หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 348)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Precisely the same thought sent the three of us in two different directions, _____________.

(อย่างแน่นอนทีเดียว  ความคิดเดียวกันได้ส่งเราทั้ง  ๓  คน ไปใน  ๒  ทิศทางที่แตกต่างกัน, _________________)

(a) they to San Francisco and I to New York

(b) them to San Francisco and I to New York

(c) them to San Francisco and me to New York    (พวกเขา (๒ คน) ไปที่ซานฟรานซิสโก  และผมไปที่นิวยอร์ค)

(d) them for San Francisco and me for New York

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้สรรพนามในรูปกรรม  (Object)  เพราะมาจาก  “Sent them to San Francisco”  และ  “Sent me to New York

 

2. Belford University in Victoria, Canada, is another open university _____________________.

(มหาวิทยาลัยเบลฟอร์ดในเมืองวิคตอเรีย  ประเทศแคนาดา  เป็นมหาวิทยาลัยเปิดอีกแห่งหนึ่ง _________________)

(a) which students need not attend classes

(b) where students need not attend classes    (ที่ซึ่งนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน)

(c) students need not attend classes

(d) students need not attend classes there

ตอบ   -   ข้อ   (b)  หรืออาจตอบ  “……..in (at) which students need not…......” ก็ได้

 

3. Journalists are writers ___________________________ gathering and presenting news.

(นักหนังสือพิมพ์คือนักเขียน ____________________________ รวบรวมและนำเสนอข่าว) 

(a) they are engaged in

(b) who they are engaged in

(c) which are engaged in

(d) who are engaged in    (ผู้ซึ่งเกี่ยวพันกับ (ยุ่งอยู่กับ) การ)

 

4. Today atomic energy _________________________________ in medicine and industry.

(ในปัจจุบัน พลังงานปรมาณู _____________________ ในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม)

(a) applying

(b) being applied

(c) has applications    (มีการประยุกต์ใช้)

(d) applies

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “……….is applied to medicine…….”  (ถูกประยุกต์ใช้กับการแพทย์.............)  ก็ได้

 

5. Many flatworms have _______________________________________________ of eyes.

(พยาธิตัวแบนจำนวนมากมีตา _______________________________________________)

(a) more pairs than one

(b) more than one pair    (มากกว่า    คู่)

(c) one pair more than

(d) one more pair than

 

6. The girl in the yellow dress is __________________________________ friend of mine. 

(เด็กหญิงในชุดสีเหลืองเป็นเพื่อน __________________________________ ของผม)

(a) the

(b) one

(c) a    (คนหนึ่ง)

(d) not

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ   “………...is one of my friends”  หรือ  “………... is not a friend of mine”  ก็ได้

 

7. I can give you two thousand baht at _____________________________________ most.

(ผมสามารถให้คุณ  ๒,๐๐๐  บาท  อย่าง ________________________________ ที่สุด)

(a) all

(b) a

(c) for the

(d) the    (มาก)

 

8. One must do ______________________________________________________ duties. 

(คนเราจะต้องทำหน้าที่ __________________________________________________)

(a) his

(b) her

(c) one’s    (ของตนเอง)

(d) their

ตอบ   -   ข้อ   (c)  รูป   “Possessive adjective”  ของ   “One”  คือ  “One’s “

 

9. Everybody must do __________________________________________________ duties.

(ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ _________________________________________________)

(a) one’s

(b) his    (ของเขา, ของเขาเอง)

(c) her

(d) everybody’s

ตอบ   -   ข้อ   (b)  รูป   “Possessive adjective”  ของ   “Everybody”  คือ  “His

 

10. I prefer cotton, ______________________________________________________ silk.

(ผมชอบฝ้ายมากกว่า, ______________________________________________ ไหม)

(a) and

(b) to

(c) not    (มิใช่, ไม่ใช่)

(d) or

ตอบ   -   ข้อ   (c)  สังเกตจากหลัง  “Cotton”  มีเครื่องหมาย  “คอมม่า”  เป็นการแยกข้อความ  บอกว่า  “ชอบฝ้ายมากกว่า  ไม่ใช่ชอบไหมมากกว่า

 

11. I prefer cotton _______________________________________________________ silk.

(ผมชอบฝ้าย _____________________________________________________ ไหม)

(a) not

(b) more than

(c) to    (มากกว่า)

(d) over
ตอบ   -   ข้อ   (c)  “ชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง”  ใช้  “To

 

12. Oil usually lies __________________________________ feet below the earth’s surface.

(น้ำมันโดยปกตินอนอยู่ ____________________________ ฟุต  ใต้พื้นผิวหน้าของโลก)

(a) thousand

(b) thousands

(c) thousands of    (หลายพัน)

(d) many thousands    (ใช้ได้  ถ้าตามด้วย “Of” )

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หลัง   “Thousand”  มี  “S”   และตามด้วย   “Of

 

13. Keep __________________________________________________________ the fire!

(จงอยู่ _______________________________________ ไฟ)  (หรือ  จงอย่าเข้าใกล้ไฟ)

