หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 274)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. There’s smoke and I smell something burning.  There _____________ be a fire nearby.

(มีควันและผมได้กลิ่นอะไรบางอย่างไหม้ _______________________ มีไฟไหม้ใกล้ๆนี้)

(a) have

(b) must    (จะต้อง)

(c) ought to    (ควรจะ)

(d) might    (อาจจะ)

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากผู้พูดแสดงความมั่นใจ  ว่าจะต้องมีไฟไหม้เกิดขึ้น  เพราะเห็นควันและได้กลิ่นไหม้

 

2. May I watch the game _________________________________ we are having lunch?

(ผมขอดูการแข่งขัน _________________ เรากำลังรับประทานอาหารกลางวัน  ได้ไหมครับ)

(a) during    (ในระหว่าง)  (ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี)

(b) between    (ระหว่าง)  (ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี)

(c) while    (ในขณะที่)

(d) just

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “While”  ตามด้วย  Present หรือ  Past continuous tense

 

3. They don’t mind the busy traffic in Bangkok because they ______________________ it.

(พวกเขาไม่รังเกียจการจราจรที่ยุ่งเหยิงในกรุงเทพฯ  เพราะว่าพวกเขา _____________ มัน)

(a) are using    (กำลังใช้)

(b) are used to    (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)

(c) are used

(d) used to    (เคย)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Be (Get) used to”  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  ต้องตามด้วยคำนาม,  วลี  หรือ  “Verb + ing”  ดูเพิ่มเติมการใช้คำนี้  และ  “Used to”  (เคย)  จากประโยคข้างล่าง

                               ตัวอย่างที่ 

 • My friend doesn’t like being without any servants because she has never been used ________________ her meals.

(เพื่อนของผมไม่ชอบอยู่โดยไม่มีคนรับใช้  เพราะว่าเธอไม่เคยคุ้นเคย-เคยชินกับ  ____________ อาหารของเธอ)

(a) to cook

(b) to cooking    (การปรุงอาหาร)

(c) cooking

(d) cooked

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Be used to, Get used to”  =  “คุ้นเคย, เคยชิน”  ส่วน  “Used to”  =    “เคย”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                             ตัวอย่างที่ 

 •  He _____ living in Bangkok and so doesn’t mind the noise and the crowded conditions. 

(เขา ____________ อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  และ ดังนั้น  จึงไม่รังเกียจเสียงดังและสภาพที่แออัด)

(a) was used to

(b) is used to    (คุ้นเคย หรือ เคยชินกับ)

(c) used to    (เคย)

(d) was using to

ตอบ   -   ข้อ   (b)  ต้องใช้ว่า  “คุ้นเคย หรือ เคยชิน”  โดยพิจารณาจาก   “ไม่รังเกียจเสียงดังและสภาพแออัด”  และใช้ในรูปปัจจุบัน  (Present simple tense)  คือ   “คุ้นเคยในปัจจุบัน”   เพื่อให้สอดรับกับ  “doesn’t mind”   (ไม่รังเกียจในปัจจุบัน)   สำหรับข้อ  (a) หมายถึง  คุ้นเคย-เคยชิน  ในอดีต  

                            ตัวอย่างที่  

 •  I used _______________________________________ in the north of Thailand.

(ผมเคย _______________________________________ ทางภาคเหนือของประเทศไทย)

(a) lived

(b) to living

(c) living

(d) to live   (อาศัยอยู่)

ตอบ  -  ข้อ   (d)  เนื่องจาก   “Used to + Verb 1” =  “เคย” (เป็นอดีตเสมอ)    ส่วน   “Be (Get) + Used + To + Verb + ing”  “คุ้นเคย, เคยชิน”  (อาจเป็นเรื่องอดีต   หรือปัจจุบันก็ได้) 

                        ตัวอย่างที่  

 • They will get ____________________________________ English newspapers.

(พวกเขาจะ _______________________________________ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ)

(a) use to read

(b) used to read

(c) use to reading

(d) used to reading    (คุ้นเคยกับการอ่าน)

ตอบ  -  ข้อ   (d)   เนื่องจาก   “Get used to” หรือ   “Be (is, am, are, was, were) used to” =   “คุ้นเคย, เคยชิน”   (เป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ได้)    ส่วน  “Used to” (เคย)  เป็นอดีตเสมอ

                             ตัวอย่างที่  

 •  My grandfather __________________________ travel a lot when he was young.

(ปู่ของผม __________________________________ เดินทางมาก   เมื่อตอนเขายังหนุ่ม)

(a) is used to    (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  (ในปัจจุบัน)

(b) was used to    (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  (ในอดีต)

(c) used to   (เคย)   (เป็นเรื่องในอดีตเสมอ)

(d) was using to

ตอบ  -  ข้อ   (c)  “Used to + Verb 1” =  เคย 

                            ตัวอย่างที่  

 •  He got used to _________________________________________________.

