หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 295)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. The light from a laser differs __________________ produced by other sources, such as electric bulbs, fluorescent lamps, and the sun.

(แสงจากเครื่องสร้างลำแสงเลเซอร์แตกต่าง ___________________ (ซึ่ง) ถูกสร้างโดยแหล่งอื่นๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่สร้างแสงจากสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ข้างในหลอด, และดวงอาทิตย์)

(a) the light that is

(b) from the light    (จากแสง)

(c) and the light

(d) the light can be

ตอบ   -   ข้อ   (b)  เนื่องจากกริยา  “Differ”  ใช้กับ  “From”  และลดรูปมาจากอนุประโยค  “………differs from the light which (that) is produced…… …………”  ทั้งนี้  อาจตอบ  “……….differs from that produced………. ……..”   ก็ได้   คือ  ใช้  “That”  แทน  “Light”  ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้

 

2. Since Tampa, Florida, has a mild winter climate, ________________ as a tourist resort.

(เพราะว่าเมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา  มีภูมิอากาศในหน้าหนาวที่ไม่รุนแรง _________________ ในฐานะสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบไป)

(a) its popularity

(b) it popular

(c) it is popular    (มันจึงเป็นที่นิยมชมชอบ)

(d) it is as popular     (มันเป็นที่นิยมชมชอบเท่าๆกันกับ)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “As”  ในประโยคใน  ข้อ  ๒  ความหมายว่า  “ในฐานะ”   แต่ถ้าตอบ  ข้อ  (d)  จะมีความหมายว่า  “มันจึงเป็นที่นิยมชมชอบเท่าๆกันกับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบไป”  (As popular as  =  “เป็นที่นิยมชมชอบเท่าๆกันกับ”)  ซึ่งถูกหลักไวยากรณ์  แต่ความหมายไม่ดี  เพราะมิได้ชี้เฉพาะว่า  เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบไปแห่งใด  เนื่องจากข้อนี้  (ข้อ  D)  ต้องเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรีสอร์ตของเมืองแทมป้า  กับรีสอร์ตอีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งต้องบอกชื่อรีสอร์ตด้วย  ดังนั้น  จึงไม่ควรเลือกข้อนี้

 

3. The United States Congress made Washington, D.C. ____________________ in 1800.

(สภาคองเกรสของสหรัฐฯได้ทำให้กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็น _______________  ในปี  ๑๘๐๐)

(a) of the government center

(b) after the government center

(c) then the center of government

(d) the center of government    (ศูนย์กลางของการปกครอง หรือ รัฐบาล)

 

4. ______________ recurring fear is out of proportion to any real danger, it is called a phobia.

( _____________________ ความกลัวซึ่งเกิดซ้ำ (กำเริบ) มากเกินสัดส่วนของอันตรายที่แท้จริงใดๆ  มันถูกเรียกว่า  โรคกลัว  -  หรือความหวาดกลัวแบบคิดไปเอง  เช่น ของคนเป็นโรคจิต)

(a) Whereas    (แต่ทว่า, ในทางตรงกันข้าม)

(b) When    (เมื่อ)

(c) Whether    (หรือไม่)

(d) Which    (ซึ่ง)

 

5. Because the soldier fought so valiantly, he was ____________________ by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ ____________________ โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized    (วิจารณ์, จับผิด)

(c)confronted    (เผชิญหน้า)

(d) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

 

6. People living in the less developed part of the world still retain some ____________ customs.

(ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในส่วนของโลกที่มีการพัฒนาน้อยกว่า  ยังคงดำรงรักษาขนบธรรม เนียมประเพณี  ___________________ บางอย่างเอาไว้)

(a) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

(b) outlandish    (พิกล, ประหลาด, พิลึกพิลั่น, บ้านนอก, เทศ, ต่างชาติ, ที่ลับตา)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(d) traditional    (ดั้งเดิม, ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต)

 

7. The doctor said the patient’s condition was __________________________________.

(หมอกล่าวว่าอาการของคนป่วย  ____________________________________________)

(a) percolating    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) intruding    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(c) deteriorating    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(d) marauding    (มะ-ร้อด-ดิ้ง)  (ปล้นสะดม, เที่ยวปล้นสะดม)

 

