หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 270)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. When the doctor asked him ____________, he replied that he was feeling very weak.

(เมื่อหมอถามเขา (ว่า) __________________ เขาตอบว่าเขากำลังรู้สึกอ่อนแออย่างมาก)

(a) what he felt

(b) how he feels

(c) how he felt    (เขารู้สึกอย่างไร)

(d) what he feels

(e) how did he feel

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ต้องใช้  “Felt”  เพื่อให้สอดคล้องกับ  “Asked”  หรือ  “Replied”

 

2. Not only ______________________ about the food, but he also refused to eat it.

(ไม่เพียง ____________________ เกี่ยวกับอาหาร  แต่เขายังปฏิเสธที่จะกินมันด้วย)  (คือ  เขาไม่เพียงร้องเรียนเรื่องอาหาร  แต่ยัง......................)

(a) he complained

(b) he did complain

(c) did he complained

(d) did he complain    (เขาร้องเรียน)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูคำอธิบายโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                            ตัวอย่างที่ 

 • Rarely ________ for more than a few seconds once they enter the Earth’s atmosphere.

(________________ ไม่ใคร่จะเกิน  ๒ – ๓  วินาที  ในทันทีที่พวกมันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก)

(a) while meteors blaze

(b) meteors that blaze

(c) do meteors blaze    (ดาวตกลุกไหม้เป็นเปลวไฟ)

(d) blaze meteors

ตอบ   -   ข้อ    (c)  ดูคำอธิบายโครงสร้าง  “Rarely do meteors blaze”  จากประโยคข้างล่าง

                           ตัวอย่างที่ 

 • She said, “__________________________________________”

(เธอพูดว่า “ ______________________________________________ 

(a) Seldom we hear him sing.

(b) We hear him sing seldom.

(c) Seldom do we hear him sing.    (เราไม่ใคร่ได้ยินเขาร้องเพลง)

(d) We seldom hear him to sing.

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง {Seldom (hardly, scarcely) + Verb (ช่วย)  + Subject + Verb (แท้)}

                           ตัวอย่างที่ 

 • _________________________________________ with the opposition.

(____________________________________________________ กับฝ่ายค้าน)

(a) The government agrees seldom

(b) Seldom agrees the government

(c) Seldom the government agrees

(d) Seldom does the government agree    (รัฐบาลไม่ใคร่จะเห็นด้วย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  โดยแปลงมาจากประโยค  “The government seldom agrees with the opposition.”  แต่การนำ  “Seldom”  มาขึ้นต้นประโยค  และเปลี่ยนโครงสร้างประโยคตาม ข้อ  (d)  “Seldom + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb 1 (แท้)” (เช่นเดียวกับ  “Never have I seen…...”  หรือ  Seldom had she played”)   ก็เพื่อ   ต้องการเน้นย้ำคำว่า  “ไม่ใคร่จะ”

                            ตัวอย่างที่ 

 • My mother doesn’t drink coffee.  _____________________ does she drink tea.

(แม่ของผมไม่ดื่มกาแฟ  และเธอก็ ___________________________ ดื่มชาด้วยเช่นกัน) 

(a) Not

(b) So

(c) Whether

(d) Neither    (ไม่..............(ดื่มชา)...............เช่นกัน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เป็นไปตามโครงสร้าง  “Neither (Nor) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                            ตัวอย่างที่  

 •  Traveling by air is not cheap.  Neither _____________________________.

(การเดินทางโดยทางอากาศมิได้ราคาถูก  _________________________________

(a) it is enjoyable

(b) enjoyable it is

(c) is it enjoyable    (มันมิได้สนุกสนานเช่นเดียวกัน  -  Neither is it enjoyable.)  

(d) enjoyable is it

ตอบ   -   ข้อ  (c)  “Neither + Verb to be + Subject + Adjective”  หรือ “Neither + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                            ตัวอย่างที่  

 • Never before in my life ____________________ with such a wonderful welcome.  

(ไม่เคยมาก่อนเลยในชีวิตของผมที่ __________________ กับการต้อนรับที่วิเศษเช่นนั้น)

(a) I have met

(b) I meet

(c) have I met   (ผมได้พบ)

(d) I met

ตอบ   -   ข้อ  (c)

                           ตัวอย่างที่ 

 • Not only ___________________________________, but he also took his wife.

(ไม่เพียงแต่  ____________________ เท่านั้น  แต่เขายังพาภรรยาไปด้วย)  (= เขาไม่เพียงแต่ไปเท่านั้น  แต่เขายัง....................................)

(a) he went

(b) did he go   (เขาไป)

(c) had he gone

(d) went he

ตอบ   -   ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Not only + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้) เช่น “Not only did she go…..”  “Not only have they seen………”  “Not only will we play……….”  สำหรับ  “Not only” (ไม่เพียงแต่..........เท่านั้น)   และกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  ที่โดยปกติวางไว้ข้างในประโยค   อาจจะเอามาวางไว้หน้าประโยค  เพื่อแสดงการเน้นคำนั้นๆ   คำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความหมายปฏิเสธ  เช่น  “Never (ไม่เคยเลย), Hardly  (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ), Seldom  (แทบจะไม่,  ไม่ใคร่จะ),  Never before  (ไม่เคยมาก่อนเลย), Never in my life   (ไม่เคยเลยในชีวิต),  No sooner,  In vain   (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ),  Not often, Not only  (ไม่เพียงแต่),  Not even once  (ไม่แม้แต่ครั้งเดียว),  Not until   (ไม่จนกระทั่ง)  อย่างไรก็ตาม  จะต้องเรียงรูปประโยคใหม่  ดังนี้ คือ   {Not only (neither, never, no sooner (ในทันทีที่), hardly, never in my life, not until, etc.) + helping verb  (has, have, had, is, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might must, etc.) + subject + verb (แท้)}  เช่น

 • Not only did she give them food, but she also gave them a lot of money.

(เธอไม่เพียงแต่ให้อาหารพวกเขา  แต่ยังให้เงินมากมายอีกด้วย)

 • Seldom did they arrive at school in time.

(พวกเขาไม่ใคร่จะมาถึงโรงเรียนทันเวลา)  (เน้นตรงคำว่า  “ไม่ใคร่จะ”)

(= They seldom arrived at school on time.)

 • Never before has she seen such a beautiful place.

(ไม่เคยมาก่อนเลยที่เธอได้เคยเห็นสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้น)  (เน้นตรงคำว่า  “ไม่เคยมาก่อนเลย”)

(= She has never before seen such a beautiful place.)

(= She has never seen such a beautiful place before.)

 • No sooner had he left than she arrived.

(ในทันทีที่เขาจากไป  เธอก็มาถึง)  (เน้นตรงคำว่า  “ในทันทีที่”)

(= He had no sooner left than she arrived.)

 • Hardly have I met my old college friends.

(ผมแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย)  (เน้นตรงคำว่า  “แทบจะไม่”)

(= I have hardly met my old college friends.)

 

                                 ทั้งนี้  สามารถสรุปโครงสร้างประโยคที่มีการเน้นแบบนี้  คือ

 • Never before (Never) + have + I + seen + such a beautiful place.  

(ไม่เคยมาก่อนเลย  ที่ผมได้เห็นสถานที่สวยงามเช่นนั้น)

 • Hardly (Seldom) + has + she + met + her old college friends.
 • Never + กริยาพิเศษ  + subject  + กริยาแท้  + ส่วนขยาย
 • Never has he seen his father since he divorced his mother.

(= He has never seen his father since he divorced his mother.)

(เขาไม่เคยได้พบพ่อเลย  ตั้งแต่ที่พ่อหย่าร้างกับแม่)

 

3. The teacher permitted him ______________________________________ by himself.

(ครูอนุญาตให้เขา ________________________ ด้วยตัวของเขาเอง)  (คือ  คิดตามลำพัง)

(a) to thinking

(b) to think    (คิด)

(c) think

(d) thinking

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจาก  “Subject + Permit + กรรม + To + Verb 1”  ดูเพิ่มเติมกริยาประเภทนี้จากประโยคข้างล่าง

                            ตัวอย่างที่ 

 • The workers are all gone.  Because of the bad weather, the boss permitted them ___________________ early.