(เขาคุ้นเคยหรือเคยชินกับ ______________________________________)  (ในอดีต)

(a) live in an apartment

(b) have lived in an apartment

(c) living in an apartment     (การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์)

(d) be living in an apartment

ตอบ  –  ข้อ  (c)   เนื่องจาก  “Get (got) used to”  (คุ้นเคย, เคยชิน)  ต้องตามด้วย คำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)   เพราะในที่นี้   “To”  เป็นPreposition”   สำหรับ  “Get used to”  หรือ  “Be used to(คุ้นเคย, เคยชิน)    จะใช้กับเหตุการณ์ในอดีต   หรือ ปัจจุบัน  หรือ อนาคต  ก็ได้    ดังตัวอย่าง  เช่น

            -  We got used to playing football when we were in college.

(เราเคยชินกับการเล่นฟุตบอล เมื่อตอนเราเรียนมหาวิทยาลัย – ปัจจุบันไม่ได้เล่นแล้ว)

            -  They get used to eating out because they are not good at cooking.

(พวกเขาคุ้นเคยกับการกินอาหารนอกบ้าน  (ในปัจจุบัน) เพราะปรุงอาหารไม่เก่ง)

           -  He is used to getting up late.

(เขาคุ้นเคยกับการตื่นสาย) (ปัจจุบัน)

           -  She was used to watching TV late at night.

(เธอคุ้นเคยกับการดูทีวีจนดึกเวลากลางคืน) (เป็นอดีต)

           -  They are used to cold weather.

(พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศเย็น) (ปัจจุบัน)

 • You will be used to living in hot weather very soon.

(คุณจะคุ้นเคย-เคยชินกับการอาศัยอยู่ใน (เขต) อากาศร้อนในเร็วๆนี้) (เป็นอนาคต)

                              ******  สำหรับ  “Used to”  หมายถึง  “เคยทำในอดีต”  ปัจจุบันเลิกทำเช่นนั้นแล้ว  (คือ เป็นเรื่องของอดีตอย่างเดียวเท่านั้น)   ต้องตามด้วยกริยาช่องที่  (Used to + Verb 1)   ดังตัวอย่าง เช่น

 •   He used to go abroad often for his work, but he has changed

jobs and now no longer travels.

(เขาเคยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยในเรื่องงาน  แต่เขาได้เปลี่ยนงานมาหลายงาน  และ ในปัจจุบัน  มิได้เดินทางต่อไปอีกแล้ว)   (ปัจจุบัน มิได้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว)

 •  She used to work in a bank a long time ago.

(เธอเคยทำงานในธนาคารเมื่อนานมาแล้ว) (ปัจจุบันทำงานที่อื่น)

 

4. He _______________________________________________ quite a lot in his work.

(เขา ____________ มากมายทีเดียวในงานของเขา)  (คือ  การทำงานต้องเดินทางมากมาย)

(a) uses to travel

(b) is used to travel

(c) used to travel    (เคยเดินทาง)  (ปัจจุบันมิได้เดินทางแล้ว)

(d) was used to travel

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเคยเดินทางมากในอดีต  ปัจจุบันมิได้ทำเช่นนั้นแล้ว  ทั้งนี้อาจตอบ  “Is used to traveling”  (คุ้นเคยกับการเดินทางในปัจจุบัน)    หรือ  “Was used to traveling”    (คุ้นเคยกับการเดินทางในอดีต)  ก็ได้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  ข้อ  ๓  ของข้อสอบชุดนี้

 

5. DDT and other less toxic insecticides have proved efficacious in controlling mosquito populations. 

(ดีดีทีและยาฆ่าแมลงอื่นๆ    ที่มีพิษ-เป็นพิษ    น้อยกว่า (ดีดีที)   ได้พิสูจน์ว่ามีผลชะงัด (ใช้แล้วได้ผล) ในการควบคุมประชากรยุง)

(a) dangerous    (มีอันตราย)

(b) unorthodox    (มิใช่ดั้งเดิม ขนานแท้หรือต้นฉบับ, ไม่ใช่ต้นตำรับ, ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ)

(c) poisonous    (มีพิษ, เป็นพิษ)

(d) vulnerable    (อ่อนแอ, เปราะบาง, ถูกโจมตีได้ง่าย, ถูกตำหนิได้ง่าย, บาดเจ็บได้, ไม่มั่นคง)

 

6. Economic changes contribute to stress in families.

(ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิด    ความเครียด    ในครอบครัว)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

 

7. The medicinal value of fermented products has been known for a long time. 

(คุณค่า    เกี่ยวกับการบำบัดรักษา-เกี่ยวกับยา    ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการหมัก  ได้เป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a) monetary    (เกี่ยวกับเงิน, การเงิน)

(b) nutritional    (เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยงร่างกาย, เกี่ยวกับโภชนาการ)

(c) curative    (ซึ่งช่วยเยียวยา, ซึ่งบำบัดรักษา)

(d) caloric    (เกี่ยวกับความร้อน, เกี่ยวกับแคลอรี)

 

8. The building is ___________________________________________ than I thought.

(อาคาร ________________________ ที่ผมคิดไว้ _________________________ )

(a) higher several feet

(b) several feet higher    (สูงมากกว่า  ............(ที่ผมคิดไว้)............  หลายฟุต)

(c) feet several higher

(d) several higher feet

 

9. ________________________________________ anger will do more harm than good.

(______________________________ ความโกรธจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าผลดี)

(a) An

(b) A

(c) The

(d) No article    (ไม่ต้องเติม “Article” ใดๆ)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   “Anger”  (ความโกรธ)  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงไม่สามารถใช้กับ  “A”   หรือ  “An”  แต่อาจใช้กับ   “The”  ได้  ถ้าเป็นการชี้เฉพาะ  เช่น  บอกว่าเป็นความโกรธของใคร  หรือ เรื่องอะไร  สำหรับในกรณีของประโยคข้างบน  เป็นการกล่าวถึงความโกรธทั่วๆไป  มิได้ชี้เฉพาะ

 

10. The committee is still discussing the problem.  Obviously, it has not come _____________ a conclusion.

(คณะกรรมการยังคงกำลังประชุมหารือเรื่องปัญหา  เห็นได้อย่างชัดเจน  มันยังมิได้มา ____________ ข้อสรุป)  (คือ  ยังไม่มีข้อสรุป)

(a) for

(b) to    (ถึง, สู่)

(c) by

(d) about

ตอบ   -   ข้อ    (b) 

                                     สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “To”   ได้แก่  “new”  (It is new to me.  –  มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม), close  (ใกล้ชิดกับ)  -  “His office is very close to my home.”  (ที่ทำงานของเขาอยู่ใกล้บ้านผมมาก),  cruel  (โหดร้ายกับ)  -  “Nobody likes those who are cruel to animals.”  (ไม่มีใครชอบคนที่โหดร้ายต่อสัตว์),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ)  -  “She was hostile to her ex-husband’s family.”  (เธอมุ่งร้าย-ปองร้ายต่อครอบครัวของอดีตสามี),  obvious  (ชัดเจนแก่)  -  “It is obvious to me that she didn’t like her job.”  (มันเห็นได้ชัดกับผมที่ว่า  เธอไม่ชอบงานของเธอ),  obedient  (เชื่อฟังต่อ)  -  “Those students are obedient to their teacher.”  (นักเรียนพวกโน้นเชื่อฟังครูของตน),  peculiar  (แปลกประหลาดแก่, เฉพาะกับ)  -  “Her behavior last night was peculiar to everyone.”  (พฤติกรรมของเธอเมื่อคืนนี้  เป็นที่ประหลาดใจกับทุกคน),  equal  (เท่ากันกับ),  grateful  (ขอบคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ),  kind  (กรุณาต่อ)  -  “They are very kind to me.”  (พวกเขากรุณาต่อผมมาก),  dear  (เป็นที่รักแก่),  faithful  (ศรัทธา-จงรักภักดีต่อ)  -  “They are very faithful to their King.”  (พวกเขาจงรักภักดีต่อกษัตริย์มาก) ,  junior  (อาวุโสน้อยกว่า)  -  “That soldier is junior to me in rank.”  (ทหารคนนั้นอาวุโสน้อยกว่าผม  ในเรื่องยศ),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  “I’m senior to them in the army.”  (ผมอาวุโสมากกว่าพวกเขาในกองทัพ),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า),  polite  (สุภาพต่อ),  familiar  (คุ้นเคยกับ),  useful  (เป็นประโยชน์กับ),  similar  (คล้ายกับ),  rude  (หยาบคายกับ),  previous  (ก่อน),  used  (เคย),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  “They are accustomed to hot weather.”  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ)  -  “It is necessary to do one’s best.”  (มันจำเป็นที่คนเราต้องทำให้ดีที่สุด),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  “She is identical to her younger sister.”  (เธอเหมือนกับน้องสาวเป๊ะ),  satisfactory (เป็นที่พอใจของ)  -  “His secretary’s performance is satisfactory to him.”  (การทำงานของเลขาฯ เป็นที่พอใจต่อเขา),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่ากับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)  -  “Everyone must be loyal to his country.”  (ทุกคนต้องจงรักภักดีต่อประเทศของตน)  เป็นต้น

                                    สำหรับคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่   happen  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว), occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)  -  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำแนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)  -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ),  reply  (ตอบ),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล),  confine  (จำกัดอยู่ใน),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้),  amount  (รวมเป็นจำนวน),  surrender  (ยอมจำนนต่อ),  listen  (ฟัง),  recommend  (แนะนำว่าดี),  devote  (อุทิศแก่),  accustom  (ทำให้คุ้นเคยกับ),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ),  succumb  (พ่ายแพ้ต่อ, ยอมจำนนกับ)  -  He finally succumbed to injury.  (เขาในที่สุดพ่ายแพ้ต่อการบาดเจ็บ  -  คือตาย),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  -  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)  -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)  -- The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย)  -  “I look forward to meeting my old friend next week.”  (ผมตั้งตาคอยที่จะพบเพื่อนเก่าในสัปดาห์หน้า),  refer  (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา),  yield  (จำนน หรือพ่ายแพ้ต่อ),  introduce  (แนะนำให้รู้จักกับ)  -  “Let me introduce you to my friends.”  (อนุญาตให้ผมแนะนำตัวคุณกับเพื่อนๆ ของผม),  reduce  (ลดลงจนต้อง)  -  “The price was reduced to half on Christmas Day.”  (ราคาถูกลดลงเหลือครึ่งเดียวในวันคริสต์มาส),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  “We are (get) used to getting up early.”  (เราคุ้นเคยกับการตื่นนอนแต่เช้า  -  ในปัจจุบัน),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  “I was (got) accustomed to hot weather when I worked in South Africa.”  (ผมคุ้นเคย-เคยชินกับอากาศร้อน  เมื่อผมทำงานในประเทศแอฟริกาใต้  -  เป็นอดีต),   เป็นต้น

