หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 298)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Campobello, ____________________________________________, is now a park.

(แคมโพเบลโล  -  _______________________________  -  ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะ)

(a) was President Franklin D. Roosevelt’s summer home

(b) which the summer home of President Franklin D. Roosevelt

(c) the summer home of President Franklin D. Roosevelt    (บ้านฤดูร้อนของประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์)

(d) which President Franklin D. Roosevelt’s summer home

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “Which was the summer home of President Franklin D. Roosevelt”  หรืออาจตอบ  “(Which was) President Franklin D. Roosevelt’s summer home”  ก็ได้

 

2. Fossil evidence indicates that the earliest cockroaches looked very much like __________.

(หลักฐาน (จาก) ฟอสซิล (ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน) บ่งชี้ว่า  แมลงสาบยุคแรกสุด  มีลักษณะเหมือนกันมากกับ _________________________)

(a) today does

(b) those of today    (แมลงสาบในปัจจุบัน)

(c) what do cockroaches now

(d) the cockroaches which are now

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากใช้  “Those”  แทน  “Cockroaches”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  พหูพจน์   ดูเพิ่มเติมการใช้คำ  (Those, That, One)  แทนคำนามที่กล่าวมาก่อนหน้าแล้ว  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำซ้ำ  จากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • This school has a new pool, so _____________ should have _______________ too.

(โรงเรียนนี้มีสระว่ายน้ำใหม่  ดังนั้น ______________ ควรมี _______________ เช่นเดียวกัน)

(a) our school __________ new pool

(b) our __________ new one

(c) we __________ pool

(d) ours __________ one    (โรงเรียนของเรา .................. สระว่ายน้ำใหม่)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นการใช้คำแทนคำนามที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งคู่  คือ  ใช้   “Ours”  แทน  “Our school”  (ต้องใช้คำให้สมดุลกัน  คือ  “Our school”  และ  “This school” )   และ  “One”  แทน  “A new pool”   ซึ่งเป็นคำนามนับได้  เอกพจน์   ดูเพิ่มเติมการใช้คำแทนคำนามที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้ว  จากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • People in highly developed countries are generally better fed than _____________ in underdeveloped countries.

(ผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก  โดยทั่วไปจะมีอาหารการกินที่ดีกว่า ______________ ในประเทศด้อยพัฒนา)

(a) that

(b) those    (ผู้คน)

(c) them

(d) the one

ตอบ   -   ข้อ    (b)    เนื่องจากต้องใช้  “Those”  แทนคำนามนับได้  พหูพจน์  (People)   

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The furniture ______________ is manufactured here is as good as ____________ made anywhere else in the world.

(เฟอร์นิเจอร์ ________ ถูกผลิตที่นี่  ดีพอๆ กับ _________ (ซึ่งถูก) ผลิต  (ทำ) ที่อื่นใดในโลก)

(a) that ____________ which

(b) which ____________ that    (ซึ่ง  .........................  เฟอร์นิเจอร์)

(c) that ____________ those

(d) which ____________ which

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ในช่องแรกอาจตอบ  “Which”  หรือ  “That”  ก็ได้  แต่ในช่องหลัง   ต้องตอบ  “That”  เพียงอย่างเดียว  เนื่องจาก  ใช้แทน  “Furniture”  ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้  ดูคำอธิบายการใช้คำแทนนามนับได้  และนับไม่ได้จากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I’ve lost my pen.  Have you got _____________________________ I can borrow?

(ผมได้ทำปากกาหาย  คุณมี _____________________________________ ให้ผมยืมไหม)

(a) them

(b) anyone

(c) it

(d) one    (ปากกาด้ามหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ใช้   “One”  แทนนามนับได้เอกพจน์  (Pen)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The Prime Minister is giving a press conference now; he also gave ____________ at this time last week.

(นายกรัฐมนตรีกำลังประชุมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อยู่ในขณะนี้   และเขาได้จัดประชุม ____________________ ด้วย  ในเวลาเดียวกันนี้  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(a) it

(b) the same

(c) them

(d) one    (ครั้งหนึ่ง, หนหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากแทนคำนามนับได้   เอกพจน์  (Press conference)

                                   ตัวอย่างที่ 

 • The houses here are a little less modern than _____________________ in the city.  