(คนงานไปกันหมดแล้ว  เนื่องจากอากาศเลว  เจ้านาย (หัวหน้า) อนุญาตให้พวกเขา ____________ แต่เนิ่นๆ)

(a) leave

(b) to leaving

(c) to be going

(d) to leave    (ออกจากที่ทำงาน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง   “Subject + Permit + กรรม + To + Verb 1”   สำหรับกริยาที่ใช้แบบเดียวกัน  ดูจากประโยคข้างล่าง

                            ตัวอย่างที่ 

 • I want you _____________________________ on an errand for me tomorrow.

(ผมต้องการให้คุณ ___________________________________ ทำธุระให้ผมวันพรุ่งนี้)

(a) go

(b) to do

(c) to go    (ไป)

(d) going

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “Want + กรรม + To + Verb 1”  และ  Go on an errand” =  ไปทำธุระ 

                            ตัวอย่างที่  

 • We don’t allow anyone _________________________________ in this pond.

(เราไม่อนุญาตให้ใครก็ตาม _____________________________________ ในสระน้ำนี้)

(a) swim

(b) swimming

(c) to swim   (ว่ายน้ำ)

(d) for swimming

ตอบ  -  ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Allow + กรรม + To + Verb 1

                          ตัวอย่างที่  

 • He told one of the men ____________________ with his back against the wall. 

(เขาบอกชายคนหนึ่งให้ ________________________ โดยเอาหลังชิด (หรือพิง) กำแพง)

(a) turn and sit

(b) to turn and sit    (หันมาและนั่ง)

(c) turned and sat

(d) turning and sitting

ตอบ   -    ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Subject + Tell + กรรม  + To + Verb 1”  กล่าวคือ   กริยาที่อยู่หลังกรรมรอง  (บุคคลหรือสิ่งของ)  ของคำกริยาต่อไปนี้   จะต้องเป็นรูป  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  เสมอ  ได้แก่  “Expect, Want, Cause,  Force,  Compel,  Invite,  Advise,  Instruct, Persuade,  Allow,  Permit,  Encourage,  Press,  Warn,  Order,  Request,  Tempt,  Teach,  Tell,  Oblige”   ตัวอย่างประโยค   เช่น

 • We ordered him to leave.

(เราสั่งให้เขาไปซะ)

 • She forced her servant to finish the work by noon.

(เธอบังคับให้สาวใช้ทำงานให้เสร็จในตอนบ่าย)

 • They invited her to go to their party.

(พวกเขาเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยง)

 • The teacher instructed him to study hard.

(ครูแนะนำเขาให้ขยันเรียน)

 • I told him to play outside.

(ผมบอกให้เขาไปเล่นข้างนอก)

 • She taught him (how) to cook.

(หล่อนสอนเขา (วิธี) ปรุงอาหาร)

 • We encouraged her to fight against cancer.

(พวกเราให้กำลังใจเธอต่อสู้กับมะเร็ง)

 • The flood caused the train to move slowly.

(น้ำท่วมเป็นเหตุให้รถไฟเคลื่อนไปอย่างช้าๆ)

 • She requested him to buy her a new dress.

(เธอขอร้องเขาให้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอ)

 • The manager advised his staff to work harder.

 (ผู้จัดการแนะให้สตาฟของเขาทำงานให้หนักขึ้น)

                                   ในกรณีเป็นประโยคปฏิเสธ  ให้ใส่  “Not”  ไว้หน้า  “To + Verb 1”  (Not + To + Verb 1)  เช่น

 • She asked me not to arrive late.

(เธอขอร้องผมมิให้มาสาย)

 • He told her not to go out at night.

(เขาบอกเธอมิให้ออกไปข้างนอกเวลากลางคืน)

 • We forced him not to resign from his work.

(เราบังคับเขามิให้ลาออกจากงาน)

 • She expects him not to fail again.