 

11. Last year they built a bridge _______________________________________ the river.

(ปีที่แล้ว  พวกเขาสร้างสะพาน _________________________________________ แม่น้ำ)

(a) across    (ข้าม)  (เป็น  “Preposition”)

(b) cross   

(c) acrossing    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) crossed    (ข้าม)  (เป็นคำกริยา)

ตอบ   -   ข้อ    (a)   ทั้งนี้  ไม่สามารถใช้  ข้อ  (d)  ได้  เนื่องจากมี  “Built”   เป็นกริยาแท้ของประโยคอยู่แล้ว  จึงไม่สามารถใช้กริยาแท้  “Crossed”  ซ้อนขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง

 

12. He is infamous for his dishonesty in business matters.

(เขา    เสียชื่อเสียง-เลวทราม-น่าเกลียดชัง    ในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจ)

(a) investigated    (สืบสวนสอบสวน)

(b) loathed    (เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(c) notorious    (มีชื่อเสียงไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย)

(d) dreadful    (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง)

 

13. In bad weather, navigators use radar to steer their ships clear of nearby vessels and dangerous objects. 

(ในอากาศที่เลวร้าย  นักเดินเรือจะใช้เรดาร์  เพื่อจะ    นำทาง-มุ่งหน้า-คุมหางเสือ-ถือพวงมาลัย-คัดท้าย    เรือของตน  ให้ห่างจากเรือที่อยู่ใกล้เคียง  และวัตถุที่มีอันตราย  -  เช่น โขดหิน  สะพาน  ฯลฯ)

(a) guide    (นำทาง)

(b) dock    (เอาเรือเข้าอู่)

(c) propel    (ขับดัน, ขับเคลื่อนที่, ทำให้ไปข้างหน้า)

(d) protect    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

 

14. Reckless use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง-ประทัดอย่าง    ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ    บ่อยครั้งนำไปสู่การบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

15. The car my father bought three years ago is now ________________ about $ 20,000.

(รถยนต์ที่พ่อของผมซื้อเมื่อ  ๓  ปีมาแล้ว  ในปัจจุบัน ________ ประมาณ  ๒๐,๐๐๐  ดอลลาร์)

(a) cost    (มีราคา,  ทำให้ต้องเสีย...........ไป)  (เป็นคำกริยา)  (ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง  “ต้นทุน,  ราคาทุน)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, มูลค่า, ราคา, ประโยชน์)  (เป็นคำนาม)  (ถ้าเป็นกริยา หมายถึง  “ประเมินค่า, ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน)

(c) price    (ราคาขาย)  (เป็นคำนาม)

(d) worth    (มีค่า, มีราคา)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เพราะใช้กับ   “Verb to be”  (Is)

 

16. The news about the revolution _________________________________ this morning.

(ข่าวเกี่ยวกับการปฏิวัติ ____________________________________________ เมื่อเช้านี้)

(a) is broadcasted

(b) was broadcasted

(c) was broadcast    (ถูกกระจายเสียง)

(d) was broadcasting

ตอบ   -   ข้อ   (c)  กริยา  ๓  ช่องของ   “Broadcast”  คือ  (Broadcast, Broadcast, Broadcast)   และ “การกระจายเสียง” เป็นเหตุการณ์ในอดีต  ผ่านไปแล้ว  (this morning)   จึงต้องใช้  “was broadcast

 

17. We _______________________________________________________ water.

(เรา ___________________________________________________________ น้ำ)

(a) often lack of

(b) are often lack

(c) are often lack of

(d) often lack    (มักขาดแคลน)  (ขาดแคลนบ่อยๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Lack”  เมื่อใช้เป็นคำกริยา  ตามด้วย  “กรรม”  ได้เลย  ไม่ต้องมี  “Of”  เช่น  “We lack food.”  (เราขาดแคลนอาหาร)   แต่เมื่อเป็นคำนาม (การขาดแคลน)  ต้องตามด้วย   “Of” และต่อด้วย  “กรรม”  เช่น   “The lack of education”  (การขาดแคลนการศึกษา)   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                            ตัวอย่างที่  

 • In some parts of the world, the people _______________________________.

(ในบางส่วนของโลก  ผู้คน ______________________________________________ )

(a) are a lack of food

(b) lack of food

(c) lack food    (ขาดแคลนอาหาร)

(d) lacks food

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “Lack”   เมื่อใช้เป็นกริยา  ตามด้วยกรรม (คำนาม) ได้เลย  ไม่ต้องมี   “Of”  และเนื่องจากประธานของประโยค  (People)  เป็นพหูพจน์  “Lack”  จึงไม่ต้องเติม  “S

                             ตัวอย่างที่  

 • Do you know which part of the country _____________________________ rain?

(คุณรู้ไหมว่าส่วนไหนของประเทศ _______________________________________ ฝน)

(a) is lacking of

(b) lacks of

(c) is in lack of    (ขาดแคลน)

(d) is lacked of

ตอบ  -  ข้อ   (c)  หรืออาจตอบว่า   “Is lacking”  หรือ  “Lacks”  ก็ได้   สำหรับโครงสร้างอื่นๆ ของ  “Lack”  ดูจากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                             ตัวอย่างที่  

 • He made that mistake because he __________________________ experience.

(เขาทำความผิดนั้น  เพราะว่าเขา _______________________________ ประสบการณ์)

(a) was lack of

(b) was in lacked of

(c) lacked of

(d) lacked    (ขาด, ขาดแคลน, ปราศจาก, ไม่มี)

ตอบ   -    ข้อ  (d)  หรืออาจใช้   “was in lack of”   ก็ได้  เนื่องจาก “Lack” เป็นทั้งคำกริยาและคำนาม  เมื่อเป็นคำกริยา  ตามด้วยกรรมเลย  ไม่ต้องมี  “Of”  แต่เมื่อใช้เป็นคำนาม  (หมายถึง  การขาดแคลน,  การปราศจาก,  การไม่มี)   ต้องตามด้วย  “Of”  และต่อด้วยกรรม   ดังประโยคตัวอย่าง

              -  They lacked confidence to go on with the project.

(พวกเขาขาดความเชื่อมั่นที่จะดำเนินโครงการต่อไป)

              -  The contract lacks a signature of both parties.

(สัญญาขาดลายเซ็นของทั้ง  ๒  ฝ่าย)

               -  Many poor nations lack raw materials for the production of their goods. 

(ประเทศยากจนจำนวนมากขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าของตน)

               -  I hated the lack of privacy in the dormitory.

(ผมเกลียดการขาดความเป็นส่วนตัวในหอพัก)

                -  He was not a stern man at all, in spite of his lack of humor.

(เขามิใช่คนที่เข้มงวด-เคร่งครัดเลย  (หรือมิใช่ไม่ยอมผ่อนผันเลย)   ทั้งๆที่ขาดอารมณ์ขัน  -  คือเป็นคนอะลุ้มอล่วย  ทั้งๆที่ขาดอารมณ์ขัน)

                -  Lack of proper funding is making our job more difficult.

(การขาดแคลนการอุดหนุนเงินที่เหมาะสม  กำลังทำให้งานของเรายากลำบากยิ่งขึ้น)

                 -  His department was shut down for lack of funds.

(แผนกของเขาถูกปิดลงเนื่องจากขาดแคลนเงินทุน)

 

18. I can’t remember when I last went _______________________________________.

(ผมจำไม่ได้ว่า  ผมไป _____________________________________ ครั้งสุดท้ายเมื่อใด)

(a) for swim

(b) swimming    (ว่ายน้ำ)

(c) to swimming

(d) for swimming

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูคำอธิบาย   “Go swimming, Go shopping”   จากประโยคข้างล่าง

                             ตัวอย่างที่  

 •  In the afternoon we went ________________________________________.

(ในตอนบ่าย  เราไป __________________________________________________ )

(a) to window-shop

(b) to window-shopping

(c) window-shop

(d) window-shopping   (เดินดูสินค้าที่ตั้งโชว์ไว้ในตู้กระจกหน้าร้าน)

ตอบ   -   ข้อ  (d)  “Window-shop”  เป็นคำกริยา  หมายถึง  “เดินดูสินค้าที่ตั้งแสดงไว้ในตู้กระจกหน้าร้าน  โดยไม่ได้ซื้อ”  

                              ตัวอย่างที่ 

           - Her job is _____________________________________________________.

(งานของเธอคือ ______________________________________________________ )

(a) go shopping every morning.