(a) away

(b) off from    (รูปนี้  ไม่มีใช้)

(c) away from    (ห่างจาก)

(d) away off    (รูปนี้  ไม่มีใช้)

 

14. I am ____________________________________________________ a better chance.

(ผมกำลัง ______________________________________________ โอกาสที่ดีกว่ากัน)

(a) waiting    (“Wait” + “For”  เสมอ)

(b) awaiting    (รอคอย)   (“Await” ไม่ต้องตามด้วย “For”)

(c) awaiting for

(d) in wait

 

15. You had your car overhauled last week, _____________________________________?

(คุณเอารถของคุณไป (ให้ช่าง) ซ่อมทั้งคัน  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว, ______________________)

(a) hadn’t you

(b) didn’t you    (ใช่หรือไม่)

(c) wasn’t it

(d) had you

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “Had”  ในประโยคข้างบน  อยู่ในรูป  “Causative use”  มีความหมายว่า   “เอารถไปซ่อม” (had your car overhauled)   จึงถือเป็นกริยาทั่วไปตัวหนึ่ง  เหมือนกับ   “Walk, Play, Swim, Eat, Sing, Write, Walk, etc.”  ดังนั้น   เมื่อจะทำเป็นรูปปฏิเสธ หรือคำถาม   จึงต้องใช้  “Verb to do” (Do, Does, Did)  ช่วย  และเนื่องจากในประโยคข้างบน   “Had”  อยู่ในรูปบอกเล่า   ในส่วน   “Tag”  จึงต้องเป็นปฏิเสธ

                                                  สำหรับ “Verb to have”  (Have, Has, Had)  จะถือเป็นกริยาพิเศษ  และในส่วน   “Tag”  สามารถใช้   “Have, Has, Had”  ได้เลย  ซึ่งแล้วแต่ ประธานประโยค  และ  “Tense”   (ไม่ต้องใช้  “Verb to do”  ช่วย)  มี    กรณี  คือ

                                    ๑. ใน  “Present perfect tense”  เช่น

 • He has eaten his breakfast, hasn’t he?

(เขาได้กินข้าวเช้าแล้ว  ใช่หรือไม่)

                                    ๒. ใน  “Past perfect tense”  เช่น

 • She had moved to a new place, hadn’t she?

(เธอได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้ว  ใช่หรือไม่)

                                    ๓. ในกรณีที่   “Have” หมายถึง  “มี”  เช่น

 • They had a beautiful house, hadn’t they?

(ในกรณี   “Have”  แปลว่า  “มี”  สามารถใช้  “Verb to do”  ช่วยได้เช่นกัน  ดังนั้น ประโยคข้างบนอาจเป็น   “They had a beautiful house, didn’t they?)

 • She has not a car, has she?

(ในทำนองเดียวกัน  เมื่อ   “Has”  หมายถึง  “มี”  ประโยคนี้สามารถใช้ได้อีกแบบ  คือ  “She has not a car, does she?)

                                                  อย่างไรก็ตาม   เมื่อ   “Has”  มิได้แปลว่า  “มี”  แต่มีความหมายอย่างอื่น   ดังเช่นใน    กรณี  ต่อไปนี้   จะถือว่าเป็นเหมือนกริยาธรรมดาทั่วๆ ไป  (= Walk, Sleep, Cry, Hope, Love, Like, etc.)  ดังนั้น   เมื่อจะทำเป็นรูปปฏิเสธ  หรือ  คำถาม   รวมทั้งในส่วน  “Tag”  จะต้องใช้  “Verb to do”  (Do, Does, Did)   ช่วยเสมอ  ดังประโยคข้างล่าง

                                    ๑. เมื่อหมายถึง   “ได้รับ”  (Receive)  เช่น

 • She had a letter this morning, didn’t she?

(เธอได้รับจดหมายเมื่อเช้านี้  ใช่หรือไม่)

                                    ๒. เมื่อหมายถึง  “รับประทาน, ดื่ม”  (Eat, Drink)  เช่น

 • He had coffee for breakfast, didn’t he?

(เขาดื่มกาแฟสำหรับอาหารเช้า  ใช่หรือไม่)

 • We had a lot of food at the party last night, didn’t we?

(เรากินอาหารมากมายที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้  ใช่หรือไม่)

                                     ๓. เมื่อหมายถึง  “ประสบ, พบ, เจอ”  (Experience)  เช่น

 • We had a good time at the party last night, didn’t we?

(เราพบกับความสนุกสนานที่งานเลี้ยงเมื่อคืนที่ผ่านมา  ใช่หรือไม่)

 • They have much difficulty studying English, don’t they?

(พวกเขาประสบกับความยากลำบากในการเรียนภาษาอังกฤษ  ใช่หรือไม่)

 • She had lots of fun at the concert, didn’t she?

(เธอพบกับความสนุกอย่างมากที่งานแสดงดนตรี  ใช่หรือไม่)

                                    ๔. เมื่อหมายถึง  “จำเป็นต้อง”  (Have to)  เช่น

 • They have to study hard to pass the exam, don’t they?

