หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 29)

1. Do you think you ___________ Peter at any time over the weekend?  If so, can you give him a message?

(คุณคิดว่าคุณ____________ ปีเตอร์เวลาใดๆช่วงสุดสัปดาห์บ้างไหม)

(a) see

(b) will have seen (จะได้พบแล้ว)

(c) will see (จะพบ)

(d) would see

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นเรื่องอนาคต (Present future) (ช่วงสุดสัปดาห์ที่ยังมาไม่ถึง) โดยให้สอดคล้องกับ “Do you think………” (Present simple tense) ส่วนข้อ (b) “will have seen” ใช้บอกเหตุการณ์ในอนาคต  ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต  เหตุการณ์หนึ่งจะได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว เช่น

- By this time tomorrow, I will have flown to London.

(ณ ช่วงเวลานี้ของวันพรุ่งนี้  ผมคงจะได้บินไปลอนดอนแล้ว)

- By February next year, she will have graduated from New York University.

(ราวเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า  เธอคงจะได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์คไปแล้ว)

2. I would have met you at the airport if I ___________ that you were arriving.

(ผมคงได้ไปพบคุณที่สนามบินแล้ว  ถ้าผม_______________ว่าคุณกำลังมาถึง)

(a) knew

(b) would know

(c) would have known

(d) had known(ได้ทราบ)

ตอบ ข้อ (d) เนื่องจากเป็น “If clause” แบบที่ ๓ (Past unreal) คือไม่เป็น

จริงในอดีต แต่มาสมมติย้อนหลัง ความหมายของประโยคในข้อ ๒ คือ  “ผมไม่ได้ไปพบคุณที่สนามบิน  เพราะผมไม่รู้ว่าคุณกำลังมาถึง” ในประโยค “If clause” แบบที่ ๓ ในประโยคใหญ่ใช้ {subject + would (should, could, might) + have + verb 3}  ส่วนประโยคย่อย (If clause)  ใช้ (if + subject + had + verb 3) หรืออาจแปลงรูปเป็น (had + subject + verb 3)

(ดูเพิ่มเติม “If clause” แบบที่ ๓ ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๔ ข้อ ๑ และตอนที่ ๑๗ ข้อ ๒ และดูการแปลงรูป “If clause” (If she had told me = Had she told me) ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๒๔ ข้อ ๗)

3.______________ people depend to such a great extent on forests, every effort must be made to preserve trees and wildlife.

(________________ผู้คนต้องพึ่งพาป่าไม้ในขอบเขตที่กว้างขวางมาก (ดังนั้น)จะต้องใช้ความพยายามทุกๆวิถีทาง  ที่จะอนุรักษ์ต้นไม้และสัตว์ป่าไว้)

(a) That

(b) Which

(c) How

(d) Since (เพราะว่า, ตั้งแต่)

ตอบ ข้อ (d) เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

4. ____________, none of the guests were injured when the fire broke out at the hotel.

(_______________ , ไม่มีแขกคนใดได้รับบาดเจ็บ  เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นที่โรงแรม)

(a) Fortunate

(b) Fortunately (โชคดี, เคราะห์ดี)

(c) To be fortunate(เพื่อที่จะโชคดี)

(d) It is fortunate(มันโชคดี)

ตอบ ข้อ (b) เนื่องจากใช้ขยายข้อความทั้งประโยค (none of……… ………………… the hotel)  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์(Adverb)

5. Cars in smaller models need ____________ in greater numbers for today’s customers.

(รถยนต์ในรูปแบบที่เล็กลงจำเป็นต้อง ______________  ในปริมาณที่มากขึ้น  สำหรับลูกค้าในปัจจุบัน)

(a) produce

(b) produced

(c) to be produced  (ได้รับการผลิต, ถูกผลิต)

(d) to be producing

ตอบข้อ (c) เนื่องจาก “need” สามารถตามด้วย ๒ รูปแบบ  คือ “need to be produced” หรือ “need producing” ซึ่งหมายถึง  “จำเป็นต้องได้รับการผลิต” ทั้ง ๒ ข้อความตัวอย่างอื่นๆ เช่น

- The room needs to be cleaned. (ห้องจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาด)

(= The room needs cleaning.)