(เธอคาดหวังเขาว่าจะไม่ล้มเหลวอีกหน)

 

4. Most parents advise their children ______________ study too hard before the exam.

(พ่อแม่ส่วนใหญ่แนะนำลูกๆของตน ____________________ เรียนหนักเกินไปก่อนสอบ)

(a) not

(b) do not

(c) must not

(d) not to    (มิให้, ไม่ให้)

(e) ought not to

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูคำอธิบายในตอนท้ายของ  ข้อ  ๓  ของข้อสอบชุดนี้

 

5. Mountain ranges influence the development of deserts by creating rain shadows.

 (เทือกเขา-ทิวเขา    มีอิทธิพล-มีผลกระทบ    ต่อพัฒนาการของทะเลทราย  โดยการเพิ่มที่กันหรือกำบังฝน (เงาฝน)  -  หมายถึง  เทือกเขากันมิให้ฝนตกเข้าไปถึงพื้นที่ด้านหลังมัน  ทำให้เกิดทะเลทรายขึ้น)

(a) speed up   (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) affect    (มีผลกระทบ)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

 

6. He is too obstinate to admit that he had been wrong.

(เขา    ดื้อดึง-ดื้อรั้น-หัวแข็ง    เกินไปที่จะยอมรับว่า  เขาเป็นฝ่ายผิด)

(a) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง)

(b) frightened    (ตกใจกลัว)

(c) selfish    (เห็นแก่ตัว)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

7. Supporters of political parties vote more frequently than non-supporters. 

(ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง    ลงคะแนนเสียง    บ่อยครั้งกว่าผู้ที่ไม่สนับสนุน)

(a) run for office    (ลงสมัครชิงตำแหน่ง)

(b) give their opinions    (แสดงความคิดเห็น)

(c) cast their ballots    (หย่อนบัตรลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง)

(d) criticize the government    (วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล)

 

8. I’ve lost my pen.  Have you got _______________________________ I can borrow?

(ผมได้ทำปากกาหาย  คุณมี ___________________________________ ให้ผมยืมไหม)

(a) them

(b) anyone

(c) it

(d) one    (ปากกาด้ามหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ใช้   “One”  แทนนามนับได้เอกพจน์  (Pen)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                         ตัวอย่างที่ 

 • The Prime Minister is giving a press conference now; he also gave ______________ at this time last week.

(นายกรัฐมนตรีกำลังประชุมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อยู่ในขณะนี้   และเขาได้จัดประชุม ________ ด้วย  ในเวลาเดียวกันนี้  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(a) it

(b) the same

(c) them

(d) one    (ครั้งหนึ่ง, หนหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากแทนคำนามนับได้   เอกพจน์  (Press conference)

                             ตัวอย่างที่  

           - The houses here are a little less modern than ____________________ in the city.  

(บ้านที่นี่ทันสมัยน้อยกว่า ___________________________________ ในเมืองอยู่เล็กน้อย)

(a) that

(b) those    (บ้าน)

(c) they

(d) ones

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากแทน   “Houses”   ซึ่งเป็นคำนามนับได้พหูพจน์   แต่ถ้าเป็นคำนามนับได้เอกพจน์  (House, Car, Book, Pen, Dog)  ให้แทนด้วย  “One”   และถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  (เช่นFurniture, Advice, News, Information, Equipment, Evidence, etc.)   ให้แทนด้วย  “That

                              ตัวอย่างที่  

 • When the boy saw the kite I had made, he asked me to make ___________ for him. 

(เมื่อเด็กคนนั้นเห็นว่าวที่ผมทำ  เขาขอร้องผมให้ทำ _______________________ ให้แก่เขา)

(a) other

(b) it

(c) one    (ตัวหนึ่ง)

(d) the kite

ตอบ   -   ข้อ   (c)   นื่องจาก   “Kite”   เป็นคำนามนับได้ เอกพจน์  เมื่อจะกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง (กล่าวซ้ำ)   ต้องใช้  “One”  แทน

                             ตัวอย่างที่  

 • The air of the hills is cooler than ___________________________________.