(พวกเขาจำเป็นต้องเรียนหนัก  เพื่อสอบผ่าน  ใช่หรือไม่)

                                    ๕. เมื่อใช้ไนโครงสร้าง   “Causative use”  คือ  “ประธานฯ ใช้ไห้ใครทำอะไร”  (Active voice)  หรือ  “ประธานฯ ใช้ให้อะไรถูกทำโดยใคร”  (Passive voice)  เช่น

 • She had the servant wash her room yesterday, didn’t she?

(เธอให้คนรับใช้ทำความสะอาดห้องของเธอเมื่อวานนี้  ใช่หรือไม่)

 • They have their cars washed every day, don’t they?

(พวกเขาล้างรถทุกวัน (โดยคนอื่นทำให้)  ใช่หรือไม่)

 • He doesn’t have his hair cut every month, does he?

(เขามิได้ตัดผมทุกเดือน  ใช่ไหม)

 

16. The ______________________________________ Office is where we buy our tickets.

(ห้อง ________________________________________ คือสถานที่ที่เราซื้อตั๋วภาพยนตร์)

(a) Book

(b) Books

(c) Booked

(d) Booking    (จองตั๋ว)

ตอบ   -   ข้อ    (d)  “Booking office” =  ห้องขายตั๋ว หรือ จองตั๋ว  โดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์  หรือ สถานีรถไฟ

 

17. I have worked ______________________________________ a postman for ten years.

(ผมได้ทำงาน ________________________________ บุรุษไปรษณีย์เป็นเวลา  ๑๐  ปีแล้ว)

(a) like    (เหมือน)

(b) for    (ให้, เพื่อ)

(c) as    (เป็น)

(d) with    (กับ)

 

18. Be careful _____________________________________________ to break that vase.

(จงระวัง _______________________________________________ ทำแจกันใบนั้นแตก)

(a) how

(b) what

(c) enough

(d) not    (ไม่, อย่า)

 

19. _____________________________________________ you like it or not, you must do it.

(____________________________________ คุณชอบมันหรือไม่ก็ตาม  คุณจะต้องทำมัน)

(a) Whether    (ไม่ว่า)

(b) If     (เมื่อขึ้นต้นประโยค  ไม่ใช้รูปนี้)

(c) Either

(d) Not only

ตอบ   -   ข้อ   (a)   แต่เมื่ออยู่ในประโยค  สามารถใช้   “If”  แทน   “Whether”   ได้   เช่น

 • I don’t know whether (if) he will come or not.

(ผมไม่ทราบว่าเขาจะมาหรือไม่)

 • She was not sure whether (if) he really loved her or not.

(เธอไม่แน่ใจว่า  เขารักเธอจริงๆหรือไม่)

 • Whether he comes or not, I don’t care.

(ไม่ว่าเขามาหรือไม่ก็ตาม  ผมไม่สนใจ)

**** หมายเหตุ   -   ไม่สามารถใช้ว่า   “If he comes or not, I don’t care.”

 

20. Be _________________________________ good as to tell me all the truth about him.

(โปรด ___________________ พอที่จะเล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเขาให้ผมฟังหน่อย)

(a) as

(b) so    (“So good as”  =  กรุณาพอ หรือ ดีพอ)

(c) very

(d) enough

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง 

                                           ตัวอย่างที่  

 • Would you be so kind ______________ to return these books to the library for me?

(คุณจะกรุณา _______ ที่จะส่งคืนหนังสือเหล่านี้ให้ห้องสมุดแทน (เพื่อ) ผม  ได้ไหมครับ)

(a) enough

(b) of you

(c) as    (พอ)

(d) that you have

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจาก  “So……….as”  นอกจากจะใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้นแล้ว  (“As………as”  ใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่า  ปฏิเสธ  และคำถาม)  แต่เมื่อตามด้วย   “Infinitive with to” (To + Verb)  ตัวหน้าจะต้องใช้  “So” อย่างเดียว  (ไม่ใช้  “As” )   ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่า  ปฏิเสธ หรือ คำถาม  ดังโครงสร้างข้างล่าง

                             “So + Adjective + As + To + Verb 1 + Phrase”

(โดยมีความหมายว่า  “...................พอที่จะ................”  หรือ  “...............จนถึงขนาด ที่จะ...................”)   เช่น

 • Please be so kind as to help me carry this box.

(โปรดกรุณาพอที่จะช่วยผมยกลังนี้ด้วยครับ)  

 • Be so good as to wait for her till evening.

(จงกรุณา-ใจดี พอที่จะรอพบเธอจนค่ำด้วยนะครับ)

 • Be so generous as to donate to the charity.

(โปรดเอื้อเฟื้อพอที่จะบริจาคให้การกุศลด้วยนะ)

 • Be so nice as to pick me up at the airport.

(โปรดกรุณาพอที่จะไปรับผมที่สนามบินด้วยครับ)

 • I am not so stupid as to believe such a story.

(ผมไม่โง่บัดซบพอ  -  หรือโง่บัดซบถึงขนาด  -  ที่จะเชื่อเรื่องแบบนั้น)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป