หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 335)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Gazelles are _____________________________________________________ animals.

(กวางกะเซล (คอยาวมีเขาโค้ง) เป็นสัตว์ _______________________________________)

(a) eating plants

(b) to eat plants

(c) plants they eat

(d) plant-eating    (กินพืช)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Plant-eating”  ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์  ขยายนาม  “Animals

 

2. A closed shop exists in a company _____________ by contract to hire only union members.

(ร้านค้าแบบปิดมีอยู่ในบริษัท _________ โดยสัญญาให้จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น)

(a) is required

(b) required it

(c) that is required    (ซึ่งถูกกำหนด)

(d) that it is required

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นประธาน  (That)  และกริยา  (Is required)  ของอนุประโยคแบบ  “Adjective clause”  (That is required by contract to hire only union members)  ขยายคำนาม  “A company”  สำหรับ  “Closed shop”  หมายถึง  “โรงงาน,  ร้านค้า  หรือธุรกิจอื่นๆ  ที่ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเท่านั้น”  จึงเรียกว่า  “ร้านค้า  โรงงาน  หรือธุรกิจแบบปิด

 

3. Great Salt Lake is fed by freshwater streams, ___________ is about four to five times as salty as the ocean.

(ทะเลสาบซอล์ท (รัฐยูทาห์ สหรัฐฯ) ได้รับน้ำจากลำธารน้ำจืดสายต่างๆ ________________ มีความค็มประมาณ  ๔ – ๕  เท่าของน้ำในมหาสมุทร)

(a) which

(b) yet    (อย่างไรก็ตาม, แม้กระนั้นก็ดี)

(c) there

(d) despite    (ทั้งๆที่)  (ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากข้อความที่นำหน้า และตามหลัง  “Yet, However, Nevertheless, Nonetheless, But”  (ทุกคำหมายถึง  “อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่”)  จะมีความแย้งกัน  (ทะเลสาบฯได้รับน้ำจืดจากลำธาร  แต่น้ำในทะเลสาบเค็มประมาณ  ๔ – ๕  เท่าของน้ำในมหาสมุทร)

 

4. The natural resources of Kentucky include rich soils and mineral deposits, ____________, and plentiful plant and animal life.

(ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเคนตักกี (สหรัฐฯ) ประกอบด้วย  ดินและแหล่งแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์, _________________ , และชีวิตพืชและสัตว์มากมาย) 

(a) forests are thick

(b) thick forests    (ป่าทึบ)

(c) thickly forested

(d) are forested thickly    (ถูกทำให้กลายเป็นป่าอย่างทึบ-หนาแน่น)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้รูปคำนามเพื่อให้สมดุล  (Balance)  กับคำนามตัวอื่นๆ  (ดินและแหล่งแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์, ป่าทึบ , และชีวิตพืชและสัตว์มากมาย)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                     ตัวอย่างที่ 

  • We turn to books in moments of ________________________________________.

(เราหันไปหา (อ่าน) หนังสือ  ในช่วงเวลาของ ___________________________________)

(a) sorrow, having boredom, or solitude is with us

(b) sorrow, boredom, or solitude    (ความเศร้าโศกเสียใจ  ความเบื่อหน่าย  หรือ ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง)

(c) sorrow and solitude as well as boredom

(d) sorrow that attacks us

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้กรรม  ๓  ตัว  ซึ่งต้องเป็นคำนามเสมอ  หลัง  “Preposition” (Of)  เพื่อให้สมดุลกัน  คือ   Sorrow, Boredom, Solitude”  สำหรับ  ข้อ  (c)  ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ต้องแก้เป็น   “sorrow, solitude as well as boredom

 

5. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).  