(อากาศของเนินเขาเย็นกว่า ____________________________________________ )

(a) one of the plains

(b) of the plains

(c) that of the plains    (อากาศของที่ราบ)

(d) the plains

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Air”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องแทนด้วย  “That” และตามด้วย   “of the plains”   เพื่อให้สมดุลกัน  ในกรณีเป็นนามนับได้  ให้ใช้ “One”  แทน  และถ้าเป็นนามพหูพจน์   ให้ใช้   “Those”   แทน   (สำหรับเหตุผลที่ไม่เลือกข้อ  (d)  เนื่องจาก   จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง   “อากาศ”  และ   “ที่ราบ”   มิใช่   “อากาศของเนินเขา”   และ  “อากาศของที่ราบ”    ซึ่งผิดความหมายที่ต้องการเปรียบ เทียบ)   ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

             -  The book you gave me is more informative than the one I bought from a bookstore.

(หนังสือที่คุณให้ผมให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าเล่มที่ผมซื้อจากร้านหนังสือ)  (book เป็นนามเอกพจน์นับได้ จึงต้องใช้  one  แทน เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

             -  The students in this class are more hard-working than those in that class.

(นักเรียนในห้องนี้ขยันมากกว่านักเรียนในห้องนั้น)  (students เป็นนามพหูพจน์ จึงต้องใช้ those แทน เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

              -  The knowledge one obtains from self-study is sometimes much higher than that one derives from class.

(ความรู้ที่คนเราได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง  บางทีมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากห้อง เรียนมากมายทีเดียว)  (knowledge เป็นนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ – จึงต้องใช้ that แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 

9. He can’t solve this problem, and ________________________________________.

(เขาไม่สามารถแก้ปัญหานี้  และ __________________________________________ )

(a) his friends can’t too

(b) neither can’t his friends

(c) his friends can’t either    (เพื่อนของเขาก็ไม่สามารถแก้ฯ ด้วยเช่นกัน)

(d) either can his friends

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “Neither can his friends.”  ก็ได้  สำหรับ  “Too”  ใช้ในประโยคบอกเล่า  ดังตัวอย่าง

 • She can swim, and her sister can too.

(เธอว่ายน้ำเป็น  และน้องสาวของเธอก็ว่ายเป็นด้วย)

 • They went to the party, and I did too.

(พวกเขาไปงานเลี้ยง  และผมก็ไปเช่นกัน)

 • We could not repair the car.  They couldn’t either. (= Neither could they.)

(เราไม่สามารถซ่อมรถยนต์  พวกเขาก็ไม่สามารถซ่อมเช่นกัน)

 

10. I was robbed __________________________________ my camera this morning.

(ผมถูกปล้น-จี้ ____________________________________ กล้องของผมไปเมื่อเช้านี้)

(a) from

(b) for

(c) of    (เอา)

(d) (No word is needed.)  (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   สำหรับวลีที่ใช้   “Of”  ได้แก่   “In charge of” (ดูแล, รับผิดชอบ), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ), “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ–คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  The committee has approved of the project.  (คณะกรรมการได้อนุมัติโครงการแล้ว),  “boast”  (คุยโม้)  -  She often boasts of her wealth.  (เธอมักคุยร่ำคุยรวยอยู่บ่อยๆ), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  We are thinking of traveling abroad.  (เรากำลังคิดถึงเรื่องเดินทางไปต่างประเทศ),  “warn”  (เตือน)  -  She warned me of an unseen danger.  (เธอเตือนผมถึงอันตรายที่มองไม่เห็น),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง..........)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน),  “beware”  (ระวัง)  -  Beware of dogs.  (โปรดระวังสุนัข),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  The experience convinced me of the drug’s harmful effects.  (ประสบการณ์ทำให้ผมเชื่อถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย),  “assure”  (รับรอง)  -  I can assure you of your safety, so please be relaxed.  (ผมสามารถรับรองความปลอดภัยของคุณ  ดังนั้น  โปรดคลายกังวลได้เลย)“cure”  (รักษาให้หายจากโลก)  -  The shock of losing her purse cured her of all her former absent-mindedness.  (ความตกใจกลัวในการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ได้รักษาความใจลอยทั้งหลายทั้งปวงเมื่อก่อนนี้ของเธอ  ให้หมดสิ้นไป  -  คือ หลังจากทำกระเป๋าฯ หาย  ก็เลิกนิสัยใจเหม่อลอยจนหมดสิ้น)  -  I am interested in the cure of cancer.  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง),  “smell”  (ได้กลิ่น),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ), “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ), “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย), “sure”  (มั่นใจ), “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี), “certain” (มั่นใจ, แน่นอน), “free”  (ยกเว้น), “proud”  (ภูมิใจ), “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ), “capable”  (สามารถ), “ashamed”  (ละอายใจ), “suspicious”  (สงสัย, ระแวง), “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ), “ignorant”  (ไม่รู้), “convinced”  (เชื่อ)  -  I understand your criticism, but I’m not totally convinced of it.  (ผมเข้าใจการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณ  แต่ผมก็ไม่ปักใจเชื่อมันทั้งหมด), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),“the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ๑ ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ ๒ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐  เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา  ๒๐  เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ  ๑๖  ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ  ๕  ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ  ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”  ( ๒ ใน ๓),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  เป็นต้น

