หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 293)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. They’re buying a special insurance policy with a hope that their possessions will be covered __________________.

(พวกเขากำลังซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิเศษ  ด้วยความหวังว่าทรัพย์สินของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครอง (ประกันภัย) ___________________ )  (หมายถึง  ทรัพย์สินที่นำติดตัวไปด้วย)

(a) they are overseas

(b) while are they overseas

(c) while they are overseas    (ขณะที่พวกเขาอยู่ต่างประเทศ)

(d) they are while overseas

 

2. Most people believe television has many advantages _________ that it diminishes creativity.

(คนส่วนใหญ่เชื่อว่าโทรทัศน์มีประโยชน์มากมาย ____________________ ว่ามันทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยลง)

(a) there are claims

(b) although there are claims    (แม้มีคำกล่าวอ้าง)

(c) despite there are claims

(d) although there were claims

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ประโยคที่มี  “Although, Though, Even though  =  แม้ว่านำหน้าอนุประโยค (ประโยคย่อย)  ข้อความในประโยคใหญ่และประโยคย่อยจะมีความขัดแย้งกัน  (โทรทัศน์มีประโยชน์  แต่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยลง)  นอกจากนั้น  ยังต้องใช้โครงสร้าง  “Present simple tense”  (There are claims)   เนื่องจากประโยคนี้เป็นข้อเท็จจริง  (Fact)  ทั้งนี้  สามารถสังเกตจากกริยาตัวอื่นๆในประโยค  เช่น  “Believe, Has, Diminishes”

 

3. We should take the car to the garage ____________________ we had it repaired before.

(เราควรนำรถคันนี้ไปที่อู่ ______________________ เราได้ซ่อมมันมาก่อน)  (คือ  อู่ที่เคยให้ช่างซ่อมรถมาก่อนหน้านี้)

(a) when

(b) where    (ที่ซึ่ง)

(c) which

(d) that

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากขยายสถานที่  (Garage)  ทั้งนี้  อาจตอบ  “In which” หรือ  “At which”  ก็ได้

 

4. The ____________________________________ machines enable us to work faster.

(เครื่องจักร (ซึ่ง) __________________________ ทำให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น)

(a) new buying

(b) newly buying

(c) new bought

(d) newly bought    (ถูกซื้อมาใหม่)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ใช้  “Bought”  (กริยาช่องที่  ๓  ของ “Buy”) เนื่องจากเครื่องจักร  “ถูกซื้อ”  และใช้  “Newly”   เนื่องจากขยายกริยา  “Bought”   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์  (Adverb)

 

5. Mail service will be __________________________ due to the postal workers’ strike.  

(บริการไปรษณีย์จะถูก ______________________ เนื่องมาจากการนัดหยุดงานของพนักงานไปรษณีย์)  (หมายถึง  บริการจะมีน้อยลง)

(a) deprived    (ดี-ไพร้ฟว)  (เอาไปเสียจาก, พรากไปเสียจาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ, ถอดถอน, ไล่ออก, กีดกัน)

(b) curtailed    (ลด, จำกัด, ตัดทอน, ตัดให้สั้น, ทำให้สั้น, ย่อ)

(c) enervated    (ทำให้หมดแรง, ทำให้หมดกำลัง)

(d) denounced    (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศเลิก, บอกเลิก)

 

6. It is not a good business policy to cut cost by buying ___________________ materials. 

(มันมิใช่นโยบายธุรกิจที่ดีที่จะลดต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) โดยการซื้อวัสดุ ______ มาทำการผลิตสินค้า)

(a) shoddy   (คุณภาพเลว, ทำอย่างลวกๆ, กำมะลอ, ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี, เลว, เลวทราม)

(b) slovenly    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ)

(c) sedentary    (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (อยู่ประจำที่, ไม่เคลื่อนย้าย, คุ้นเคยกับการนั่ง, นั่ง, ในลักษณะนั่ง)

(d) ostentatious    (โอ้อวด, เอาหน้า)

 

7. A _______________ decision, not allowing time for adequate consideration, is seldom wise. 

(การตัดสินใจที่ ___________________ , ไม่ยอมให้มีเวลาสำหรับการพินิจพิจารณาอย่างเพียงพอ,  ไม่ใคร่จะ (เป็นการตัดสินใจที่) ฉลาด)

(a) hasty    (รีบเร่ง, รีบด่วน, ใจเร็ว, คร่าวๆ, ลวกๆ)