(บ้านที่นี่ทันสมัยน้อยกว่า __________________________________ ในเมืองอยู่เล็กน้อย)

(a) that

(b) those    (บ้าน)

(c) they

(d) ones

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากแทน   “Houses”   ซึ่งเป็นคำนามนับได้พหูพจน์   แต่ถ้าเป็นคำนามนับได้เอกพจน์  (House, Car, Book, Pen, Dog)  ให้แทนด้วย  “One”   และถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  (เช่นFurniture, Advice, News, Information, Equipment, Evidence, etc.)   ให้แทนด้วย  “That

                                 ตัวอย่างที่  

 • When the boy saw the kite I had made, he asked me to make ____________ for him. 

(เมื่อเด็กคนนั้นเห็นว่าวที่ผมทำ  เขาขอร้องผมให้ทำ _______________________ ให้แก่เขา)

(a) other

(b) it

(c) one    (ตัวหนึ่ง)

(d) the kite

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Kite”   เป็นคำนามนับได้ เอกพจน์  เมื่อจะกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง (กล่าวซ้ำ)   ต้องใช้  “One”  แทน

                                    ตัวอย่างที่ 

 • The air of the hills is cooler than _____________________________________.

(อากาศของเนินเขาเย็นกว่า ______________________________________________ )

(a) one of the plains

(b) of the plains

(c) that of the plains    (อากาศของที่ราบ)

(d) the plains

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Air”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องแทนด้วย  “That” และตามด้วย   “of the plains”   เพื่อให้สมดุลกัน  ในกรณีเป็นนามนับได้  ให้ใช้ “One”  แทน  และถ้าเป็นนามพหูพจน์   ให้ใช้   “Those”   แทน   (สำหรับเหตุผลที่ไม่เลือกข้อ  (d)  เนื่องจาก   จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง   “อากาศ”  และ   “ที่ราบ”   มิใช่   “อากาศของเนินเขา”   และ  “อากาศของที่ราบ”    ซึ่งผิดความหมายที่ต้องการเปรียบ เทียบ)   ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • The book you gave me is more informative than the one I bought from a bookstore.

(หนังสือที่คุณให้ผมให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าเล่มที่ผมซื้อจากร้านหนังสือ)  (book เป็นนามเอกพจน์นับได้ จึงต้องใช้  one  แทน เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The students in this class are more hard-working than those in that class.

(นักเรียนในห้องนี้ขยันมากกว่านักเรียนในห้องนั้น)  (students เป็นนามพหูพจน์ จึงต้องใช้ those แทน เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The knowledge one obtains from self-study is sometimes much higher than that one derives from class.

(ความรู้ที่คนเราได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง  บางทีมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากห้อง เรียนมากมายทีเดียว)  (knowledge เป็นนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ – จึงต้องใช้ that แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 

3. Lobsters have compound eyes that consist of hundreds of lenses _________________.

(กุ้งก้ามกรามมีลูกตาที่ประกอบด้วยตาเล็กๆหลายๆตา  ซึ่งประกอบด้วยเลนส์หลายร้อยชิ้น(ซึ่ง) ___________________ )

(a) together they are joined

(b) are joined together

(c) joined together    (ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน)

(d) which they are joined together

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “………lenses which are joined together

 

4. All living things ________ and continue growing until they come to the end of their life span.

(สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ________________ และเติบโตต่อไป  จนกระทั่งมันมาถึงตอนปลายของช่วงชีวิต)  (คือ  เติบโตจนหมดอายุขัย  ถ้าไม่ตายเสียก่อน)

(a) growing

(b) to grow

(c) grow    (เจริญเติบโต)

(d) are grown

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นกริยาของประโยคใหญ่  (All living things grow and continue growing)  ส่วนกริยาตัวที่  ๒  คือ  “Continue”  สำหรับประโยคย่อย  คือ  Until they come to the end of their life span”

 

5. Speculators have made millions by benefiting from the fluctuation of prices on new stock markets. 

(นักเก็งกำไรทำเงินได้หลายล้านบาท  โดยได้ประโยชน์จาก    ความผันผวน-ความไม่แน่นอน-การขึ้นๆลงๆ    ของราคาในตลาดหุ้นใหม่)

(a) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(b) trend    (แนวโน้ม)

(c) collapse    (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม, ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ, (ราคา) ตกฮวบฮาบ)

(d) instability    (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

 

6. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative industry.  