(b) to go shopping every morning.   (การไปจ่ายตลาดทุกๆเช้า)

(c) to go to shop every morning

(d) going to shop every morning

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากหลังกริยา  “Verb to be”  (is)  ของประโยคต้องการส่วนที่มาเติมให้สมบูรณ์  (Complement)  ซึ่งอาจเป็น  “Infinitive with to” (To + Verb)  หรือ  “Gerund” (V. + ing)   ก็ได้  ซึ่งใน  ตัวอย่างที่  ๒  นี้  อาจใช้  “To go shopping”  หรือ   “Going shopping”  ได้ทั้งคู่

                                    อย่างไรก็ตาม  เมื่อกริยา  “Go”  หมายถึง  “การออกกำลังกายเพื่อพักผ่อนและความเพลิดเพลิน”   กริยาที่ตามหลัง  “Go”  จะต้องอยู่ในรูป  “V. + ing”  เสมอเช่น   “go shopping,  go swimming,  go hunting  (ไปล่าสัตว์),  go fishing  (ไปตกปลา),  go shooting  (ไปยิงปืน)  ,  go skating,  go skiing,  go climbing  (ไปปีนเขา),  go diving  (ไปดำน้ำ), etc.”  (แต่ใช้ “do our shopping”– ไปซื้อของ, ไปจ่ายตลาด)   ดังนั้น  ในประโยคข้างบน   จึงต้องตอบข้อ  (b)   หรือไม่ก็ใช้   “going shopping every morning

 

19. ___________________________________ this medicine, and you will be well again.

(__________________________________________ ยานี้ซะ  และคุณจะสบายดีอีกครั้ง)

(a) Have

(b) Drink

(c) Eat

(d) Take    (กิน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “กินยา”  ใช้   “Take drug, Take medicine”  สำหรับวลีอื่นๆที่ใช้  “Take”  เช่น  “Take a seat”  (นั่งลง),  “Take a break”  (หยุดพักชั่วคราว),  “Take a risk”  (เสี่ยง),  “Take a back seat”  (ยอมรับสถานภาพที่ต่ำกว่า-ด้อยกว่า-มีความสำคัญน้อยกว่า),  “Take a bow”  (ยืนขึ้นและรับความเคารพจากผู้อื่น  โดยการปรบมือของคนเหล่านั้น),  “Take a shower”  (อาบน้ำ),  “Take a bath”  (อาบน้ำ),  “Take a chance”  (เสี่ยง),  “Take advantage of”  (หาประโยชน์จาก,  เอารัดเอาเปรียบ),  “Take after”  (เหมือนหรือคล้าย  -  ด้านหน้าตา-ท่าทาง),  “Take aim”  (เตรียมพร้อมที่จะยิงหรือขว้าง),  “Take at one’s word  (เชื่อทุกสิ่งที่คนนั้นพูด  หรือทำตามที่คนนั้นพูด),  “Take by surprise  (ทำให้ประหลาดใจ),  “Take care”  (ระมัดระวัง,  รอบคอบ),  “Take care of”  (ดูแล,  เอาใจใส่),  “Take charge of”  (ควบคุม, รับผิดชอบ, บริหาร, รับมือกับ),  “Take effect”  {(ยา)  ออกฤทธิ์,  (กฎหมาย)  มีผลบังคับใช้},  “Take into account”  (พิจารณา, นำมาคิดรวมด้วย),  “Take for granted”  (ทึกทักเอา,  คิดเอาเองว่าเป็นเช่นนั้น),  “Take place”  (เกิดขึ้น),  “Take part in”  (มีส่วนร่วมใน),  “Take over”  (รับ โอน,  รับช่วงต่อ),  “Take one’s time”  (ทำแบบไม่รีบร้อน),  “Take sides with”  (เข้าข้าง,  ถือหาง),   เป็นต้น   

   

20. We shall go there ________________________________________________.

(เราจะไปที่นั่น _____________________________________________________ )

(a) by a plane

(b) in a plane    (ในเครื่องบิน, โดยเครื่องบิน)