(b) nasty    (แนส-ที่)  (น่าชัง, น่ารังเกียจ, มีกลิ่นเหม็น, สกปรกอย่างน่าชัง, ลามก, หยาบคาย, สามหาว, ร้าย, ฉุนเฉียว, เลว)

(c) testy    (โกรธง่าย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, ขี้โมโห, ใจน้อย)

(d) dormant    (อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด)

 

8. He was shot ______________________ during the gunfight with the police yesterday.

(เขาถูกยิง ____________________________ ในระหว่างการดวลปืนกับตำรวจเมื่อวานนี้)

(a) death    (ความตาย)  (เป็นคำนาม)

(b) dead    (ตาย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) deadly    (เป็นอันตรายถึงตายได้, ร้ายแรงถึงตาย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) died    (ตาย)  (เป็นคำกริยา)

 

9. Because the weather condition is favorable, the farmers expect their crops to grow _______.

(เพราะว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวย  ชาวนาคาดหวังว่าพืชผลของพวกเขาจะเติบโต ___________ )

(a) quick

(b) to be quick

(c) quickly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) being quick

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากขยายกริยา  “Grow”  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์  (Adverb)

 

10. The house _______________________________ was 5 kilometers from the town.

(บ้าน (ซึ่ง) ___________________________________ อยู่ห่างจากเมือง  ๕  กิโลเมตร)

(a) the manager lived in it

(b) which the manager lived in it

(c) the manager lived in    (ผู้จัดการอาศัยอยู่)

(d) which the manager lived

ตอบ   -   ข้อ    (c)   สำหรับข้อนี้อาจตอบได้อีกหลายโครงสร้าง  ดังประโยคข้างล่าง

 • The house the manager lived in was 5 kilometers from the town.
 • The house which the manager lived in was 5 kilometers from the town.
 • The house in which the manager lived was 5 kilometers from the town.
 • The house that the manager lived in was 5 kilometers from the town.
 • The house where the manager lived was 5 kilometers from the town.

(ทั้ง  ๕  ประโยคข้างบนถูกหลักไวยากรณ์  และมีความหมายเหมือนกัน)

 

11. His ambition is ______________ the president of the company, and I’m sure he’ll do whatever is needed ______________ it.

(ความทะเยอทยานของเขา  คือ ________________ ประธานของบริษัท  และผมมั่นใจว่า  เขาจะทำอะไรก็ตามที่จำเป็น _________________ มัน)

(a) becoming _________ achieving

(b) to become _________ achieve

(c) become _________ achieve

(d) to become _________ to achieve    (การเป็น ............... เพื่อที่จะบรรลุ)  (คือ  เป็นประธานบริษัท)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   สำหรับช่องแรกจะตอบ  “To become”  หรือ  “Becoming”  ก็ได้   แต่ช่องหลังต้องตอบ  “To achieve”  เพียงอย่างเดียว  เนื่องจากแสดงวัตถุประ สงค์ว่า  “เขาจะทำอะไรก็ตามที่จะเป็น  เพื่ออะไร)

                                      ดูเพิ่มเติมการใช้  “Gerund”  (Verb + ing)  และ  “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  ซึ่งทำหน้าที่เป็น  “Complement”  (ขยาย) ของ  “Verb to be”  จากประโยคข้างล่าง

 • The duties of the secretary are (receiving) to receive visitors, opening (to open) the mail and typing (to type) letters.

(หน้าที่ของเลขานุการคือ  รับแขก,  เปิดไปรษณียภัณฑ์  และพิมพ์จดหมาย)

 • His part-time job is teaching (to teach) in a college.

(งานพาร์ตไทม์ของเขาคือการสอนในมหาวิทยาลัย)

 • Her hobby is collecting (to collect) precious stones.

(งานอดิเรกของเธอคือการสะสมหินมีค่า)

 • What they like to do is swimming (to swim) in a river.

 (สิ่งที่พวกเขาชอบทำคือการว่ายน้ำในแม่น้ำ)

 • The only thing that interested me was riding (to ride) on a horseback.

  (เพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ผมสนใจคือการขี่บนหลังม้า)

                                      สำหรับการใช้  “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  ขยายหลังคำกริยา ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  เพื่อบอกว่าทำกริยานั้นเพื่อวัตถุ ประสงค์อะไร   เช่น

 • All students come to school to learn.

(นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อจะเรียน)

 • People should eat to live, not live to eat.

(คนเราควรกินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อกิน)

 • I went there to meet my old friends.

(ผมไปที่นั่นเพื่อพบเพื่อนเก่า)

 • She studied hard to get a scholarship.

(เขาเรียนหนักเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา)

 • We stopped at the restaurant to eat.

(เราแวะที่ภัตตาคารเพื่อกินอาหาร)

 

12. Canada’s geography provides unrivaled (อัน-ไร้-วัลด) opportunities for boating.

(ภูมิศาสตร์ของแคนาดาให้โอกาสที่    ไม่มีคู่แข่ง-ไม่มีใครสู้-หาที่เปรียบไม่ได้-ไร้เทียมทาน    สำหรับการเล่นเรือบด)  (คือ  เหมาะสมที่จะเล่นเรือบดมาก)

(a) numerous    (มากมาย, เยอะแยะ)

(b) unequalled    (ไม่มีที่เหมือน, ไม่เสมอกัน, ไม่เท่ากัน)  (เมื่อเปรียบกับสถานที่อื่นๆ)

(c) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประหลาดใจ)

(d) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

 

13. Since the rise of television in the 1950’s, the movie industry has confronted increased economic problems.

(ตั้งแต่การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๕๐  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้  เผชิญหน้ากับ-พบกับ    ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น)  (คือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ มีรายได้ลดลง  เนื่องจากคนหันไปดูทีวีมากขึ้น)

(a) adjusted to    (ปรับให้เข้ากับ)

(b) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(c) encountered    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, พบโดยบังเอิญ, ปะทะ, การเผชิญหน้าศัตรู, การพบโดยบังเอิญ)

(d) avoided    (หลีกเลี่ยง)

 

14. Not all types of malfeasance are necessarily punishable by law, however unethical they might be.

(ไม่ใช่ทุกชนิดของ    การทุจริตต่อหน้าที่-การละเลยต่อหน้าที่-ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  ของข้าราชการหรือพนักงาน    ที่จำเป็นจะต้องถูกลงโทษโดยกฎหมาย  ไม่ว่ามันอาจจะผิดหลักศีลธรรมจรรยาอย่างไรก็ตาม)  (คือ  กฎหมายไม่จำเป็นต้องลงโทษข้าราชการที่ทุจริตในทุกกรณีไป  แต่ควรพิจารณาเป็นรายๆ)

(a) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

(b) wrong doing    (การทำผิด)

(c) malevolence    (ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด)

(d) malediction    (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

 

15. The investigation required the cooperation of a _____________ of different sections.

(การสืบสวน-สอบสวนต้องการความร่วมมือของแผนกต่างๆ _____________________ )

(a) several

 (b) number    (จำนวนมาก)

 (c) few

 (d) groups

ตอบ   –   ข้อ   (b)   “A number of,  A large number of,  A great number of”  =  “จำนวนมาก, มากมาย”  ต้องตามด้วยคำนามนับได้  พหูพจน์)

 

16. The artist ____________________ paintings are on the walls of the office building has won several awards for her work.

(ศิลปิน _________________ ภาพเขียน _________________ อยู่บนฝาผนังของอาคารสำนักงาน   ได้ชนะรางวัลมากมายสำหรับงานของเธอ)

(a) who

(b) whose    (ผู้ซึ่ง ...............(ภาพเขียน)................ ของเธอ)

(c) whom

(d) which

ตอบ   –    ข้อ   (b)   เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของภาพ

 

17. _______________ of the committee members voted against the new construction project.

( _______ สมาชิกคนใดของคณะกรรมการ   ลงคะแนนคัดค้านโครงการก่อสร้างโครงการใหม่)

(a) someone

(b) anybody

(c) None    (ไม่มี)

(d) Any

ตอบ    –    ข้อ   (c)   แต่ถ้าต้องการจะบอกว่า   “สมาชิกบางคน”   จะต้องใช้ว่า  “Some of the………

 

18. My house ___________________________________________________ last night.

(บ้านของผม __________________________________________________ เมื่อคืนนี้)

(a) was stolen    (ถูกขโมย)

(b) is stolen

(c) was robbed    (ถูกปล้น,  ถูกโจรกรรม)

(d) is robbed

ตอบ   -   ข้อ    (c)   บ้าน หรือ คน”   ใช้กับกริยา  “จี้, ปล้น, โจรกรรม”  ส่วน  “ทรัพย์สิน, สิ่งของ”  ใช้กับกริยา  “ขโมย”  เช่นในประโยค

 • His car was stolen last night.

(รถของเขาถูกขโมยเมื่อคืนนี้)

 • I was robbed of my watch last month.