 

11. Tim __________________________________________ speak French very well.

(ทิม ____________________________________________ พูดภาษาฝรั่งเศสได้ดีมาก)

(a) is able    (สามารถ)

(b) can to

(c) can be able to

(d) can     (สามารถ)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   “Can + Verb 1”  ส่วน  “Be able + to + Verb 1” ดังนั้น  ประโยคข้างบนจึงอาจใช้  “Tim is able to speak………….”  ได้เช่นเดียวกัน

 

12. Maine is the most sparsely populated state east of the Mississippi River. 

(รัฐเมนเป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่    อย่างเบาบาง-อย่างบางตา-อย่างหร็อมแหร็ม-อย่างขาดแคลนหรือมีน้อย    ที่สุดทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี)

(a) densely    (อย่างหนาแน่น, อย่างทึบ)

(b) thoroughly    (อย่างละเอียด, อย่างถี่ถ้วน)

(c) thinly    (อย่างเบาบาง)

(d) diversely    (อย่างหลากหลาย)

 

13. The wild European rabbit lives in large colonies.

(กระต่ายป่ายุโรปอาศัยอยู่เป็น    กลุ่ม  (สัตว์หรือคน)    ขนาดใหญ่)

(a) burrows    (โพรง, รูบนพื้นดินที่มีสัตว์หลบอยู่, ที่พำนักอาศัย, บ้านสกปรกและคับแคบ)

(b) groups    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง, ชุด)

(c) hillsides    (ไหล่เขา, ข้างภูเขา)

(d) habitats    (ที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์)

 

14. German measles usually has a fairly abrupt onset in children.

(โรคหัดเยอรมันมักมี  การเริ่มต้น-การจู่โจมหรือโจมตี  ที่ค่อนข้าง    ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด    ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

 

15. _________________________________ talk to his wife, he would listen to the radio.

(____________________________________ คุยกับภรรยาของเขา  เขาอยากจะฟังวิทยุ)

(a) In order to    (เพื่อที่จะ)

(b) Don’t    (อย่า)

(c) Unless    (ถ้า.................ไม่)

(d) Rather than    (มากกว่าที่จะ)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Rather than”   จากประโยคข้างล่าง

                             ตัวอย่างที่  

 • He’d rather read books than ______________________________ to the radio.

(เขาอยากอ่านหนังสือมากกว่า ________________________________________ วิทยุ) 

(a) to listen

(b) listen    (ฟัง)

(c) listening

(d) listened

ตอบ   -   ข้อ    (b)   “Would rather”   หรือ  “Had rather”  =   “อยากจะ...........มากกว่า”   ทั้ง  ๒  คำ ใช้ได้เหมือนกัน  แต่นิยมใช้   “Would rather”  มากกว่า  ทั้งนี้   “Would rather + Infinitive without to” (Would rather + Verb 1)

               -  I would rather stay home today.

(ผมอยากจะพักอยู่ที่บ้านวันนี้)

                                   ในกรณีเป็นประโยคปฏิเสธ  วาง  “Not”   ไว้หน้า  “Verb”  เช่น

              -  I would rather not go out today.