(การสูญเสียที่ดินที่      อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด      เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี (ความตกใจกลัว, ความหวาดกลัว)    

(a) miserable    (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  . เลว,  .น่าดูถูก, น่าสังเวช) 

(b) magniloquent    (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ) 

(c) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง   ๒ . (กริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย) 

(d) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(e) painstaking   (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม,  ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ) 

(f) valedictory    (แวล-ลิ-ดิ๊ค-โท-รี่)  (๑. เกี่ยวกับการกล่าวคำอำลา เช่น ตอนจบการศึกษา หรือก่อนจากกัน  ๒.  การกล่าวคำอำลา, การปราศัยอำลาในพิธีรับปริญญา) 

 

6. The fugitive was caught and confined (คัน-ไฟน์) to jail for another two years.

(ผู้ที่หลบหนีถูกจับและถูก      คุมขัง-กักตัว-เก็บตัว-จำกัด-ขีดคั่น-ตีวง     ในคุกเป็นเวลาอีก ๒  ปี)

(a) festered    (๑. เป็นหนอง, เกิดแผลเปื่อย, เน่าเปื่อย, ทำให้เป็นหนอง,  ๒. ระทมทุกข์, ทำให้ระทมทุกข์,  ๓.  แผลหนอง, ตุ่มหนอง, แผลเปื่อย)  

(b) deliberated    (. (กริยา) คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ  ๒. (คุณศัพท์) รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา) 

(c) intensified    (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้น-หนาแน่น-รุนแรง) 

(d) exonerated    (อิก-ซ้อน-เนอะ-เรท- (ทิด)  (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่) 

(e) perpetrated    (เพ้อร์-พิ-เทรท- (ทิด)  (กระทำ, ดำเนินการ, ทำผิด (กฎหมาย), ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ) 

(f) imprisoned    (จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง)

(g) ousted    (เอาซท-ทิด)  (มาจาก “oust”) (ขับไล่, ขับออก, ไล่ออก, ปลดออก, ชิง, เบียด, แย่ง) 

(h) placated    (เพล้-เคท หรือ แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก) 

 

7. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) his cold by going out in the rain.

(เขา     ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห    ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือ  เขาทำให้ใข้หวัดมีอาการหนักขึ้น โดยออกไปตากฝน)

(a) remodels    (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(b) remedies    (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด   ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา,  ๓. (คำนาม) สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข)  

(c) busts    (บัสท)  {(คำกริยา) ๑. ทำให้ล้มเหลว, ทำให้ล้มละลาย, ล้มละลาย, ล้มลง  ๒. ทำให้ลดขั้น  ๓. ต่อย, ตี  ๔. ทำให้ระเบิด, ทำให้แตกออก  (คำนาม) ๕. การล้มละลาย, การล้มเหลว  ๖. การจับกุม}   

(d) worsens    ( เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง) 

(e) stuns    (สทัน)  {(คำกริยา) ๑. ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ,  ๒. ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ   (คำนาม)  ๓. การทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ ที่ทำให้งงงวย} 

(f) alerts    (๑. (คำกริยา) เตือนภัย  ๒. (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ๓. ว่องไว  ๔. (คำนาม) การเตรียมพร้อม) 

 

8. The first steamboat ______________________________ the Chao Phraya River in 1957.

(เรือกลไฟ (ใช้ไอน้ำ) ลำแรก _____________________ (ใน) แม่น้ำเจ้าพระยาในปี  ๑๙๕๗)

(a) that navigated

(b) it navigated

(c) and it navigated

(d) navigated    (เดินเรือ, ขับเครื่องบิน, นำทาง, นำวิถี, ค้นหา)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยค

 

9. ________________ for leather goods, various materials have been developed as substitutes.

(__________________ สินค้าผลิตภัณฑ์หนังฟอก  วัสดุต่างๆได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นสิ่งทดแทน)  (ทดแทนผลิตภัณฑ์หนังฟอก  )

(a) Because of the demand    (เนื่องมาจากความต้องการ)

(b) Because it demands

(c) Its demand

(d) Demands

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากข้อความ  “Because of the demand for leather goods”  เป็นเพียงวลีที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  (Adverbial phrase of reason)  ขยายกริยา  “Have been developed”  เพื่อบอกว่า  วัสดุต่างๆได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นสิ่งทดแทนเครื่องหนังด้วยเหตุผลอะไร