8. Total color blindness, _______________________, is the result of a defect in the retina.

(การตาบอดสีโดยสมบูรณ์, ______________________ , เป็นผลของความบกพร่องในส่วนหลังของลูกตา  ที่มีหน้าที่รับภาพจากแก้วตา)

(a) a rare condition that

(b) a rare condition    (สภาวะที่หาได้ยาก หรือ เกิดไม่บ่อย)

(c) that a rare condition

(d) is a rare condition

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากทำหน้าที่ขยายประธานของประโยค  “Total color blindness”  โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “……., which is a rare condition,” สำหรับ  ข้อ  (d)  ไม่สามารถใช้ได้  เพราะประโยคนี้มีกริยาแท้อยู่แล้ว  คือ  “Is” (the result)  จึงไม่สามารถมีกริยาแท้ซ้อนขึ้นมาอีก  คือ  “Is” (a rare……)

 

9. Industrialization has been responsible for ___________________ most radical of the environmental changes caused by humans.

(การเปลี่ยนประเทศ (หรือสังคม) ให้เป็นอุตสาหกรรม  รับผิดชอบต่อ  (เป็นสาเหตุของ)  ___________________ ความรุนแรงที่สุดของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีสาเหตุมาจากมนุษย์)

(a) a

(b) the

(c) some of which

(d) which are the

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เพราะเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นสุด”  (Superlative degree)  (ความรุนแรงที่สุด)

 

10. Wherever there is plenty of rain during the growing season, life is _______ in various forms.

(ที่ใดก็ตามที่มีฝนตกมากมายในระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก  ชีวิต (ของชาวไร่ชาวนา) จะ ________ ในรูปแบบที่หลากหลาย)

(a) abundance    (ความอุดมสมบูรณ์)  (เป็นคำนาม)

(b) abundant    (อุดมสมบูรณ์)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) an abundant

(d) it abundant

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ใช้คำคุณศัพท์กับ  “Verb to be”  (Is)

 

11. An innovator, ballerina Augusta Maywood was _______________ a traveling company.

(เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ  นักเต้นระบำบัลเลต์หญิง  ออร์กุสตา เมย์วูด  เป็น ____________ บริษัทท่องเที่ยว)

(a) to form the first

(b) the first to form    (บุคคลแรกผู้ซึ่งก่อตั้ง)

(c) who formed the first

(d) forming the first

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

  • Jim was the last __________________________________ at the party last night.

(จิมเป็นคนสุดท้ายที่ ______________________________________ ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)

(a) came

(b) come

(c) to come    (มา)

(d) coming 

ตอบ    –    ข้อ  (c)  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง {The first (second, third….last) + To + Verb 1}  =  (เป็นคนแรก, คนที่สอง.........คนสุดท้าย + ที่ (กริยาคำไหนก็ได้ เช่น  มาถึง, สอบผ่าน, บินเดี่ยวรอบโลก, คิดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

  • Judy was the second to receive the scholarship from the committee.

(จูดี้เป็นคนที่  ๒  ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการ)

  • Charles Lindberg was the first (person) to fly around the world.

(ชาร์ลส์ ลินด์เบิร์ก  เป็นบุคคลแรกที่บินรอบโลก)

 

12. To distribute paper or books to a class is to hand them _________________________.  

(การแจกกระดาษหรือหนังสือให้เด็กนักเรียนในชั้นเรียน  คือ การแจกจ่ายมัน ___________ )

(a) up

(b) down

(c) out   (ออกไป)  (“hand out” =  แจกจ่ายออกไป, ให้ไป)

(d) off

 

13. Since she refused to pay me money, I decided to __________________________ her.  

(เพราะว่าเธอปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้ผม  ผมจึงตัดสินใจ ________________________ เธอ)

(a) insult    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) divorce    (หย่า, หย่าร้าง)

(c) sue    (ซู)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีต่อศาล, ฟ้อง, เกี้ยวผู้หญิง, ขอร้อง)

(d) maim    (เมม)  (ทำให้เสียแขนขา, ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป, ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้พิการ, ทำให้เสื่อมเสีย)

 

14. Because I am broke, I wish to ask her for a ________________________________.

(เพราะว่าผมถังแตก  ผมปรารถนาจะขอ _______________________________ จากเธอ)

(a) seclusion    (การปลีกตัวโดดเดี่ยว, การแยกตัว, การเก็บตัว, การตัดขาดจากโลกภายนอก, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ)

