  (พ่อแม่ของเขามีความอดทนกับเขามาก),  “friendly”  (เป็นมิตร)  -  “She is friendly with everyone she meets.”  (เธอเป็นมิตรกับทุกคนที่เธอพบเจอ),  “careful”  (ระมัดระวัง),  “content”  (พอใจ),  “identical”  (เหมือนกัน),  “annoyed”  (ขุ่นเคือง  -  เหตุการณ์, การกระทำ) (ถ้าขุ่นเคืองคน  ใช้  “At”-  “I was annoyed with his statement.”  (ผมขุ่นเคือง (โกรธ) คำพูดของเขา),  เป็นต้น

                                                  กริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “With”  ได้แก่   “charge”  (ฟ้องร้อง,  ดำเนินคดี),  compare  (เปรียบเทียบ)  -  “Compare this car with that one.”  (จงเปรียบเทียบรถยนต์คันนี้กับคันนั้น),  compete  (แข่งขัน),  “agree”  (ตกลง, เห็นพ้อง)  -  “I agree with you on this point.”  (ผมเห็นด้วยกับคุณในประเด็นนี้),  “disagree”  (ไม่เห็นด้วย),  “acquaint”  (ทำให้คุ้นเคย หรือเคยชิน)  -  You should acquaint yourself with your new job.”  (คุณควรทำตัวเองให้คุ้นเคยกับงานใหม่ของคุณ),  “begin”  (เริ่มต้น)  -  “I will begin my reading with the first chapter.”  (ผมจะเริ่มต้นการอ่านด้วยบทแรก),  “interfere”  (แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเกี่ยว)  -  “We should not interfere with other people’s business.”  (เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับธุระของคนอื่น),  “quarrel”  (ทะเลาะ, วิวาท)  -  “Some people often quarrel with their neighbors.”  (คนบางคนทะเลาะกับเพื่อนบ้านบ่อยๆ),  “argue”  (โต้แย้ง, โต้เถียง),  “help”  (ช่วยเหลือ),  “supply”  (จัดหาให้),  “cooperate”  (ร่วมมือ)  -  “The suspect did not cooperate with the police.  (ผู้ต้องหาไม่ยอมร่วมมือกับตำรวจ),  “deal”  (เกี่ยวข้อง, รับมือ)  -  “I don’t want to deal with that man.”  (ผมไม่ต้องการติดต่อ-เกี่ยวข้องกับเจ้าหมอนั่น),  “contrast”  (ขัดแย้ง, ตรงข้าม, แตกต่างกันอย่างมาก)  -  “This type of machine contrasts sharply with that one.”  (เครื่องจักรชนิดนี้แตกต่างอย่างมากกับชนิดนั้น),  เป็นต้น

 

19. ____________ the head-mistress, our final examination will begin on the first of next month. 

(___________________ อาจารย์ใหญ่หญิง  การสอบไล่ของเราจะเริ่มต้นในวันที่    เดือนหน้า)

(a) Owing to    (เนื่องมาจาก)

(b) According to    (สอดคล้องกับ,  ตามที่ (อาจารย์ใหญ่) กล่าวไว้)

(c) Following    (ภายหลังจาก)

(d) In case of    (ในกรณีของ)

 

20. When you want to send letters, you have to put __________________________ on them.

(เมื่อคุณต้องการส่งจดหมาย  คุณจำเป็นต้องติด _____________________________ บนมัน)

(a) stamp

(b) the stamps

(c) the stamp

(d) stamps    (แสตมป็)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Stamp”  เป็นนามนับได้  จึงอยู่ลอยๆ แบบในข้อ  (a)  ไม่ได้  และไม่ต้องนำด้วย  “The”  เนื่องจากไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง  แต่เป็นแสตมป์ทั่วไป  สำหรับข้อนี้  อาจตอบ   “A stamp”  ก็ได้

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                 ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป