หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 27)

Part V : Sentence Completion(ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. The news that I had passed the exam made me feel __________.

(ข่าวที่ว่าผมได้สอบผ่านแล้วทำให้ผมรู้สึก _______________ )

(a) to be happy

(b) am happy

(c) happy (มีความสุข)

(d) happily

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง “feel + คำคุณศัพท์ (adjective)” (ดูกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์ มิใช่กริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในหมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๑๙) (และดูโครงสร้าง “make (และกริยาในกลุ่มนี้)  + กรรม  + infinitive without to (Verb ช่องที่ 1) เช่น (make + me + feel)”  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๑)

2. I noticed that the children were ____________ to clean the garden after my offering them a cake for the job.

(ผมสังเกตว่าพวกเด็กๆได้รับการ _________ ให้ทำความสะอาดสวน  หลังจากที่ผมเสนอเค้กให้กับพวกเขาสำหรับงานนั้น) (คือถูกกระตุ้นให้ทำงานเพื่อแลกกับเค้ก)

(a) motivating (ซึ่งกระตุ้น)

(b) motivated (กระตุ้น)

(c) motivation (การกระตุ้น, แรงกระตุ้น, แรงขับ)

(d) being motivated

ตอบข้อ (b) เนื่องจากอยู่ในรูป “Passive voice” คือ “เด็กๆถูกกระตุ้น”  สำหรับข้อ (d) ก็อยู่ในรูป “Passive voice” เช่นกัน  แต่เน้นว่า “กำลังถูกกระตุ้น” ซึ่งไม่ควรใช้ เพราะเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่มีผู้เสนอเค้กให้เป็นสิ่งตอบแทน  ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ว่า “กำลังถูกกระตุ้น” แต่อย่างใด

3. The first witness’s version of the accident was quite _______ from the second witness’s version.

(คำให้การของพยานคนแรกในเรื่องอุบัติเหตุ  ______________ มากทีเดียว  กับคำให้การของพยานคนที่สอง)

(a)   differ (แตกต่าง) (คำกริยา)

(b) difference (ความแตกต่าง) (คำนาม)

(c) different (แตกต่าง) (คำคุณศัพท์)

(d) differently

ตอบข้อ (c) เนื่องจากขยาย “Verb to be” (was) จึงต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์

4. Her father died _______________.

(พ่อของเธอตาย ________________ )

(a) by an accident

(b) from an accident

(c) in an accident (ในอุบติเหตุ)

(d) with an accident

ตอบข้อ (c)  ต้องใช้ในรูปนี้เสมอ

5. The oil fuel _____________ in Diesel engines is much cheaper than petrol.

(เชื้อเพลิงน้ำมันที่ถูก _______________ ในเครื่องยนต์ดีเซล  มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินอย่างมาก)

(a) is used

(b) being used (กำลังถูกใช้)

(c) using

(d) used (ใช้)

ตอบข้อ (d) เพราะลดรูปมาจากอนุประโยค  แบบ “Adjective clause”  ที่ขึ้นต้นด้วย “which is used” หรือ “that is used”  สำหรับข้อ (b) ถูกหลักไวยากรณ์  แต่ไม่ควรใช้  เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเน้นว่าเหตุการณ์ (น้ำมันถูกใช้) กำลังเกิดขึ้น  ส่วนข้อ (a) ใช้ไม่ได้  เนื่องจากประโยคข้างต้นมีกริยาแท้อยู่แล้ว  คือ “is

6. “We’ve all worked well.” (พวกเราทั้งหมดทำงานกันได้ดี)

“________________”

(a)   Yes, we have.

(b)  We have so.

(c)   We have either.

(d)        So have we. (พวกเราก็ – ทำงานได้ดี – เช่นเดียวกัน)

ตอบข้อ (d)  (อาจใช้อีกแบบ คือ “So we have” ก็ได้เช่นกัน)  (ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง “So have I” “So do I”  ในหมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๓ ข้อ ๑๗)

7. I got married _______________.

(ผมแต่งงาน ______________ )

(a) at the age of thirty years old

(b) at the age of thirty (เมื่ออายุ ๓๐)

(c) at the age of thirty years

(d) at thirty years old

ตอบข้อ (b)  ทั้งนี้อาจใช้รูปแบบ “at thirty” และ “when I was thirty years old ก็ได้เช่นกัน  ส่วนแบบอื่นใช้ไม่ได้เลย

8. Jim was the last ____________ at the party last night.

(จิมเป็นคนสุดท้ายที่ _________________ ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)

(a) came

(b) come

(c) to come (มา)

(d) coming 

ตอบข้อ (c) เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง {the first (second, third…….last) + to + verb} (เป็นคนแรก, คนที่สอง.........คนสุดท้าย + ที่ (กริยาคำไหนก็ได้ เช่น มาถึง, สอบผ่าน, บินเดี่ยวรอบโลก, คิดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)} (ดูราย ละเอียดการใช้ “Infinitive with to” (To + verb) ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๘ ข้อ ๑๖)

9. Mr. Simpson died last week.  He has left a ___________ and seven children.

(มิสเตอร์ซิมสันตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  เขาได้ทิ้ง ____________ และลูกอีก ๗ คนไว้)

(a) widower (พ่อม่าย)

(b) bachelor (ชายโสด)

(c) spinster (หญิงโสด, หญิงทึนทึก, สาวแก่)

(d) widow (หญิงม่าย, แม่ม่าย)

ตอบข้อ (d) เพราะได้ความหมายดีที่สุด

10. It is getting quite late.  You ___________ go home now.

(มันสายมากแล้ว  คุณ ________________ กลับบ้านได้แล้ว)

(a) would better

(b) would rather (อยากจะ)

(c) had better (ควรจะ)

(d) should better

ตอบข้อ (c) เพราะได้ความหมายดีที่สุด

11. Roger said he worked ____________ at a gas station.

(โรเจอร์กล่าวว่า  เขาทำงานที่ปั๊มน้ำมัน ________________ )

(a) eight hours a day (วันละ ๘ ชั่วโมง)

(b) eight hours on a day

(c) eight hours in a day

(d) eight hours for a day

ตอบข้อ (a)  (ดูเพิ่มเติมการเรียงคำในเรื่อง “ราคา, น้ำหนัก, เวลา, ความเร็ว, อัตราส่วน” ในหมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๕ ข้อ ๑๗)

12. Everyone knows ______________ she is.  She is very nice, gentle and helpful.

(ทุกคนรู้ว่าเธอเป็น _______________ คือ เธอเป็นคนที่ดี  นุ่มนวล และชอบช่วยเหลือคนเป็นอย่างมาก)

(a) what kind of a woman

(b) what kind of woman (ผู้หญิงประเภทไหน)

(c) what a kind of woman

(d) what a woman’s kind

ตอบข้อ (b)  อีกรูปแบบที่ใช้ได้  คือ “what kinds of women they are  (ต้องใช้กับผู้หญิงหลายคน)

13. Do you know that _____________ man?

(คุณรู้จักผู้ชาย _________________ คนนั้นหรือปล่าว)

(a) long nose

(b) long-nose

(c) long nosed

(d) long-nosed (จมูกยาว)

ตอบข้อ (d) (ดูเพิ่มเติมคำอธิบายเรื่องนี้ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๒๔ ข้อ ๒๖)

14. I have at last got rid ____________ my enemy.

(ในที่สุด  ผมก็กำจัด ________________ ศัตรูของผมได้)

(a) from

(b) with

(c) of (get rid of = กำจัด)

(d) out of

15. He is always at the bottom of the ___________ .  He can never remember dates !

(เขามักจะได้ที่โหล่ใน _______________ (เนื่องจาก) เขาไม่เคยจดจำวันที่ต่างๆได้เลย)

(a) history class (ชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์, ห้องเรียน (วิชา) ประวัติศาสตร์)

(b) class history

(c) historical class (ห้องเรียนในประวัติศาสตร์, ห้องเรียนสมัยโบราณ)

(d) historic class (ห้องเรียนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์)

16. I don’t do the typing myself.  I ___________by my secretary.

(ผมไม่ได้พิมพ์ดีดเอง  ผมให้เลขาฯเป็นคนพิมพ์จดหมายของผม)

(a) have typed my letters

(b) have my letter typed

(c) do type my letters

(d) am typing my letters

ตอบข้อ (b) (ดูคำอธิบายโครงสร้าง {have (get) something done by someone} ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๒)

17. Mother has finished her ___________ for today.

(แม่ได้ทำ __________________ ของเธอเสร็จแล้วสำหรับวันนี้)

(a) home work

(b) house work

(c) homework (การบ้าน)

(d) housework (งานบ้าน)

18. There are ____________ than in your class.

(มี _________________ กว่าในชั้นเรียนของคุณ)

(a) students in my class more

(b) students more in my class

(c) more students in my class (นักเรียนในชั้นเรียนของผม)

(d) in my class students more

ตอบข้อ (c) ต้องใช้การเรียงคำแบบดังกล่าว

19. My television set is ____________.

(ทีวีของผม _________________  )

(a) out of order (เสีย, ใช้การไม่ได้)

(b) out off order

(c) not in order (ไม่เป็นระเบียบ)

(d) out from order

20. He will come with his _____________ niece.

(เขาจะมากับหลานสาว _________________ ของเขา)

(a) seventeen years old

(b) seventeen-years-old

(c) seventeen year old

(d) seventeen-year-old

ตอบข้อ (d) เนื่องจากต้องใช้โครงสร้างแบบนี้