(b) loan    (เงินกู้, การให้กู้, การให้ยืม, สิ่งที่ให้ยืม, ให้ยืม, ให้กู้)

(c) destiny    (ชะตากรรม, เคราะห์กรรม)

(d) tolerance    (ความอดทน, ความทนทาน, ลักษณะใจกว้าง, การให้อภัย)

 

15. That’s something very few men in our country do, ____________________________?

(นั่นเป็นบางสิ่งที่ผู้ชายน้อยคนมาก  ในประเทศของเราทำ _________________________ )

(a) isn’t that

(b) don’t they

(c) isn’t it    (ใช่หรือไม่)

(d) do they

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากในส่วน   “Tag”  ต้องใช้กริยาตามกริยาในประโยคใหญ่  คือ   “Is”  ที่มาจาก  “That’s”  (กริยาในประโยคย่อย  คือ  “Do”)  และในส่วน  “Tag”  ใช้   “It”   แทน  “This, That”   และใช้  “They”  แทน   “These, Those”  และเพราะว่ากริยา  “Is” เป็นบอกเล่า  ในส่วน  “Tag”  จึงต้องเป็นปฏิเสธ  (Isn’t)

 

16. My school begins at _________________________________________________.

(โรงเรียนของผมเริ่มเรียนเวลา __________________________________________ )

(a) thirty minutes past eight    (ผ่านแปดโมงไป  ๓๐  นาที)  (ไม่ใช้รูปนี้  ต้องใช้ “Half past eight”)

(b) a half past eight    (ไม่ใช้รูปนี้  คือ ไม่ต้องมี  “A”)

(c) thirty minutes to nine    (อีก  ๓๐  นาทีจะถึงเก้าโมง)  (ไม่ใช้รูปนี้  ต้องใช้แบบ ข้อ  “d”)

(d) half past eight    (แปดโมงครึ่ง)  (หรือ  Eight thirty)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   มีหลักคือ  ถ้าเข็มนาฬิกาอยู่ที่  ๓๐  นาทีพอดี  ต้องใช้  “Half past……..”  เช่น  “Half past eight”  (แปดโมงครึ่ง)  หรือ   Eight thirty” แต่ถ้าเลย  ๓๐ นาทีขึ้นไป  เช่น  ๓๕  นาที  ต้องใช้  “To”  กับจำนวนนาทีที่จะไปถึงชั่วโมงต่อไป  เช่น  “๘.๓๕ น.”  ใช้   “Twenty-five to nine”  หรือ  “Eight thirty-five

 

17. What kind of _________________________________________ is that young man?

(ชายหนุ่มคนนั้นเป็น ___________________________________________ ประเภทใด)

(a) person    (บุคคล)

(b) a person

(c) the person

(d) this person

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ไม่ต้องใช้  “Article”  (A, The)

 

18. The researchers wanted to ensure that experiment was carefully _________________.

(นักวิจัยต้องการให้ความมั่นใจว่า  การทดลองได้รับการ _______________ อย่างระมัดระวัง)

(a) control

(b) controls

(c) controlling

(d) controlled    (ควบคุม)

ตอบ    –    ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป   “Passive voice” (Subject + Verb to be + Verb 3) (experiment was …….controlled)   เพราะการทดลองถูกกระทำ  คือ   “ได้รับการควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม

 

19. Fog has always been ______________________ hazards to car driving during winter.

(หมอกได้เป็นอันตราย ___________ ต่อการขับรถยนต์โดยเสมอมา  ในระหว่างหน้าหนาว)

(a) the greatest ones

(b) ones greatest

(c) the greatest of ones

(d) one of the greatest    (มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

ตอบ    –    ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นสุด”  (Superlative degree)  ในโครงสร้าง  “One of the + Adjective (ขั้นสูงสุด)  + Noun (พหูพจน์)    

 

20. The car rent business was run quite ____________________________________.

(ธุรกิจรถเช่าถูกดำเนินไป ______________________________________ มากทีเดียว)

(a) profit    (กำไร)

(b) profiting

(c) profitably    (อย่างมีกำไร)

(d) profiteer    (ผู้เอากำไรเกินควร, พ่อค้าหน้าเลือด, เอากำไรเกินควร, ขูดรีดกำไรเกินควร)

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากขยายกริยา  (Was run  =  “ถูกดำเนินไป”)   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์  (Adverb)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้