(ผมถูกจี้เอานาฬิกาไปเมื่อเดือนที่แล้ว)

 • He robbed me of my watch.

(เขาจี้เอานาฬิกาผมไป)

 • My watch was stolen last month.

(นาฬิกาผมถูกขโมยเมื่อเดือนที่แล้ว)

 • He stole my money.

(เขาขโมยเงินผมไป)

 

19. A driver ought not to ______________________________________ with questions.

(นักขับรถไม่ควรจะ ____________________ กับคำถาม)  (คือ ควรมีสมาธิกับการขับรถ)

(a) worrying

(b) be worry

(c) be worrying

(d) be worried    (วิตกกังวล)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  Worried”  เป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “วิตกกังวล”  (ใช้ขยายหน้าคำนาม  หรือ  ตามหลัง  “Verb to be”  หรือ  “Linking verb”  เช่น  Seem, Become, Feel, Look)   ดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากข้างล่าง

 • People are becoming increasingly worried about pollution.

(ผู้คนกำลังวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหามลภาวะ)

 • I was worried that she would say no.

(ผมวิตกกังวลว่าเธอจะปฏิเสธ)  (คือ  พูดว่า  “ไม่”)

 • She had a worried frown (เฟราน) on her face.

(เธอมีหน้านิ่วคิ้วขมวดแบบวิตกกังวลบนใบหน้าของเธอ)

                                   สำหรับ  “Worry”  มีที่ใช้ทั่วไป  คือ

 • I worry that when I get back, he will not be there.

(ผมวิตกว่า  เมื่อผมกลับไป  เขาจะไม่อยู่ที่นั่นเสียแล้ว)

 • People worry about the safety of nuclear energy.

(ผู้คนวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์)

 • “Don’t worry about me.  I’m fine.”

(ไม่ต้องวิตกเกี่ยวกับตัวผม  ผมสบายดี)

 • “Don’t worry, Jack, you can do it.”

(ไม่ต้องวิตกแจ๊ค  คุณทำมันได้แน่)

 • Jim was worried by the challenge.

(จิมวิตกกังวลจากการท้าทาย)

 • I’m sorry if I worried you.

(ผมเสียใจถ้าผมทำให้คุณวิตก)

 • It worried him to think that Lucy was alone.

(มันทำให้เขาวิตกเมื่อคิดว่าลูซี่อยู่ตามลำพัง)

 • He gave a speech which worried many people.

(เขากล่าวสุนทรพจน์ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากวิตกกังวล)

 • Would it worry you if I turned the TV on?

(มันจะทำให้คุณรำคาญไหม  ถ้าผมเปิดทีวี)

 • She would be free from all financial worry.

(เธอจะเป็นอิสระจากความวิตกกังวลทางด้านการเงินทั้งหลายทั้งปวง)

 • Bad housing is their main source of worry.

(บ้านพัก (การเคหะ) ที่ไม่ดี  เป็นบ่อเกิดสำคัญของความวิตกกังวลของพวกเขา)

 • Meditation may help reduce stress, worry and nervous tension.

(การทำสมาธิอาจช่วยลดความเครียด  ความวิตกกังวล  และความตึงเครียดของระบบประสาท)

 • The cost of fuel is a major worry for old people.

(ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงเป็นความวิตกกังวลหลักสำหรับคนชรา)

 • My only worry was that my aunt would be angry.

(ความวิตกประการเดียวของผมก็คือว่า  ป้าของผมจะโกรธ)

 • I don’t have any worries about my future.

(ผมไม่มีความวิตกกังวลใดๆเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง)

 • If you have any worries concerning the safety of your house and property, I advise you to buy an insurance policy.

(ถ้าคุณมีความวิตกใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของบ้านและทรัพย์สินของคุณ  ผมแนะนำให้คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัย)

 

20. __________________________________ a lot of foreigners there are in London!

(มีนักท่องเที่ยวมากมาย ______________________________________ ในลอนดอน !)

(a) How

(b) Why

(c) What    (อะไรเช่นนี้)

(d) (No word is needed.)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจากเป็นประโยคอุทาน  ตัวอย่าง  เช่น  {What + a lot of + Noun +Subject (There is, There are)  + Verb} เช่น  “What a lot of people there are in Bangkok.”  (มีคนมากมายเสียนี่กระไรในกรุงเทพฯ)  หรือ  {What + a + Adjective + Noun + Subject + Verb}  เช่น  “What a good boy he is.”  (เขาช่างเป็นเด็กดีเสียนี่กระไร)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้