(ผมไม่อยากออกไปข้างนอกวันนี้)

                                    ถ้ามีการเปรียบเทียบว่า  “อยากทำสิ่งนี้มากกว่าสิ่งนั้น”  หลัง  “Than”   ให้ใช้  “Verb 1”   เช่นเดียวกัน  เช่น

              -  I would rather stay home than go out.

(ผมอยากพักอยู่กับบ้านมากกว่าออกไปข้างนอก)

                                 ทั้งนี้   สามารถเอา  “Rather than”  มาไว้หน้าประโยคได้  เช่น

             -  Rather than go out, I would stay home.

(มากกว่าออกไปข้างนอก  ผมอยากพักอยู่กับบ้าน)

             -  Rather than cry like a little child, she would smile at those who bullied her.

(มากกว่าที่จะร้องไห้เหมือนเด็กเล็กๆ  เธอยิ้มให้กับคนที่รังแกเธอ)

 

16. Bill and Sally decided to get married ____________________________________.

(บิลและแซลลี่ตัดสินใจแต่งงานกัน ________________________________________ )

(a) as to plan

(b) according to planned

(c) as plan

(d) as planned    (ตามที่ได้วางแผนไว้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เพราะลดรูปมาจาก  “Adverb clause”  (……married as it was planned)   หรือ  (…….married as it had been planned)   จึงเหลือเพียง  “………married as planned

 

17. It’s a pity children can’t choose their parents, _____________________________?

(มันน่าเสียดายที่ลูกๆ ไม่สามารถเลือกพ่อแม่ของตนเองได้, ______________________ )

(a) can they

(b) can’t they

(c) is it

(d) isn’t it    (ใช่หรือไม่)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เนื่องจากต้องใช้กริยาในส่วน   “Tag”   ตามกริยาในประโยคใหญ่   (Is)  มิใช่ตามกริยาในประโยคย่อย   (Can’t)  และเมื่อกริยาในประโยคใหญ่อยู่ในรูปบอกเล่า  กริยาในส่วน   “Tag”  จึงต้องอยู่ในรูปปฏิเสธ

 

18. __________________________________________ a lot of changes since you left.

(________________________________ ความเปลี่ยนแปลงมากมาย  ตั้งแต่คุณจากไป)

(a) There will be    (จะมี)

(b) There are(มี)    (ปัจจุบัน)

(c) There were(มี)    (อดีต)

(d) There have been    (ได้มี)

(e) There is(มี)    (ปัจจุบัน)

(f) There was(มี)    (อดีต)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  ใช้รูป  “Present perfect tense”  {Subject + Has (Have) + Verb 3} หรือ  “There has been, There have been” (กรณีนี้  ใช้   “There have been”  เพราะ  “Changes” เป็นรูปพหูพจน์)  เนื่องจากเหตุการณ์  (มีความเปลี่ยนแปลง) เกิดขึ้นต่อเนื่อง  เริ่มจากในอดีต (ตั้งแต่คุณจากไป)  จนถึงปัจจุบัน  (ขณะที่พูดประโยคนี้)  (คือ  ปัจจุบัน  ความเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่)   ดูเพิ่มเติม  “Present perfect tense”  จากประโยคข้างล่าง

                            ตัวอย่างที่  

 • As a mass production method, it __________ great advances in the last few years.

(ในฐานะวิธีการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก  มัน (วิธีการ) _____________________ความก้าวหน้าอย่างยิ่ง   ในช่วง   ๒  ถึง  ๓  ปีที่ผ่านมา)

(a) makes

(b) is making

(c)made

(d) has made    (ได้ทำให้เกิด)

ตอบ   -   ข้อ   (dเนื่องจากข้อความ   “In the last few years”  (ในช่วง  ๒  ถึง  ๓   ปีที่ผ่านมา)   แสดงการเกิดขึ้นของเหตุการณ์  (การผลิตครั้งละมากๆ  ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้า)   ในอดีต  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   (ขณะที่พูด)   จึงใช้  “Present perfect tense”  {Subject + has (have) + Verb 3}

                           ตัวอย่างที่  

 • _____________________ impressive increases in expenditure on the advertising of tobacco goods in recent years.