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่    มีกำไร)

(a) amusing    (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable    (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable    (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจหรือกำลังมาก)

 

7. From the first battles of the United States’ Civil War came reports of dire (ได๊-เออะ) shortages of medical personnel and hospital supplies.

(จากการสู้รบครั้งแรกๆของสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ  ปรากฏออกมาซึ่งรายงานของการขาดแคลน    อย่างยิ่ง-น่ากลัว-ร้ายกาจ-เป็นภัยพิบัติ    ของบุคลากรทางการแพทย์และของใช้-ของจำเป็นในโรงพยาบาล)  (คือ พบว่าโรงพยาบาลสนามขาดหมอ-พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์  เมื่อคราวเกิดสงครามกลางเมืองครั้งแรกๆในสหรัฐฯ)

(a) regional    (ส่วนภูมิภาค, ในต่างจังหวัด)

(b) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย

(c) periodic    (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงๆ)

(d) severe    (ซะ-เวียร์)  (ร้ายแรง, รุนแรง, สาหัส, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เคร่งขรึม, เข้มงวด, กวดขัน, หนาวจัด)

 

8. Most lakes in the northern part of the United States were scooped out by glaciers, ____________________ vast basins.

(ทะเลสาบส่วนใหญ่ในตอนเหนือของสหรัฐฯ  ถูกทำให้เป็นโพรง (กัดเซาะ) โดยธารน้ำ แข็ง, _____________________ อ่าวด้านใน (ตรงที่เป็นส่วนโค้งเว้า) ที่กว้างใหญ่)

(a) create

(b) creating    (ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

(c) have created

(d) are creating

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “……….glaciers, which created vast basins

 

9. Freezing is at present one of the ________________ of preserving meats and vegetables.

(การทำให้เย็นจัดจนแข็ง  ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในบรรดา _________ ในการเก็บรักษาเนื้อและผัก)

(a) most are important methods

(b) most methods are important

(c) most important methods    (วิธีที่สำคัญที่สุด)

(d) most of the important methods

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นตามโครงสร้าง  “One of the + Adjective (พยางค์สั้น) + Est + Noun (Plural)”  (One of the biggest boys  -  เด็กที่ตัวใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง)  (One of the longest bridges  สะพานที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งหรือ  “One of the + Most + Adjective (พยางค์ยาว) + Noun (Plural)”  (One of the most successful persons  บุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง)  (One of the most beautiful women  ผู้หญิงที่สวยมากที่สุดคนหนึ่ง)

 

10. Some mammals migrate to warmer areas when ______________________________.

(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอพยพไปสู่บริเวณที่อบอุ่นกว่า  เมื่อ ___________________)

(a) does winter come

(b) it comes winter

(c) comes winter

(d) winter comes    (ฤดูหนาวมาถึง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นประธาน  (Winter)  และกริยา  (Comes) ของประโยคย่อย  (When winter comes)

 

11. ____________________ that Rachel Carson’s 1962 book ‘Silent Spring’ was one of the chief sources of inspiration for the development of nontoxic pesticides.

(_______________________ ว่า  หนังสือในปี  ๑๙๖๒  ของราเชล  คาร์สัน (ที่ชื่อว่า) “ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบสงบ”  เป็นหนึ่งในแหล่งสำคัญของแรงบันดาลใจสำหรับการพัฒนายาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น (หรือยาฆ่าแมลง หรือ ยาปราบศัตรูพืช) แบบไม่มีพิษ)

(a) There is likely

(b) It is likely to be

(c) It is likely    (มันเป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, เหมาะสม, สมควร, มีหวัง)

(d) Likely

ตอบ   -   ข้อ   (c)   สำหรับโครงสร้างอื่นๆ  ของ  “Likely”  ได้แก่

                                    ๑. เป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้น  หรือเกิดขึ้น

 • What do you think is the most likely time to see the Dean?

(คุณคิดว่าเวลาอะไรเป็นไปได้ (เหมาะสม) ที่สุด  ที่จะพบท่านคณบดี)

 • What kind of change is likely?

(ความเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะ  ที่อาจเป็นได้)

 • We can’t imagine the likely consequences of going ahead with the scheme.

(เรานึกไม่ออกถึงผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้ของการดำเนินโครงการต่อไป)

 • It seemed hardly likely that they would agree.