 

10. John Quincy Adams is considered by most students of diplomacy ______________ greatest of the United States Secretaries of State.  (= greatest of American Secretaries of State)

(จอห์น ควินซี อดัมส์  ได้รับการพิจารณาโดยนักศึกษาด้านการทูตส่วนใหญ่  ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ)

(a) that he was the

(b) who was the

(c) by the

(d) the

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง  “The greatest + Of + (Adjective) + Noun (พหูพจน์เช่น

  • The greatest of Thai Kings

(.............ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทย)

  • The greatest of American scientists

(.............ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน)

  • The greatest of Chinese presidents

(.............ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประธานาธิบดีจีน)

 

11. Over a very large number of coin tosses, the probability of heads ______________ is equal to the probability that it will not occur.

(ในการโยนเหรียญ (หัว-ก้อย) จำนวนมากมายหลายครั้ง  ความเป็นไปได้ที่หัว _____________ (ออกหัว)  มีเท่ากับความเป็นไปได้ที่มันจะไม่เกิดขึ้น)  (คือ  ไม่ออกหัว  หรือออกก้อยนั่นเอง)

(a) occurs

(b) will occur

(c) can occur

(d) occurring    (เกิดขึ้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “……...of heads which (that) occurs is equal to……….

 

12. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า     ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ      ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) outcaste    (เอ๊าท-แคสท)  (คนจัณฑาล, คนไม่มีวรรณะในอินเดีย เป็นคนสังคมรังเกียจ)

(b) outcast    (เอ๊าท-แคสท)  (ผู้ถูกเนรเทศ, ผู้ถูกขับออกจากกลุ่ม, ผู้ถูก (สังคม) ทอดทิ้ง, คนจรจัด, คนเร่ร่อนที่ไม่มีบ้านอยู่) 

(c) betrayer    (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง) 

(d) assassin    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

(e) agnostic    (แอก-น้อส-ทิค)  (ผู้ที่ระแวงสงสัยในพระเจ้า  ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่  เพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง, ผู้ไม่นับถือพระเจ้า) 

(f) iconoclast    (ไอ-ค้อน-โน-แคลสท)  (ผู้ทำลายความเชื่อ-ลัทธิ ที่ถือปฏิบัติกันมา, คนทำลายจารีตประเพณี,  ผู้ทำลายรูป-รูปปั้นที่คนบูชา, ผู้ทำลายภาพพจน์) 

(g) courier    (เค้อ-เรียร์  หรือ  คู้-ริ-เอ้อ)  (คนเดินหนังสือ, ผู้ส่งข่าวสาร, ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว) 

(h) rookie (slang)    (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก) 

 

13. He is one of the country’s ten most wanted criminals.

(เขาเป็นหนึ่งในบรรดา     อาชญากร-เกี่ยวกับอาชญากรรม-มีความผิดทางอาญา     ที่ถูกต้องการตัวมากที่สุด  ๑๐  คนของประเทศ)

(a) trafficker    (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์) 

(b) antagonist    (แอน-แท้ก-โก-นิสท)  (ศัตรู, ผู้เป็นปรปักษ์, ผู้ต่อต้าน, ยาต้านฤทธิ์ยาตัวอื่น) 

(c) bigot    (บิ๊ก-เกิท)  (คนดันทุรัง, คนมีอคติ, คนใจคับแคบ, คนมีทิฐิมานะ, คนหัวดื้อ-ดื้อรั้น, คนมีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้) 

(d) surrogate    (เซ้อ-โร-เกท)  (ตัวแทน, ผู้รักษาการแทน)  (surrogate mother = แม่อุ้มบุญ)

(e) martinet    (คนที่เคร่งครัดในระเบียบวินัย, คนเจ้าระเบียบ) 

(f) lexicographer    (นักเขียนพจนานุกรม) 

(g) felon    (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า

(h) atheist    (เอ๊-ธี-อิสท)  (ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า  คือ คิดว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง) 

 