(_______________________ การเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ  ในค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาสินค้ายาสูบ  ในช่วงไม่กี่ปีที่เพิ่งผ่านมานี้)

(a) There are

(b) There were

(c) There have been    (มี, ได้มี)

(d) There has been

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ใช้รูป   “Present perfect tense”  {Subject +has (have) + Verb 3} (ต้องใช้  “Have been” เนื่องจาก  “Impressive increases” อยู่ในรูปพหูพจน์)   เนื่องจากบอกการกระทำ  หรือเหตุการณ์  ที่เกิดขึ้นในอดีต  และยังคงดำเนินหรือมีผลต่อมาจนถึงปัจจุบัน  (ขณะที่พูดประโยคนี้)  และคาดว่าเหตุการณ์นั้นยังจะปรากฏในอนาคตอีก   สังเกตจาก   “For” = (เป็นเวลา)  (For + ความยาวของเวลา),  “Since” =(ตั้งแต่),  (Since +จุดเริ่มต้นของเวลา),  “Up to now”     (= Up to the present time = Up until now) =  (จนถึงบัดนี้),  “So far”=     ( เท่าที่ผ่านมา, หมู่นี้),  “Lately” (= Recently) =   (หมู่นี้, เร็วๆ นี้),  “Over the past years”  (ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา),  “In recent years”  (ในช่วงไม่กี่ปีที่เพิ่งผ่านมา),  Since the sun set  (ตั้งแต่พระอาทิตย์ตก),  Since they were in college  (ตั้งแต่พวกเขาเรียนมหาวิทยาลัย),  Since we were young  (ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก),  Since she was born  (ตั้งแต่เธอเกิด),   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

                 -  She has lived here for10 years.

(เธออาศัยอยู่ที่นี่มา ๑๐ ปีแล้ว – ปัจจุบันก็ยังอยู่)

                -  He has been in Chicago since last week. (= He has gone to Chicago since last week.)

(เขาอยู่ในชิคาโกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว – ปัจจุบันก็ยังอยู่)

                -  We have lived in Bangkok since we were young.

(เราอาศัยอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เรายังเด็ก – ปัจจุบันก็ยังอยู่)

                 -  So far, you have not done your best. (= You have not done your best so far.)

(เท่าที่ผ่านๆมา  คุณยังไม่ได้ทำดีที่สุดเลย)

              -  I have sent him only one letter up to now.

(ผมส่งจดหมายให้เขาเพียงฉบับเดียว  จนถึงบัดนี้)

             -  The climate has changed a great deal over the past years.

(ภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  -  จนถึงปัจจุบัน  ขณะที่พูด)

              -  Crime has significantly increased in recent years.

(อาชญากรรมได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา)

 •  The gate has been closed since the sun set.

(ประตูได้ถูกปิดตั้งแต่พระอาทิตย์ตก)  (ขณะที่พูดประโยคนี้  ประตูก็ยังปิดอยู่)

 • I have known them since we were in college.

(ผมรู้จักกับพวกเขา  ตั้งแต่เราเรียนมหาวิทยาลัย)  (ปัจจุบันก็ยังรู้จักอยู่)

 • They have lived there since they were born.

(พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 

19. A: _____________________________________________________ shall I do?

(ผมจะทำ _________________________________________________________ ดี)

      B: You should consult your parents.

(คุณควรปรึกษาพ่อแม่ของคุณ)

(a) How

(b) What    (ยังไงดี, อย่างไรดี)

(c) Why

(d) Whom

ตอบ   -   ข้อ   (b)   นิยมใช้   “What shall I do?”   ไม่ใช่   “How shall I do?

 

20. This lake is not safe to bathe __________________________________________.

(ทะเลสาบแห่งนี้ไม่ปลอดภัยที่จะ ___________________________________ ไปอาบน้ำ)

(a) under

(b) by

(c) in    (ลง)

(d) (No word is needed.)  (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ   -   ข้อ    (c)    เพราะมาจากประโยค  “We bathe in the (this) lake.” (เราอาบน้ำในทะเลสาบแห่งนี้)   แม้จะเปลี่ยนรูปประโยคใหม่   ก็ต้องเอา   “In”  ติดมาด้วย

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้