(มันดูเหมือนแทบเป็นไปไม่ได้  ว่าพวกเขาจะเห็นพ้องด้วย)

                                     ๒. บุคคลหรือสิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะ (ไม่) ทำเช่นนั้น

 • Jim is not likely to succeed

(จิมมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จ)

 • They were not likely to forget it.

(พวกเขาไม่น่าลืมมัน)  (เป็นไปไม่ได้ที่จะลืมมัน)

 • A butcher will not be likely to preach vegetarianism.

(พ่อค้าขายเนื้อไม่น่าเป็นไปได้ที่จะสั่งสอน (เทศน์) ลัทธิมังสวิรัติ)

 • These services are likely to be available to us all before long.

(บริการเหล่านี้เป็นไปได้ที่จะมีได้สำหรับพวกเราทุกคนในไม่ช้านี้)

                                     . Not likely”  ช้ในการตอบคำถาม  โดยเฉพาะที่ว่าผู้ถูกถามจะทำเช่นนั้นหรือไม่  โดยเป็นการเน้นย้ำคำตอบว่า  “ไม่”  เช่น

       A: Will you come back when she recovers?

(คุณจะกลับมาหรือไม่  เมื่อเธอหายป่วย)

       B: Not likely!

(ไม่)  (อย่างแน่นอน)

 

12. ____________________________ Tommy’s advice, they would have never got the job.

(________________________ คำแนะนำของทอมมี่   พวกเขาคงจะไม่ได้งานทำ)  (ความหมาย คือ  เพราะทอมมี่ให้คำแนะนำ  พวกเขาเลยได้งานทำ)

(a) Except   (ยกเว้น)

(b) Apart from   (นอกเหนือจาก)

(c) But for   (ปราศจาก(= Without)

(d) As for  (สำหรับ  -  ผม, คุณ, เธอ, ฯลฯ)

 

13. She realized that the manager was angry from the _________________ tone she heard.  

(เธอตระหนักดีว่าผู้จัดการโกรธ  จากน้ำเสียง ___________________________ ที่เธอได้ยิน)

(a) smooth    (ราบเรียบ, เรียบ, ราบ, ราบรื่น, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, ไพเราะ, กลมกล่อม, (ยางรถ) หัวโล้น, ไม่มีอุปสรรคไม่ถูกรบกวน, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน)

(b) curt    (ห้วน, สั้น, หยาบ)

(c) brief    (สั้น)

(d) high    (สูง)

 

14. Students are not allowed to copy others’ works when writing their reports; instead, they must ____________________ the things they read in their own words.

(นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นเมื่อเขียนรายงานของตน  โดยแทนที่จะเป็นเช่นนั้น  พวกเขาจะต้อง ____________________ สิ่งต่างๆที่ตนอ่าน  โดยใช้คำ  (หรือสำนวน)  ของตัวเอง)

(a) plagiarize    (เพล้-เจีย-ไรซ)  (ขโมยความคิด, ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์)

(b) steal    (ขโมย)

(c) paraphrase    (ถอดความ, แปลความหมาย, ถ่ายข้อความ)

(d) crumble    (แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย)

 

15. Even though rhubarb is a vegetable, ___________________________ as a dessert.

(แม้ว่ารูบ๊าร์บเป็นผัก ______________________________________ ในฐานะของหวาน)

(a) but it is popular

(b) which is popular

(c) it is popular    (มันเป็นที่นิยมชมชอบ)

(b) it also popular

 

16. The presence of small amounts of certain minerals such as copper or iron in food can adversely affect the taste.

(การมีอยู่ของปริมาณเล็กน้อยของแร่ธาตุบางอย่าง  เช่น ทองแดงหรือเหล็ก  ในอาหาร  สามารถมีผลกระทบต่อรสชาติอาหาร    อย่างเป็นผลร้าย-เป็นปฏิปักษ์-ในทางลบ-ในทางตรงกันข้าม)   (คือ  จากอาหารที่ปรุงอร่อย  แต่ธาตุเหล่านั้นกลับทำให้อาหารไม่อร่อย)

(a) apparently    (อย่างเห็นได้ชัดเจน)

(b) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างมโหฬาร)

(c) unfavorably    (อย่างไม่เอื้ออำนวย, อย่างในทางลบ, อย่างไม่ราบรื่น,  อย่างไม่เหมาะสม, อย่างเสียเปรียบ)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(e) generously    (อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างใจกว้าง)