(c) with a plane

(d) on a plane

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “In a plain = By plain”,  “In a car = By car”,  “In a bus = By bus”   สำหรับวลีที่ใช้   “In”  ได้แก่   “play a role in”  (แสดง หรือ มีบทบาทใน)  -  “The ear plays a role in maintaining balance besides hearing.”  (หูมีบทบาทในการรักษาสมดุล  นอกจากการได้ยิน),  “be deficient in”  (ขาดแคลนหรือบกพร่องในด้าน หรือ เรื่อง)  -  “His diet was deficient in vitamins.”  (อาหารลดน้ำหนักของเขา  ขาดแคลนวิตามิน),   “Her father was killed in an accident.”  (= His father died in an accident.  –  พ่อของเขาตายในอุบัติเหตุ)  “In a plane = By plane”  (โดยทางเครื่องบิน),  “In a car = By car”  (โดยรถยนต์),  “In a bus = By bus”  (โดยรถประจำทาง),  “in danger”  (ตกอยู่ในอันตราย),   “in use”  (ใช้งาน),  “in his name”  (โดยใช้ชื่อของเขา,  ในนามของเขา  -  เช่น  เช่ารถยนต์  หรือบริจาคเงิน)  -  The car was rented in his name.  (รถถูกเช่าในนามของเขา), “in a hurry’  (เร่งรีบ, รีบร้อน, ใจร้อน)  -  He was in a hurry because he was late.  (เขารีบเร่งเพราะเขาสายแล้ว),  “in a jam”  (อยู่ในฐานะลำบาก),  “in a nutshell”  (กล่าวโดยย่อๆ, กล่าวโดยสรุป),  “in a way”  (บางครั้ง, บ้างเหมือนกัน),  “in any case”  (อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ในทุกกรณี),  “in any event”  (อย่างไรก็ตาม, ทุกกรณี),  “in advance”  (ล่วงหน้า)  -  “If you need any help from me, please tell me in advance.”  (ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากผม  โปรดบอกผมล่วงหน้า),  “in bad shape”  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, อยู่ในฐานะลำบาก)  -  “After his wife died, he was in bad shape.”  (หลังจากที่ภรรยาของเขาตาย  เขาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่  -  คือ สำมะเลเทเมา  กินเหล้าหัวราน้ำ  มีแต่ความทุกข์),  “in charge of”  (รับผิดชอบ, ดูแล, จัดการ)  -  “He is in charge of the newly established business.”  (เขาดูแล-รับผิดชอบธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่),  “in fact”  (แท้ที่จริงแล้ว, อันที่จริงแล้ว),  “in order”  (อย่างมีระเบียบ, เรียบร้อย)  -  “The room was in order when I came in.”  (ห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยดี  เมื่อผมเข้าไป),  “in time  (ทันเวลา, ไม่สาย, พอดี, ตามจังหวะ, พอดีจังหวะ), “in the bag”  (แน่นอน, แหงแก๋, ของตาย, อยู่ในกำมือแล้ว, สำเร็จเรียบร้อย),  “in the long run (term)”  (ในระยะยาว),  “in the pink”  (สภาพดีเยี่ยม, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี),  “in tune with”  (สอดคล้องกับ, ไปกันได้กับ),  “in vain”  (ไม่สำเร็จ, ไร้ประโยชน์, ปราศจากผล),  “in writing” (เป็นลายลักษณ์อักษร, เป็นภาษาเขียน),  “deep in water and mud”  (จมลึกอยู่ในน้ำและโคลน)  “arrive in”  (มาถึงในเมือง หรือ ประเทศ)  (แต่ถ้ามาถึง โรงเรียน,  ธนาคาร, วัด,  บ้าน ฯลฯ ใช้  “arrive at”),  “interested in” (สนใจใน), “qualified in”  (มีคุณสมบัติในเรื่อง), “weak in”  (อ่อนในเรื่อง), “deficient in”  (ขาดหรือบกพร่องในเรื่อง), “proficient in”  (ชำนาญหรือคล่องแคล่วในเรื่อง), “successful in”  (ประสบความสำเร็จในเรื่อง), “disappointed in”  (ผิดหวังในเรื่อง), “in a box”  (ในกล่อง), “in a pocket”  (ในกระเป๋า), “sit in an armchair”  (นั่งในเก้าอี้ท้าวแขน), “in bed”  (ในเตียงหรือบนเตียง), “in the bath” (ในอ่างน้ำ), “in her hand”  (ในมือของเธอ), “in each other’s arms” (ในอ้อมแขนของกันและกัน),  “in the area” (ในพื้นที่),  “in the garden”  (ในสวน), “in the air”  (ในอากาศ),  “in the middle of the room” (ที่กลางห้อง), “in the direction of”  (ในทิศทางของ),  “in a restaurant”  (ในภัตตาคาร), “in the bathroom”  (ในห้อง น้ำ), “in school”  (ในโรงเรียน), “in hospital”  (ในโรงพยาบาล),  “in the kitchen”  (ในครัว)“in the shop window”  (ในตู้โชว์กระจกของร้าน), “in a mirror”  (ในกระจก), “in a lake”  (ในทะเลสาบ), “in black suit”  (ในชุดดำ), “in the water”  (ในน้ำ), “write in ink”  (เขียนด้วยหมึก), “write in pencil”  (เขียนด้วยดินสอ), “in the first chapter”  (ในบทที่ ๑), “in the film”  (ในภาพยนตร์), “wait in the queue”  (รออยู่ในแถว),  “be in a play”  (ร่วมแสดงละคร), “in April”  (ในเดือนเมษายน), “in  2016”  (ในปี ๒๐๑๖), “in the morning (afternoon, evening)”  (ในตอนเช้า-บ่าย-เย็น), “in recent years” (ในช่วงไม่กี่ปีมานี้)  -  “There has been considerable development of the country’s infrastructures in recent years.”  (มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีมานี้), “in the winter (summer, spring)”  (ในหน้าหนาว-ร้อน-ใบไม้ผลิ), “in the meantime” (= meanwhile)  (ในระหว่างนั้น, ในขณะเดียวกัน)  Big cuts in the tax on luxury goods benefited only a few.  