- Those children need to be taken care of.

(= Those children need taking care of.) (เด็กๆเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแล)

6. During the eighteenth century, communication within and between cities ____________ difficult at first. 

(ในระหว่างศตวรรษที่ ๑๘  การสื่อสาร-คมนาคมภายในและระหว่างเมืองต่างๆ ______________ ยากลำบากในเบื้องต้น)

(a) were

(b) they were

(c) was

(d) which were

ตอบข้อ (c) เนื่องจากประธานของประโยค คือ“communication” ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์

7. He had an accident last month and broke his leg, so he ________ walk since then.

(เขาประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนที่แล้วและขาหัก  ดังนั้น  เขา _______________ เดินตั้งแต่นั้นมา)

(a)   couldn’t

(b)  shouldn’t

(c)  hasn’t been able to (ไม่สามารถ)

(d)  won’t be able to

ตอบข้อ (c) (Present perfect tense)  เนื่องจากแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน  คือ เดินไม่ได้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ว (ตอนขาหักเพราะอุบัติเหตุ) จนกระทั่งบัดนี้)  (ดูคำอธิบาย “Present perfect, Present perfect continuous” ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๒ ข้อ ๓๖ และดู “Present perfect”  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๖ ข้อ ๙)

8. Mr. Brown is going to watch ________________.

(มิสเตอร์บราวน์กำลังจะดู _________________ )

(a) television (โทรทัศน์)

(b) the television

(c) a television

(d) the televisions

ตอบข้อ  (a)   ดูทีวี ไม่ต้องใช้ “Article” ใดๆนำหน้าทีวี

9. People here do not _____________ as much as we do in Europe.

(ผู้คนที่นี่ไม่ _____________ มากเหมือนกับที่พวกเราทำ (จับมือ) ในยุโรป)

(a) shake hand

(b) shake hands (จับมือ – เช่นเมื่อเวลาพบกัน)

(c) shake the hand

(d) shake the hands

ตอบข้อ (b) “shake hands”   ต้องเติม “s” ที่ “hand”  เสมอ

10. ______________ here this morning?

(_________________ ที่นี่เมื่อเช้านี้)

(a) Who did come

(b) Who did came

(c) Did who come

(d) Who came (ใครมา)

ตอบข้อ (d) เนื่องจาก “Who เป็นประธานของประโยค  จึงตามด้วยคำกริยา  came” ได้เลย  ไม่ต้องใช้ “Verb to do”  มาช่วยสร้างประโยคคำถาม  เหมือนในกรณีทั่วๆไป หรือในประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “Question words” (What, When, Where, Why, How) อื่นๆ เช่น

      - When did you arrive this morning?

     (คุณมาถึงเวลาใดเมื่อเช้านี้)

      - Where do you live in England?

      (คุณอาศัยอยู่ที่ไหนในประเทศอังกฤษ)

      - Why did she leave in a hurry?

      (ทำไมเธอจึงจากไปอย่างรีบเร่ง)

      - What did they tell Jim before he left?

       (พวกเขาบอกอะไรจิมก่อนที่เขาจะจากไป)

      - How do you feel about today’s weather?

      (คุณรู้สึกอย่างไรกับอากาศวันนี้)

11. “Are they small letters?”

(มันเป็นอักษรตัวเล็กใช่ไหม)

“No, they are _______________ letters.”