14. Smallpox is a contagious (คัน-เท้-เจิส) disease. 

(ไข้ทรพิษเป็นโรค      ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-ที่ติดต่อถึงกันได้ - (คน) เป็นโรคซึ่งแพร่ไปยังคนอื่นได้ - (ความคิด, ทัศนคติ, ความรู้สึก) ที่แพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว)

(a) interminable    (ไม่หยุดหย่อน, ไม่จบสิ้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, น่าเบื่อ) 

(b) avid    (แอฟ-วิด)  (๑. กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก  ๒. ละโมบ, ตะกละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย) 

(c) rudimentary    (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ) 

(d) transmissible    (แทรน-สมิส-ซิ-เบิ้ล)  (แพร่เชื้อได้, ซึ่งติดต่อกันได้, ถ่ายทอดได้, กระจายได้, ซึ่งผ่านได้) 

(e) caustic    (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

(f) infamous    (อิ๊น-เฟ-เมิส)  (เสียชื่อเสียง, เลวทราม, น่าเกลียดชัง, แย่มาก) 

(g) gullible    (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย, เชื่อคนง่ายแบบหูเบา) 

 

15. What time did you arrive _________________________________________ last night?

(คุณมาถึง _________________________________________ เมื่อใด  เมื่อคืนที่ผ่านมา)  

(a) at home

(b) to home

(c) into home

(d) home    (บ้าน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Arrive home”  ไม่ต้องมี   “Preposition”  แต่   “Arrive in”  ใช้กับ  มาถึง  เมือง  ประเทศ  (Arrive in Bangkok, London, France)   ส่วน  “Arrive at”   มาถึงสถานที่ที่แคบลงมา  เช่น   “Arrive at the hospital, bank, office, school, church, etc.,  แต่ต้องใช้  Arrive at my home

 

16. ______________________________________ of these children are you looking after?

(_______________________________ ของเด็กเหล่านี้  ที่คุณกำลังดูแล-เอาใจใส่อยู่)

(a) Who

(b) Whom

(c) Which    (คนไหน) 

(d) Whose

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นการให้เลือก  (คนใด, สิ่งใด, สัตว์ตัวใด)

 

17. Napoleon was not only a good general ______________________________ a firm ruler.

(นโปเลียนไม่เพียงแต่เป็นนายพล (คือ ทหาร) ที่ดีเท่านั้น ___________ นักปกครองที่เด็ดขาด)

(a) but

(b) nevertheless    (อย่างไรก็ตาม)

(c) but also    (แต่ยังเป็น..............(นักปกครองฯ)............อีกด้วย)

(d) yet

 

18. I am ______________________________________________ tired to do any more work.

(ผมเหนื่อย ________________________________________ ที่จะทำงานเพิ่มมากขึ้นอีก)

(a) very

(b) quite

(c) more

(d) too    (เกินไป)

ตอบ   -   ข้อ   (d) เป็นไปตามโครงสร้าง   “Subject + Is (Was) + Too + Adjective + To + Verb 1

 

19. My boss asked me to answer the phone, to take all messages, and _______ some letters.

(เจ้านาย (หัวหน้า) ของผม  ขอร้องให้ผมรับโทรศัพท์   รับ (จด) ข้อความทั้งหมดไว้   และ _______________ จดหมาย)

(a) typing

(b) type

(c) to type    (พิมพ์)

(d) typewrite    (พิมพิ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้ให้สมดุลกัน  จากโครงสร้าง  “Ask someone to do something”  (ขอร้องให้ใครทำอะไร)  (Asked me to answer……........, to take………...., and to type……..……)

 

20. The girls wanted to help ________________________ make their costumes for the play.

(เด็กหญิงนั้นต้องการช่วยเหลือ __________________ ทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับละคร)

(a) all

(b) each the other

(c) each other    (ซึ่งกันและกัน  -  ๒ คน)  (มีเด็กหญิงเพียง  ๒  คน)

(d) one the other

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรือ อาจใช้  “One another  (ซึ่งกันและกัน  ตั้งแต่  ๓  คนขึ้นไป)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้