 

17. Polar bears are well equipped for life in the perpetual ice and snow of the far north.  

(หมีขั้วโลกมีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ (ที่มีอยู่อย่าง)    ถาวร-ตลอดฤดู-ตลอดปี-ตลอดไป-ตลอดกาล-ต่อเนื่อง    ของซีกโลกทางเหนือที่อยู่ห่างไกล)   (คือแถบอาร์คติก)

(a) freezing    (เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(b) melting    (หลอมละลาย)

(c) permanent    (ถาวร, ยาวนาน, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) laudable    (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

 

18. The first witness’s version of the accident was quite _____________________ from the second witness’s version.

(คำให้การของพยานคนแรกในเรื่องอุบัติเหตุ _____________________ มากทีเดียวกับคำให้การของพยานคนที่สอง)

(a) differ    (แตกต่าง) (คำกริยา)

(b) difference    (ความแตกต่าง) (คำนาม)

(c) different    (แตกต่าง) (คำคุณศัพท์)

(d) differently

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากขยาย   “Verb to be” (Was)   จึงต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์

 

19. Her father died _____________________________________________________.

(พ่อของเธอตาย __________________________________________________ )

(a) by an accident

(b) from an accident

(c) in an accident    (ในอุบติเหตุ)

(d) with an accident

ตอบ   –   ข้อ   (c)   ต้องใช้ในรูปนี้   หรือ  “Her father was killed in an accident.”  เสมอ   สำหรับวลีที่ใช้กับ   “In”  ได้แก่  “In a plane = By plane”  (โดยทางเครื่องบิน),  “In a car = By car”  (โดยรถยนต์),  “In a bus = By bus”  (โดยรถประจำทาง),  “in danger”  (ตกอยู่ในอันตราย),   “in use”  (ใช้งาน),  “in his name”  (โดยใช้ชื่อของเขา,  ในนามของเขา  -  เช่น  เช่ารถยนต์  หรือบริจาคเงิน)  -  The car was rented in his name.  (รถถูกเช่าในนามของเขา), “in a hurry’  (เร่งรีบ, รีบร้อน, ใจร้อน)  -  He was in a hurry because he was late.  (เขารีบเร่งเพราะเขาสายแล้ว),  “in a jam”  (อยู่ในฐานะลำบาก),  “in a nutshell”  (กล่าวโดยย่อๆ, กล่าวโดยสรุป),  “in a way”  (บางครั้ง, บ้างเหมือนกัน),  “in any case”  (อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ในทุกกรณี),  “in any event”  (อย่างไรก็ตาม, ทุกกรณี),  “in advance”  (ล่วงหน้า),  “in bad shape”  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, อยู่ในฐานะลำบาก),  “in charge of”  (รับผิดชอบ, ดูแล, จัดการ),  “in fact”  (แท้ที่จริงแล้ว, อันที่จริงแล้ว),  “in order”  (อย่างมีระเบียบ, เรียบร้อย),  “in time(ทันเวลา, ไม่สาย, พอดี, ตามจังหวะ, พอดีจังหวะ), “in the bag”  (แน่นอน, แหงแก๋, ของตาย, อยู่ในกำมือแล้ว, สำเร็จเรียบร้อย),  “in the long run (term)”  (ในระยะยาว),  “in the pink”  (สภาพดีเยี่ยม, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี),  “in tune with”  (สอดคล้องกับ, ไปกันได้กับ),  “in vain”  (ไม่สำเร็จ, ไร้ประโยชน์, ปราศจากผล),  “in writing” (เป็นลายลักษณ์อักษร, เป็นภาษาเขียน),  “deep in water and mud”  (จมลึกอยู่ในน้ำและโคลน)  “arrive in”  (มาถึงในเมือง หรือ ประเทศ)  (แต่ถ้ามาถึง โรงเรียน,  ธนาคาร, วัด,  บ้าน ฯลฯ ใช้  “arrive at”),  “interested in” (สนใจใน), “qualified in”  (มีคุณสมบัติในเรื่อง), “weak in”  (อ่อนในเรื่อง), “deficient in”  (ขาดหรือบกพร่องในเรื่อง), “proficient in”  (ชำนาญหรือคล่องแคล่วในเรื่อง), “successful in”  (ประสบความสำเร็จในเรื่อง), “disappointed in”  (ผิดหวังในเรื่อง), “in a box”  (ในกล่อง), “in a pocket”  (ในกระเป๋า),“sit in an armchair”  (นั่งในเก้าอี้ท้าวแขน), “in bed”  (ในเตียงหรือบนเตียง), “in the bath” (ในอ่างน้ำ), “in her hand”  (ในมือของเธอ), “in each other’s arms” (ในอ้อมแขนของกันและกัน),  “in the area” (ในพื้นที่),  “in the garden”  (ในสวน), “in the air”  (ในอากาศ),  “in the middle of the room” (ที่กลางห้อง), “in the direction of”  (ในทิศทางของ),  “in a restaurant”  (ในภัตตาคาร), “in the bathroom”  (ในห้อง น้ำ), “in school”  (ในโรงเรียน), “in hospital”  (ในโรงพยาบาล),  “in the kitchen”  (ในครัว)“in the shop window”  (ในตู้โชว์กระจกของร้าน), “in a mirror”  (ในกระจก), “in a lake”  (ในทะเลสาบ), “in black suit”  (ในชุดดำ), “in the water”  (ในน้ำ), “write in ink”  (เขียนด้วยหมึก), “write in pencil”  (เขียนด้วยดินสอ), “in the first chapter”  (ในบทที่ ๑), “in the film”  (ในภาพยนตร์), “wait in the queue”  (รออยู่ในแถว),  “be in a play”  (ร่วมแสดงละคร), “in April”  (ในเดือนเมษายน), “in  2016”  (ในปี ๒๐๑๖), “in the morning (afternoon, evening)”  (ในตอนเช้า-บ่าย-เย็น), “in recent years” (ในช่วงไม่กี่ปีมานี้), “in the winter (summer, spring)”  (ในหน้าหนาว-ร้อน-ใบไม้ผลิ), “in the meantime”  (ในระหว่างนั้น), “in two months”  (ภายใน ๒ เดือน), “in my absence”  (ตอนที่ผมไม่อยู่), “in the aftermath of the accident”  (ภายหลังจากอุบัติเหตุ), “in half an hour”  (ภายในครึ่งชั่วโมง), “in two minutes”  (ใน ๒ นาที), “in ancient society”  (ในสังคมสมัยโบราณ), “in nature”  (ในธรรมชาติ), “in these circumstances”  (ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้), “in this situation”  (ในสถานการณ์เช่นนี้), “in a state of near chaos”  (อยู่ในสภาวะใกล้จลาจล), “in a position to help others”  (อยู่ในฐานะที่ช่วยคนอื่นได้), “in the sun”  (ท่ามกลางแสงอาทิตย์)“in the dark”   (ในหรือท่ามกลางความมืด), “in the dim light” (ท่ามกลางแสงสลัวๆ),  “in her voice”  (ในน้ำเสียงของเธอ),  “in love”  (ในความรัก-ตกหลุมรัก),  “in a state of shock”  (อยู่ในสภาวะช้อค), “in low spirits”  (ในสภาพจิตใจหดหู่หรือตกต่ำ), “in a temper”  (ด้วยความโกรธหรือในอารมณ์โกรธ), “in favor of free speech”  (เห็นด้วยกับการพูดแบบมีเสรี), “cry out in pain”  (ร้องด้วยความเจ็บปวด), “look up in surprise”  (เงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ), “in an effort to”  (ในความพยายามที่จะ), “in response to”  (เพื่อตอบสนองต่อ), “in answer to”  (เพื่อเป็นการตอบ), “have confidence in”  (มีความเชื่อมั่นใน), “take interest in”  (สนใจใน), “a course in Chinese”  (คอร์สภาษาจีน), “an expert in”  (ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง.....),  “make money in business”  (หาเงินในธุรกิจ),  “make his career in music”  (ประกอบอาชีพทางดนตรี), “in his old age”  (ในวัยชราของเขา),  “a woman in her twenties”  (ผู้หญิงในวัย ๒๐ – ๒๙),  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม)“in her view” (ในทัศนะของเธอ), “recruit workers in hundreds”  (รับคนงานเป็นร้อยๆคน),  “in my experience”  (จากประสบการณ์ของผม),  “in her own eyes”  (ในสายตาของเธอ), “speak in Italian”  (พูดภาษาอิตาเลียน), “speak in a calm voice” (พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบ),  “his complaints in writing”  (การร้องเรียนของเขาเป็นลายลักษณ์อักษร), “in financial difficulty”  (ในสภาวะยุ่งยากทางการเงิน),  “$100,000 in cash”  (เป็นเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ), “dressed in black” (ใส่ชุดสีดำ),  “in real danger”  (ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง), “in the planning stage”  (ในขั้นตอนการวางแผน), “10 meters in length”  (ยาว ๑๐ เมตร), “cut it in two”  (ตัดมันออกเป็น ๒ ส่วน), “shrink in size”  (มีขนาดเล็กลง-หดลง), “join in”  (ร่วมวงด้วย), “a one in five chance of success”  (โอกาสสำเร็จ ๑ ใน ๕), “the pain in my feet”  (การเจ็บที่เท้าของผม),  “the hole in his shirt”  (รู – รอยขาด – ในเสื้อเชิร์ตของเขา), “was shot in the leg”  (ถูกยิงที่ขา),  “in fashion”  (กำลังเป็นที่นิยม), “result in his death”  (ส่งผลให้เขาตาย), “believe in”  (เชื่อมั่น-ศรัทธาใน),  “in the first place”  (ในประการแรก)  (กล่าวเมื่อจะบอกเหตุผลหลายๆ ประการ  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วตามด้วยเหตุผลที่ต้องการจะบอก)    เป็นต้น