In the meantime thousands of families find it hard to make end meet.”  (การลดภาษีอย่างมากมายแก่สินค้าฟุ่มเฟือย  ให้ประโยชน์กับคนเพียงไม่กี่คน  ในขณะเดียวกัน  หลายพันครอบครัวพบว่ายากลำบากที่จะหาให้พอกิน), “in two months”  (ภายใน ๒ เดือน), “in my absence”  (ตอนที่ผมไม่อยู่), “in the aftermath of the accident”  (ภายหลังจากอุบัติเหตุ), “in half an hour”  (ภายในครึ่งชั่วโมง), “in two minutes”  (ใน ๒ นาที), “in ancient society”  (ในสังคมสมัยโบราณ), “in nature”  (ในธรรมชาติ), “in these circumstances”  (ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้), “in this situation”  (ในสถานการณ์เช่นนี้), “in a state of near chaos”  (อยู่ในสภาวะใกล้จลาจล), “in a position to help others”  (อยู่ในฐานะที่ช่วยคนอื่นได้), “in the sun”  (ท่ามกลางแสงอาทิตย์)“in the dark”   (ในหรือท่ามกลางความมืด), “in the dim light” (ท่ามกลางแสงสลัวๆ),  “in her voice”  (ในน้ำเสียงของเธอ),  “in love”  (ในความรัก-ตกหลุมรัก)  “People in love are usually optimistic.”  (คนที่กำลังมีความรัก  มักมองโลกในแง่ดีเสมอ),  “in a state of shock”  (อยู่ในสภาวะช้อค), “in low spirits”  (ในสภาพจิตใจหดหู่หรือตกต่ำ), “in a temper”  (ด้วยความโกรธหรือในอารมณ์โกรธ), “in favor of free speech”  (เห็นด้วยกับการพูดแบบมีเสรี)  -  “Democratic government is always in favor of free speech.”  (รัฐบาลประชาธิปไตยจะเห็นด้วยกับการพูดอย่างเสรี – ของประชาชน – เสมอ), “cry out in pain”  (ร้องด้วยความเจ็บปวด), “look up in surprise”  (เงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ), “in an effort to”  (ในความพยายามที่จะ)  -  “They studied hard in an effort to past the exam.”  (พวกเขาขยันเรียน  ด้วยความพยายามที่จะสอบให้ผ่าน), “in response to”  (เพื่อตอบสนองต่อ)  -  Clearly, they did it in response to external pressures.”  (ชัดเจนทีเดียว  พวกเขาทำมันเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากภายนอก), “in answer to”  (เพื่อเป็นการตอบ),  “have confidence in”  (มีความเชื่อมั่นใน), “take interest in”  (สนใจใน),  “a course in Chinese”  (คอร์สภาษาจีน), “an expert in”  (ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง.....)  -  He is an expert in computer.”  (เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์),  “make money in business”  (หาเงินในธุรกิจ),  “make his career in music”  (ประกอบอาชีพทางดนตรี), “in his old age”  (ในวัยชราของเขา)  -  “He faced financial difficulty in his old age.”  (เขาพบกับความยากลำบาก (ปัญหา) ทางการเงิน  เมื่อตอนวัยชรา) ,  “a woman in her twenties”  (ผู้หญิงในวัย ๒๐ – ๒๙),  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม)  -  “In my opinion, she is the best student the school ever has.”  (ในความเห็นของผม  เธอเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดที่โรงเรียนเคยมี)“in her view” (ในทัศนะของเธอ), “recruit workers in hundreds”  (รับคนงานเป็นร้อยๆคน),  “in my experience”  (จากประสบการณ์ของผม),  “in her own eyes”  (ในสายตาของเธอ), “speak in Italian”  (พูดภาษาอิตาเลียน), “speak in a calm voice” (พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบ),  “his complaints in writing”  (การร้องเรียนของเขาเป็นลายลักษณ์อักษร), “in financial difficulty”  (ในสภาวะยุ่งยากทางการเงิน),  “$100,000 in cash”  (เป็นเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ), “dressed in black” (ใส่ชุดสีดำ)  -  People are generally dressed in black when they go to a funeral.”  (ผู้คนมักแต่งชุดดำโดยทั่วไป  เมื่อพวกเขาไปงานศพ),  “in real danger”  (ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง), “in the planning stage”  (ในขั้นตอนการวางแผน), “10 meters in length”  (ยาว ๑๐ เมตร), “cut it in two”  (ตัดมันออกเป็น ๒ ส่วน), “shrink in size”  (มีขนาดเล็กลง-หดลง), “join in”  (ร่วมวงด้วย), “a one in five chance of success”  (โอกาสสำเร็จ ๑ ใน ๕), “the pain in my feet”  (การเจ็บที่เท้าของผม),  “the hole in his shirt”  (รู – รอยขาด – ในเสื้อเชิร์ตของเขา), “was shot in the leg”  (ถูกยิงที่ขา),  “in fashion”  (กำลังเป็นที่นิยม), “result in his death”  (ส่งผลให้เขาตาย)  -  “A car accident resulted in his death.”  (อุบัติเหตุรถยนต์ส่งผลให้เขาตาย), “believe in”  (เชื่อมั่น-ศรัทธาใน)  -  “Christians believe in God.”  (ชาวคริสต์ศรัทธาในพระเจ้า)“in the first place”  (ในประการแรก)  (กล่าวเมื่อจะบอกเหตุผลหลายๆ ประการ  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วตามด้วยเหตุผลประการแรกที่ต้องการจะกล่าว)  เป็นต้น

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้