(ปล่าว มันเป็นอักษร _______________ )

(a)  big

(b)   large

(c)    great

(d)   capital (ตัวเขียนใหญ่, ตัวพิมพ็ใหญ่)

ตอบ – ข้อ (d) “capital”  ในที่นี้ เป็นคำนาม หมายถึง ตัวเขียนใหญ่ หรือ ตัวพิมพ์ใหญ่

12. I have a pain _____________ my right arm

(ผมเจ็บ ____________________ แขนขวา)

(a) on

(b) at

(c) in (ที่, ตรง)

(d) upon

ตอบข้อ (c)  “เจ็บตรงที่ใด” ต้องใช้  Preposition “in”  เสมอ  (ดูรายละเอียดการใช้ “IN”  ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๑๗)

13. Have you bought warm clothes ____________ the winter?

(คุณได้ซื้อเสื้อผ้าที่อบอุ่น ________________ หน้าหนาวหรือยัง)

(a) for preparation in

(b) for preparation of

(c) in preparation for (เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับ)

(d) in preparation of

ตอบ – ข้อ (c) ต้องใช้ในรูปแบบนี้เสมอ

14. A policeman must not smoke while he is ____________ duty.

(ตำรวจจะต้องไม่สูบบุหรี่  ในขณะที่เขา ______________ ปฏิบัติหน้าที่)

(a) in

(b) on (อยู่ระหว่าง)

(c) during

(d) under

ตอบข้อ (b)  (ดูรายละเอียดการใช้ “ON” ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๖ ข้อ ๒๕)

15. I want to borrow _______________.

(ผมต้องการยืม _____________________ )

(a) you a dictionary

(b) a dictionary of you

(c) one of your dictionary

(d) a dictionary from you (พจนานุกรมจากคุณ)

ตอบข้อ (d)  ทั้งนี้  สามารถใช้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ “your dictionary”  หรือ ตอบ ข้อ (c) แต่ต้องแก้เป็น “one of your dictionaries

16. He left his spectacles behind because he was ______________.

(เขาทิ้งแว่นตาไว้เบื้องหลัง – คือไม่ได้เอาไปด้วย – เพราะว่าเขา _____________ )

(a) hurry

(b) hurriedly

(c) in a hurry (รีบเร่ง)

(d) to be hurried

ตอบข้อ (c) ทั้งนี้  อาจใช้ “hurried”  (รีบเร่ง) ก็ได้เช่นกัน

17. Did you have _______________ at the picnic?

(คุณ ________________ การไปปิคนิคหรือปล่าว)

(a) good time

(b) good times

(c) a good time (สนุกสนาน)

(d) the good time

ตอบข้อ (c) “have a good time”  หมายถึง “สนุกสนาน, มีความสุข

18. A gallon is about ________________.

(๑ แกลลอน คือ ประมาณ __________________ )

(a) four and half a liter

(b) four and a half liter

(c) four and a half liters (๔  ลิตรครึ่ง)

(d) four liters and one half

ตอบข้อ (c) ต้องใช้รูปแบบนี้เสมอ  และเติม “s”  ที่ “liter”  ด้วย

19. Thick ice had to be broken so that animals could get __________ water.

(จำเป็นต้องทุบน้ำแข็งที่หนาให้แตก  เพื่อที่ว่า  พวกสัตว์จะสามารถได้น้ำ _________ )

(a) drinking (ดื่ม)

(b) to drink

(c) drunk

(d) drank

ตอบข้อ (a) “drinking water”  หมายถึง “น้ำ (สำหรับ) ดื่ม” (ดูรายละเอียดหน้าที่ของ “Gerund” (Verb + ing)  ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๙ ข้อ ๗ แบบฝึกหัด “เลือกคำเติมประโยคให้สมบูรณ์

20. I usually _____________ on Monday to avoid the crowd.

(ผมมักจะ _________________ เป็นประจำ  ในวันจันทร์  เพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชน)

(a) am going shop

(b) go to shopping

(c) going shopping

(d) go shopping (ซื้อของ, ช้อปปิ้ง)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากใช้รูป “Go + Verb + ing” เพื่อแสดงการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจ (ดูเพิ่มเติมรูป “Go + V. + ing” ในหมวดข้อ สอบ TOEIC ตอนที่ ๑๘ ข้อ ๑๔)