 

20. He bought _________________________________________________________.

(เขาซื้อ _________________________________________________________ )

(a) a very blue pretty Italian shirt

(b) a very pretty Italian blue shirt

(c) a very Italian pretty blue shirt

(d) a very pretty blue Italian shirt    (เสื้อเชิ้ร์ตอิตาเลียนสีน้ำเงินที่สวยงามมาก)

ตอบ    –    ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องเรียง  “ประเทศที่ผลิต” อยู่ติดกับคำนามที่มันขยาย  ถัดไปเป็น  “สี”  ถัดไปถ้ามี  “ขนาด”  (big, small)  ก็ต่อด้วย  “ขนาด”  แล้วต่อด้วย “คุณสมบัติอื่นๆ”   เช่น   “สวย”  หรือ  “ไม่สวย”   ดังในประโยคข้างบน  ซึ่งในการเรียงคำในภาษาไทย และอังกฤษ   จะเรียงกลับกัน   กล่าวคือ เวลาแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย  จะต้องแปลจากข้างหลังย้อนขึ้นไปข้างหน้า  เช่น  “เสื้อ-อิตาเลียน-สีฟ้า-สวยงาม-มาก”  สำหรับตัวอย่างอื่นๆ   เช่น

(๑) บ้าน  (๒) ทรงไทย  (๓) สีขาว  (๔) หลังใหญ่  (๕) สวยงาม  (๖) มาก  (๗) สองหลัง  (๘) เหล่านั้น

(8) Those (7) two (6) very (5) beautiful (4) big (3) white (2) Thai-style (1) houses

                                  ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่

 • I want to buy those two brown wood tables.

(ผมต้องการซื้อโต๊ะไม้สีน้ำตาล ๒ ตัวเหล่านั้น)

 • She is a very sweet little old lady.

(เธอเป็นสุภาพสตรีชราตัวเล็กๆที่หวานมาก)

 • Have you seen this interesting English book?

(คุณได้เห็นหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเล่มนี้หรือยัง)

 • She wanted to buy these two old brick houses.

(เธอต้องการซื้อบ้านอิฐเก่า ๒ หลังเหล่านี้)

 • There are two small Chinese gold cups in the shop window.

(มีถ้วยทอง (ทำใน) จีนเล็กๆ ๒ ใบ ในตู้โชว์ของร้าน)

 • These old dilapidated houses are not safe.

(บ้านที่ทรุดโทรมเก่าๆเหล่านี้ไม่ปลอดภัย)

 • She gave me a round white plastic drinking cup.

(เธอให้ถ้วย (สำหรับ) ดื่มน้ำพลาสติกสีขาวกลม ๑ ใบ แก่ผม)

 • We have bought two white electric washing machines.

(เราซื้อเครื่องซักผ้าไฟฟ้าสีขาว ๒ เครื่อง)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้